Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Якість і ефективність управлінських рішень

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Курсова робота з дисципліни: Основи менеджменту Тема: Якість і ефективність управлінських рішень План Вступ Природа рішень у сфері менеджменту Технологія розробки рішень Методи розробки і обґрунтування рішень Оцінка і прийняття рішень Організація виконання рішень Висновки Література Вступ Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об’єктом товрано-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкуретноздатність та стійкість положення на ринку. В нових умовах з’являються нові функції, яки раніше були не потрібні. В ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринкової екноміки. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень. Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. У зв’язку з цим, менеджмент на підприємстві, що працює у ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить ефективність процесу управління, а отже й ефективність діяльності всього підприємства. Оцінка управлінського персонала - це невід'ємна та одна з найважливіших частин в структурі управління роботою управлінського персоналу. Вона представляє собою певну систему, яка має досить складну структуру та дозволяє виконувати регулятивну функцію по відношенню до діяльності управлінських працівників та керівників, що оцінюються. 1. Природа рішень у сфері менеджменту Управління завжди здійснюється з метою досягнення довгострокових стратегічних цілей або цілей, розрахованих на короткий період часу. Реалізація цілей будь-якого організа­ційного формування забезпечується шляхом прийняття і никонання численних рішень, від якості яких значною мірою залежить ефективність використання землі, праці і капіталу. Своєчасно прийняте науково обгрунтоване рішення стимулює виробництво. Рішення слабке, прийняте передчасно або із запізненням, знижує результативність праці колективу чи окремих виконавців. Рішення — це творчий процес вироблення однієї або декількох альтернатив із множинності можливих ііаріантів (планів) дій, спрямованих на досягнення постав­лених цілей. Тобто рішення у сфері менеджменту являє собою процес, який реалізується суб'єктом управління і визначає дії, спря­мовані на вирішення поставленого завдання в даній фак­тичній чи запроектованій ситуації.

Таке рішення в широкому значенні розглядається як акт реалізації влади з вибором способу дій у конкретній ситуації. Рішенням визначається, хто і що має здійснити, в які строки, з якими затратами праці і коштів, в якому порядку, при якому розподілі обов'язків, прав і відповідальності, за якої організації контролю, яких результатів слід очікувати. Потреба у прийнятті рішення виникає у зв'язку з обставинами зовнішніми (наказ вищої організації, регулювання взаємовідносин з кооперованними підприємствами та організаціями) і внутрішніми (відхилення від заданих параметрів виробництва, виникнення вузьких місць, виявлення резервів, порушення трудової дисципліни, заохочення працівників і т. ін.). Рішення є відповідною реак­цією на внутрішні й зовнішні впливи, вони спрямовані на розв'язання проблем і максимальне наближення до заданої цілі. Для того щоб виявити сукупність видів і груп рішень, які приймають на підприємстві, оцінити їх якість, визначити, з чиєї ініціативи вони приймаються, в якому порядку і якими методами опрацьовуються, які фактичні строки їх реалізації, використовуються документи адміністративного діловодства, проводять спеціальні спостереження за розпорядчою діяль­ністю апарату управління й анкетні опитування керівників підприємств та їх підрозділів. Управлінські рішення класифікують за такими ознаками: за функціональними призначеннями — планові, органі­заційні, регулюючі, активізуючі, контрольні; за характером дій — директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозволяючі; за часом дії — стратегічні, тактичні й опера­тивні; за напрямом впливу — внутрішні й зовнішні; за способом прийняття — індивідуальні й колективні; за характером і змістом — творчі, прийняті за аналогією, прий­няті автоматично; за ступенем повноти інформації — прийняті в умовах визначеності, невизначеності і ризику; за ступенем ефективності — оптимальні, раціональні; за методами підготовки — креативні, евристичні, репродуктивні. Рішення можна класифікувати також за об'єктами і суб'єк­тами управління, соціальною значущістю цілей і завдань — залежно від стадії процесу управління, на якій їх приймають, ступеня деталізації вказівок, що в них містяться, обов'язко­вості виконання, наявності кількісних і якісних характеристик та ін. Класифікацію рішень слід розглядати як складний логіко-пізнавальний процес, який дає змогу упорядковувати їх і виявляти загальні закономірності та характерні особливості, властиві окремим їх різновидам. Для кожного виду рішень розробляють систему інформації, що орієнтує керівників у підготовці рішень, виборі кращого варіанта і реалізації прий­нятого рішення. Хоча практика прийняття різноманітних рішень нараховує тисячоліття, однак фундаментальна теорія рішень ще не склалася. Проблема прийняття ефективних рішень цікавила ще античних філософів. Давньогрецький філософ Арістотель (384-322 рр. до н.е.) розробив учення про силогізм, обгрунтував твердження про те, що в процесі міркування не можна підмінювати один предмет думки іншим, одночасно визнавати два висловлювання, що виключать одне одного тощо. Англійський філософ-матеріаліст Ф.Б

