Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичні ідеології

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат „Політична ідеологія” Зміст 1. Сутність і функції політичної ідеології 2. Соціально-політичні ідеї лібералізму та неолібералізму 3. Ідеологія і політика консерватизму і неоконсерватизму 4. Соціалізм і соціал-демократизм 5. Анархізм, троцкізм і фашизм 6. Національні ідеології (націоналізм) і ідеологія «нових лівих» 7. Ідеологія альтернативних рухів 8. Соціально - політичні доктрини католицизму, православ'я та ісламу Список літератури 1. Сутність і функції політичної ідеології Політичні ідеології надають сенсу і орієнтації діяльності суб'єктів політики і являють со­бою раціонально-ціннісну форму мотивації політичної поведінки, створюючи світоглядну основу політики. Політична ідеологія - різновид корпоративної свідомості, яка відбиває групову точку зору на хід політичного і соціального розвитку та відрізняється духовним експансіонізмом. Вона доктринально обґрунтовує претензії тієї чи іншої групи осіб на владу і функціонально служить підкоренню суспільної думки політичній меті цієї групи. Всі політичні ідеології розрізняються за двома основними критеріями: за пропонованою моделлю трансформації суспільства і за ставленням до прогресу і шляхів його досягнення. Перший критерій поділяє політичні ідеології на праві, ліві і центристські, другий - розмежовує радикалів, прибічників глибоких революційних перетворень, і консерваторів, апологетів збереження існуючого політичного ладу. Політичні ідеології - продукт епохи Просвітництва і тому в них неминуче відобразились взаємовиключні ідеї соціального прогресу: раціональна соціально-політична думка епохи пропонувала різні моделі суспільного розвитку. Представники правого спектру вбачали можливість прогресу в суспільстві, заснованому на вільній конкуренції, ринкових відносинах і пріоритеті приватної власності. Ідеологи лівого спектру робили акцент на радикальне перетворення суспільства в ім'я досягнення рівності, соціальної справедливості і створення соціальних передумов для розквіту індивіда. Обидва крайні фланги представлені ультраправими та ультралівими, а між ними знаходяться ідеологи центристського напряму. Політичні ідеології являють собою духовне знаряддя національних еліт і обумовлюють ступінь ідейного впливу на маси. Тому реальна роль політичних ідеологій у суспільстві залежить від того, наскільки вони в ньому інтегровані. Політичні ідеології поліфункціональні, основними їх функціями є: оволодіння суспільною свідомістю; впровадження в суспільну свідомість власних оцінок минулого, сьогодення і майбутнього; завоювання суспільної думки з приводу цілей і завдань політичного розвитку; згуртування суспільства на основі інтересів певної соціальної спільноти. Слід зазначити, що не всі політичні ідеологи спираються на конкретні соціальні групи і верстви (наприклад, ідеологія фашизму, анархізму) і що будь-яка ідеологія тією чи іншою мірою дистанціюється від політичних реалій. Найбільш схильні до утопізму ідеології опозиційних сил, хоча й офіційні ідеології часто прикрашають дійсність. 2.Соціально-політичні ідеї лібералізму та неолібералізму Ідеологія лібералізму як рупор виникаючої буржуазії стала історично першою політичною ідеологією.

