Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Ринок фінансових послуг

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Ринок фінансових послуг » Вариант – № 3 (№ залікової книжки ЗФ 02023 )Слухач : Дмитро Іванович Спеціальність, група : .ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник : Любовь Федосіївна Результат, дата: Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси 2002 р.З А В Д А Н Н Я1. Теоретичне питання. Основні види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування 32. Практичне завдання : Опишіть фінансову послугу на фінансовому ринку і вкажіть : - до якого ринку відноситься ( ринок грошей ) . - який фінансовий інструмент використовується . - позитивні фактори, які отримають покупець та продавець. - негативні фактори, які отримають покупець та продавець. - роль фінансової послуги в ринковій 7 3. Розрахункове питання (задача) 10 Література 111.Основні види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництвана фінансовому ринку України.     Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття &quo ;фінансове посередництво&quo ;, слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: &quo ;Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють собою організації, що випускають фінансові зобов'язання (вимоги до себе) і продають їх як активи за гроші&quo ; .   У національній практиці на офіційному рівні термін &quo ;фінансовий посередник&quo ; уперше було узагальнено вжито в Постанові Кабінета Міністрів України &quo ;Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання&quo ;. З набранням чинності Закону України &quo ;Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг&quo ; законодавче встановлюються : - загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг ; - пріоритети в здійсненні регулятивних та наглядових функцій з боку держави за діяльністю фінансових посередників.     Сучасні фінансові посередники розглядаються як спеціалізовані професійні оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, що перерозподіляють ресурси між постачальниками і споживачами фінансового капіталу, між інвесторами/кредиторами та реципієнтами коштів на основі дії принципу зв'язку в динаміці руху активів. На сьогодні фінансовими посередниками виступають : - спеціалізовані інвестиційні компанії ; - банки ; - трастові компанії ; - кредитні спілки ; - страхові компанії ; - пенсійні фонди та ін.    Найголовніше завдання фінансових посередників - спрямовувати рух капіталу (збережень) до найефективніших споживачів. Базовою основою їх функціонування є реалізація кредитно-інвестиційних угод (тобто безпосереднє фінансування) та заміна прямого фінансування непрямим через випуск власних вторинних зобов'язань. Логічно, що предметом праці для посередників на ринку стають цінні папери й гроші.

     Фінансові посередники є інституційними учасниками фінансового ринку. На відміну від індивідуальних учасників інституційні є колективними учасниками, які провадять різного виду професійну фінансову діяльність й розподіляють прибуток між засновниками відповідно до правових норм і конкретної угоди.    Згідно з вимогами чинного законодавства фінансові посередники можуть виконувати функції :     - з консолідації (акумуляції) збережень індивідуальних інвесторів у єдиний пул і подальше диверсифіковане вкладення накопиченого капіталу в різні проекти. Індивідуальні збереження з інвестиційними намірами є особливим видом збережень, і для багатьох непрофесійних учасників ринку звернення до інституційних фінансових консультантів - переважна форма участі у масштабних проектах (так, наприклад, реалізуються приватні інвестиції за кордоном) ;     - із забезпечення рівноваги на ринку капіталів через погодження пропозицій і попиту на фінансові ресурси. За рахунок масштабів діяльності й портфельного управління активами посередники гармонізують відносини між постачальниками і споживачами капіталу, ліквідують дисбаланс між пропозицією і попитом на вільні кошти, забезпечуючи при цьому ефективний розподіл і перерозподіл ресурсів на первинному і вторинному ринках. Професійна організація андеррайтингу як задоволення потреб клієнтів щодо гарантованого розміщення їхніх активів є винятковою прерогативою інституційної форми посередництва;     - з перерозподілу і зниження фінансових ризиків. Професійні посередники при купівлі чи продажу фінансових активів саме торгують ризиками, перерозподіляючи їх між консервативними й агресивними учасниками ринку - між більш несхильними і менш несхильними до ризику економічними суб'єктами ;    - із забезпечення підвищеної ліквідності фінансових вкладень шляхом професійного портфельного управління активами. Не потребує доказів, що можливості індивідуального інвестування вужчі, ніж колективного інституційного, при цьому ліквідність і ризики вкладень також різняться. У довгостроковому плані посередники універсально забезпечують накопичення капіталів і їх перерасподіл на ринку капіталів. Ринок капіталів — частка ринку позичкових капіталів, де формується попит і пропозиція на середньостро-ковий і довгостроковий позичковий капітал. Елементами ринку капіталу є: фондова біржа, страхові компанії, аудиторські організації, брокерські контори (ком­панії), комерційні банки, державний страховий нагляд, де­ржавна інспекція по контролю за цінними паперами, фонд державного майна, інвестиційні фонди, фонд загальнодер­жавних науково-технічних програм, стабілізаційні фонди, іноваційні фонди. Ринок позичкових капіталів — з загаль­ної точки зору — це специфічна сфера товарних відносин, де об'єктом операції є наданий в позичку грошовий капітал і формується попит і пропозиція на нього; з функціональної — система ринкових відносин, яка забезпечує акумулюван­ня і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення кредитом суспільного відтворення; з організаційної — су­купність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, че­рез які здійснюється рух позичкового капіталу.

