Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз використання оборотних коштів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1. Структура оборотних коштів Оборотні кошти – це сукупність оборотних виробничих фондів, виражених у грошовій формі. Класифікація оборотних коштів здійснюється за наступними ознаками: сферою, що обслуговується, економічної діяльності, групами і видами, особливостями планування й організації, джерелами формування. Оборотні кошти одночасно в сфері виробництва і обігу проходять три стадії кругообігу (постачання, виробництво і реалізація), приймаючи чотири натуральні форми: виробничі запаси; незавершене виробництво; готові вироби; гроші. Оборотні виробничі фонди – це предмети праці, що знаходяться в сфері виробництва (сировина, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво), що цілком споживаються в кожному виробничому циклі. Їх вартість цілком переноситься на продукт, що виготовляється. Структура оборотних коштів характеризується питомою вагою окремих груп у загальній вартості оборотних коштів. До оборотних коштів належать виробничі запаси – матеріальні ресурси, що вже надійшли на підприємство, але ще не піддалися обробці чи використанню. Розрізняють поточний, підготовчий і страховий запаси. Поточний запас призначений для забезпечення безперебійного ходу виробничого процесу між двома черговими постачаннями сировини, матеріалів, покупних виробів і напівфабрикатів. Підготовчий запас необхідний на час підготовки матеріалів до виробничого споживання. Страховий запас призначений для забезпечення безперебійного виробничого процесу при відхиленнях від прийнятих інтервалів постачань. Продукція в процесі виробництва містить у собі незавершене виробництво, тобто продукцію, що знаходиться на різних стадіях її виготовлення, і витрати майбутніх періодів (до них звичайно відносяться витрати на науково-дослідну і опитно-конструкторську роботу, маркетинг та інші). При плануванні оборотних коштів і в звіті залишки витрат майбутніх періодів виділяються окремо. Ці витрати відрізняються від незавершеного виробництва тим, що у разі, коли вони зроблені одноразово чи протягом невеликого проміжку часу, вони відносяться на собівартість продукції, що виготовляється, не відразу, а поступово, як правило, протягом двох років. Інакше кажучи, це витрати, що авансуються підприємством у виробництво з наступним списанням на собівартість продукції. Оборотні кошти в сфері обміну містять у собі готову продукцію, товари, придбані для перепродажу, та інші товарно-матеріальні цінності, кошти. Готова продукція – це продукція, що знаходиться на складі підприємства і підготовлена до відправлення споживачу, а також відправлена, але ще неоплачена продукція. Кошти містять у собі як реальні гроші (вони є в касі підприємства), так і кошти, що є на його розрахунковому рахунку в банку. До цієї групи оборотних коштів належить також дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість виникає при взаємних розрахунках між підприємствами, об’єднаннями за надані послуги, що робляться ними, чи поставлені товари. Товари, придбані для перепродажу, закуповуються з метою наступної реалізації за більш високими цінами. У бухгалтерському обліку окремо відбиваються товари на складі й товари по дорозі – відправлені постачальниками на адресу економічного суб’єкта, право власності, на які перейшло від постачальника до одержувача (господарюючого суб’єкта), але ще не надійшли на склад і не оприбутковані.