екон (1561—1626— детально розробив метод дедукції і довів, що в процесі пізнання можна рухатись не лише від загального до часткового (як це робив Арістотель), а й від часткових міркувань до загальних висновків. У формування теорій рішень чималий внесок зробив французький філософ і математик Р.Декарт (1596—1650), який сформував відомі правила: Не приймати за істинне що б там не було, поки не переконаєшся, що немає упередженості в судженнях, вважати вірним тільки те, що є абсолютно ясним і визначеним і жодним чином не може бути піддане сумніву. Розчленовувати кожну частину цілого, яке підлягає дослідженню, на стільки поділів, скільки можливо і потрібно для правильного розв'язання питання. Керувати ходом своїх думок, щоб, починаючи з найпро­стішого і легко пізнавального і піднімаючись мало-помалу, як по східцях, приходити до пізнання найскладнішого. Завжди робити перелік настільки повним і огляд усього, що підлягає дослідженню, настільки вичерпним, щоб досягти абсолютної впевненості в тому, що нічого не пропущено. Нині питанням подальшої розробки і розвитку теорії прийняття рішень займаються економісти, юристи, філософи, кібернетики, математики, соціологи, психологи та ін. Окремі з них розглядають теорію прийняття рішень у сфері менедж­менту як самостійну наукову дисципліну. Існують також і інші трактування теорії прийняття рішень. У вузькому розумінні — це статистична теорія, в якій розробляється чіткий апарат вибору найкращого з певної кількості альтернативних рішень в умовах невизначеності і ризику. Нерідко теорія прийняття рішень розглядається як сукупність формальних прийомів оптимізації рішень. За більш широким тлумаченням В.Г.Шоріна, теорія прий­няття рішень включає дослідження операцій, математичний аналіз, моделювання, а також евристичні методи обгрунтуван­ня рішень і теорію ігор. Крім теорії ігор, лінійного динамічного програмування та інших розділів прикладної математики, американські вчені Ст.Бір і М.Старр складовими кількісної теорії прийняття рішень вважають також системний аналіз, імітаційне моделю­вання, методи експертних оцінок. Американський спеціаліст з менеджменту І.Морріс розгля­дає теорію прийняття рішення, ґрунтуючись на відомій теоремі Байеса. Такий підхід дозволяє використовувати в управлінні деякі методологічні принципи природничих наук, коректувати міркування щодо прийняття рішень в міру накопичення практичного досвіду. Польський учений Ю. Козедецький розглядає теорію прийняття рішень у двох аспектах: 1) як теорію прийняття раціональних рішень, розроблену математиками і економістами, які дають відповідь на питання &quo ;як приймати рішення раціонально?&quo ; і &quo ;яка з альтернатив є оптимальною?&quo ;; 2) як психологічну (поведінську) теорію прийняття рішень. Вона являє собою систему тверджень про те, як люди в дійсності приймають особисті та організаційні рішення і яких помилок вони при цьому припускаються. При детальному розгляді змісту теорії прийняття рішень її складовими слід вважати питання технології розробки рішень (організації, послідовності робіт при розробці рішень), інформаційне забезпечення процесу підготовки рішень, осно­ви логіки мислення і пізнання), основи психології (усвідом­лення та ідентифікація проблеми, генерування альтернатив­них рішень), якісну оцінку та кількісне обгрунтування рішень, раціональне поєднання логічних і математичних методів у процесі розробки рішень, питання механізації й автоматизації розрахунків та процесів розробки рішень у цілому.

