Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесомГабор Кристина ІванівнаКУРСОВА РОБОТАЗ дисципліни: Бухгалтерська звітність За темою: СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спеціальність: облік і аудит Спеціалізація: облік і аудит Науковий керівник Ст.викладач Прокопенко Л.В.УЖГОРОД-2002 З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Бухгалтерська звітність: призначення і склад, вимоги при складанні . Поняття та користувачі бухгалтерської звітності . 4 . Якісні характеристики бухгалтерської звітності 9 . Принципи підготовки бухгалтерської звітності 13 Розділ 2. Характеристика основних форм бухгалтерської звітності 2.1. Баланс підприємства 19 . Звіт про фінансові результати 22 . Звіт про рух грошових коштів .24 . Звіт про власний капітал .30 . Складання приміток до бухгалтерської звітності .32 Розділ 3. Порядок складання бухгалтерської звітності на матеріалах ТОВ «Данте» .34 Висновок .37 Додатки .38 Список використаної літератури .51 Вступ Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів на нову систему бухгалтерського обліку. Дана робота має за мету розглянути чинні в Україні форми обов’язкової бухгалтерської (фінансової) звітності, виявити специфіку форм звітів та дати поняття про зміст кожного з них. Більш детальну інформацію, що не наведена у цій роботі, містять конкретні закони, укази, на які зроблено посилання. Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності, поки що не вдалося. Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства. Так, баланс містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило, на останній день основного або проміжного звітного періоду – року, кварталу або місяця). Це дає можливість судити про масштаби підприємства, а наявність графи “на початок звітного періоду” дозволяє дійти висновків і щодо деяких тенденцій його розвитку. Водночас за показниками балансу важко судити, наприклад, про те, наскільки успішною була діяльність підприємства у звітному періоді, які доходи було отримано і які витрати здійснено. Цю інформацію містить звіт про фінансові результати. А оскільки звітних форм кілька, дуже важливо, щоб наявні у них показники взаємно доповнювали один одного, а коли потрібно – узгоджувалися між собою.

Розділ 1 Бухгалтерська звітність: призначення і склад, вимоги при складанні Поняття та користувачі бухгалтерської звітності Фінансова звітність – це узагальнена інформація, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства і потрібна зацікавленим особам (користувачам) для прийняття рішень. Терміном “підприємство” позначено широке коло осіб, адже згідно з Законом про бухоблік обов’язок складати фінансову звітність поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва суб’єктів господарської діяльності. У деяких випадках бухгалтерську звітність складають і неюридичні особи. Зокрема, відповідно до п.5 ст.8 Закону про бухоблік філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, якщо їх виділено на окремий баланс, зобов’язані вести бухгалтерський облік. Результати такого обліку включають до фінансової звітності підприємства – юридичної особи. Показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства, не виділених на окремий баланс, також включають до фінансової звітності юридичної особи, як це передбачено п.11 П(С)БО 1. Користувачі фінансової звітності До користувачів фінансової звітності відносяться як юридичні, так і фізичні особи, яикм для прийняття рішення потрібна інформація про діяльність підприємства. Усіх користувачів можна умовно розділити на зовнішніх і внутрішніх. До зовнішніх користувачів належать: інвестори; акціонери; кредитори та постачальники; покупці та клієнти; податкові органи; органи державної статистики; інші державні установи. До внутрішніх користувачів належать: керівництво підприємства; управлінський персонал; працівники підприємства; профспілкові органи. У п.1. ст.14 Закону про бухоблік вказані користувачі, яким підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність. До таких користувачів відносяться: органи, до сфери управління яких належать підприємства; трудові колективи (на їх вимогу); власники (засновники) підприємства. Зазначеною нормою Закону передбачено також, що “органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства”. У Порядку № 419 конкретно названо й деяких інших користувачів фінансової звітності. Зокрема, у встановлених законодавством випадках підприємства зобов’язані звітувати перед: органами державної статистики; органами Державного казначейства (щодо бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету); фінансовими відділами райдержадміністрацій, міськвиконкомів; фінансовими управліннями обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (щодо використання асигнувань, отриманих із місцевих бюджетів). Комерційні банки подають фінансову звітність також Національному банку. Склад і форми Потреби користувачів взначають обсяг інформації, а, відповідно, і склад фінансової звітності, а також її види та форми. Цілком зрозуміло, що користувачам фінансової звітності великого заводу потрібна більш докладна інформація, ніж користувачам фінансової звітності невеликої майстерні, а потреби користувачів звітності банків суттєво відрізняються від потреб користувачів звітності бюджетних установ.

