Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ПЛАН ВСТУП Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу банкрутства підприємства 1.1 Сутність та характеристика процесу банкрутства 1.2 Передумови потрапляння підприємства до банкрутства та нормативно правова база регулювання цього процесу 1.3 Антикризовий менеджмент та його роль в управлінні господарюючим суб’єктом Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства на прикладі ВАТ «Білоцерківський молочний завод» 2.1 Характеристика діяльності підприємства ВАТ «Білоцерківський молочний завод» 2.2 Аналіз господарського стану підприємства ВАТ «Білоцерківський молочний завод» Розділ 3. Шляхи подолання стану банкротства на підприємстві 3.1 Вдосконалення законодавчого регулювання банкрутства 3.2 Розробка антикризової стратегії підприємства 3.3 Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Сучасний етап розвитку України характеризується переборенням макроекономічної кризи, яка була характерна для 90-х років ХХ століття, та переходом економіки на траєкторію сталого економічного зростання. Актуальність обраної теми випливає з того, що до недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як нерентабельність, неплатоспроможність підприємств. Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з виплатою заробітної плати працівникам. Кількість таких підприємств в економіці України неухильно зростає. Причому тенденції банкрутства поширюються не лише на окремих суб’єктів господарювання, а й на цілі галузі економіки (наприклад, сільське господарство, яке вже впродовж багатьох років перебуває в глибокій фінансовій кризі і де понад 85% господарюючих суб’єктів закінчують свою діяльність щорічно із збитками; в промисловості збитковим є кожне друге підприємство). На сьогоднішній день для більшості українських підприємств характерним є більш або менш однакове коло проблем: - зміна економічного середовища, в якому вони існують; - втрата традиційних ринків збуту власної продукції; - зміна системи планування і, як результат – порушення ритмічності виробничої діяльності; - нестабільність правового поля. Крім того, процес приватизації також призвів до корінної зміни принципів управління підприємством, зачепив основи його існування. В ході приватизації держава втратила роль адміністратора, передав її акціонерам (новим господарям) та виконавчому органу управління – правлінню на чолі з головою. Саме ж підприємство опинилося в агресивному ринковому середовищі. З одного боку, вчорашні дружні колеги по галузі перетворилися на підступних конкурентів, з іншого – на утворений ринок хлинула більш якісна та часто більш дешева продукції іноземних виробників. По суті, у багатьох підприємств, в наслідок приватизації, так і не з’явився реальний господар, зацікавлений в розвитку підприємства і в стабільній його роботі.

Це далеко не повний перелік проблем, які для багатьох українських підприємств стали причиною банкрутства і ліквідації. Щоб процеси банкрутства господарюючих суб’єктів завдавали найменшої шкоди економіці держава повинна активно виконувати свою регулюючу роль у формуванні відносин власності. А для цього необхідно мати відповідну зважену законодавчу базу. Неминучість виникнення криз у ринкових умовах закладена самою природою ринкових відносин та конкуренцією між виробниками, які є головною рушійною силою розвитку підприємництва. У зв’язку із тим, що криза не виникає миттєво, а зароджується всередині організації та розвивається у випадку відсутності адекватних дій, досить важливою проблемою є розробка таких основ функціонування системи антикризового менеджменту, які дозволять вчасно виявити кризові ситуації та прийняти відповідні управлінські рішення. Мета дослідження – використавши методичну базу аналізу підприємства, визначити фінансовий стан підприємства та його наближеність до банкрутства, а також обґрунтування напрямків формування на підприємстві ефективної системи антикризового управління. Завдання, які вирішуються у дослідженні: узагальнення підходів до теорії антикризового управління; аналіз стану законодавчого регулювання сфери антикризового управління та процедури банкрутства; визначення основних методів попередження виникнення криз на підприємстві; аналіз результатів діяльності ВАТ «Білоцерківський молочний завод» та надання пропозицій щодо вдосконалення управління підприємством; систематизація антикризових стратегій, пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Об’єктом дослідження є система управління діяльністю підприємства харчової промисловості. Предмет дослідження – шляхи формування ефективного антикризового менеджменту на підприємстві ВАТ «Білоцерківський молочний завод». Широке коло питань, пов’язаних із теорією антикризового управління та пошуком основних методів керованого розвитку підприємств висвітлено у роботах вітчизняних та зарубіжних учених: Г. Александрова, В. Василенко, А. Грязнової, П. Друкера, Є. Короткова, Ф. Котлера, І. Ларіонова, Л. Лігоненко, О. Мозенкова, Г. Таля, Є. Уткіна та інших. При підготовці роботи використовувалися як загальнонаукові так і спеціальні методи дослідження: аналізу і синтезу, системного підходу, методи комп’ютерної обробки даних, системно-ситуаційний, статистичний, порівняльний, графічний та інші методи. У роботі висвітлено основні способи оцінки рівня економічного розвитку та визначення кризового стану підприємства на основі методів фінансового аналізу: горизонтального, трендового аналізу, аналізу показників-індикаторів кризового стану та загрози банкрутства. У сучасній науковій літературі більшою мірою висвітлені питання антикризового управління підприємствами і організаціями в нестабільних соціально-економічних умовах, але залишаються поза увагою методи впровадження контрольованого розвитку підприємств в умовах сталого економічного розвитку держави. Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу банкрутства підприємства 1.1 Сутність та характеристика процесу банкрутства Існування соціально-економічних систем являє собою циклічний процес, для якого характерна закономірність появи та вирішення криз.