Основою розвитку ринку позичкових капітілів є закономірності кругообігу капіталу в про­цесі відтворення, які призводять до того, що на одних ділянках утворюються тимчасово вільні капітали, на інших виникає потреба в позичкових коштах. За допомогою ринку позичкових капіталів тимчасово вільні грошові капітали (а також заощадження членів суспільства перетворюються) в позичковий капітал, котрий втягується в новий кругообіг, забезпечує процес відтворення і прибуток його власникам. На ринку позичкових капіталів здійснюються короткострокові операції, які обслуговують, головним чином, рух обігового капіталу, та середньо- і до­вгострокові кредитні операції, що обслуговують рух основно­го капіталу. Ризиковий (венчурний) капітал — капітал, що вкладається у ризикові капіталовкладення, перш за все зв'язані з інноваційною діяльністю. Особливо важливого значення ризиковий капітал набув у 70-80 рр. у зв'язку із структурною пе­ребудовою економіки, викликаною необхідністю пристосу­вання до швидкоплинних умов науково-технічної революції. Кошти для ризикового (венчурного) фінансування аку­мулюються спеціальними фінансовими та банківськими інститутами. В Україні є кілька інноваційних банків, котрі ще мають сформувати за рахунок державних та власних коштів спеціальні інноваційні фонди. Кошти із цих фондів на кон­курсній основі на засадах повернення видаються, перш за все, невеликим, тільки що заснованим фірмам для реалізації проектів, що грунтуються на використанні наукових відкриттів та винаходів і обіцяють досить швидко отримати прибуток, норма котрого значно перевищує середню. Але в дійсності часто-густо ці надії не справджуються і замість при­бутку можуть бути одержані збитки. Проте в цілому вкладен­ня капіталу в ризикові об'єкти приносить прибуток і сприяє прискоренню науково-технічного прогресу, тому воно підтримується державою, виробничими фірмами, різними благодійними фондами, але найчастіше банками. Ризикове фінансування може проводитись кількома спо­собами. Найбільш поширеними є: придбання акцій фірми, що здійснює інвестиції з підвищеним ризиком; організація спільного виробництва (участь в заснуванні фірми); надання кредиту.2. Практичне завдання :Опишіть фінансову послугу на фінансовому ринку і вкажіть : до якого ринку відноситься ( ринок грошей ) . який фінансовий інструмент використовується . позитивні фактори, які отримають покупець та продавець. негативні фактори, які отримають покупець та продавець. роль фінансової послуги в ринковій економіці. Операцiї на мiжбанкiвському валютному ринку України дозволяється здiйснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать: - Нацiональний банк України; - уповноваженi банки (комерцiйнi банки, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку України на право здiйснення операцiй з валютними цiнностями); - уповноваженi кредитно-фiнансовi установи (якi отримали лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення операцiй з валютними цiнностями); валютнi бiржi. Суб'єкти мiжбанкiвського валютного ринку України купують iноземну валюту для власних потреб та за дорученням клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) з метою перерахування iноземної валюти за межi України .

