Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Гуманітарний інститут Кафедра прикладної лінгвістики ЗАТВЕРДЖУЮ: Завідуючий кафедрою прикладної лінгвістики канд.філол.наук, професор Філіппова Н.М. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ “ ” 200 р. ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: “Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців” Миколаїв 2007 ЗМІСТ ВСТУП .4 РОЗДІЛ 1. МОВНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НАЗВ МУЗИЧНИХ ГРУП І ВИКОНАВЦІВ 8 1.1. Знакоутворювання- необхідна умова лексичної номінації . 8 1.2. Вторинна номінація 14 1.3. Словотвір і його роль в розвитку нових номінацій 21 РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ МУЗИЧНИХ ГРУП ТА ВИКОНАВЦІВ .30 2.1.Класифікація назв музичних груп та виконавців за музичними стилями 30 2.2. Особливості номінації назв музичних груп .33 2.3. Особливості змін в правилах номінації популярних музичних груп в період з 1923 по 2006 рік 47 2.4. Семантичні зміни в структурі назв 55РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧНОГО СЛОВНИКА- ДОВІДНИКА АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ ГРУП І ВИКОННАВЦІВ, ТА МУЗИЧНИХ СТИЛІВ ЗАСОБАМИ LI GVO . 58 3.1. Аналіз універсального електронного словника Li gvo 58 3.2. Опис створенного словника-довідника .60 3.3. Компіляція та підключення словника .63 РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПЕВНИХ МУЗИЧНИХ СТИЛІВ НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА СУСПІЛЬСТВО .66 4.1. Обґрунтування необхідності зниження негативного впливу певних музичних стилів на оточуюче середовище та суспільство .66 4.2. Аналіз негативного впливу рок музики на оточуюче середовище та суспільство .70 4.3.Заходи мінімалізації негативного впливу музики на суспільство .75 РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ .77 5.1. Характеристика та аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі в приміщенні за комп’ютером з точки зору охорони праці.77 5.2. Зменшення дії небезпечних та шкідливих факторів на працівників .86 5.3. Розрахунок освітлення 90 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТОК А. Назви груп, які були використані в дослідженні ДОДАТОК B. Фрагмент словника ДОДАТОК C. Головне вікно програми ДОДАТОК D. Вікна картки ДОДАТОК Е. Електроний словник-довідних англійських назв груп і виконавців, та музичних стилів на магнітному носії ВСТУП Назва (ім'я, лат. omi a ) - це важливий лінгвістичний аспект в маркетингу, рекламі і витворах мистецтва. Семіотика сьогодні обумовлює вибір правильної назви в певній частині особливого профілю компанії, послуг або продуктів. Для досягнення цієї мети, професійні рекламні агенти керуються цілим рядом аксіом по створенню брендових назв. Проте, зразки назв в цих сферах не можуть визначатися по одному чиннику, вони повинні бути розглянуті як постійно змінні традиції. Крім того, імена можуть розкривати ідеологію суспільства або культури. Актуальність даної теми полягає в тому, що музика сьогодні дуже різноманітна, виникає безліч різних музичних напрямів, стилів і підстилів. Сучасна музична культура має тенденцію до розвитку нових музичних стилів, які обумовлюють і вибір певних назв, що характеризують молоді колективи. Вперше назви музичних груп класифікуються за морфологічними і семантичними ознаками.

