Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

міністерство охорони ЗДОРОВ’Я україни Донецький Національний медичний університет ім. М. Горького Науково-дослідний інститут медичних проблем сім'ї МАЛОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 618.145-007.61-056.2-053.86 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 14.01.01 - акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк-2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України Науковий керівник: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор ЧАЙКА ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету інтернатури та післядипломної освіти Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор РЕЗНІЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор ВЕНЦКІВСЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 (м. Київ) Захист дисертації відбудеться 12 березня 2008 р. о 12-й год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 при Науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83114, м. Донецьк, просп. Панфілова, 3). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16) Автореферат розісланий 11 лютого 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, доцент О.М. Долгошапко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Гіперплазія ендометрія (ГЕ) – основна форма гиперпроліферативних захворювань слизової матки й найбільш частотна доброякісна патологія матки у жінок різних вікових груп (Т.Д. Задорожна і співавт., 2005; Т.Ф. Татарчук, Є.В. Бурлака, 2003; Б.М. Венцківський, 2006). Серед жінок репродуктивного віку вона зустрічається в до 50 % випадків і досить часто до різних порушень менструальної функції (ПМЦ) та безпліддя (А.П. Чернишова і співавт., 2005; І.О. Судома, 2005). Посилена увага клініцистів і дослідників до цієї проблеми зумовлена доволі високим ризиком малігнізації ГЕ, неухильним підвищенням частоти ГЕ й раку ендометрія за останнє десятиліття в багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні (Н.В. Кулагіна, Г.Г. Йовель, 2006; B.I. McFarli , 2006). У 20-30 % пацієнток з рецидивуючою ГЕ відзначене виникнення інвазивного раку тіла матки (Н.Д. Гаспарян і співавт., 2004). У структурі гіперпроліферативних процесів ендометрія переважає проста неатипова гіперплазія ендометрія (ПНГЕ), що зустрічається в 82 % випадків (В.К. Чайка і співавт., 2007). Існуючі сучасні консервативні методи лікування ГЕ, на жаль, не дають бажаного результату. З урахуванням високої вартості деяких ефективних гормональних препаратів виникають не тільки медичні, але й соціальні аспекти проблеми, які вимагають достовірного обґрунтування оптимального індивідуального вибору методу терапії для кожної пацієнтки.

Численні дослідження підтверджують, що в патогенезі ГЕ важливе місце посідають нейроендокринні та імунні чинники. Останніми роками велике значення надається процесам апоптозу, який відіграє провідну роль у функціонуванні жіночої репродуктивної системи. Упродовж менструального циклу (МЦ) загибель клітин ендометрія шляхом апоптозу та їх регенерація відбувається в суворо регульованій послідовності й залежить від стадії циклу. Існує думка, що порушення процесів апоптозу мають фундаментальне значення при гіперпроліферативних процесах і раковому переродженні клітин. Виявлення маркерів порушення процесу запрограмованої загибелі клітин на етапі ГЕ може дозволити своєчасно прогнозувати несприятливий перебіг хвороби й обирати оптимальну індивідуальну тактику лікування, спрямовану на збереження й відновлення генеративної функції у жінок репродуктивного віку та запобігання малігнізації. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Науково-дослідного інституту медичних проблем сім'ї “Розробити і впровадити сучасні лікувальні й реабілітаційні технології по відновленню репродуктивного здоров'я у жінок з гіперпластичними й пухлинними процесами геніталій” (№ держреєстрації 0103U007892). Автор є співвиконавцем цієї теми. Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування простої неатипової гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку шляхом розробки й упровадження патогенетично обґрунтованих індивідуальних методів діагностики й лікування цієї патології залежно від показників апоптозу в ендометрії. Завдання дослідження: 1. Провести ретроспективний аналіз ефективності традиційних методів лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку залежно від вибору гормонального препарату й від стану рецепторного апарату ендометрія до статевих гормонів. 2. Вивчити клінічну характеристику, особливості відео-, ехо- й гістоструктури ендометрія у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ. 3. Оцінити стан апоптозу на лімфоцитах периферійної крові та в ендометрії у пацієнток із ПНГЕ і взаємозв'язок між цими показниками, а також залежність між експресією bcl-2 і рецепторів до статевих гормонів в ендометрії. 4. Вивчити особливості гормонального гомеостазу у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ залежно від показників апоптозу в ендометрії. 5. Дослідити показники Т-клітинної ланки імунітету у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ залежно від показників апоптозу в ендометрії. 6. Розробити, упровадити й оцінити спосіб диференційованого лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку залежно від показників апоптозу в ендометрії Об'єкт дослідження – проста неатипова гіперплазія ендометрія у жінок репродуктивного віку. Предмет дослідження – особливості клініки, гормонального гомеостазу й реактивності Т-клітинної ланки імунітету, відео-, ехо- та гістоструктури ендометрія, вміст маркера апоптозу на лімфоцитах периферійної крові й маркера апоптозу bcl-2 в ендометрії, рівень експресії рецепторів до статевих гормонів в ендометрії при ПНГЕ, результати лікування жінок репродуктивного віку з цією патологією.

