Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Атомне ядро

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

РЕФЕРАТ на тему:”Атомне ядро” План 1. Основні характеристики атомних ядер (лінійні розміри, заряд, зарядове й масове числа, спін, магнітний момент) 2. Будова ядра. Нуклони, їх характеристики і взаємоперетворення. Нейтрино 3. Енергія зв’язку нуклонів у ядрі. Дефект маси. Ядерні сили і їх природа Мезони 4. Феноменологічні моделі будови атомного ядра 1. Основні характеристики атомних ядер (лінійні розміри, заряд, зарядове й масове числа, спін, магнітний момент) В дослідах Резерфорда з розсіювання частинок на атомах важких металів вперше було встановлено існування атомних ядер. Атомне ядро кожного хімічного елемента, як і будь-який інший матеріальний об’єкт, має ряд характерних властивостей. Серед них: електричний заряд, маса, електричний і магнітний моменти, спін та ін. Розглянемо деякі характеристики атомних ядер. Електричний заряд є однією з найважливіших характеристик атомів і ядер. Ядро атома завжди має позитивний заряд. Носіями позитивних зарядів у ядрі є протони. Носіями негативних електричних зарядів є електрони, які рухаються на значних відстанях від ядра, утворюючи електронну хмарку. Величину електричного заряду атома визначає число протонів у ядрі і число електронів у нейтральному атомі. Заряд qs = Ze, де Z – зарядове число ядра, яке дорівнює порядковому номеру елемента в таблиці Менделєєва. Розподіл густини зарядів електричного заряду в ядрах вперше встановив у 1957 році Хофштадтер. Для цього були використані електрони високих енергій (до 1000 МеВ). Якщо електрон великої енергії пролітає на відстані в від ядра із зарядом Ze, то він за допомогою кулонівських сил ядра відхилиться на кут (рис. 3.1). Можна розрахувати залежність  від в. У випадку коли в = R, де R – радіус ядра, кут  = max. Виходячи з експериментальних даних і проведених теоретичних розрахунків класичним квантовим методами знайдено, що позитивний заряд в ядрі розподілений з однаковою густиною по об’єму ядра. Про це свідчить рис. 3.2. Маса ядра є наступною важливою характеристикою. Практично вся маса атомного ядра збігається з масою атома, оскільки маса електронів на оболонках дуже незначна. Масу атомів, а, відповідно, і масу ядер, визначають за допомогою відхилення іонів цих атомів при їх русі в електричному й магнітному полях. Для цих цілей Астоном сконструював прилад, який називається мас-спектрометром. Мас-спектрометр складається із джерела іонів Д, вакуумної камери і приймача іонів П (рис. 3.3). Іонізовані атоми попадають в поле конденсатора К, де прискорюються електричним полем qU = , (3.1.1.1) де MZ,A – маса іона; – швидкість іона; U – різниця потенціалів між пластинками конденсатора; q – заряд іона. При відповідній швидкості іонізовані атоми влітають в область дії лише магнітного поля . В цьому випадку на такі атоми діятиме сила Лоренца qB=. (3.1.1.2) Виключивши з (3.1.1) і (3.1.2) швидкість іона, одержуємо . (3.1.1.3) Попадання в приймач П іонів можливе лише при певній напрузі між пластинками конденсатора. Іони з різною масою попадуть в приймач при різних значеннях U. На рис. 3.4 показано спектр атомів молібдену при їх дослідженні за допомогою мас-спектрометра.

