Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: «Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення» Виконав: Студент 3 курсу 2007 ЗМІСТ Вступ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.1.Сутність економічної ефективності та особливості її визначення у зерновому господарстві 1.2.Методичні основи аналізу ефективності виробництва та формування ринку зерна 2. СТАН ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У ДПДГ «АСКАНІЙСЬКЕ» 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз динаміки виробництва зерна та його економічної ефективності Факторний аналіз економічної ефективності виробництва зерна 2.4. Динаміка та виконання плану зібраної площі та урожайності зернових та зернобобових культур у господарстві “Асканійське” 2.5. Аналіз якості продукції зернових 2.6. Вплив факторів на зміну валового збору зерна 2.7. Економічна ефективність виробництва зернових 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Оптимізація посівних площ зернових культур 3.2. Норми затрат і вихід продукції в господарстві 3.3. Внесення оптимальних доз мінеральних добрив як один з ключових напрямків підвищення економічної ефективності виробництва зерна 3.4. Впровадження та використання високоврожайних сортів та гібридів 3.5. Скорочення втрат продукції, підвищення її якості 3.6. Удосконалення реалізації продукції 3.7. Економічне обґрунтування показників виробництва зерна на 2005 рік Висновки і пропозиції ВСТУП У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, і насамперед сільського господарства, дуже важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. Це пояснюється винятковим значенням його та різно­бічним використанням. Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей: воно є незамінним кормом при виробництві продукції тваринництва, а також основною сировиною для переробної промисловості. Зерно є важливим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання зерно майже не втрачає своєї якості а, отже, придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів. Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку зерно­вого господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна вплива­ють такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожай­ність. Площі посіву зернових культур в Україні в 2004 році становили 11,2 млн.га, або 45,2% загальної посівної площі. В її складі найбільшу частку мають зернові – 51,6%, ярі зернові та зернобобові – 48,4%. В складі озимих культур найбільші посівні площі відведено під озиму пшеницю – 45,5%. Ячмінь серед ярих зернових займає – 22,4% посівної площі зернових і зер­нобобових культур. Однак, в останні роки спостерігається тенденція скорочення виробни­цтва зерна. У загальному обсязі спаду валового збору зерна частка впливу зниження урожайності ( у 2004 році урожайність зернових культур в Україні становила 19,6 ц/га) складає 73%, а скорочення зібраної площі – 27%. На душу населення виробництво зерна у 2004 році становило 740 кг.

За даними спеціалістів, в Україні для внутрішніх потреб за рік використо­вується приблизно 6-7 млн. тон зерна з продовольчою метою, близько 10-11 млн. тон зерна – на корми і майже 0,5 млн.т. – для промислової пере­робки. На посів використовується приблизно 4 млн. тон зерна. Отже, якщо рахувати по максимуму, то сумарне споживання зерна має становити бли­зько 22,0-22,5 млн. тон. Поживна цінність зерна (здатність повністю задовольняти потреби ор­ганізму) поступово зменшується. Це явище впливає на погіршення кормо­вих раціонів для тварин. Позитивний вплив на нарощування виробництва зерна, поліпшення його якості та підвищення ефективності зернового гос­подарства мало широке впровадження у 80-х роках інтенсивних технологій вирощування зернових культур. Протягом останніх років через обмеження матеріальних ресурсів на практиці зменшується застосування ресурсозао­щадливих технологій. В результаті значно знизилась урожайність і погір­шились властивості зерна. За даними статистичної звітності в Полтавській області (у 2005 році) зернові і зернобобові культури займали 4589444 га, що становить приблизно третю частину всієї площі під сільськогосподар­ськими культурами. Валовий збір зернових і зернобобових області разом з кукурудзою на зерно становить 1003352 ц, при середній урожайності зер­нових і зернобобових – 22,1 ц/га, а кукурудзи на зерно – 36,9 ц/га. І хоча урожайність зернових культур в останні роки за виключенням 2005 року, де урожайність сягнула 30-40 ц/га мала тенденцію до спаду, зернові і зер­нобобові культури мають найвищу питому вагу в структурі товарної про­дукції. Ці положення і визначають актуальність обраної теми дослідження. Метою даного проекту було вивчення стану виробництва зерна (озимої пшениці) та його економічної ефективності, пошук резервів та опрацю­вання шляхів її подальшого зростання. Об’єктом дослідження було обране аграрне підприємство “Асканійське” Каховського району, як типове підприємство Херсонської області. Дане господарство є передовим в районі як по рівню роз­витку рослинництва так і тваринництва. Це обумовлено, насамперед, висо­ким рівнем організації сільськогосподарського виробництва, раціональним вирішенням всіх питань як на місцевому, так і на районному рівнях. Суча­сне приватне сільськогосподарське підприємство “Асканійське” одне із стабільних господарств району. Село має сучасний вигляд (усі дороги з твердим покриттям, оселі газифіковані, зведено капітальні споруди як гос­подарського, так і побутового призначення, продовжується підтримка ін­дивідуальних забудовників, за рахунок господарства утримуються школи, дитячі заклади, лікарня). Нині тут працюють з повною віддачею. В цілому господарство можна вважати за зразок, з якого можна було б брати при­клад іншим сільськогосподарським підприємствам району. Основними джерелами інформації, які послужили для написання курсової роботи були річні звіти господарства, плани економічного і соці­ального розвитку, бухгалтерська і статистична звітність. Крім цього мето­дичною і методологічною основою досліджень послужили Закони України, Постанови Уряду з питань розвитку сільського господарства, зокрема Постанова Кабінету Міністрів “Про ринок зерна та шляхи підвищення його ефективності ”, наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів-агра­рників, дані науково-дослідних установ та організацій, статистичні дані з розвитку сільськогосподарського виробництва України та особисті спосте­реження автора.

