Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕФ з навчальної дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ» розділ 2 „ОХОРОНА ПРАЦІ” Розділ 2. ОХОРОНА ПРАЦІ Лекція 1. Тема 2.1 - Правові та організаційні засади охорони праці Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Нормативно-правові акти України про охорону праці. Соціальне страхування працівників від нещасних випадків та професійних захворювань. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці та дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці. Література: осн. Л-5 (Розділ 1.) Завдання на СРС: Основні положення Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров‘я. Основні повноваження і права органів державного нагляду та профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства та нормативно-правових актів про охорону праці. ВСТУП Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під якою розуміється не лише праця в класичному її розумінні ), а будь-яка діяльність (наукова, творча, художня, надання послуг тощо), якщо вона здійснюється в рамках трудового законодавства. Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик трудового процесу. Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність. Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі. Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи. Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукупність фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників. Ці чинники звуться виробничим середовищем. Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які впливають на здоров‘я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов‘язків складають умови праці. Під безпекою розуміється стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними чинниками (факторами) і має певний виробничий ризик. Виробничий ризик – це ймовірність ушкодження здоров‘я працівника під час виконання ним трудових обов‘язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва.

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує виробничий процес і вплив якого на працюючого може призвести до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання, виробничо зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як результату захворювання. Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності організму, зумовлене функціональними та/або морфологічними змінами. Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів. Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров‘я працівника (гострого отруєння, гострого захворювання) і навіть до раптової смерті. Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих факторів. Як правило, виробнича травма є наслідком нещасного випадку на виробництві. Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. Поділення несприятливих чинників виробничого середовища на шкідливі та небезпечні зумовлене різним характером їх дії на людський організм, тим, що вони потребують різних заходів та засобів для боротьби з ними та профілактики викликаних ними ушкоджень, а також рядом причин організаційного характеру. В той же час між шкідливими та небезпечними виробничими факторами інколи важко провести чітку межу. Один і той же чинник може викликати травму і профзахворювання (наприклад, високий рівень іонізуючого або теплового випромінювання може викликати опік або навіть призвести до миттєвої смерті, а довготривала дія порівняно невисокого рівня цих же факторів – до хвороби; пилинка, що потрапила в око, спричиняє травму, а пил, що осідає в легенях, – захворювання, що зветься пневмоконіоз). Через це всі несприятливі виробничі чинники часто розглядаються як єдине поняття – небезпечний та шкідливий виробничий фактор (НШВФ). За своїм походженням та природою дії НШВФ можна поділити на 5 груп: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні. До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми або їх елементи, а також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються; конструкції, які руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання, які знаходяться під підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення, обладнання, матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку; підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі коливання; підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та підвищена іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань; підвищене значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної електрики, електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість електричного, магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; понижена контрастність; прямий та віддзеркалений блиск; підвищена пульсація світлового потоку; підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації; гострі кромки, задирки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та обладнання; розташування робочого місця на значній висоті відносно землі (підлоги); слизька підлога; невагомість.

До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії на організм людини поділяються на токсичні, задушливі, наркотичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що впливають на репродуктивну функцію. По шляхам проникнення в організм людини вони поділяються на такі, що потрапляють через: 1) органи дихання; 2) шлунково-кишковий тракт; 3) шкіряні покриви та слизисті оболонки. До біологічних НШВФ відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) та продукти їхньої життєдіяльності, а також макроорганізми (тварини та рослини). До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні (статичні та динамічні) перевантаження і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження). Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, необхідність роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, соціальна ізольованість з відривом від сім‘ї, зміна біоритмів, незадоволеність роботою, фізична та/або словесна образа та її ризик, насильство та його ризик. Один і той же НШВФ за природою своєї дії може належати водночас до різних груп. Однією з причин появи НШВФ є небезпечні речовини. Небезпечна речовина – це хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям. Безпека праці – такий стан умов праці, при яких виключена дія на працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, абсолютної безпеки не існує, нерозумно було б вимагати від реального виробництва повного викорінення травматизму, виключення можливості будь-якого захворювання. Але реальним і розумним є ставити питання про зведення до мінімуму впливу об'єктивно існуючих виробничих небезпек. Цю задачу вирішує охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Структурно до охорони праці входять такі складові частини: - правові та організаційні основи; - фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія; - виробнича безпека; - пожежна безпека на виробництві. Правові та організаційні основи охорони праці являють собою комплекс взаємозв’язаних законів та нормативно-правових актів, соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на правильну і безпечну організацію праці, забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію за важку роботу та роботу в шкідливих умовах, навченість працівників безпечному веденню робіт, регламентацію відповідальності та відшкодування працюючим шкоди в разі ушкодження їх здоров‘я.