Чи зможе ту велику посвяту скромної членкині ОУН колись оцінити історик новіших революційних змагань? Іван Климів, хоч сам був без страху, часто подивляв відвагу й повну свідомість постійної небезпеки Калинки. Таких було багато дівчат, прізвища чи псевдоніми яких ледве чи попадуть на сторінки хоч би такого скромного спомину, як оцей. Вони всі, як і Калинка, повністю себе віддали на послуги Україні. Прийшов таки той трагічний день для Калинки, що вона не побачила більше світу. Даремно гнідий чекав своєї господині, вона вже більше не попестила його блискучої шерсти. * * * Одного погідного дня влітку 1942 р. я пішов на Львівські «Кракідани», щоб оглянути крам на чорному ринку. Це ж єдине місце, де можна було купити конечні речі за дорожчу ціну без німецької ласки у виді «бецуґшайнів» (картка на дозвіл купити якийсь предмет). Там довелося мені стрінути людину, яку тільки раз у житті бачив у Замарстинівській тюрмі і яка за блюзу принесла мені московську газету. Переді мною стояв середнього росту з великою круглою головою біля 25-літній молодець

1. Ринок фінансових послуг

2. Ринок фінансових послуг

3. Міжнародний ринок туристичних послуг України

4. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

5. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

6. Міжнародна торгівля фінансовими послугами
7. Захист інноваційних фінансових послуг
8. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

9. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

10. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

11. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

12. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

13. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

14. Ринок дитячих рекреаційних послуг

15. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

16. Фінансовий ринок (фондовий) України

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Ціноутворення на фінансовому ринку

18. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

19. Ринок товарів і послуг

20. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

21. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

22. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
23. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
24. Особливості маркетингу послуг

25. Світові ринки зброї та військового спорядження

26. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

27. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

28. Фінансово-правові основи страхування

29. Основні напрямки фінансового аналізу

30. Фінансова система України

31. Фінансовий контроль

32. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

34. Оцінка фінансового стану підприємства

35. Ринок

36. Ринок овочів і баштанних в Україні

37. Ринок фруктів і ягід

38. ІС фінансового аналізу
39. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
40. Види ринку

41. Суть і функції ринку

42. Фінансовий аналіз

43. Ринок цінних паперів

44. Ринок цінних паперів

45. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

46. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

47. Рио-де-Жанейро

48. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Ринок горілки в Україні

50. Чорні діри

51. Методики оцінки фінансового стану банків України

52. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

53. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

54. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
55. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
56. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

57. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

58. Ринок цінних паперів

59. Ринок цінних паперів України

60. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

61. Страховий ринок

62. Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування

63. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

64. Фінансова надійність страхової компанії

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

65. Фінансова стійкість комерційного банку

66. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

67. Фондовий ринок України

68. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

69. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

70. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
71. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
72. Банки як учасники ринку ціних паперів

73. Банківські послуги

74. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

75. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

76. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

77. Проблеми агропромислового комплексу в ринковій системі

78. Ринок картоплі та овочів

79. Ринок цукру

80. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

82. Державний фінансовий контроль (ревізія)

83. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

84. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

85. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

86. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні
87. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
88. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

89. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

90. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

91. Порядок складання фінансової звітності

92. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

93. Фінансова звітність в Україні

94. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

95. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

96. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

97. Аналіз та аудит фінансового стану

98. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

99. Аудит фінансової звітності

100. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.