Метою роботи є розробка класифікації назв груп і виконавців згідно формальним і семантичним критеріям, а також визначення стереотипічної моделі назв для певних стилів музики. Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання: дискурсність музичного стилю; встановити основні правила номінації; виявити жанрові позначення в структурі назв; визначити стереотипи назв; розробити класифікацію назв за морфологічними характеристиками; класифікувати назви за семантичними характеристиками; Досягнення поставленої мети і рішення конкретних задач зумовили використання методів семантичного аналізу для вивчення семантичних характеристик назв музичних груп; кількісного аналізу назв для вивчення змін типових структур у назвах колективів і виконавців впродовж декількох десятків років. Когнітивно-лінгвістичний аналіз виявляє два типу назв: буквені і метафоричні назви. Історичний метод досліджує процес зміни правил номінації назв музичних груп і виконавців впродовж 1923-2006 рр. . Описової метод використовується для фіксації даних кількісного аналізу змін в структурі назв груп. Метод узагальнення використовується для визначення загальних ознак і властивостей для назв груп, які не були класифіковані. Метод прогнозування розглядає виникнення нових моделей назв. Наукова новизна дипломного дослідження полягає в тому, що вперше розробляється словник назв музичних груп і виконавців. На сьогодні електронні словники набувають все більшого поширення. Дане явище пояснюється інтенсивністю розвитку інформаційних технологій і засобів ведення бізнесу, що вимагає все більшій швидкості реагування на події, що відбуваються. Унікальність даного словника в тому, що це єдиний систематизований словник, який надає інформацію про походження назви груп і виконавців, а також має короткий опис музичних стилів. Вперше розглядаються основні зміни правил номінації в назвах груп і виконавців впродовж декількох десятків років. Також в даній роботі вперше розглядаються музичні стилі, які беруть моделі назв з цілком певних ресурсів, і ці ресурси передають значення, що асоціюються з кожним стилем музики. Робиться спроба пояснити процеси номінації у даній сфері. Практична цінність. Визначення правил номінації і класифікація назв груп і виконавців допоможе молодим колективам вибрати правильну і оригінальну назву, яка характеризуватиме саме той музичний стиль, який вони виконують. Даний програмний продукт може використовуватися на практиці, як меломанами, так і у сфері шоу-бізнесу. Такий словник допоможе молодим колективам, оскільки надасть можливість зрозуміти основні чинники походження самих назв, а також дозволить уникнути повторень і більш креативно підійти до вибору назви. Створений словник має великий потенціал та практичну цінність, так як його можна постійно поповнювати, модернізувати, вдосконалювати, що є великим значенням для музичної індустрії Об'єктом дослідження в дипломній роботі виступили різноманітні музичні стилі і напрями, такі як рок і реп, та музичні групи і виконавці. Предметом дослідження є назви музичних груп і виконавців, а також музичні стилі.

Гіпотеза. Використовуючи термінологію когнітивної лінгвістики, ми припускаємо, що кожна музична культура розвиває певний набір концептуальних метафор. Як відомо, концептуальні метафори представляють спосіб мислення, який закладений в соціальній практиці. Матеріалом дослідження послужили 2578 назв музичних груп та виконавців, електронні бази даних назв музичних груп і виконавців, розташовані на сайтах: www./ba dregis er2.co.uk; www.rolli gs o e.com/; www.worldwidepark.com. Інтернет енциклопедія важкого метала: www.welcome. o/b rme al 1854 назви відомих груп були узяті з двох джерел, Rolli g S o e E cyclopedia Of Rock & Roll (George-Warre , 2001) і he Billboard Book of op 40 Hi s (Whi bur , 2004). Структура роботи. Дипломна робота об'ємом в 135 сторінок друкарського тексту складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, прикладного електронного продукту. У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, актуальність вибраної тематики, розкрита наукова новизна, мета і завдання роботи, практичне значення отриманих результатів, висунута гіпотеза, визначені об'єкт, предмет і методи дослідження, визначено фактичний матеріал. У першому розділі представлені теоретичні положення про теорію номінації. Розглядається знакоутворювання та словотвір як необхідна умова лексичної номінації, вторинна номінація. У другому розділі проводиться класифікація назв груп і виконавців в двох напрямах. У першому назви класифікуються згідно музичним стилям. В другому напрямку класифікація назв груп відбувається згідно семантичним і морфологічним змінам в структурі назв впродовж десятків років. У третьому розділі описується програмний продукт – електронний словник-довідник англійських назв груп і виконавців, і музичних стилів. Довідник музичних стилів містить історію створення того чи іншого стилю. В даному довіднику вказані музичні інструменти й характеристика вокалу, які і створюють певний стиль. Словник англійських назв груп демонструє як група створювала свою назву, що саме є основою для вибору номінації та які фактори вплинули на цей процес. РОЗДІЛ 1 МОВНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НАЗВ МУЗИЧНИХ ГРУП І ВИКОНАВЦІВ Постійний розвиток людського суспільства й людського пізнання ставить перед мовою завдання забезпечити всі сторони життя й діяльності людини новими найменуваннями. Науку про імена, про природу найменування, про засоби позначення і їхніх типів називають ономасіологією. Основною метою ономасіології можна вважати створення теорії номінації, її головним завданням - “вивчення засобів і способів найменування окремих елементів дійсності”. 1.1. Знакоутворювання- необхідна умова лексичної номінації Основним аспектом розгляду природи найменування лексичними одиницями є лінгвосеміотичний, що ґрунтується на наступних теоретичних положеннях: 1) природна мова є знакова система особливого роду з подвійною структурацією її одиниць і із дворазовим їх позначенням - у системі номінативних засобів (первинне означення) і в якості або в складі предикативних одиниць у мові (вторинне означення); 2) людська мова як складне матеріально-ідеальне утворення поєднує у собі стосовно об'єктивної дійсності сімултану властивість позначення й відбиття; 3) психо-фізіологічною основою репрезентації об'єктивної дійсності словами є друга сигнальна система дійсності.

