Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз банківської діяльності

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

1. Предмет і метод аналізу Предметом аналізу є причинно-наслідкові зв'язки, що визначають результати процесів та їх зміни. Всі визначення предмету аналізу банківської діяльності, які найчастіше зустрічаються в літературі, можна згрупувати таким чином: фінансова та інша діяльність комерційного банку; різні процеси і явища, що відбуваються як усередині банку, так і в масштабах економіки в цілому. При уважному розгляді наведених визначень предмету банківської діяльності можна зазначити, що банківський аналіз вивчає не саму фінансову діяльність банку, а її економічні результати Предметом аналізу є причини створення і зміни результатів фінансової діяльності. Пізнання причинно-наслідкових зв'язків у діяльності банку дозволяє розкрити сутність економічних явищ і на цій основі дати об'єктивну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підвищення ефективності діяльності банку, обґрунтувати плани й управлінські рішення. Тільки розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних аспектів діяльності банку, можна досить швидко визначити, як зміняться основні фінансові показники, обґрунтувати будь-яке управлінське рішення, розрахувати зміни суми прибутку, економічні нормативи фінансової стійкості при зміні кон'юнктури різних ринків. Таким чином, предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність банку. Під методом у широкому смислі цього компонента, наука розуміє спосіб дослідження свого предмета. Особливостями методу аналізу банківської діяльності є використання системи показників, що найбільш повно характеризують діяльність банку; вивчення факторів та причин їх зміни, виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними. 2. Обўєкти і субўєкти аналізу Основними об'єктами аналізу банківської діяльності є: заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура; якість активів (кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку); показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи; показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість; темпи росту банку; різні ризики, що впливають на діяльність банку. Субўктами аналізу є всі ті установи що здійснюють цей аналіз а також установи які користуються даними аналізу(банки, приватні підприємства та інші). 3. Інформаційне забезпечення аналізу До інформаційного забезпечення належать, насамперед, баланс банку і звіт про прибутки і збитки. Баланс комерційного банку - це бухгалтерський баланс, у якому відображається стан власних, залучених і позичених коштів, їх розміщення в кредитні й інші активні операції. За даними балансу здійснюється контроль формування і розміщення грошових ресурсів, стану кредитних, розрахункових, касових та інших банківських операцій, включаючи операції з цінними паперами. Баланси комерційних банків є головною складовою їх звітності. Аналіз балансів дозволяє контролювати ліквідність банків, здійснювати управління фінансовою стійкістю. Керівництво банку, використовуючи звіти інших банків, знайомиться зі станом їхніх справ при встановленні кореспондентських відношень, наданні міжбанківських кредитів і тощо.

Результати діяльності комерційних банків, всі здійснені витрати й отримані доходи в минулому звітному періоді відображаються в звіті про прибутки і збитки, який надає інформацію про різні види доходів і витрат за операціями банку. У звіті після статей доходів і витрат відображається фінансовий результат діяльності банку - балансовий прибуток, який після певного коригування (наприклад, на суму доходів, що не підлягають оподатковуванню) &quo ;перетворюється&quo ; в оподатковуваний прибуток. Для аналізу банківської діяльності важливим джерелом інформації є також дані рахунків аналітичного обліку, кредитних справ, що дозволяють деталізувати (розшифрувати) балансові рахунки (наприклад, при визначенні показників ліквідності, детальному аналізі кредитного портфелю банку на якість виданих позичок тощо). 4. Мета аналізу Основною метою аналізу діяльності банку є пошук резервів підвищення ефективності роботи банківської установи, максимізація його прибутку за мінімізації ризику. Щоб зрозуміти сутність вартості банківських ресурсів, що залучаються, необхідно знати не тільки її (вартості) складові, але й залежність її від кон'юнктури ринку, її види, суми і терміни, тощо. Чим детальніше буде розчленований на складові досліджуваний предмет або явище, тим більше буде інформації для прийняття управлінських рішень з вироблення політики поведінки банку на фінансовому ринку. Водночас слід зауважити, що явища і процеси, які відбуваються в навколишньому середовищі, неможливо осмислити лише за допомогою аналізу. Досить часто виникає потреба у застосуванні інших наукових методів, наприклад, синтезу, за допомогою якого виявляються зв'язки і залежності між окремими частинами предмету, що досліджується. Аналіз розкриває структуру теорії, представляє знання, синтез, показує функції, які виконує теорія, дозволяє зрозуміти її. Аналіз розглядає явище зсередини, синтез - ззовні. Тільки аналіз і синтез у єдності забезпечують наукове вивчення явищ у їх усебічному діалектичному взаємозв'язку. Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними і пасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню стабільного фінансового стану. Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення. Такі установи успішно конкурують з банками, здійснюючи суто банківські операції, а також операції, які банки не мають права виконувати відповідно до чинного законодавства (страхування, операції з нерухомістю тощо). 5. Основні принципи аналізу Аналітичне дослідження, його результати та їх використання в банківському менеджменті повинні відповідати визначеним принципам (вимогам), що накладають свій відбиток на це дослідження і повинні обов'язково виконуватися при організації, проведенні і практичному використанні результатів аналізу банківської діяльності.