Її вихідні тези - це положення про святість і невідчужуваність природних прав і свобод особистості та їх безумовний пріоритет над інтересами і правами суспільства і держави. Термін «лібералізм» (лат. «liberalise — вільний) поширився на початку XIX ст. з по­явою в Західній Європі політичних партій ліберального напряму. Лібералізм як ідеологія космополітичного за своєю природою соціального класу являє собою транснаціональний феномен. Серед творців та видатних апологетів лібералізму є англійці Т. Гоббс, Д. Локк, А. Сміт, І. Бентам, французи ПІ. Монтеск'є та Б. Констан, німці І. Кант і В. Гумбольдт, американці Т. Джефферсон і Д. Медісон, наші сучасники німець Ф. Хайєк, американці Р. Даль, Д. Гелбрейт та інші. Основні принципи лібералізму визначають взаємовідносини і взаємодію трьох дійових осіб у системі «індивід — суспільство — держава»: свобода людини в суспільстві та її право на самовизначення з метою існування і спрямування своєї діяльності; особиста відповідальність за її результати, свій добробут і соціальний статус; співпадання індивідуальної політичної свободи з існуванням приватної особи та її «природними правами»; найважливіші з них - право на життя, власність і свободу (це відома «троїста формула» громадянських прав Д. Локка); обмеження обсягу і сфери діяльності держави — правова захищеність приватного життя індивіда від сваволі держави; утвердження ідеалів і норм реальної демократії – правова рівність громадян, забезпечення їх політичних прав і свобод, договірна природа держави, розподіл влади і створення системи стримувань і противаг»; організація економічного життя на основі вільного індивідуального і групового підприємництва, визнання вільного ринку і вільної конкуренції за універсальні механізми соціально-економічного прогресу; підтримка вимоги «не заважайте діяти»; реальне вільнодумство і проведення секуляризації, свобода совісті, можливість і необхідність встановлення розумного соціального порядку свідомими зусиллями індивідів. І. Кант підвів під лібералізм філософсько-етичне підґрунтя. В його тлумаченні кожна особа має довершене достоїнством і абсолютну цінність; особистість не є знаряддям здійснення будь-яких планів, навіть найблагородніших планів спільного блага; людина як суб'єкт моральної свідомості у своїй поведінці повинна керуватись моральним законом. Цей закон є апріорним і безумовним; Кант назвав його «категоричним імперативом». Імперативною, за Кантом, має бути вимога ставитись до людей як до мети, а не як до засобу. Індивід здатен стати «сам собі паном» і не потребує зовнішньої опіки у своєму ціннісному і нормативному виборі. Англієць І. Вентам (1748-1832) у теорії утилітаризму «приземлив» ліберальну позицію і поклав у її основу принцип корисності. Мета кожної людини, за Бентамом, полягає в одержанні максимуму задоволень і уникненні страждань. Користь - мета і рушійна сила соціальних відносин егоїстично діючих індивідів. Відповідно держава постає засобом у реалізації утилітаристських настанов особистості. Мислителі всіх поколінь досить переконливо відстоювали привабливі переваги ліберальних цінностей, що поставило питання про лібералізм як певний абсолют на всі часи.

Відома стаття американця Ф. Фукуями «Кінець історії?» підлила масла у вогонь теоретичних дискусій. Автор стверджує, що лібералізм завдав остаточної поразки всім іншим соціально-політичним теоріям і що в сучасному світі немає соціальних суперечностей, які були б не під силу лібералізму. Це означає, що у світовому інтелекті не залишилось ніші для альтернативної політико-економічної концепції, здатної перевершити ідеї лібералізму. Це категоричне твердження є безпідставним. По-перше, принципи свободи більш привабливі і довершені у сфері абстракції й далеко не завжди можуть бути реалізовані на практиці. Спрацьовує «принцип бумеранга»: збільшення свободи одних поєднується з посиленням опору інших. У реальній ліберальній практиці дуже рідко спрацьовує «категоричний імператив» Канта. Для цього необхідні зміни в самій природі людини, в якій етичне перевершить природне. Спроби різних соціальних сил досягти повної свободи для себе найчастіше ставали трагедіями для інших. Подруге, сучасна модифікація лібералізму - неолібералізм - уже позначила корекцію його вихідних позицій. Неолібералізм - «етатистський» різновид лібералізму, оскільки основне розходження неолібералізму з класичним лібералізмом полягає в різному розумінні ними соціальної ролі держави. На відміну від своїх попередників, які виступали проти втручання держави в соціально-економічне життя, сучасні ліберали (неоліберали) визнають за нею значну роль в соціальному регулюванні. Тенденція до посилення ролі держави втілилась у політиці «нового курсу» Ф. Руз­вельта, одержала подальший розвиток під час другої світової війни і в наступні роки. Це значною мірою було обумовлено науково-технічною революцією, яка викликала збільшення державних капіталовкладень у невиробничу сферу, а це забезпечило розвиток освіти, науки, охорони здоров'я, підвищення кваліфікації робочої сили. Сформувались нові уявлення про роль і функції держави, виражені загальним поняттям «держава добробуту». Ідея «відповідальності держави» за добробут усіх громадян, покладена в основу цієї концепції, принципово протистоїть ідеї ринкового регулювання розподільних відносин. Таким чином, сам людський егоїзм обумовив необхідність втручання держави в соціально-економічні відносини. Логіка при­родних законів соціального життя взяла гору над позірною універсальністю принципів лібералізму, а це спростовує оптимістичний висновок Ф. Фукуями. Недосконалість лібералізму відбивають принципові настанови його антипода в особі консерватизму. 3.Ідеологія і політика консерватизму і неоконсерватизму У повсякденному сприйнятті термін «консерватизм» тотожний за значенням прихильності до застарілого і віджилого. Поверховий зріз поняття вводить в оману, а побіжний розгляд консерватизму спочатку породжує неповагу до його апологетики традиційних соціальних інститутів і норм життя. Однак дві змістовні настанови консерватизму різко змінюють наше ставлення до цього вчення. Нерозуміння суспільства як духовної реальності з власною внутрішньою життєдіяльністю і вразливою структурою і як склад­ного механізму, непідвладного механічному переустрою.