Перелк важких робт  робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей особами молодше всмнадцяти рокв затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 191 Медичн огляди осб молодше всмнадцяти рокв Ус особи молодше всмнадцяти рокв приймаються на роботу лише псля попереднього медичного огляду  в подальшому, до досягнення 21 року, щороку пдлягають обов'язковому медичному оглядов. Стаття 192 Заборона залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн Забороняться залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн. Стаття 193 Норми виробтку для молодих робтникв Для робтникв вком до всмнадцяти рокв норми виробтку встановлюються виходячи з норм виробтку для дорослих робтникв пропорцонально скороченому робочому часу для осб, що не досягли всмнадцяти рокв

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Охорона праці

3. Типове положення "Про охорону праці"

4. Планування та фінансування заходів з охорони праці

5. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

6. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
7. Економічні і законодавчі питання охорони праці
8. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

9. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

10. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

11. Організація охорони праці на виробництві

12. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

13. Основні законодавчі акти з охорони праці

14. Охорона праці в будівництві

15. Охорона праці в загальноосвітніх школах

16. Охорона праці в хімічній промисловості

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Охорона праці користувачів комп’ютерів

18. Охорона праці на підприємстві

19. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

20. Охорона праці у сільському господарстві

21. Організація охорони праці на виробництві

22. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
23. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством
24. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

25. Сучасні форми та системи оплати праці

26. Організація праці менеджера

27. Матераільна відповідальність працівників

28. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

29. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

30. Нормування праці на підприємсті

31. Організація оплати праці на підприємстві

32. Правова охорона навколишнього природного середовища

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

34. Оплата праці

35. Охорона грунтів

36. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

37. Умови праці

38. Умови праці на виробництві
39. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця
40. Безпека праці у виробничих приміщеннях

41. Гігієнічні норми праці

42. Охорона птахів

43. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

44. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

45. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

46. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

47. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

48. Облік праці та її оплати

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

49. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

50. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

51. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

52. Дитяча праця і дитячий заробіток

53. Кримінальна відповідальність медичних працівників

54. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України
55. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу
56. Охорона земель

57. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

58. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

59. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

60. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

61. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

62. Психологічна підготовка працівника МВС

63. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

64. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

66. Вибір між патентною охороною та засекречуванням

67. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

68. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа

69. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

70. Характеристика узагальнюючих праць з історії Польщі 1980-2000 рр.
71. Охоронна сигналізація з GSM-каналом
72. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

73. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

74. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

75. Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

76. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

77. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

78. Економічна сутність та форми оплати праці

79. Ефективність праці і її показники

80. Заохочення працівників як метод управління персоналом

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

81. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

82. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

83. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

84. Організація оплати праці

85. Основні напрямки організації праці менеджера

86. Оцінка доцільності правової охорони
87. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
88. Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці

89. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

90. Предмет і методи економіки праці

91. Продуктивність праці на ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика"

92. Регламентація діяльності облікових працівників

93. Ринок праці з неповною конкуренцією

94. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

95. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

96. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

97. Фактори і резерви росту продуктивності праці

98. Форми і системи оплати праці

99. Наукова організація праці студента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.