Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної церки Волині (1867-2006рр.)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістки ЛЕВЧУК Марія Андріївна УДК 070.482 (477.82) : 241.13 ВИСВІТЛЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ НА ШПАЛЬТАХ ПРЕСИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ВОЛИНІ (1867–2006 рр.) Спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії масової комунікації Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Бойко Алла Анатоліївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, професор кафедри теорії масової комунікації Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Крупський Іван Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики, професор кафедри радіомовлення і телебачення кандидат філологічних наук, Ґабор Василь Васильович, Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України; керівник відділу досліджень іншомовної періодики відділення «Науково-дослідний центр періодики» Захист дисертації відбудеться « » вересня 2008 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.33 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ-119, вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики. З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58). Автореферат розісланий « » серпня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради,кандидат філологічних наук, доцент В. Е. Шевченко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Періодичні видання церков і релігійних організацій є одним із сегментів українських мас-медіа, тому без їх розгляду неможливо ґрунтовно осмислити процес функціонування величезного масиву періодики України кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Ідеологічні причини стали тим чинником, що гальмував розвиток релігійної періодики та її дослідження в радянські часи. Зацікавлення науковців пресою Православної Церкви значно зросло в період становлення незалежності нашої держави. Духовне відродження України спричинило поштовх до об’єктивного наукового аналізу конфесійної преси. У цьому контексті варто наголосити на важливому місці, яке посідає Церква в процесі державотворення і формування суспільної думки. Церква як соціальний інститут за допомогою мас-медіа, що виходять під її егідою, активно пропагує морально-етичні цінності, вибудовує цілісне світобачення, забезпечує можливість релігійної комунікації, об’єднує громаду та регламентує поведінку людей у ній, дає емоційну підтримку тощо. Церковна преса виконує в суспільстві ті ж функції, що й релігія: світоглядну, компенсаційну, інтегративну, регулятивну, комунікативну, культурологічну та ін. Саме мораль є універсальним засобом розвитку самосвідомості та спілкування (ширше – комунікації). Звідси висновок – мораль регулює систему етичних норм і цінностей, виступає регулятивним чинником людської комунікації.

Ґрунтовним матеріалом для вивчення є волинська православна преса. Вихід першого офіційного видання Православної Церкви на Волині датується 1867 р. Історичні та політичні обставини стали причиною того, що релігійна преса в Україні видавалася до 1917 р., а на західноукраїнських землях (і на Волині) продовжувала виходити до 1939 р. У цьому полягає унікальність преси Православної Церкви Волині. До 1990-х рр. конфесійна преса Волині з ідеологічних причин залишалась поза увагою науковців. Духовне відродження незалежної Української держави неможливе без опанування і нинішнім, і прийдешнім поколіннями вічних істин християнського благочестя і моралі. Саме ці проблеми активно висвітлюються на шпальтах волинської православної преси. У потребі комплексного вивчення проблемно-тематичного рівня православної преси Волинського регіону полягає актуальність дослідження. Проекція основ християнської моралі через православні мас-медіа на свідомість читачів дає можливість Церкві декларувати свою позицію і, таким чином, впливати на аудиторію. З’ясування проблем християнської моралі на шпальтах преси Православної Церкви Волині від зародження до сучасності (1867–2006 рр.) в українській журналістиці розглядається вперше. Зв’язок роботи з науковими програмами, проблемами, темами. Дослідження має безпосередній зв’язок із науковими розробками Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації пов’язана з комплексною науковою темою Інституту журналістики НДР № 06БФ045-01 «Дослідження у галузі українського журналістикознавства: методологія і стандарти», що виконується в рамках комплексної наукової програми «Наукові проблеми сталого державного розвитку України». Метою дослідження є вивчення концептуальних засад функціонування, тематичного спектру, висвітлення морально-етичної проблематики православної преси Волині (1867–2006 рр.). Поставлена мета дослідження зумовила такі його завдання: Визначити історичний контекст розвитку православної преси Волині. Виявити ті конфесійні видання, які виходили на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття та з’ясувати культурно-історичне тло їхнього функціонування. Дослідити проблематику публікацій в пресі Православної Церкви Волині. Проаналізувати аспекти висвітлення морально-етичної проблематики у волинській православній пресі. Узагальнити складові морально-етичної концепції, що є основою видань Православної Церкви Волині. З’ясувати жанрову специфіку церковних публікацій та визначити вплив проблематики на жанр матеріалу. Встановити місце преси Православної Церкви Волині в системі мас-медіа церков та релігійних організацій України. Об’єкт дослідження – періодичні видання Православної Церкви Волині (1867–2006 рр.) як цілісний комплекс (на рівнях синхронії та діахронії). Предметом дослідження є висвітлення концептуальних засад публікацій морально-етичної проблематики на шпальтах православних волинських часописів. Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ – початок ХІ століття (1867– 2006 рр.). Територіальні межі дослідження охоплюють Волинь, яка в досліджуваний період називалася Волинською губернією, входила до складу Російської імперії (1867–1917 рр.)