Оголених, їх нещадно били канчуками, які різали, наче ножі, і після кожного удару рясно бризкала кров. Кількох забили на смерть. Торговцям горілкою на шиї прив'язали пляшки, зв'язали руки по двоє, далі з побоями вигнали з города, потім знову пригнали до Кремля». Варварська боротьба, варварські методи — як у тодішні, так і в недавні часи, їхня ефективність не те що нульова, а завжди з історично відчутним знаком мінус, ще одна вражаюче колоритна картина отієї зафіксованої Ф. Достоєвським «безодні» російського менталітету, від якої ніколи й нікуди не подітися, бо так судилося, бо така не зовсім і загадкова містика психіки, чиї параметри начебто не піддаються визначенню, та як же не піддаються, коли піддаються, хіба що не дуже в приємних конкретних характеристиках. II Церковний собор, скликаний у 1551 році, знано як Стоглавий, а його сто остаточних рішень пойменовано «Стоглавом». На соборі цар Іван IV питав, а церковники відповідали. Прозвучав царський докір, що йдуть у монастир, «чтобы всегда бражничать». Невидимий зелений змій весь час літав на Стоглавому

1. Поняття та сутність ефективності управління

2. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

3. Сутність і сфера міжгалузевого управління

4. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

5. Сутність лідерства та управління

6. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
7. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
8. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

9. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

10. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

11. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

12. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

13. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

14. Сутність та зміст сучасного менеджменту

15. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

16. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

17. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

18. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

19. Сутність і значення соціального страхування

20. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

21. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

22. Економічна сутність виробничих запасів
23. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
24. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

25. Сутність демократії та її основні цінності

26. Сутність держави

27. Сутність Римського права

28. Поняття "культура" та її сутність

29. Сутність маркетингу

30. Сутність міжнародного маркетингу

31. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

32. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

34. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

35. Поняття і сутність менеджменту

36. Сутність організаційних змін

37. Сутність, види та канали комунікацій

38. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу
39. Болонський процес - сутність, концепції, методика
40. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

41. Сутність і зміст педагогічної етики

42. Партійні системи: сутність і типи

43. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

44. Сутність лібералізму

45. Таїнство Хрещення і його сутність

46. Сутність соціального контролю у сфері праці

47. Сутність технологій в соціальній роботі

48. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Сутність неореалізму

50. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

51. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

52. Сутність державного фінансового контролю

53. Сутність і призначення санації підприємств

54. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
55. Виникнення та сутність екологічного маркетингу
56. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

57. Закон вартості: сутність та основні функції

58. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

59. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

60. Сутність керування ризиками

61. Сутність нагромадження капіталу

62. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

63. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

64. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

66. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

67. Методи прийняття управлінських рішень

68. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

69. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

70. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень
71. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"
72. Рішення в системі управління

73. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

74. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

75. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

76. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

77. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

78. Економічна ефективність виробництва соняшника

79. Економічна ефективність рослинництва

80. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки

81. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

82. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

83. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

84. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

85. Виробництво зерна, його економічна ефективність

86. Звітність
87. Звітність сільськогосподарських підприємств
88. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

89. Фінансова звітність

90. Фінансова звітність підприємства

91. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

92. Злочинність неповнолітніх та її особливості

93. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

94. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

95. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

96. Творчість українських поетів

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

97. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

98. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

99. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

100. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.