Оборотні фонди використовуються для обслуговування постачальницько-збутової діяльності підприємства. Це готова до реалізації відвантажена, але неоплачена продукція, уся дебіторська заборгованість і кошти необхідні для закупівлі сировини, матеріалів, палива і т.п. У таблиці 1 подана порівняльна характеристика основних і оборотних засобів: Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних і оборотних засобів Ознака Основні засоби Оборотні засоби Склад Засоби і знаряддя праці Предмети праці і МБП, продукція, товари і ГК Тривалість участі у виробничому процесі Беруть участь у багатьох виробничих циклах Беруть участь в одному виробничому циклі Спосіб перенесення вартості на собівартість готової продукції Частинами, у міру їхнього зносу Цілком за один виробничий цикл Характер зміни натуральної форми Практично не міняється Для більшості складових змінюється цілком, приймаючи врешті-решт форму готової продукції Періодичність відтворення Відтворення в натуральній формі здійснюється через тривалі періоди часу, обумовлені терміном служби Відтворення в натуральній формі здійснюється через кожен виробничий цикл Сума часу виробництва і часу обороту визначає тривалість одного обороту оборотних коштів. Розмір оборотних засобів залежить від двох факторів: 1) тривалості обороту засобів у сферах виробництва і обігу; 2) маси витрат оборотних коштів на виробництво і реалізацію продукції. Структура оборотних фондів (засобів) визначається питомою вагою тієї чи іншої форми оборотних фондів у загальному їх розмірі. Раціональною вважається структура оборотних коштів з більш значною частиною готової продукції і грошей. 2. Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами Для виконання своїх задач підприємство має забезпечити безперервність капіталу у такому порядку: кошти ринок ресурсів ресурси продукція у виробництві готова продукція ринок товарів і послуг кошти. Кращим засобом забезпечення обороту капіталу за цим циклом є гроші. Але через те, що грошових коштів не вистачає, підприємства використовують їх замінники. Твердження П. Самуельсона про те, що гроші – це лише штучна соціальна умовність, стає актуальним для української і російської економік. При наявності налагоджених відносин з постачальниками сировини і покупцями продукції підприємства можуть організувати оборот капіталу таким чином – рис. 1. Виробництво Рис. 1. Забезпечення безперервності виробничого циклу за допомогою взаємозаліків За допомогою подібних схем підприємства одержали можливість здійснювати виробничу діяльність навіть при дефіциті оборотних коштів. Але це призвело до того, що ринкові механізми в 90-ті роки ХХ ст. не набули належного розвитку. Крім готівкових та безготівкових форм грошових розрахунків, існують інструменти фондового ринку: факторинг, кліринг, ф’ючерсні угоди і т.п., які є важливим доповненням грошових розрахунків у ринковій економіці, але вони не можуть замінити їх. Основна проблема полягає в тім, що більшість подібних схем не є прозорими, гроші перестають відігравати роль засобу обігу. Однак упорядкування платіжних відносин між підприємствами можливе при нормалізації всієї кредитно-грошової системи держави.

Лише в цьому разі буде можливо використовувати весь різноманітний арсенал методів управління капіталом, що існує в успішних економіках. У тому разі, коли підприємству, що діє в нормальних умовах, необхідно поповнити оборотні кошти чи залучити засоби для реалізації інвестиційного проекту із зовнішніх джерел фінансування, він звертається на ринок кредитів чи на фондовий ринок. Власними оборотними коштами (ВОК) вважають: для державних підприємств – гроші, виділені державою за затвердженими нормативами для забезпечення виробничо-господарської діяльності; для приватних підприємств і колективів – засоби, вкладені учасниками підприємств в оборотні виробничі фонди і кошти. Джерела власних оборотних коштів: статутний фонд, бюджетне фінансування (чи додаткове фінансування учасниками підприємства), прибуток підприємства. За рахунок ВОК підприємство формує виробничі запаси, незавершене виробництво і залишки готової продукції на складі. Ці величини плануються і нормуються самими підприємствами і називаються нормованими оборотними коштами. Наднормативні запаси цих величин покриваються (фінансуються) кредитами банку. За рядом елементів оборотних коштів (відвантажена продукція, гроші і засоби в розрахунках) нормативи не встановлюються, тому їх називають ненормованими оборотними коштами. Джерелами їх утворення є кредити банку. Крім ВОК існують кошти, що дорівнюють ВОК – це постійна мінімальна заборгованість підприємства за майбутніми платежами (заборгованість за заробітною платою, органам соціального страхування, залишки резервів майбутніх платежів і ін.). Аналіз ВОК складається з двох етапів: 1) аналіз наявності власних і прирівняних до них оборотних коштів; 2) аналіз забезпеченості власними і прирівняними до них оборотними коштами. Перший етап містить: а) визначення розміру власних оборотних коштів – підсумок розділу 1 пасиву балансу підсумовується зі стійкими пасивами в покриття нормативів і з цієї суми віднімається підсумок розділу 1 активу балансу; б) визначення змін власних оборотних коштів шляхом порівняння їх розмір на початок і кінець звітного періоду; в) визначення впливу наступних факторів на отримані зміни: статутного фонду в частині оборотних коштів; використання прибутку, розміщеної в оборотних коштах; величини стійких пасивів, видача чи позичок кредитів на приріст ВОК та інші фактори. Другий етап аналізу ВОК. Для виявлення забезпеченості підприємства ВОК фактична їх наявність порівнюється з загальним нормативом оборотних коштів за підсумком розділу 2 активу балансу. Перевищення фактичної наявності над нормативом означає надлишок ВОК, а більш низький розмір – недостачу. 3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів Ефективне функціонування оборотних коштів (та й усього капіталу) можливе тільки в такій економічній системі, де в достатній мірі існують відповідні інституціональні відносини. Це припускає, крім іншого, уміння потенційних інвесторів, якими є усі свідомі громадяни, розбиратися в основних положеннях економічного аналізу, а до фінансової звітності підприємства висуваються суворі вимоги прозорості, вірогідності, істотності, безперервності обліку і т.д