В ході написання курсової роботи використані статистичні, еконо­міко-математичні, розрахунково-конструктивний та монографічний методи дослідження та інші. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.1.Сутність економічної ефективності та особливості її визначення у зерновому господарстві Основною метою економічної стратегії розвитку агропромислового комплексу України є неухильне піднесення матеріального рівня життя на­селення. Досягнення цієї мети вимагає насамперед вирішення продовольчої проблеми на основі підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Тому основне завдання сільського господарства полягає в забезпеченні подальшого зростання і сталості виробництва для повнішого задоволення населення в продуктах харчування і промисловості – в сировині. Проблема підвищення економічної ефективності агропромислового виробництва – визначальний фактор економічного і соціального розвитку суспільства на сучасному етапі розвитку економіки України. Ефективність виробництва, як економічна категорія, відображає дію об’єктивних економічних законів, що проявляються в подальшому зростанні результативності виробництва. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних її вкладень на одиницю корисного ефекту. Як економічна категорія, економічна ефективність дуже тісно пов’язана з необхідністю дедалі повнішого задоволення матеріальних і культурних потреб населення нашої країни. Тому підвищення ефективності суспільного виробництва характеризується збільшенням обсягів сукупного продукту та національного доходу з подальшим задоволенням потреб виробників галузей, а також суспільства в цілому при найменших сукупних витратах на одиницю продукції. Сільське господарство має свої відмінності. Так, наприклад, в сукупності факторів досягнення високоефективного господарювання особливе місце відводиться землі – головному засобу виробництва. Отже, оцінка корисного ефекту в сільськогосподарському виробництві, а саме в рослинництві завжди стосується і співвідноситься до земельної площі, а в тваринництві – до продуктивності худоби. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з 1 га земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах коштів на виробництво одиниці продукції. Також в ефективності сільського господарства відображається якість продукції, а також здатність її задовольняти певні потреби споживача. Але при цьому для підвищення якості сільськогосподарської продукції потрібні додаткові затрати живої і уречевленої праці. . Сільське господарство має великий економічний потенціал, насамперед значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення їх використання є одним з найважливіших завдань, вирішення якого сприяє підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва. Рівень ефективності, що виражається відношенням маси вироблених продуктів до трудових затрат об’єктивно спрямовується до свого максимуму, оскільки рівень здібностей працівників зростає, а умови сільськогосподарського виробництва під впливом науково-технічного прогресу постійно вдосконалюються .

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Економічна ефективність організації виробництва пальто

2. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

3. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

4. Економічна ефективність виробництва соняшника

5. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

6. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
7. Економічна ефективність птахівництва
8. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

9. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

10. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

11. Ефективне управління виробництвом

12. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

13. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

14. Економічна ефективність ринкових структур

15. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

16. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

17. Економічне районування України

18. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

19. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

20. Економічне становище України в роки Хмельниччини

21. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

22. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування
23. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво
24. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

25. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

26. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

27. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

28. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

29. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

30. Безробіття як економічне явище

31. Економічне зростання. Транспортні послуги

32. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь

34. Культура Эпохи Высокого Возрождения и ее представители как светочи мировой культуры

35. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

36. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

37. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

38. Валютні ризики: економічна природа та управління
39. Економічна сутність виробничих запасів
40. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

41. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

42. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

43. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

44. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

45. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

46. Економічна сутність та форми оплати праці

47. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

48. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

49. Стратегічне планування і управління на підприємстві

50. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

51. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

52. Екологічна економіка та управління природокористуванням

53. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

54. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання
55. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
56. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

57. Ефективність виробництва та фактори її зростання

58. Зародження та розвиток політичної економії

59. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

60. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

61. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

62. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

63. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

64. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

65. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

66. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

67. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

68. Статистическое прогнозирование урожайности зерновых культур

69. География зерновых культур

70. Заболевание зерновых культур
71. Выращивание пшеницы и зерновых культур в Украине
72. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

73. Оценка заболеваемости корневыми гнилями зерновых культур в лесостепной зоне Челябинской области

74. Подбор и расчёт системы машин для производства зерновой культуры – озимой пшеницы по интенсивной технологии

75. Приобретение зерноуборочного комбайна и оборудования для уборки зерновых культур

76. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок

77. Эффективность использования земли под зерновые культуры

78. Оптимизация сроков посева зерновых культур в степной зоне Южного Урала на примере ООО "Брединское"

79. Економічна оцінка активу балансу підприємства

80. Економіко- і політико-географічне положення України

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Структура й оцінка економічної інформації

82. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

83. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

84. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

85. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

86. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів
87. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
88. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

89. Економіка галузі виробництва соків в Україні

90. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

91. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

92. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

93. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

94. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

95. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

96. История и культура народов Огненной Земли

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Формирование советской культуры: основные направления

98. Культура эпохи средневековья

99. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

100. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.