К концу XIX века активный компонент полыни наконец привлек более пристальное внимание ученых. В 1900 году немецкий химик Земмлер вывел правильную структуру туйона, хотя сначала он назвал его танацетоном, так как исходным экспериментальным материалом было масло пижмы. Оказалось, что это вещество идентично туйону, выделенному Валлахом, другим немецким химиком. Туйон встречается во многих растениях, но название свое он получил благодаря присутствию в эфирном масле, которое можно дистиллировать из Thujaoccidentalis (белого кедра) и других хвойных деревьев группы туи восточной. Есть он и в некоторых столовых приправах и идентичен не только танацетону пижмы, но и сальванолу шалфея. В 1903 году доктор Лалу определил, что туйон в немалой степени ответственен за воздействие абсента, установив его родственные связи с другими экстрактами, например с экстрактами пижмы, шалфея, иссопа, фенхеля, кориандра и аниса. Туйон терпен, близко родственный камфаре и ментолу, который очень сильно напоминает запах чистого туйона. Мазь для растираний и ингаляций против простуды «Vicks» наряду с другими терпенами содержит и туйон

1. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

2. Структуры типовых регуляторов

3. Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов

4. Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.

5. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

6. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові
7. Типы и элементы планировочной структуры города
8. Структура организации материи

9. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

10. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

11. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

12. Структура транспорта в Европе

13. Денежно-кредитная политика Банка Англии

14. Государственный аппарат и его структура

15. Право Англии

16. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

18. Нормы права. Структура норм права

19. Почему позицию Аввакума можно назвать изоляционистской и национально-консервативной?

20. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

21. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

22. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
23. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России
24. Налоги, их состав и структура

25. Полиция Англии

26. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

27. Структура нормы права

28. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

29. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

30. Политическая система государства /на англ. языке/

31. Династия Плантагенетов в истории Англии

32. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

33. Топики по Англ. языку

34. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

35. Структура культуры. Классификация ее видов

36. Традиции и праздники Англии

37. Рождество в Англии

38. Почему Пьера и князя Андрея можно назвать лучшими людьми их времени
39. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)
40. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

41. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

42. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

43. Англия времен Реставрации

44. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625

45. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

46. Династия Плантагенетов в истории Англии

47. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

48. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

49. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

50. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

51. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

52. Структура и реализация макроязыков

53. Программа сложной структуры с использованием меню

54. Семантический анализ структуры EXE файла и дисассемблер (с примерами и исходниками), вирусология
55. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде
56. Структура базы данных

57. Управление структурой преподавательского состава в университете

58. Структура исчисления предикатов построение логического вывода

59. Структура арбитражных судов

60. Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ)

61. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

62. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

63. Биосфера и её структура

64. Реформы образования в России и Англии

Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

65. Система образования в Англии

66. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

67. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

68. Структура властных отношений

69. Типовой расчет по основам светотехники

70. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов
71. Структура транспорта в Европе
72. Синапсы (строение, структура, функции)

73. Характер в структуре личности

74. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

75. Слухи в структуре общественного сознания

76. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

77. Оптимизация производственно-отраслевой структуры колхоза «Урал» Кудымкарского района

78. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

79. Сущность, структура и функции семьи

80. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

82. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)

83. Структура научного знания

84. Образ мира в философии: Структура общества

85. Общество. Понятие, структура, виды общества

86. Структура организации материи
87. Свойства и структура воды
88. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

89. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

90. Банковская система Англии

91. Общий анализ структуры баланса предприятия

92. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

93. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

94. Первоначальное накопление капитала в Англии, Франции и Германии

95. Структура рынка Чехии, география экспорта и импорта

96. Денежные системы США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии,Канады

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития

98. Анализ и формирование организационных структур

99. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем (Доклад)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.