, перебувала в складі Польщі (до 1939 р.), а в період незалежності України стала однією із областей держави (1991–2006 рр.). Джерельна база дослідження. Основи християнської моралі є визначальним чинником проблематики православної преси Волині. Її варто розглядати не в статичному, незмінному вигляді, а в контексті історичної динаміки. Тому джерельною базою дослідження стало 22 волинських православних видання кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Для всебічного вивчення визначеної нами проблематики досліджено часописи 1867–1917 рр., що зберігаються у фондах бібліотек України: «Волынские епархиальные ведомости» (Кременець, Житомир, 1867–1917), «Почаевский листок» (Почаїв, 1887–1917), «Почаевские известия» (Почаїв, 1906–1909), «Русский инок» (Почаїв, 1910–1917), «Волынская земля» (Кременець, Почаїв, Здолбунів, 1912–1915), «Православная Волынь» (Житомир, 1917–1918). Важливим джерелом вивчення преси Православної Церкви Волині початку ХХ ст. (1922–1939 рр.) є пласт видань, що зберігаються у фондах Волинського обласного державного архіву в місті Луцьку: незалежний орган українського культурного і церковного відродження «На варті» (Володимир-Волинський, 1925–1926), незалежний місячник українського церковного відродження «Рідна церква» (Володимир-Волинський, 1927), церковно-народний ілюстрований тижневик «Духовний сіяч» (Кременець, 1928–1931), неперіодичний орган Товариства ім. Митрополита Петра Могили «За соборність» (Луцьк, 1932–1935), двотижневик, присвячений церковним і громадським справам «Церква і нарід» (Кременець, 1935–1938), релігійно-громадський часопис для народу «Шлях» (Луцьк, 1937–1939). Також матеріалом дослідження стала сучасна преса Православної Церкви Волині періоду незалежності України (1991–2006 рр.): «На варті» (Луцьк, 1991–1994), «Православ’я» (смт. Голоби, 1991–1997), «Дзвони Волині» (Луцьк, 1991–2006), «Єдина церква» (Луцьк, 1998–1999), «Волинь православна» (Володимир-Волинський, 1998–2006), «Волинські єпархіальні відомості» (Луцьк, 2004–2006), «Почаївський листок» (Почаїв, 1991–2006). Для з’ясування ґенези православної преси Волині, аналізу доробку церковних публіцистів, опрацьовано фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: «Дмитро Богдашевський» (ф. 191, ф. 175), «Михайло Ковальницький» (ф. 175), «Орест Новицький» (ф. 201), «Маркелин Олесницький» (ф. 160, ф. 175), «Яким Олесницький» (ф. 160, ф. 175), «Андрій Хойнацький» (ф. 112, ф. 175) та ін. Джерельна база дослідження дала змогу не тільки зафіксувати публіцистичну спадщину церковних публіцистів, а також визначити основні проблемно-тематичні аспекти їх творчості, реконструювати історичну релігійну ситуацію на західноукраїнських землях, зокрема на Волині, і з’ясувати особливості функціонування та концептуальні засади волинської православної преси в динаміці її розвитку (1867–2006 рр.). Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, об’єктивності, комплексності та достовірності. Використано загальнонаукові методи аналізу і синтезу. Під час вивчення історіографії та джерельної бази дослідження послуговувались бібліографічно-описовим методом.

Бо тогочасна польська преса, очолена непересічне шовіністичним і україножерним краківським щоденником „Ілюстровани Курієр Цодзєнни” (загально відомий тоді під скороченням „ІКЦ”), у відношенні до українців, а вже зокрема до ОУН, завжди висловлювала такі крайньо ворожі і такі тенденційні погляди, що про якусь об'єктивність з їхнього боку годі було мовити. Одначе, якщо об'єктивні голоси польської преси про становище українців під польською окупацією та про ОУН справді були „білими круками”, то все ж таки, треба ствердити, вони деколи траплялися. Для всебічного висвітлення ОУН і її боротьби такі голоси ворога заслуговують на особливу увагу і тому ми зацитуємо їх на цьому місці. Під цим оглядом гідною уваги є насамперед стаття п. з. „П'ять хвилин перед дванадцятою”, надрукована в часописі „Бунт Млодих” з 20 грудня 1933 року. На початку цієї статті автор стверджує, що останньо відносини між поляками й українцями погіршилися і що нині в цьому відношенні вже немає політики, а є тільки, з одного боку, польська поліція, а з другого – Організація Українських Націоналістів

1. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

2. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

3. Морально-етичні та художні особливості Вед

4. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

5. Моральний та юридичний аспекти свободи преси

6. Компенсация морального вреда
7. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"
8. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"

9. Исповедальная поэма Н. А. Некрасова «Уныние» (1874): проблематика, поэтика, история восприятия

10. Русская Православная Церковь в эпоху императрицы Елисаветы

11. Значение православного воспитания в государстве Киевская Русь

12. Душевный недуг. причины психических заболеваний. Православный взгляд

13. Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников на архитектурных образцах православных памятников Санкт-Петербурга

14. Православное воспитание

15. Апокалипсический образ зверя - икона для "православной России" ?