Укранське нацональне вдродження. С. 52 73; Szporluk R. Ukraine: From an Imperial Periphery to a Sovereighn State. 360 Римаренко Ю. Буржуазний нацоналзм та його «теоря» нац. С. 39. 361 Armstrong John A. Ukrainian Nationalism. Englewood Colorado 1990 P. 13. 362 ЛисякРудницький ¶. Нацоналзм. С. 249. 363 Armstrong John A. Op. cit. P. 14. 364 Цкав спостереження з цього приводу див. у кн.: Сосновський М. Дмитро Донцов: полтичний портрет. 365 ЛисякРудницький ¶. Нацоналзм. С. 251 252. 366 Там само. С. 249. 367 Сосновський М. Вказ. праця. С. 169. 368 Walicki Andrzej. Poland Between East and West. Cambridge, MA, 1995. P. 36. 369 Див.: Mace J. Communism and the Dillemas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918 1933. Cambridge, MA, 1983. 370 Докладнше про це див.: Касьянов Г. Незгодн 371 Smith Anthony D. Nationalism and Modernism P. 11. 372 Ibid. p. 13. 373 Ibid. P. 16. 374 Ibid. P. 4. 375 Ibid. P. 5. 376 Ibid. P. 21 21. 377 Лсовий Василь. ¶деологя. Полтичн деолог // Культура, деологя, полтика. С. 74. 378 Там само. С. 74, 75. 379 Smith Anthony D

1. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

2. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

3. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

4. Політичні права і свободи громадян України

5. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

6. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
7. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
8. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

9. Cучасні політичні партії в Україні

10. Політичний режим

11. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

12. Утворення Скіфії та її політична історія

13. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

14. Політичний портрет М. Грушевського

15. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

18. Держава і політична система суспільства

19. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

20. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

21. Політична система США

22. Політично-правова теорія Жана Бодена
23. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
24. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

25. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

26. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

27. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

28. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

29. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

30. Історія України. Соціально-політичні аспекти

31. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

32. Політична діяльність Лазара Кагановича

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Політична історія Галицько-Волинського князівства

34. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

35. Політична система Української козацької держави

36. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

37. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

38. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

46. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

47. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

48. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

50. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

51. Суспільно-політичне та культурне життя України

52. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

53. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

54. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
55. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
56. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

57. Економічна та торгово-політична роль митного збору

58. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

59. Вибори та їх роль у політичному житті України

60. Етапи розвитку політичної думи в Україні

61. Ідейно-політичні течії в Україні

62. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

63. Міжнародна політика і світовий політичний процес

64. Основні етапи становлення світової політичної думки

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

65. Партійна система України. Політичний маркетинг

66. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

67. Політичні партії, організації и рухи

68. Політичні погляди Липинського

69. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

70. Політичні режими
71. Політичні технології
72. Політологія. Політичні системи в Україні

73. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

74. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

75. Структура політичної влади

76. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

77. Технології політичної діяльності

78. Трансформація суспільства та політична модернізація

79. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

80. Формування іміджу політичного лідера

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Політик і політичний режим

82. Політична влада

83. Політична влада

84. Політична влада у світі та в Україні

85. Політична діяльність і політичні відносини

86. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
87. Політична культура
88. Політична наука

89. Політична система Аргентини

90. Політична теорія Макса Вебера

91. Політичне лідерство

92. Політичне лідерство в Україні

93. Політичне управління та його соціотехніка

94. Політичний діяч Алексис де Теквіль

95. Політичний портрет Віктора Ющенка

96. Політичний портрет: Уго Чавес

Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки

97. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

98. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

99. Політичні ідеї в Стародавньому Китаї

100. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.