Економіка ніколи не знаходиться у стані спокою. Особливо це стосується країн із перехідною економікою, якою є Україна. Поняття «криза» – одне з найбільш складних, яке має багато змістових відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. Даний термін походить від грецького krisis – різкий перелом, тяжкий перехідний стан, крайня точка падіння, гостра нестача, невідповідність . У китайській мові слово «криза»вимовляється «вейцзи». Слово «вей» означає «небезпека», «страх», а слово «цзи» – «можливість», «переломний момент». Із цього можна зрозуміти, що в будь-якій кризовій ситуації існує не тільки «небезпека», а й «можливість». В економіці термін «криза» набув поширення та визнання насамперед у зв’язку з розробкою концепції циклічності розвитку економічних систем, яка належить до фундаментальних складових категоріального апарату економічної теорії. Без перебільшення можна констатувати, що проблема циклічності фокусує у собі усе різноманіття господарських, соціальних, політичних та психологічних проблем будь-якої економічної системи, стверджується у праці Лігоненко Л.О. . Циклічність у розвитку криз досліджується також у роботі Короткової Є.М. . Обновлення технологічної основи суспільного перевиробництва є однією із причин, які провокують виникнення циклічності, а, значить, і появу кризових явищ у функціонуванні системи. Показники національного доходу, рівня зайнятості, темпів росту виробництва понижаються на циклі спаду економіки, після чого починається пожвавлення. Чим швидше розвивається економіка, тим більша можливість виникнення криз чи ситуацій, які їх провокують. Сучасна системологія (наука про розвиток систем) стверджує, що будь-яка система у процесі свого існування (життєдіяльності) може знаходитись у стійкому або нестійкому становищі. Друге зустрічається у більшості випадків, оскільки наявність саме перехідних процесів спонукають систему до зміни умов свого існування. Ці зміни можуть мати позитивний або негативний вплив. Таким чином, криза визнається одним з природних станів життєдіяльності, одним з частих випадків перехідних процесів. У перебігу функціонування підприємства відбувається зміна його кількісних та якісних характеристик, що дозволяє використати поняття „цикл розвитку підприємства”. Це поняття розглядається як процес послідовного проходження підприємством кількох фаз розвитку: стадія підйому; стадія гальмування розвитку; стадія кризи; стадія пожвавлення; Розвиток підприємства можливий лише за умови подолання кризових явищ, що виникають на відповідному етапі розвитку, шляхом корегування системи управління підприємством . Теорії, які пояснюють циклічність у розвитку економічних систем, зводяться до двох груп: зовнішні та внутрішні. Зовнішні теорії пояснюють виникнення циклу впливом зовнішніх факторів: війн, політичних подій, відкритті нових родовищ, демографічної ситуації, наукових та технічних відкриттів, нововведень, та спалахами сонячної активності. Внутрішні теорії звертають увагу на механізм всередині економічної системи. Криза мікроекономічної системи, як правило, не виникає раптово, вона має свої причини та зовнішні прояви.

Виявляться батько наймолодшого в ґвроп мера, Суслов ¶ван Миколайович - один з найкрупнший латифундиств Украни. Створена ним агропромислова корпораця «Сквира» практично контролю однойменний район та ма сво бзнес-нтереси в нших краях. У власност Суслових знаходяться майже вс мсцев пдпримства: маслозавод, швейна фабрика, цукровий завод в Шамравц, електростанця, мисливське господарство, торгвельн фрми; м належить  велика кльксть тваринницьких комплексв, мясопереробних цехв  сльгосппдпримств площею у клька десяткв тисяч гектарв, на яких, в основному вирощують зернов  цукров буряки. Як пише у виданн «Остров» Галина Мосева: «Щоб обхати поля Суслова, потрбно подолати близько трьохсот клометрв». За даними «Корреспондента», наймолодший мер в ґвроп керу з дуже розкшного, з шкряними меблями кабнету, який меру зда в оренду батькова корпораця «Сквира» за 1 гривню в рк. Журналсти встановили, що «наймолодший в ґвроп мер» розжджа на новенькому джип «Тоjоtа Land Cruiser», а батько ма джип марки «Hammer» [13]

1. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

2. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

3. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

4. SWOТ-аналіз підприємства

5. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

6. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"
7. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
8. Основи економіки підприємства

9. Экономічний аналіз підприємства

10. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

11. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

12. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

13. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

14. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

15. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

16. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

17. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

18. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

19. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

20. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

21. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

22. Аналіз програмного забезпечення підприємства
23. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
24. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

25. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

26. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

27. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

28. Аналіз господарської діяльності підприємства

29. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

30. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

31. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

32. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

33. Аналіз фінансового стану підприємства

34. Аналіз фінансового стану підприємства

35. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

36. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

37. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

38. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
39. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
40. Фінансова санація та банкрутство підприємства

41. Аналіз активів підприємства

42. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

43. Аналіз діяльності підприємства

44. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

45. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

46. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

47. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

48. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

49. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

50. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

51. Основи проектного аналізу

52. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

53. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

54. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
55. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
56. Бізнес-план підприємства

57. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

58. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

59. Корпоративні підприємства

60. Планування діяльності підприємства

61. Основні напрямки фінансового аналізу

62. Фінанси підприємства контрольна

63. Формування основних фондів підприємства

64. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы

65. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

66. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

67. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

68. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

69. ІС фінансового аналізу

70. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
71. Управління утворенням прибутку підприємства
72. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

73. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

74. Автомазація виробничих процесів підприємства

75. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

76. Витрати підприємства

77. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

78. Економічна оцінка активу балансу підприємства

79. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

80. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Організація і методика аудиту доходів підприємства

82. Організація облікової політики підприємства

83. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

84. Фінансова звітність підприємства

85. Аудит доходів підприємства

86. Аудит установчих документів підприємства
87. Основні аспекти аналізу демократії
88. Правовий статус приватного підприємства

89. Реєстрація приватного підприємства

90. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

91. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

92. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

93. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

94. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

95. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

96. Асортиментна політика підприємства

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

98. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

99. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.