Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ОСНОВИ ГОРІННЯ ПАЛИВ ТА ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ БЕНЗОПІРЕНУ І ПОЛІАРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ 1 Основа горіння та реакції окислення горючих речовин палив Основу горіння складають реакції окислення горючих речовин (пальне і окислювач) перетворюються в нові з іншими фізичними та хімічними властивостями, які називаються продуктами спалення. Характерною ознакою горіння є швидко протікаючий процес, що супроводжується інтенсивним виділенням теплоти, різким збільшенням температури та утворенням розжарених продуктів з різноманітною ступінню світності. Для протікання хімічної реакції між горючими речовинами палива та окислювачем поперед всього необхідно утворити фізичний контакт між молекулами взаємодіючих речовин і довести молекули до такого стану, при якому стають можливими хімічні реакції між ними. Перше відбувається в процесі утворення горючої суміші, друге - при її запаленні. Таким чином, горіння є складним фізико-хімічним процесом, що включає низку послідовно та паралельно протікаючих фізичних і хімічних стадій. Розрізняють горіння без втрат теплоти палива, чи повне, і горіння з втратами теплоти, чи неповне. При повному горінні всі горючі речовини палива беруть участь в окислювальних процесах, при цьому утворюються тільки оксиди - CO2, SO2, H2O. Реальне горіння, як правило, є неповним. Розрізняють механічну і хімічну неповноту горіння. В першому випадку деяка кількість палива в процесі горіння не бере участі. Хімічні втрати з`являються у випадку хімічно неповноцінного окислення сполук, що вміщують вуглець, з утворенням оксиду вуглецю, а також у випадку, коли частина горючих газоподібних речовин, що отримуються при випарюванні та термічному розкладі рідкого палива (CO2, H2, CH4 та ін), залишають камеру спалення до завершення окислювальних процесів. В якості окислювача при горінні переважно використовується кисень атмосферного повітря, що пояснюється його доступністю і простотою використання. Процес горіння газоподібного палива можна умовно поділити на дві стадії: перша - утворення горючої суміші (суміші палива та повітря); друга - нагрівання, запалення і горіння горючої суміші. Більш складно протікає горіння рідкого палива. Першою стадією горіння рідкого палива є нагрівання та випарювання пального. Потім пари пального, які утворилися, змішуються з повітрям і відбувається нагрів, запалення і горіння горючої суміші. В залежності від агрегатних станів пального та окислювача розрізняють гомогенне та гетерогенне горіння. Якщо пальне і окислювач знаходяться в однакових агрегатних станах і між ними відсутня поверхня розділу фаз, то вони утворюють гетерогенну систему. В гетерогенній системі пртікає горіння рідкого палива. Інтенсивність горіння газу та парів рідкого палива виражається кількістю пального, що визначається на одиницю об`єму за одиницю часу, кг/(м3с) чи м3/(м3с) , (1) де - витрати пального, кг/с чи м3/с; - об`єм реагуючої системи, м В реальних умовах інтенсивність горіння, що визначається за швидкістю витрат і горючих речовин, залежить не тільки від швидкості протікання хімічної реакції, але і від швидкості процесу сумішоутворення, визначним фактором якої є інтенсивність протікання турбулентної та молекулярної дифузії.

