Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Одеський філіал “Допущено до захисту магістерської роботи” Завідувач кафедри Ахламов А.Г. “ ” 2000 р. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління Науковий керівник: Чередниченко В.А., канд.екон.наук, доцент, докторант Одеського філіалу УАДУ Консультант: Рецензенти: Слухач: Сурменко Віталій Дмитрович Одеса – 2001 ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ I. Інвестиційний процес в умовах ринкової економіки 1.1. Сутність інвестиційної діяльності 1.2. Концептуальні основи створення сприятливого інвестиційного клімату на регіональному рівні РОЗДІЛ II. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні 2.1.Адміністративно-правове регулювання залучення і використання вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні 2.2. Проблеми інвестиційного клімату й основні напрями його покращення в Україні 2.3.Компетенція органів державної влади у сфері інвестиційної діяльності РОЗДІЛ III. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату у Вінницькій області 3.1. Інвестиційний потенціал Вінницької області 3.2. Стан інвестування в області 3.3.Передумови створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Ст. Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou dError: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d Error: Refere ce source o fou d ВСТУП Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку. Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку. Необхідність у нових підходах до інвестиційних процесів назріла також у зв'язку з тим, що ринкова організація економічної діяльності означає вільний розподіл інвестицій із властивим йому міжрегіональним і міжгалузевим переливанням капіталу. В інвестиційній сфері відбулося значне розширення кола її учасників. Якщо раніше в інвестиційній сфері брали участь держава, підприємства й банки, то зараз тут з'явились принципово нові учасники: страхові, інвестиційні, фінансові компанії, пенсійні й інвестиційні фонди, концерни, консорціуми, промислово-фінансові групи.

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому. Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить економічне зростання, є однією з ключових проблем сучасного етапу економічного розвитку України. У рамках вирішення цієї проблеми основна роль належить питанню удосконалення організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності. Таким чином, різноманітність і складність змін, що відбуваються в інвестиційній сфері економіки України, потреба розробки ефективних методів регулювання інвестиційної діяльності і механізму реалізації нею своїх функцій у системі ринкових відносин визначають актуальність теми. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень. Сформована нині в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність: потрібно розробка адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми приватного і державного інвестування, оптимізації взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази й інші міри, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремої фірми, чи компанії галузі, так і на рівні національної економіки в цілому. Ці питання є корінними, вони тісно зв'язані з фундаментальними соціально-економічними процесами розвитку суспільства, із рішенням задач по подоланню економічної кризи. Тому дослідження сучасних особливостей інвестиційної діяльності різних господарських суб'єктів є одним з основних пріоритетів економічної науки. У магістерській роботі розглядаються процеси відтворення інвестицій у господарському комплексі України, досліджуються ринкові механізми інвестиційної сфери, розкривається зміст інвестиційного процесу, досліджуються особливості взаємозв'язку між інвестиціями і структурними зрушеннями в економіці і на основі даного аналізу формулюються інвестиційні пріоритети в економіці України, та безпосередньо в регіоні. Слід зазначити, що незважаючи на певну новизну у дослідженні проблем удосконалення організаційно-правового механізму регулювання інвестиційної діяльності, в наукова літературі останніх років є ряд серйозних публікацій, створено досить міцний науковий фундамент, особливо на загальнодержавному рівні.

