Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ 1.Теоретичні основи вивчення основних фондів 1.1Характеристика та класифікація основних засобів 1.2Види оцінки основних фондів 1.3Показники наявності, стану і динаміки основних фондів 1.4Показники використання основних фондів 1.5Статистичне вивчення використання обладнання і виробничих потужностей підприємства 2.Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві 2.1Коротка економічно-організаційна характеристика підприємства 2.2Статистичне вивчення основних фондів ВАТ «Сумиобленерго» 2.3Вплив фондоозброєності на ефективність трудових ресурсів, які знаходяться з нею в кореляційній залежності 3.Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів Висновки та пропозиції Список використаної літератури ВСТУП Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих фондів. Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми курсової роботи. Задачі статистичного аналізу - визначити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів основними коштами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватних показниках, а також встановити причини їх зміни; розрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції і інші показники; вивчити міру використання виробничої потужності підприємства і обладнання; виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів. Мета даної роботи - розглянути статистичні методи оцінки основних фондів. В першу чергу розкрити зміст видів основних фондів та показників, що характеризують їх наявність та рух. Виходячи з мети, були поставлені наступні задачі; розглянути теоретичні основи вивчення основних засобів; дати економічну оцінку діяльності підприємства, що обране об’єктом дослідження, а саме Відкритого акціонерного товариства «Сумиобленерго»; розглянути значення розрахунку статистичних показників в управлінні основними фондами; визначити показники ефективності та основні напрямки інтенсифікації відтворення виробничих фондів. 1. Теоретичні основи вивчення основних фондів 1.1

Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю. За функціональним призначенням розрізняють виробничі ОЗ, що безпосередньо беруть участь виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо). За галузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Більша частина ОЗ належить до галузі &quo ;Промисловість&quo ;. Вона безпосередньо пов’язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до інших галузей господарства, які знаходяться на балансі промислового підприємства, належать до галузі &quo ;Будівництво&quo ;. У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємств розподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей народного господарства і невиробничі. До виробничих ОЗ належать: будови, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліорація земель і водойми та інші ОЗ. У складі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину - машини, обладнання, транспортні засоби. Невиробничі ОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До невиробничих ОЗ належать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення. За використанням ОЗ поділяються на діючі (всі ОЗ, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що використовуються у даний період часу у зв'язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для заміни об'єктів ОЗ). Істотне значення в обліку ОЗ має розподіл їх за ознакою належності на власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів Амортизаційного фонду, спеціальних фондів. Орендовані ОЗ показуються у балансі орендодавача, тим самим виключається можливість подвійного обліку одних і тих же засобів. В балансі по статті &quo ;Основні засоби&quo ; показується вартість ОЗ, як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації або в запасі.

Первісна вартість визначається: по об'єктам, виготовленим на самому підприємстві, а також придбаним за плату у інших підприємств та осіб - виходячи із фактичних затрат на зведення або придбання цих об'єктів, включаючи витрати на доставку, монтаж, установку. Вона виявляється в момент введення об'єкта в експлуатацію та залишається незмінною на протязі всього строку надходження ОЗ на підприємство, за винятком випадків дообладнання та добудови об'єктів в порядку довгострокових інвестицій, реконструкцій та часткової ліквідації об'єктів; по об'єктам, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний капітал - по домовленості сторін; по об'єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно - експертним шляхом або по даним документів прийому-передачі. ОЗ, які були в експлуатації та придбані за плату, приймаються на облік по купівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а також сум зносу по цим об'єктам, вказаних в документах на купівлю-продаж. Переоцінена вартість ОЗ - це вартість необоротних активів після їх переоцінки. Оцінка об'єктів ОЗ по залишковій вартості визначається відніманням від первісної (переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в бухгалтерському обліку. В балансі приводиться окремо первісна та залишкова вартість основних засобів, а також окремо сума нарахованого зносу. Під терміном &quo ;основні засоби&quo ; потрібно розуміти матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення до експлуатації таких матеріальних активів, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом . 1.2 Види оцінки основних фондів До ОЗ належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації), який перевищує 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). У визначенні нічого не говориться про мінімальну вартість предметів, що не включається при придбанні (спорудженні, виготовлені) до складу ОЗ. Проте підприємства мають право самостійно встановлювати границю вартості предметів, які входять до складу малоцінних необоротних активів. Відповідно до П(С)БО 7 у визначенні ОЗ присутнє поняття &quo ;використовуються для здійснення соціально-культурних функцій&quo ;, що дозволяє говорити про те, що ОЗ невиробничого призначення відповідно до П(С)БО 7 належать до ОЗ для цілей фінансової звітності. На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору. Як і будь-який актив, ОЗ відображається в балансі при додержанні двох умов: існує імовірність одержання економічних вигод від його використання; оцінка ОЗ може бути достовірно визначена.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