Результуюча швидкість залежить від швидкості найбільш повільного процесу. В залежності від швидкості хімічної реакції та швидкості сумішоутворення розрізняють кінетичне та дифузійне горіння. Якщо швидкість протікання хімічної реакції між пальним та окислювачем значно нижче швидкості утворення горючої суміші, то результуюча швидкість процесу горіння лімітується тільки швидкістю хімічної реакції, тобто процесами хімічної кінетики. Таке горіння називають кінетичним. Якщо швидкість підводу окислювача до пального значно менша швидкості хімічної реакції окислення, то сумарна швидкість горіння не залежить від швидкості реакції і лімітується тільки швидкістю процесу сумішоутворення, визначним фактором якого є процеси дифузії кисню до пального. Таке горіння називають дифузійним. Швидкість протікання хімічних реакцій між молекулами пального і окислювача зі збільшенням температури прогресивно зростає. Разом із тим швидкість сумішоутворення, яка визначається процесами турбулентної та молекулярної дифузії в об`ємі газу, від температури практично не залежать. Швидкість прямої хімічної реакції можна записати в наступному вигляді (2) де - константа швидкості реакції, що залежить від температури та хімічної природи реагуючих речовин; - відповідні поточні концентрації реагуючих речовин А та В в суміші; - числа молей реагуючих речовин. В свою чергу k значно залежить від температури процесу. Ця залежність має експоненціальний характер і виражається законом Арреніуса (3) де - передекспоненціальний множник; - енергія активації; - газова стала; - абсолютна температура процесу. До реагування здатні так звані активні молекули, які мають енергію, достатню для руйнування внутрішньомолекулярних зв`язків вихідних речовин. Цей рівень енергій називають енергією активації Е. Чим вищій рівень енергії активації, тим складніше проходить руйнування вихідних молекул та повільніше швидкість реакції. Число активних молекул різко збільшується зі збільшенням температури. Енергія активації залежить не тільки від внутрішньоатомних зв`язків в молекулі, але і від того, з якою речовиною (в якому стані) відбувається реакція. При контакті, наприклад, молекули горючої речовини з часткою, яка має заряд типу ОН-, Н , О2-, енергія активації суттєво зменшується, а швидкість реагування дуже зростає. Як правило, максимальна швидкість реакції відповідає стехіометричним концентраціям пального та окислювача. Існує нижня межа концентрації пального (НМ), нижче якої горіння стає неможливим, та верхня межа (ВМ), коли вже відчувається нестача окислювача для підтримки горіння. У всьому діапазоні концентрації між цими межами при внесенні в горючу суміш джерела запалення відбувається стійке горіння. Температура горючої суміші, починаючи з якої суміш здатна до самоприскорення хімічної реакції до стійкого горіння, називається температурою запалення. На рисунку 1 показана залежність швидкості реакції від визначаючих факторів. Експериментально встановлено, що швидкості проходження реакції суттєво перебільшують їх розрахункові значення, які отримані з використанням закону Арреніуса. Насправді реакції у речовинах, які знаходяться у парогазовому стані, проходять частіше не між вихідними молекулами пального та окислювача, а через низку проміжних стадій, в яких разом із молекулами беруть участь активні осколки молекул - радикали та атоми, які мають вільні зв`язки, - H, OH, O, CH та інші.

При цьому перехід від вихідних речовин до кінцевих продуктів відбувається через низку проміжних реакцій, які протікають з більшою швидкістю, тому що вони володіють низькою енергією активацій. Такі реакції, відмітною рисою яких є велика швидкість їх протікання, отримали назву ланцюгових. При горінні газів протікають розгалужені реакції, в процесі яких один активний центр породжує два чи більше число активних центрів. Теорію ланцюгових розгалужених реакцій зробив академік Н.Н. Семенов. В якості прикладу розгалуженої ланцюгової реакції може подаватися схема спалення водню. Первинними активними проміжними речовинами в цьому випадку є атомарний водень, кисень чи гідроксильна група, початкове утворення яких можливе в результаті дисоціації молекул при високих температурах. У теперішній час вважається, що окислювання водню починається з реакції H2 O2 ® OH OH. Радикали OH, які утворюються, можуть надалі брати участь у ланцюговій реакції OH H2 ® H2O H і давати нову активну частку - атом водню. Шляхом реакції молекули кисню з атомом водню O2 H ® OH H Цей атом утворює ще дві активні частки, які можуть реагувати за наведеним вище рівнянням чи за рівняннями: O H2 ® OH H O H2O ® OH OH. Підсумок одиничного ланцюгового циклу подається рівністю H 3H2 O2 ® 3H 2H2O. Механізм горіння оксиду углерода та вуглеводнів також має характер розгалужених ланцюгових реакцій, при цьому проходження цих реакцій, особливо для вуглеводнів, має більш складний і до кінця ще не з`ясований характер. 2 Утворення екологічно шкідливих речовин при горінні палива Склад відпрацьованих газів ДВЗ та кількісне співвідношення в них окремих компонентів залежать від властивостей і складу робочої суміші, яка спалюється, а також від ступеня закінченості реакції горіння. Утворення шкідливих речовин багатостадійне і проходить наступним чином: альдегіди, оксид вуглецю, вуглеводні, сажа, канцерогенні речовини - з`являються внаслідок неповного окислення палива та його піролізу, а також синтезу нових речовин; оксиди азоту утворюються в зоні горіння в результаті реакцій окислення азоту повітря і палива; оксиди сірки утворюються внаслідок окислення сірки палива. Загальний механізм утворення основних вуглецевовміщуючих токсичних елементів відпрацьованих газів ДВЗ можна представити наступним чином: При спаленні метану: CH4 O2 ® HCHO H2C, HCHO O = CO H2O, HCHO OH = CO H2O H, HCHO ® CO H2. Альдегіди є продуктом неповного спалення вуглеводнів. Найбільш суттєвий внесок в токсичність ВГ (серед альдегідів) вносить формальдегід (HCHO), який представляє собою газ з різким неприємним запахом. Догоряння CO до CO2: CO OH = CO2 H. 3. Механізм утворення канцерогенних вуглеводнів Можна стверджувати, що канцерогенні речовини, що надходять у навколишнє середовище, - продукти повного спалення органічних палив. Незважаючи на багаторідність канцерогенних речовин, які утворюються при горінні палив, присутність їх в продуктах спалення та повітрі завжди оцінюється за наявністю бенз(а)пірену. Стехіометричне рівняння утворення бенз(а)пірену C6H2 3C2H2 4C2H = C20H12, де C6H2- напіврадикал, який представляє собою зародок сажі; C2H2 та C2H- елементарні будівельні блоки.

