Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Макроекономіка як наука

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Опорний конспект лекцій з «Макроекономіки» Макроекономіка як наука Фундаментальна суперечність людського суспільства: суперечність між безмежними матеріальними потребами людей і відносно обмеженими економічними ресурсами для їх задоволення. Під ефективністю економіки розуміють відношення результатів виробництва до витрат на це виробництво. Складові ефективного використання ресурсів: Забезпечення повної зайнятості ресурсів. Повна зайнятість – це залучення до виробництва всіх придатних ресурсів. 2. Досягнення повного обсягу виробництва. Повний обсяг виробництва означає, що ресурси використовуються так, щоб найповніше задовольнити потреби суспільства. Предметом макроекономіки є ефективність функціонування національної економіки. Національна економіка може бути визначена як: сукупність об’єктів виробничої і невиробничої сфери, що розташовані в межах певного природного середовища і державної території та використовуються суб’єктами господарювання; система галузей, видів виробництв і територіальних комплексів; економічна система, яка здатна задовольнити потреби даної країни та захистити її інтереси, забезпечити її господарську та політичну самостійність. Об’єктом макроекономіки є економічна система та її агреговані показники. Економічна система – це певним чином упорядкована система зв’язків між виробниками і споживачами матеріальних та нематеріальних благ та послуг. Агреговані параметри відображають сукупність специфічних економічних одиниць так, ніби ті складають одне ціле. (наприклад, уся сукупність підприємств в Україні складають один агрегат – фірми). Суб’єкти національної економіки: 1.Сектор домашніх господарств. 2.Підприємницький сектор 3. Державний сектор 4. Сектор закордон Методи макроекономічних досліджень: діалектико-матеріалістичні методи: аналіз; синтез; індукція; дедукція; абстракція; інші. економіко-математичне моделювання Економічна модель – це спрощене відображення економічного явища, об’єкта або процесу, абстрактне узагальнення відповідних фактичних даних. Економічна змінна – це вимірна величина (наприклад, річний обсяг виробництва, сума грошей, темп інфляції), що може набувати різноманітних значень. Відрізняють дві групи таких змінних: а) ендогенні змінні – це характеристики об’єкта, які треба визначити в результаті розрахунків по моделі (невідомі величини); б) екзогенні змінні – це характеристики зовнішніх (по відношенню до об’єкта моделювання) умов, які модель бере як дані. Статичні моделі фіксують економічний процес на початку та кінці певного періоду і не зображують перехід від одного стану до іншого. Динамічні моделі зображають економічні моделі з урахуванням фактора часу. Функції макроекономіки: практична. пізнавальна. Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, тобто вивчає стійкі зв’язки і залежності, властивості національної економіки, називають позитивною, або макроекономічним аналізом. Макроекономічний аналіз вивчає фактичний стан економіки. Виконуючи практичну функцію, макроекономіка виступає як нормативна, або макроекономічне регулювання.

Макроекономічне регулювання є інструментом економічної політики і визначає, що має бути в економіці і як цього досягти. Макроекономічні показники в системі національних рахунків Найважливішим показником розвитку економіки є валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, що вироблені резидентами країни за рік. Суб’єкти господарювання вважають резидентами тієї економіки, з якою діяльність пов’язана тісніше, ніж з будь-якою іншою. Принципи розрахунку ВВП: 1)у ВВП враховується вартість кінцевої продукції і не враховується вартість проміжної продукції. Кінцева продукція – товари і послуги, що купуються з метою споживання. Проміжна продукція – товари і послуги, що купуються з метою подальшої обробки, переробки. 2)у ВВП не враховуються невиробничі фінансові операції: а) державні трансферти; б) приватні трансферти; в) купівля-продаж цінних паперів. 3)ВВП не враховує продукцію, вироблену лише в поточному періоді, тому операції по перепродажу раніше виготовлених товарів не враховується. Методи розрахунку ВВП: 1.за виробленою продукцією (виробничий метод) 2.за витратами (метод кінцевого використання) 3.за доходами (розподільчий метод) Виробничий метод: ВВП розраховується як сума доданої вартості, створеної всіма галузями економіки. Додана вартість – різниця між вартістю виготовлених товарів та вартістю проміжних товарів і послуг, які були придбані для виробництва продукції. Метод кінцевого використання: ВВП = У = С Іg G X де С – споживчі витрати домогосподарства на товари і послуги; Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: Іg = I А, де I – чисті приватні внутрішні інвестиції (або чистий приріст нагромадженого капіталу), А – амортизація. G – державні закупки товарів і послуг X – чистий експорт (різниця між експортом та імпортом) Розподільчий метод: ВВП = А Тн W R і р = А Тн факторні доходи, де Тн – непрямі податки на бізнес; W – винагорода за працю R – рентні доходи (рента), і – процент – р – прибуток. Валовий національний продукт – це ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам певної країни, незалежно від того, де використовувались ці фактори – у країні чи за кордоном. Національний доход – це весь доход, вироблений упродовж року власниками ресурсів, що є резидентами певної країни, незалежно від того, де ці ресурси використовуються – у країні чи за кордоном. . Номінальний ВВП – це обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах тобто в цінах, що існують на момент виробництва. Реальний ВВП – це обсяг виробництва, який вимірюється у сталих (незмінних, базових) цінах. Індекс цін визначає співвідношення між сукупною ціною певного набору товарів та послуг («ринкового кошика») для певного періоду часу й сукупною ціною ідентичної або схожої групи товарів й послуг у базовому періоді. Розрізняють декілька індексів цін: Індекс Ласпейреса (індекс споживчих цін або агрегатний індекс цін) – показує, як змінюється ціни за два періоди, що порівнюються, якщо товарна структура виробленого ВВП залишається такою, як в базовому році.