Наведемо основні з цих принципів. 1. Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ і прогнозуванні основних показників розвитку банку. 2. Аналіз повинен мати науковий характер, тобто базуватися на комплексному науковому підході (використання провідного досвіду, новітніх методів досліджень тощо). 3. Аналіз має бути комплексним, тобто охоплювати всі сторони діяльності банку, щоб встановити фінансовий стан банку 4. Забезпечення системного підходу до аналізу. При цьому кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система елементів, пов'язаних між собою і зовнішнім середовищем визначеним способом. 5. Аналіз повинен бути об'єктивним, конкретним, точним, тобто базуватися на достовірній інформації, а висновки і рекомендації повинні обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. 6. Аналіз має бути дієвим тобто активно впливати на діяльність банку, вчасно виявляти недоліки і резерви підвищення ефективності. 7. Аналіз повинен проводитися за планом і систематично. 8. Аналіз має бути оперативним. 9. Демократизм. Участь в аналізі широкого кола співробітників банку забезпечує істотне підвищення його ефективності. 10. Аналіз повинен бути ефективним, тобто його результати повинні служити для керівництва банку інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з оптимізації функціонування банку. 6. Види аналізу В економічній літературі аналіз банківської діяльності класифікується за різними ознаками. Виходячи з періодичності проведення, аналіз фінансової стійкості класифікується наступним чином: щоденний; щотижневий; місячний; квартальний; річний. В залежності від спектру досліджуваних питань, аналіз банківської діяльності поділяється на: повний, коли вивчаються всі аспекти діяльності банку, тобто зовнішні та внутрішні його зв'язки; тематичний, коли вивчається тільки вузьке коло питань, що дозволяє виявити можливості поліпшення окремих напрямків діяльності комерційного банку. За суб'єктами (користувачами) розрізняють аналіз: внутрішній, що проводиться для внутрішнього користування та представляє собою комерційну і банківську таємницю; зовнішній, що проводиться на підставі фінансової і статистичної звітності органами державного нагляду, акціонерами, інвесторами, аудиторами. За охопленням досліджуваних об'єктів аналіз класифікується таким чином: суцільний, коли досліджуються всі об'єкти для визначення всебічного фінансового стану банку; вибірковий, коли вибирається один або декілька об'єктів дослідження для їх подальшого глибокого аналізу. Приймаючи до уваги мету і характер проведення, розрізняють аналіз: попередній, що проводиться до здійснення певної операції для обґрунтування управлінських рішень і планових завдань, прогнозування й оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних результатів, оперативний, що проводиться одразу після будь-якої операції або у випадку зміни ситуації за короткий проміжок часу (добу, декаду і тощо); підсумковий (заключний), що проводиться за визначений звітний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік); його цінність полягає в тому, що діяльність банку вивчається комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний період.

Судячи з реклами, представництва фрми "Б-Ай-Ем" працювали у Кив, Москв, Лос-Анджелес, Тель-Авв  Хайф. Звичайно, що не складно зробити аналз дяльност нших ЗМ¶, контрольованих об'днаними соцал-демократами. Але  так одне  безперечним - вс вони виконують функцю пропаганди в Укран поглядв та нтересв Г.Суркса  В.Медведчука, а в ход виборчих кампанй вдграють дуже важливу роль у вдповдному зомбуванн електорату. Бзнесово-полтична дяльнсть приносить В.Медведчуку чимал прибутки. Як свдчать подан ним декларац про доходи у 1997 роц сума його сукупного доходу становила 1 млн. 880 тисяч 308 гривень, до реч, дохд його друга Г.Суркса за цей же перод був майже дентичний  становив 1 млн. 895 тисяч 139 гривень. Цей факт може свдчити про те, що прибутки "чудесна смка", принаймн  лдери, длять у рвних долях. У 1999 роц сукупний дохд В.Медведчука становив уже 5 млн. 893 тисяч 195 гривень. У 1999 р. В.Медведчук придбав цнних паперв на суму 3 млн. 684 тисяч гривень, а на його особистих рахунках у банках знаходилось 3 млн. 806 тисяч гривень

1. Валютний ризик в діяльності банківської системи

2. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

3. Безпека банківської діяльності в Україні

4. Аналіз діяльності комерційного банку

5. Організація банківської справи

6. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")
7. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
8. Формування та розвиток банківської системи України

9. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

12. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

13. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

14. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

15. Аналіз діяльності підприємства

16. Аналіз діяльності фірми "Галактика"

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

17. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

18. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

19. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

20. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

21. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

22. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
23. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
24. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

25. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

26. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

27. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

28. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

29. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

30. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

31. Аналіз господарської діяльності підприємства

32. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

34. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

35. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

36. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

37. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

38. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"
39. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"
40. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

41. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

42. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

43. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

44. "Реквием" Анны Ахматовой

45. Анна Андреевна Ахматова

46. Анна Герман

47. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

48. Коммерческий банк

Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее

49. Европейский Банк Реконструкции и Развития

50. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

51. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

52. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

53. Коммерческий банк( по Казахстану)

54. Банк и банковское дело
55. Центральный Банк РФ и его функции
56. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

57. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

58. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

59. Центральный банк РФ. Его функции и политика

60. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

61. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

62. Жаворонок. Ануй Жан

63. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

64. Мозаїки Київської Русі

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Культура Київської Русі

66. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

67. «Романность» лирики Анны Ахматовой

68. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

69. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

70. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"
71. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой
72. С. Есенин. "Анна Снегина"

73. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

74. Роман "Анна Каренина"

75. Анна Ахматова

76. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

77. Ана

78. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

79. Анна Ахматова

80. Маркетинговий аналіз ситуації

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

82. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

83. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

84. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

85. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

86. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
87. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
88. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

89. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

90. Банк как особый участник налоговых правоотношений

91. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

92. Планування діяльності підприємства

93. Аналіз перетворень сігналів

94. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

95. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

96. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Аналіз прибутковості

98. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

99. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.