С обеих сторон их обступили крутые горы, впереди ждал страшный обрыв Пали. Неприятель продолжал теснить их; они помедлили с минуту и ринулись вниз, с высоты шестисот футов! Рассказ сам по себе довольно симпатичный, однако в прекрасном историческом труде мистера Джарвеса говорится, что оахийцы окопались в долине Нууану, что Камехамеха выбил их из укреплений и, загнав их в Горы, вынудил броситься с кручи. Наше усеянное костями поле нигде в его книге не упоминается. Глубокая тишина и покой, царившие над великолепным пейзажем, произвели на меня сильное впечатление. Я находился, по своему обыкновению, в хвосте отряда, и мне захотелось высказаться. — Какое чудесное видение дремлет в торжественном сиянии луны! Как четко вырисовываются зазубренные края потухшего вулкана на фоне ясного неба! Какая белоснежная пена окаймляет риф там, где об него разбивается прибой! Как безмятежно спит город, темнеющий далеко в низине! Как мягко стелются тени по величавым склонам гор, окружающим сонное царство долины Мауоа! Какая внушительная пирамида облаков громоздится над многоярусным Пали! Словно суровые воины прошлого собираются призрачными отрядами на древнее свое поле битвы — какие душераздирающие стоны жертв, которые… В этом месте лошадь, именуемая Оаху, села на песок

1. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

2. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

3. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

4. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

5. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

6. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
7. Управління ресурсами та запасами
8. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

9. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

10. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

11. Виникнення та еволюція світової політичної думки

12. Теорема Остроградського-Гаусса, потенціальний характер електростатичного поля та діелектрики в електричному полі

13. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

14. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

15. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

16. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

17. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

18. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

19. Основи побудови обліку праці та її оплати

20. Утворення Скіфії та її політична історія

21. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

22. Кредитний ризик та методи управління ними
23. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
24. Валютні ризики: економічна природа та управління

25. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

26. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

27. Основи меліорації та ландшафтознавства

28. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

29. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

30. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

31. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

32. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

33. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

34. Докази та доказування у цивільному процесі

35. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

36. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

37. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

38. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
39. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
40. Управління духовними процесами суспільства

41. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

42. Функції та принципи державного управління

43. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

44. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

45. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

46. Інформація та інформаційні процеси

47. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

48. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

49. Нюрнберзький процес та його уроки

50. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

51. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

52. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

53. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

54. Розуміння і процес маркетингового менеджменту
55. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
56. Вміння порівнювати в процесі навчання математики

57. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

58. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

59. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

60. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

61. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

62. Початок роззброєння та скорочення ядерних озброєнь СРСР та США

63. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

64. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Конфлікти та методи управління ними

66. Менеджмент та система управління

67. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

68. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

69. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

70. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
71. Сутність лідерства та управління
72. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

73. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

74. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

75. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

76. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

77. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

78. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

79. Суть процесу навчання та засоби його активізації

80. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения

81. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

82. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

83. Освіта – основа розвитку особистості

84. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

85. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

86. Процес організації виробництва та виробництва
87. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"
88. Основи психології управління

89. Психогігієна та психологія старіння та довголіття

90. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

91. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

92. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

93. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

94. Динамічні процеси та теорія хаосу

95. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

96. Концепції мови Григорія Палами, П. Флоренського та О.Ф. Лосєва

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

97. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

98. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

99. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.