Індекс Пааше показує, як змінюються ціни за два періоди, що порівнюються, якщо товарна структура виробленого ВВП відповідає поточному року. Індекс Пааше розрахований для сукупної вартості товарів і послуг, що входять до складу ВВП, називається дефлятором ВВП: Індекс Фішера як середнє геометричне значення індексів Ласпейреса і Пааше. Якщо величина індексу цін менша за одиницю (Іц &l ; 1) або менша за 100%, то відбувається коригування номінального ВВП у бік збільшення, яке називається інфлюванням. Якщо ж величина індексу цін більша за одиницю (Іц &g ; 1) або більше 100%, то відбувається дефлювання – коригування номінального ВВП у бік зменшення. Недоліки показника «ВВП» у ВВП не враховується вартість негативних зовнішніх ефектів (зокрема забруднення довкілля, перенаселення тощо); ВВП не враховує вартість неринкових операцій (таких, як робота домогосподарки, особистий ремонт власного будинку тощо); у ВВП не враховується вартісна оцінка дозвілля і не відображається повною мірою покращення або є погіршення якості товарів; ВВП не враховує обсяг продукції, створений тіньовим сектором економіки. У 1972 р. дослідники з Йельського університету (США) Уільям Нордгауз та Джеймс Торбін запропонували новий показник: «Чистий економічний добробут», який враховує ці недоліки. Етапи розвитку систем макроекономічних показників: І) 30-ті – початок 50-х років. В колишньому СРСР складалась і закріпилась система статистичного обліку у формі балансу народного господарства (БНГ). ІІ) 50 – 60 роки. В міжнародній статистиці офіційно функціонують дві різні за змістом і формою системи макроекономічних показників – система національних рахунків (СНР) (в капіталістичних країнах) та баланс народного господарства (в соціалістичних країнах) ІІІ) 70-і рр. – до нашого часу. Практично всі країни світу використовують СНР. Система національних рахунків – це система взаємопов’язаних показників і класифікацій, які використовуються для опису та аналізу результатів функціонування економіки на макрорівні. Елементи СНР І. Сектори. «Підприємства», «Фінансові установи», «Державні установи», «Громадські та приватні організації», «Домашні господарства», «Зовнішньоекономічні зв’язки». ІІ. Галузі. ІІІ. Економічні операції: операції з продуктами і послугами, розподільчі і фінансові операції. ІV. Рахунки: рахунок товарів і послуг; рахунки виробництва, утворення, розподілу і використання доходу, рахунок капіталу. Рис. 2.1. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів Під фінансовими ринками розуміють сукупність ринкових інститутів, які направляють потік грошових коштів від власників до позичальників. Вони переміщують значну частину заощаджень, перетворюючи їх в інвестиції. Інша частина коштів переміщується безпосередньо від домогосподарств до фірм внаслідок придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів. Відкрита економіка – це економічна система, яка пов’язана з іншими країнами світу механізмами експорту, імпорту і фінансових операцій. Порівнявши національний продукт і національний доход, отримуємо макроекономічні тотожності: C S M = C I G X. Звідси M S = I G X.