2. Основные параметры помехоустойчивого кодирования. Основные параметры помехоустойчивых кодов

3. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

4. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

5. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств

6. Финансирование воспроизводства основных фондов
7. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки
8. Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности

9. Основные фонды предприятий

10. Исследование основных фондов предприятия

11. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия

12. Основные фонды предприятия информатики

13. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

14. Формування основних фондів підприємства

15. Основные фонды в нефтегазовой промышленности

16. Учет износа и амортизации основных фондов

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

17. Анализ и использование основных производственных фондов и оборудования

18. Воспроизводство основных производственных фондов

19. Износ основных фондов. Их восстановление (на примере ОАО Черногорэнерго)

20. Основные производственные фонды предприятия связи

21. Основные фонды гражданской авиации и их использование

22. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
23. Основные фонды предприятия
24. Основные принципы кредитной деятельности междунар. валютного фонда.

25. Основные производственные (сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения) и непроизводственные фонды предприятия

26. Индексация основных фондов

27. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

28. Основные фонды предприятия

29. Пути улучшения использования основных фондов на предприятии

30. Учет основных фондов

31. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами

32. Анализ состава и технического состояния основных производственных фондов предприятия

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Разработка программы "Ведение основных фондов" для централизованной бухгалтерии комитета по образованию при администрации г. Богородицка

34. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

35. Основные функции международного валютного фонда

36. Переоценка в основных фондах на предприятиях. Перепись населения

37. Изучение основных технологических процессов, состава и структуры фондов строительной организации

38. Основные фонды автотранспортного предприятия и повышение эффективности их использования
39. Анализ использования основных производственных фондов на примере ЗАО "Обухово"
40. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

41. Инвестиционное обеспечение обновления основных фондов

42. Оценка основных фондов и налоги

43. Финансы и основные фонды предприятия

44. Анализ использования основных производственных фондов

45. Анализ использования основных производственных фондов предприятия

46. Анализ эффективности использования основных производственных фондов

47. Анализ эффективности использования основных фондов в СХПК "ХХХ"

48. Аренда основных производственных фондов

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Исследование эффективности использования основных фондов на предприятии пищевой промышленности

50. Мониторинг состояния основных производственных фондов и системы управления

51. Определение стоимости основных фондов

52. Основные производственные фонды

53. Основные производственные фонды. Их сущность, состав и структура

54. Основные фонды
55. Основные фонды и их оценка (статистика)
56. Основные фонды коммерческого предприятия

57. Основные фонды организации и эффективность их использования

58. Основные фонды предприятия

59. Основные фонды предприятия

60. Основные фонды предприятия

61. Основные фонды предприятия

62. Основные фонды предприятия

63. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности

64. Основные фонды предприятия общественного питания

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

65. Основные фонды, их формирование и эффективность использования

66. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

67. Оценка показателей движения и эффективного использования основных производственных фондов (на примере ООО "Бэхетле")

68. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

69. Понятие об основных фондах

70. Статистика основних виробничих фондів
71. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності
72. Статистичне вивчення рослинництва

73. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

74. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания

75. Эффективность использования основных производственных фондов предприятия

76. Эффективность использования основных фондов

77. Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения

78. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути её повышения

79. Анализ состояния и использования основных фондов

80. Анализ состояния и использования основных фондов МУП "Водоканал"

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

81. Анализ фондоотдачи основных производственных фондов

82. Предпринимательство. Товарное производство и рынок. Основные фонды предприятия

83. Состояние основных фондов: состав, структура и показатели эффективного использования на примере ООО "Молоко"

84. Разработка основных разделов проекта производства работ

85. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

86. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
87. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления
88. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

89. Эфиопы: основные этнографические особенности

90. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

91. Основные этапы формирования политической карты мира

92. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

93. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

94. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

95. Пенсионные фонды /Эстония/

96. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Задачи, основные функции и система ОВД

98. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

99. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.