Методи дослідження: клінічні, ультразвукові, гістероскопічні, імунологічні, радіоімунометричні, біохімічні, морфологічні, імуногістохімічні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі приведено нове рішення актуального завдання гінекології - підвищення ефективності лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку. На основі проведення ретроспективного аналізу оцінена ефективність традиційних методів терапії ПНГЕ залежно від вибору гормонального препарату й від стану рецепторного апарату ендометрія до статевих гормонів.Вперше вивчено стан апоптозу на лімфоцитах периферійної крові (CD95 ) і в ендометрії (bcl-2) у пацієнток із ПНГЕ та взаємозв'язок між цими показниками, а також залежність між експресією bcl-2 і рецепторами до статевих гормонів в ендометрії. Уперше отримані дані про особливості гормонального профілю сироватки периферійної крові у жінок репродуктивного віку із ПНГЕ при різних показниках апоптозу в ендометрії. Уперше оцінений стан Т-клітинної ланки імунної системи залежно від рівня bcl-2 в ендометрії пацієнток із ПНГЕ. На підставі отриманих даних про стан гормонального гомеостазу, імунної реактивності, апоптозу в ендометрії й кореляційного аналізу вдосконалена схема патогенезу ПНГЕ у жінок репродуктивного віку. Оцінена ефективність розроблених патогенетично обґрунтованих індивідуальних методів лікування ПНГЕ з урахуванням показників апоптозу в ендометрії у жінок репродуктивного віку. Практичне значення одержаних результатів. Для лікарів-гінекологів запропонована вдосконалена схема обстеження жінок репродуктивного віку із ПНГЕ із включенням маркерів апоптозу і спосіб диференційованого лікування ПНГЕ. Результати дисертаційної роботи впроваджені в Донецькому регіональному центрі охорони материнства й дитинства, НДІ медичних проблем сім'ї, обласних клінічних лікарнях мм. Донецька, Запоріжжя. Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології факультету інтернатури й післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів та курсантів. Особистий внесок здобувача. Автором здійснений добір пацієнток із ПНГЕ і здорових жінок, які ввійшли до контрольної групи. Проведене клінічне, ультразвукове, гістероскопічне обстеження й лікування хворих на ПНГЕ. Здійснений детальний клінічний аналіз особливостей розвитку й перебігу ПНГЕ. Виконаний забір проб біологічного матеріалу – сироватки периферійної крові й зразків тканини ендометрія. Проведена математична й статистична обробка отриманих даних та проаналізовані результати дослідження. Розроблені та впроваджені індивідуальні схеми лікування цього захворювання, оцінена їх ефективність. Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи повідомлені на ХII міжнародному з'їзді акушерів-гінекологів України (Донецьк 2006); Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України (Одеса, 2007); на об’єднаному засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО ДонНМУ і Вченої ради НДІ медичних проблем сім'ї (Донецьк, 2007). Публікації.

Обеспечивая комплексный, системный подход, интеграцию научных исследований в области глобальных проблем, философия тем самым способна повысить эффективность поиска их решения как в научном, так и в социально-политическом аспектах. Решение глобальных проблем - задача чрезвычайной важности и сложности, и пока нельзя сказать с уверенностью, что пути их преодоления найдены. Коль проблемы являются глобальными, всеобщими, необходимой является консолидация международных сил в решении самых острых вопросов, согласованность действий, их скоординированность. Возможно ли это и на какой основе? Эти вопросы решает сейчас общественная мысль, в том числе философия. Необходимо, чтобы общечеловеческие интересы - предотвращение ядерной войны, смягчение экологического кризиса, пополнение ресурсов - преобладали над частными экономическими и политическими выгодами отдельных стран, корпораций и партий [2]. Подготовленный в рамках Программы развития ООН доклад "Человеческий аспект развития-1999" констатирует, что "глобализирующийся мир нуждается в новых институтах для решения проблем, которые страны 179 в одиночку решить не могут"

1. Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з метаболічним синдромом в пременопаузі

2. Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

3. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

4. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

5. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

6. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя
7. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах
8. Особливості гормональної контрацепції у ВПЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку з патологією шийки матки

9. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

10. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

11. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

12. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

13. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

14. Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози

15. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

16. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

18. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

19. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

20. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом

21. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

22. Обґрунтовання застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
23. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
24. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

25. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

26. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

27. Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

28. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

29. Комплексная характеристика Словении

30. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

31. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

32. История открытия комплексных чисел

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

33. Интеграл по комплексной переменной. Операционное исчисление и некоторые его приложения

34. Комплексные числа

35. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

36. Комплексный подход к преодолению заикания

37. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

38. Комплексная механизация и автоматизация
39. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении
40. Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления

41. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

42. Комплексное задание по курсу ОПГЗ

43. Комплексная оценка услуги

44. Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере

45. Комплексный анализ

46. Интеграл по комплексной переменной

47. Множина комплексних чисел

48. Широкополосное согласование комплексных нагрузок на основе теории связанных контуров

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Внутренние функции на комплексных полугруппах Ли над группой SU(p,q)

50. Лікування мінеральними водами

51. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

52. Системний підхід до управління персоналом фірми

53. Комплексная автоматизация и механизация погрузо-разгрузочных работ на станции

54. Комплексный подход к воспитанию и обучению глухих детей
55. Современный комплексный подход к преодолению заикания
56. Муниципальное право — комплексная отрасль права

57. Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности

58. Комплексный подход к использованию информационных технологий в школе

59. Комплексное решение в стратегии завоевания клиента

60. Комплексные числа

61. Комплексный контроль в системе подготовки юных конькобежцев

62. Адаптивные возможности спортсменов-альпинистов российской комплексной экспедиции "Антарктида - РОССИЯ-2003"

63. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью

64. Комплексное изучение социальных групп. (Как основа для принятия управленческих решений)

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Комплексное воздействие городов на природную среду

66. Комплексный подход к решению проблемы ТБО

67. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

68. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

69. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия

70. Інфляційні очікування
71. Роль комплексного анализа в управлении
72. Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

73. Комплексное исследование природных ресурсов Республики Бурятия на основе данных дистанционного зондирования

74. Комплексное решение вопросов БЖД при строительстве металлического моста

75. Антитеррористическая защищенность и комплексная безопасность зданий и сооружений г. Москвы

76. Комплексные геофизические работы на золоторудном месторождении

77. Комплексное освоение прибрежной зоны Черного моря – важнейший фактор ее устойчивого развития

78. Комплексная оценка государственного регулирования экономикой России

79. Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

80. Комплексные числа

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

81. Интеграл по комплексной переменной

82. Комплексные числа

83. Комплексные числа в планиметрии

84. Опыт комплексного применения антигомотоксической терапии и физических методов в клинике первичной открытоугольной глаукомы

85. Муниципальное право как комплексная отрасль права

86. Крупномасштабная комплексная переработка твердых промышленных и бытовых отходов.
87. Комплексный анализ деятельности ОАО "АБ Россия"
88. Комплексный анализ деятельности ООО "ПромТрансБанк"

89. Комплексная оценка состояния здоровья и условий пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении

90. Визначення статі, лікування та розтин кролів

91. Проект комплексной механизации водоснабжения свиноводческого комплекса

92. Проектирование севооборотов, комплексных мер борьбы с сорняками, системы обработки почвы и воспроизводства плодородия почвы в интенсивном земледелии

93. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

94. Комплексная задача по составлению бухгалтерского отчета промышленного предприятия

95. Комплексный метод оценивания дополнительных аудиторских рисков, возникающих в условиях компьютерной обработки данных, на основе современных информационных технологий

96. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Завод ЖБК -1"

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Общая характеристика комплексной конфигурации "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры"

98. Программа комплексной ревизии произв. и фин-хоз. деят-ти с/х орг-ции

99. Эколого-экономическая оценка комплексного промышленного освоения Приполярного Урала


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.