16. Онтологиум христианской (православной) нравственности сквозь призму богословия

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Православное учение о Промысле Божием

18. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

19. Русская православная церковь как субъект социальной работы

20. Обособление русской православной церкви в середине XV века

21. Православные в межвоенной Польше и их лидер сенатор В.В.Богданович

22. Тление: глава из книги "Хунну в Китае"
23. История русской православной церкви
24. Русская Православная Церковь

25. Русская Православная церковь

26. Русская православная церковь и иноверные и инославные исповедания в России в XVIII и XIX веках

27. Русская Православная Церковь и большевистское государство в 1925-27 гг.

28. Русская православная церковь и Советская власть в 1917—1927 годах

29. Православные храмы Сибири и творчество итальянских архитекторов

30. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

31. Православие и русская православная церковь в истории отечественной культуры

32. Токийский кафедральный Воскресенский собор в истории японской православной церкви.

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Русская Православная Церковь и возрождение культуры

34. Синодальный период в истории Русской Православной Церкви

35. Православный реализм - литература будущего

36. Женщина в современном обществе: к истории гендерной проблематики

37. Философская проблематика в лирике И. Бродского

38. Философская проблематика в лирике И. Бродского
39. Проблематика романа М. А. Булгакова «Белая гвардия»
40. Своеобразие проблематики ранней прозы М.Горького (на примере одного из рассказов)

41. Своеобразие проблематики ранней прозы М. Горького. (На примере одного из рассказов.)

42. Особенности проблематики одного из произведений В.Распутина

43. Проблематика и художественное своеобразие повести М. А. Булгакова «Собачье сердце»

44. Проблематика пьесы М.Горького "На дне"

45. Человек и природа (проблематика и система образов в повести Ч. Айтматова «Плаха»)

46. Нравственная проблематика рассказов Шукшина

47. Нравственная проблематика современной прозы

48. Проблематика и художественные особенности драмы М.Ю.Лермонтова «Маскарад»

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

49. Культурные коды послания "К вельможе" А. С. Пушкина и их связь с философской проблематикой текста

50. Роль моральной оценки в характеристике героев «Тихого Дона» М. А. Шолохова

51. Сюжет, герои и проблематика одной из баллад В.А.Жуковского

52. Основные понятия и проблематика управления инновационными процессами

53. Знаменное пение в Русской Православной Церкви. Пути практического воплощения

54. Песнопения православных богослужений и праздников
55. Обоснование и формулировка морально-нравственного идеала в истории культуры
56. Православная педагогика как педагогика русской цивилизации

57. Первые понятия о Боге. О православном воспитании дошкольников

58. Дискуссия о школьном курсе «Основы православной культуры» как духовный портрет современного российского общества

59. Через религиозное образование - к православному образу жизни

60. Возмещение морального вреда при страховании ответственности

61. Православное христианское образование в исторической перспективе

62. Понятие и психологическое содержание обыска. Морально - этические аспекты производства обыска

63. Моральные суждения школьников

64. Православные воскресные школы нашего времени…

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

65. Онтологическое основание педагогики в православной традиции

66. Проблематика лексикографии в специальной педагогике

67. Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви"

68. Взаимоотношения русской православной церкви и государства в современной России

69. Об изображении Бога Отца в православной церкви

70. О православно-христианском миропонимании
71. Польская православная церковь
72. Румынская православная церковь

73. Сербская православная церковь

74. Число православных в мире

75. Иерусалимская православная церковь

76. Кипрская православная церковь

77. Болгарская православная церковь

78. Албанская Православная Церковь

79. Константинопольская православная церковь

80. Православная миссия на Мадагаскаре

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки

81. Русская православная церковь на современном этапе

82. Диалог с исламом с православной точки зрения

83. Католический Рим и православный Восток

84. Основные события украинской православной церкви

85. Русская Православная Церковь

86. Реформы Никона и раскол Русской Православной Церкви
87. К вопросу об авторитете в Восточной Православной традиции. Протестантский взгляд
88. Миссионерская деятельность Русской Православной церкви среди мусульман Российской империи

89. Догматика Православной Церкви

90. Религиозный фундаментализм и Русская Православная Церковь в современной России

91. Борьба за автокефалию православной церкви на Украине в 1917 - 1919 гг.

92. Русская православная церковь в Северо-Западной Сибири (конец XVI-XIX вв.)

93. Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны

94. Теоретические основы подготовки студентов православных духовных семинарий к педагогической деятельности

95. Научно- практические исследования гендерной проблематики в современных условиях

96. Жизненные планы, ценностные ориентации и моральный облик молодежи

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Гендерная проблематика в философии

98. Моральность, религиозность, социальность в философии М. Вебера

99. Апокалиптический "образ зверя" - икона для "православной России"?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.