З питань інвестиційної діяльності надруковано низку фундаментальних досліджень як українських, так і закордонних вчених. Найпомітнішими серед них є праці: Бланка І.А. “Инвестиционный менеджмент” ; Вакаріна О.І. “Инвестиции в Украине” ; Гитмана Л.Д. “Основы инвестирования” ; Омельченка А.В. “Інвестиційне право” , “Державне управління іноземними інвестиціями в Україні” , “Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні” ; Пересади А.А. “Інвестиційний процес в Україні” , “Основи інвестиційної діяльності” ; Шарпа У.Ф. “Инвестиции” і інші. В цих працях описуються: поняття та класифікація інвестицій; сутність, цілі та задачі інвестиційної діяльності; концептуальні основи створення сприятливого інвестиційного клімату; суть форми інвестування, розгядаються фактори, які впливають на них, заохочувальна політика уряду щодо інвестицій та ін. Але, варто відмітити, що частина праць українських вчених втратила актуальність в зв’язку зі зміною законодавства про інвестиції та оподаткування. В Україні на сьогоднішній день досить багато літератури, яка тією чи іншою мірою розкриває проблеми вітчизняних та іноземних інвестицій і їх використання в Україні. Це праці Колосова А., Мокія А., Моліної О., Бондарчука І., Бутка С., Головатюка В., Лашка О., Романюка С. та ряду інших. Серед них варто відмітити праці Колосова О. ( , , , , ) в яких розкрито аспекти державної інвестиційної політики; суть державного регулювання процесу залучення і використання вітчизняних та іноземних інвестицій, а саме, регулювання сфер та об’єктів інвестиційної діяльності, амортизаційна політика, фінансова допомога, захист інвестицій, регулювання фінансових інвестицій та ін. Праці Бондарчука І. ( , , ) містять обгрунтування державних пріоритетів у сфері залучення інвестицій, розкривають проблеми залучення інвестицій в економіку України та мотивацію інвестування. В статтях Бутка М. ( , )акцент ставиться на залученні прямих іноземних інвестицій, залученні венчурного капіталу, характеризуються основні джерела накопичення внутрішніх інвестицій. Головатюк В. ( , ) в своїх дослідженнях виявляє вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища, велику увагу приділяє моніторингу інвестиційного клімату в Україні. Форми, методи та інструментарій здійснення державної інвестиційної політики та макроекономічну концепцію державної інвестиційної політики описує Лашко О. ( , ). В матеріалі Романюка С. “Методичний підхід до визначення рейтингу інвестиційної привабливості території” дається характеристика визначення рейтингу території методами експертних оцінок та використанням показників динаміки. Якщо питанням формування сприятливого інвестиційного клімату держави в наукових розробках приділяється значна увага то регіональний аспект цього питання залишається осторонь. Лише останнім часом появилось ряд робіт, які в тій або іншій мірі стосуються регіональної сторони інвестиційної діяльності.Серед них можна виділити роботи Моліної О.

Всі події на Поліссі були наслідком тяжкої праці ще до початку війни. Протягом двох десятків літ готувався ґрунт, щоб тепер можна було сіяти на ньому таке досі невідоме зерно, як добровольча національна армія. Це були жнива для Петлюрівського руху та всіх інших самостійницьких організацій, які настирливо і безперебійно готувалися до цих жнив, особливо націоналістичний рух після 30-х років. Революційні ідеали Української Народньої Республіки, що їх винесли з собою та сіяли по цілому світі гнані ворогом з центральних земель України палкі патріоти, знайшли пригожий грунт в поліських багнах та лісах. На голих скелях і в трясовині ці ідеали виросли в національно-державний чин у формі Української Повстанської Армії. Ось де треба шукати генези УПА об'єктивному історикові нашої бурхливої доби. В національному ренесансі цілої Поліської Округи, починаючи від ідейно-політичних основ, а не від того, щоб «здобувати» Полісся для своєї партії тоді, коли воно було вже здобуте німецькою зброєю для партії Гітлера. Командно-провідний склад УПА дали колишні вояки армії УНР, а людський матеріял — Поліська Округа та Волинь

1. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

2. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

3. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

4. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

5. Організаційні форми інноваційної діяльності

6. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
7. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
8. Державне регулювання комерційної діяльності

9. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

10. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

11. Державне регулювання інноваційної діяльності

12. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

13. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

14. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

15. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

16. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

17. Основні принципи і типи організаційної культури

18. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

19. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

20. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

21. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

22. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
23. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
24. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

25. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

26. Державне регулювання інноваційної діяльності

27. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

28. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

29. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

30. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

31. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

32. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные

33. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

34. Правова організація працевлаштування громадян

35. Правове регулювання біржової діяльності

36. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

37. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

38. Організація збутової діяльності на підприємстві
39. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму
40. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

41. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

42. Організація діяльності підприємства

43. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

44. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

45. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

46. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

47. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

48. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

50. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

51. Організація приймання товару в аптеці

52. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

53. Організація праці

54. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
55. Правове регулювання зайнятості на україні
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. Організація оплати праці на підприємстві

58. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

59. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

60. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

61. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

62. Правове регулювання вільних економічних зон

63. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

64. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

65. Організація банківської справи

66. Організація біржової торгівлі

67. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

68. Організація касових операцій у банківських установах

69. Організація ресурсної бази банків в Україні

70. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
71. Державне регулювання страхової діяльності
72. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

73. Організація охорони праці на виробництві

74. Організація робочого місця бухгалтера

75. Рівні організації організму людини

76. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

77. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

78. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

79. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

80. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

81. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

82. Етапи організації бухгалтерського обліку

83. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

84. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

85. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

86. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
88. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

89. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

90. Організація документаційного забезпечення установи

91. Організація і методика аудиту

92. Організація і методика аудиту доходів підприємства

93. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

94. Організація облікового процесу на підприємстві

95. Організація обліку

96. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Організація обліку власного капіталу підприємства України

98. Організація обліку запасів на підприємствах

99. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.