Ознакомление лишь с докторскими диссертациями об СССР и его истории, защищенными в США, показывает небывалую для наших обществоведов скрупулезность и высокое качество материала. В составе советологии возникла даже особая отрасль кремленология, изучавшая структуру советской государственности, партийный аппарат, ЦК КПСС, Политбюро, руководителей с их физиологическими и психологическими портретами, женами, любовницами и окружением, их внушаемости и манипулируемости. О качестве этих исследований лучше всего говорит результат "холодной" (горяче-холодной) войны. С другой стороны, в самой России XVIII в посеянная Петром с помощью немцев европейская наука немедленно дала всходы. И наряду с манипулируемыми историками взошел гений Ломоносова. Первый в истории России ученый естественник-историк Михайло Ломоносов прежде всего поискал и нашел периодичность (цикличность): если в природном явлении не найдена периодичность (вращательное движение - универсальное геокосмическое движение, задающее периодичности остальным формам движения) значит оно не изучено еще даже на эмпирическом уровне и теоретические обобщения невозможны

1. Педагогіка як наука про виховання людини

2. Історія розвитку анатомії як науки

3. Культурологія як наука

4. Технологія ліків як наука

5. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

6. Політологія, як наука
7. Психологія як наука
8. Соціальна психологія як наука

9. Соціологія як наука

10. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

11. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

12. Екологія як наука

13. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

14. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

15. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

16. Літаратура падарожжаў як гістарычная крыніца. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў аб Беларусі

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

18. Релігієзнавство як галузь науки

19. Безробіття як макроекономічна проблема

20. Достижения Советской науки

21. Этика науки

22. А.В. Суворов. Наука побеждать
23. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки
24. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

25. История международного права и его науки классического периода

26. Теория Государства и Права как юридическая наука

27. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники

28. Первые европейские университеты и наука

29. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

30. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

31. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

32. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

34. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

35. Наука в истории культуры

36. Наука, 340-493 гг. Греция

37. О кризисе современной исторической науки

38. Развитие исторической науки в России
39. Наука в Башкортостане
40. Просвещение и наука эпохи Петра 1

41. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

42. Методология науки криминалистики (Контрольная)

43. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

44. Высшая школа и продвижение в науке

45. Практические смыслы педагогической науки

46. Политология в системе общественных наук

47. Метрология - наука о измерениях

48. Роль воображения в науке

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

49. Социальная психология как наука

50. Предмет и задачи психологии как науки

51. Классификация наук

52. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

53. Религия и наука в контексте культуры

54. Социология - наука об обществе
55. Социология как наука. Предмет и функции социологии
56. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

57. СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ

58. Механицизм в науке и философии

59. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

60. Философия и наука

61. Взаимодействие наук

62. Искусство и наука. Союзники или соперники ?

63. Наука и власть. Наука в условиях тоталитаризма и доктринальной идеалогии

64. О соотношении философии и науки в мировоззрении русских философов

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

65. Философия как наука и тип мировоззрения

66. Идея развития в философии и науке

67. Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

68. Наука в системе образования

69. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

70. АДАМ СМИТ КАК ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
71. Квалиметрия как наука
72. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

73. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

74. Экономика: наука об ограниченности и выборе. Проблема выбора и альтернативная стоимость

75. Экономика науки в России в сравнении с Индией и другими странами

76. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

77. Наука - экономика

78. Предмет и метод экономической науки

79. Экономический анализ и смежные науки

80. Этапы развития экономической науки

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Парадигмы постсоветской исторической науки: всяк сам себе историк?

82. Проблемы, возникшие перед наукой в период военно-стратегического паритета (1976-1985 гг.)

83. Наука и кризис цивилизации

84. Религия и нравы. Литература, науки, искусство в Древнем Риме

85. Академия наук и становление научного знания в России

86. Постмодернізм та українська історична наука
87. Казимир Валишевский и русская историческая наука
88. Успехи СССР в области просвещения, культуры и науки, освоение новых технологий и прорыв в космос

89. Историческое возникновение геральдики как науки

90. Успехи вычислительных наук

91. Москва в истории науки и техники

92. Формирование предпосылок науки и инженерии в эпоху Возрождения

93. Первопроходцы науки об электричестве

94. Г.В. Вернадский - историк русской исторической науки(продолжающая традиция или новый взгляд?)

95. Бионика как новая отрасль науки

96. Философия и наука античности

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

97. Просвещение и наука в 18 веке

98. Психолингвистика как наука. Её связь с классическим языкознанием и отличие от него

99. Латинский язык как международный язык науки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.