Трудов колективи контролюють використання коштв, призначених на охорону прац. (Стаття 162 з змнами, внесеними згдно з Указом ПВР N 4617-10 вд 24.01.83) Стаття 163 Видача спецального одягу та нших засобв ндивдуального захисту На роботах з шкдливими та небезпечними умовами прац, а також роботах, пов'язаних з забрудненням або здйснюваних у несприятливих температурних умовах, працвникам видаються безплатно за встановленими нормами спецальний одяг, спецальне взуття та нш засоби ндивдуального захисту. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний органзувати комплектування та утримання засобв ндивдуального захисту вдповдно до нормативних актв про охорону прац. (Стаття 163 з змнами, внесеними згдно з Законом N 3694-12 <javascript:OpenDoc('3694-12');> вд 15.12.93) Стаття 164 Компенсацйн виплати за невиданий спецальний одяг  спецальне взуття Видача замсть спецального одягу  спецального взуття матералв для х виготовлення або грошових сум для х придбання не дозволяться

1. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

2. Формування облікової політики підприємства

3. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

4. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

5. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

6. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
7. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
8. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

9. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

10. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

11. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

12. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

13. Оборотні кошти підприємства

14. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

16. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

17. Формування основних фондів підприємства

18. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

19. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

20. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

21. Формування та розвиток банківської системи України

22. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
23. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
24. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

25. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

26. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

27. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

28. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

29. Джерела права та правова система Запорізької Січі

30. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

31. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

32. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

34. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

35. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

36. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

37. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

38. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
39. Пошук та генерування нових ідей підприємцем
40. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

41. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

42. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

43. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

44. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

45. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

46. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

47. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

48. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки

49. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

50. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

51. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

52. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

53. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

54. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
55. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
56. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

57. Ефективність використання ресурсів підприємства

58. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

59. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

60. Оборотні засоби підприємства

61. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

62. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

63. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

64. Формування прибутку підприємства. Права студента

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

66. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

67. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

68. Бізнес-план підприємства

69. Корпоративні підприємства

70. Розробка підприємства LOMAPAK
71. Фінанси підприємства контрольна
72. Інноваційна діяльність підприємства

73. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

74. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

75. Персонал підприємства

76. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

77. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

78. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

79. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

80. Витрати підприємства

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

81. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

82. Економічна оцінка активу балансу підприємства

83. Облік основних засобів підприємства

84. Облік створення підприємства

85. Організація облікової політики підприємства

86. Попередній фінансовий аналіз підприємства
87. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
88. Аудит доходів підприємства

89. Аудит установчих документів підприємства

90. Правовий статус приватного підприємства

91. Аналіз програмного забезпечення підприємства

92. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

93. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

94. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

95. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

96. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

97. Асортиментна політика підприємства

98. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

99. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

100. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.