Рис. 3.4 Висота піка визначає процентний вміст даного ізотопу в природному молібдені. Окремі піки в спектрі визначають наявність окремих ізотопів. Точність мас спектроскопічних досліджень не нижче (10-4 – 10-3)%. В результаті проведених досліджень встановлено, що радіус атомного ядра дорівнює: R=1.2. 10-15 ·A1/3 м, (3.1.1.4) де А – атомна маса ядра в атомних одиницях маси. Знаючи середній радіус атомного ядра, можна розрахувати масову густину ядерної речовини, яка не залежить від розмірів ядра і дорівнює (3.1.1.5) Дослідження електричного поля ядра дали можливість зробити висновок про його форму. Встановлено, що не всі ядра є сферично-симетричними, але для всіх ядер без винятку характерна осьова симетрія. Однак відомо, що осьова симетрія можлива лише у випадках, коли ядро має сферичну форму або є еліпсоїдом обертання. Спін ядра поряд з зарядом і масою є його найважливішою характеристикою. Спіном ядра називають його повний механічний момент, який є сумою власних механічних моментів складових частинок ядра та їхніх орбітальних механічних моментів, зумовлених внутрішньоядерними рухами. Спін ядра залежить від його стану. Оскільки в будь-якому ядрі є Z- протонів і A - Z - нейтронів, спіни яких дорівнюють Ѕ, то всі ядра з парним А мають цілий або нульовий спін, а ядра з непарним А мають завжди півцілий спін. В залежності від величини А ядра можуть бути або ферміонами (А – непарне), або бозонами (А – парне). Магнітні моменти ядер визначають за допомогою явища магнітного резонансу. Суть цього явища полягає в резонансному поглинанні енергії високочастотного електромагнітного поля, яке відбувається при переорієнтації попередньо зорієнтованих за допомогою постійного магнітного поля магнітних моментів ядер. Вимірюють магнітні моменти ядер у ядерних магнетонах, які вводяться аналогічно магнетона Бора (3.1.1.6) де mp – маса протона; е – заряд протона; –стала Планка; гіромагнітне відношення. Аналіз показує, що магнітні моменти ядер є дуже малими і експериментально їх важко виміряти. Це приводить до висновку, що нуклони в ядрі розміщуються так, що їхні спіни і магнітні моменти взаємно компенсуються. 2. Будова ядра. Нуклони, їх характеристики і взаємоперетворення. Нейтрино Ядро складається із Z- протонів і A-Z- нейтронів. Протони і нейтрони називають ще нуклонами. Вважають, що ядерна частинка – нуклон, може бути в двох “зарядових станах”: протонному з зарядом е і нейтронному з зарядом 0. Маси спокою цих двох станів дещо різні, що має велике значення при радіоактивних перетвореннях. Нуклони характеризуються масою, зарядом, спіном, магнітними моментами тощо. Протон має масу mp=1.007276 a.o.м. Заряд протона позитивний, рівний заряду електрона 1,6.10-19 Кл. Спін протона півцілий, рівний Ѕ. Магнітний момент протона де - ядерний магнетон. Спін і магнітний момент у протона орієнтовані в одному напрямі. Перша ядерна реакція взаємодії - частинок з ядрами азоту, в результаті якої утворились вільні протони, була здійснена Резерфордом у 1919 році. (3.1.2.1) Дія частинок на атоми азоту викликала появу нових частинок з великою проникною здатністю.

Ретельне вивчення їх в електричному і магнітному полях показало, що ці частини є протонами, тобто ядрами атома водню. Пізніше Резерфорд і Чедвік показали, що крім ядер азоту протони випромінюються під дією швидких частинок і на ядра інших легких елементів. Проте більш важкі ядра розщепити частинками не вдавалось, частинка, попадаючи в ядро, припиняє своє існування, а замість неї вилітає протон. Імовірність попадання частинки в ядро атома азоту дуже мала. Наступна частинка після електронів і протонів була ідентифікована лише у 1932 році Чедвіком. Такими частинками з масою близькою до протона і зарядом, рівним нулю, виявились нейтрони. Ефективним джерелом нейтронів є берилієва мішень, яку опромінюють частинками радію. Однак потужні джерела нейтронів були побудовані пізніше – ними виявились атомні реактори. Реакцію утворення нейтронів при бомбардуванні берилію - частинками можна записати так (3.1.2.2) Маса нейтрона m = 1.0086649 а.о.м., а заряд нейтрона рівний нулю. Магнітний момент нейтрона протилежний до спіна й дорівнює де - ядерний магнетон, менший у 1840 разів за магнетон Бора. Спін нейтрона – Ѕ. Існують припущення, що внутрішня будова протона досить складна. Так вважається, що у протона позитивний заряд розподілений по всьому об’єму. В центральній частині протона розміщена важка серцевина (корн), в якій зосереджено біля 10% заряду. Решта заряду розміщено в середній частині й на оболонці. У нейтрона корн і середня частина заряджені негативно, а оболонка має позитивний заряд. Позитивний і негативний заряди компенсують один одного, так що заряд нейтрона дорівнює нулю. І в протона і в нейтрона окремі частини їх будови різко не виражені, тому можна говорити про плавний розподіл їх заряду по об’єму. Вільний протон є надзвичайно стійкою частинкою. Жодного випадку перетворення протона з вільного стану в інші частинки не зареєстровано. Вважається, що якщо такий факт перетворення протона можливий, то його імовірність близька до нуля. Вільні нейтрони є радіоактивними. Так, середній вік життя вільного нейтрона не перевищує 11.7 хвилини. Перетворення нейтрона в протон з виділенням - частинки і антинейтрино можна показати за допомогою такої реакції (3.1.2.3) де - електрон; - антинейтрино. Нейтрони в ядрах атомів у випадку, коли їх число близьке до числа протонів, є досить стабільними частинками. Такі елементи в таблиці Менделєєва розміщуються в середній її частині. Якщо ядро містить надлишок протонів, то його склад може змінитись завдяки перетворенню протона в нейтрон: (3.1.2.4) де позитрон, античастинка до електрона; - нейтрино. Таке перетворення протона в нейтрон може відбуватись тільки в ядрі. При цьому маса материнського ядра повинна перевищувати масу дочірнього ядра не менше ніж на дві електронні маси. Існування таких частинок, як нейтрино й антинейтрино було передбачено Паулі ще в 1930 році. Але експериментально цей факт було підтверджено лише в 1953 році. Джерелом антинейтрино був ядерний реактор, який створював досить потужний потік цих частинок, близько 1013 частинок через площадку 1 см2 за 1 секунду.

РЕЙНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Фридриха Вильгельма - см. Боннский университет. РЕЙНУОТЕР (Rainwater) Джеймс (р. 1917) - американский физик. Выдвинул (1950) идею о существовании в атомном ядре возбуждений вращательного типа и предложил обобщенную модель ядра. Нобелевская премия (1975, совместно с О. Бором и Б. Моттельсоном). РЕЙНХАРДТ (Reinhardt) (наст. фам. Гольдман - Goldmann) Макс (1873-1943), немецкий режиссер, актер. На сцене с 1894. В 1905-33 (с перерывами) возглавлял Немецкий театр. Ставил немецкую, античную классику, У. Шекспира, М. Горького. В созданных им театрах и студиях (Берлин, Вена) экспериментировал в области театральной формы, новых выразительных средств. В 1933 эмигрировал из Германии, умер в США. РЕЙС (от нем. Reise - путешествие) - маршрут корабля, самолета, автобуса и т. п. в один конец. РЕЙС (Рейш - Рюйш) (Ruysch) Фредерик (1638-1731), нидерландский анатом. Предложил методы бальзамирования трупов и изготовления анатомических препаратов. Создал анатомический музей, коллекция которого была куплена (1717) Петром I

1. История открытий в области строения атомного ядра

2. Физика атомного ядра. Структура атомных ядер

3. Структура и функции клеточного ядра

4. Атомная энергетика и атомное оружие

5. Атомна енергетика України і РПС

6. Воздействие атомных станций на окружающую среду
7. Обработка воды на тепловых и атомных электростанциях
8. Проблемы развития атомной энергетики

9. Атомная энергетика. Использование и перспективы развития

10. Атомное оружие

11. Атомная бомба

12. Механизм взаимодействия нейтронов с ядрами атомов урана

13. Структура ядра

14. Квантовые электродинамические эффекты в атомных системах

15. Атомно-водородная энергетика —пути развития

16. Атомно-молекулярное учение

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

17. Атомная энергия и человек

18. Атомная энергия: за и против

19. Социальное ядро нации

20. Атомная энергетика

21. Атомная энергия

22. Атомный реактор.
23. Мезореальность как онтологическое ядро субъективности
24. История атомной энергетики Украины

25. Атомная энергетика

26. Сравнительная оценка рисков в атомной и других отраслях энергетической промышленности

27. Атомная энергетика в структуре мирового энергетического производства в XXI веке

28. Предложения по идеологии технического регулирования в облас-ти использования атомной энергии

29. Радиоактивные излучения как источник информации о предприятиях атомной промышленности и их продукции

30. Структурно-функциональные параллели в организации кортикального ядра миндалевидного комплекса

31. Атомная энергетика Украины

32. История развития атомной энергетики

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

33. Атомные реакторы

34. Атомные электростанции

35. Чрезвычайные ситуации на атомном подводном флоте СССР

36. Ядро и организмы

37. Анализ закона Республики Беларусь от 30.07.2008 № 426-З "Об использовании атомной энергии"

38. Разработка информационно-обучающей системы на тему “Атомно-молекулярная теория. Доказательство существования атомов и молекул
39. Ядро Windows 98, работа с клипартами
40. Атомно-абсорбционный анализ

41. Атомная энергия

42. Атомные электростанции

43. География атомной энергетики РФ

44. Проектирование электрической части атомных электростанций

45. Совершенствование технологии химической водоочистки на Балаковской атомной электростанции с использованием полимерных ионообменных материалов

46. Возрастные особенности мышечной системы толкателей ядра

47. Толкание ядра

48. Обучение толканию ядра

Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы

49. Атомно-кристаллическое строение металлов

50. Атомно-абсорбционный анализ

51. Атомно-адсорбционный спектрохимический анализ тяжелых металлов в почве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.