Чинні нормативні документи бухгалтерського обліку (у тому числі Закон про бухоблік) враховують це і передбачають різну за складом, видами та формами фінансову звітність для різних категорій суб’єктів господарювання. Форми фінансової звітності перелічено у п.2 ст.11 Закону про бухоблік. Усього їх п’ять: баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; примітки до звітів. Форми фінансової звітності та порядок їх складання згідно з статтею 11 Закону про бухоблік встановлено: Державним казначейством України (для бюджетних установ); Національним банком України (для банків); Міністерством фінансів України (для всіх інших підприємств і організацій). Але не всі суб’єкти господарювання зобов’язані складати і подавати користувачам повний комплект (тобто всі п’ять форм) фінансової звітності. За складом розрізняють фінансову звітність: суб’єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності; інших суб’єктів господарської діяльності. Відповідно до п.3 ст.2 Закону про бухоблік “суб’єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності”. А п.3 ст.11 зазначеного Закону передбачено, що “для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати”. Керуючись цією нормою Закону про бухоблік, Міністерство фінансів України розробило не заплановий спочатку (тобто не включений до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів) стандарт П(С)БО 25. Цим стандартом передбачено, що фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва включає тільки дві форми: баланс; звіт про фінансові результати. Обидві ці форми об’єднані загальною назвою (“Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”) і мають скорочену (порівняно з аналогічними формами для інших підприємств) кількість показників. Види звітності Згідно зі ст.12 Закону про бухоблік суб’єкти господарювання, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов’язані складти і подавати консолідовану фінансову звітність, тобто звітність, що відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Крім консолідованої фінансової звітності, існує ще зведена звітність, яку складають і подають: міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, а також господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності; органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, - щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління, а також щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності; об’єднання підприємств – щодо всіх підприємств, що входять до їх складу.

При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности в обязательном порядке необходимо включить только формы P1 и 2. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях в бухгалтерской отчетности торговых организаций должны приводиться обособленно в случае их существенности и невозможности оценки финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности заинтересованными пользователями. Данные показатели могут приводится и общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности малозначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. На предприятиях торговли можно выбрать один из вариантов формирования бухгалтерской отчетности (в зависимости от объемов деятельности): 1)Pупрощенный. Данный вид возможно применять для субъектов малого предпринимательства. В состав годовой бухгалтерской отчетности не нужно включать форму P3 «Отчет об изменениях капитала», форму P4 «Отчет о движении денежных средств», форму P5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 2)Pстандартный

1. Бухгалтерская отчетность организаций: состав, содержание и использование в анализе

2. Трансформация отчетности России с международными стандартами бухгалтерского учета

3. Финансовая отчетность. Методические основы аудиторской проверки финансовой отчетности

4. Состав бухгалтерской отчетности. Пояснительная записка

5. Значение и состав бухгалтерской (финансовой)отчетности. Требования, предъявляемые к ее показателям

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
7. Состав бухгалтерской отчетности и требования к ней
8. Анализ финансового состояния предприятия по формам бухгалтерской отчетности

9. Основные формы бухгалтерской отчетности

10. Финансовый анализ форм бухгалтерской отчетности

11. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

12. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

13. Развитие бухгалтерского учета по отчетности

14. Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях

15. Аудит бухгалтерской отчетности

16. Сводная консолидированная бухгалтерская отчетность (Российский опыт и МСФО)

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Бухгалтерская отчетность в зарубежных странах

18. Аудит организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности

19. Бухгалтерская отчетность на предприятии

20. Бухгалтерская отчетность на предприятии

21. Бухгалтерский учет и отчетность

22. Задачи реформирования бухгалтерского учета в России в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
23. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине
24. Оценка аудиторских рисков при формировании бухгалтерской отчетности

25. Переход Российских банков на международные правила ведения бухгалтерского учета и стандарты финансовой отчетности

26. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

27. Годовая бухгалтерская отчетность организации, порядок составления и анализ ее основных показателей

28. Информация в бухгалтерской отчетности об основных средствах: ее оценка, содержание и порядок ее формирования

29. Консолидированная бухгалтерская отчетность

30. Концепция бухгалтерской отчетности в РФ

31. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности

32. Основы бухгалтерской отчетности

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Особенности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия

34. Отображение событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности

35. Отчетность малых предприятий: состав, содержание и порядок составления

36. Потоки денежных средств предприятия и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности

37. Принципы подготовки и составления бухгалтерской отчетности с международными и российскими стандартами

38. Промежуточная бухгалтерская отчетность
39. Реформирование бухгалтерской финансовой отчетности в РФ
40. Роль бухгалтерской отчетности в оценке финансового состояния и прогнозирования банкротства коммерческой организации

41. Содержание бухгалтерской отчетности на примере ООО "Рос Азия"

42. Состав и назначение финансовой отчетности

43. Составление бухгалтерской отчетности

44. Составление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

45. Статистическая бухгалтерская и оперативная отчетность

46. Теоретические основы бухгалтерской отчетности

47. Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности

48. Учетная политика и бухгалтерская отчетность

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Формирование бухгалтерской отчетности

50. Формирование бухгалтерской отчетности организаций, осуществляющих торговую деятельность

51. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

52. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее роль в управлении некоммерческой организации

53. Бухгалтерская (финансовая) отчетность на примере ЗАО "ЛОГИКА"

54. Бухгалтерская отчетность
55. Бухгалтерская отчетность
56. Бухгалтерская отчетность

57. Бухгалтерская отчетность

58. Бухгалтерская отчетность (на примере предприятия)

59. Бухгалтерская отчетность бюджетных организаций на примере ГОУ ВПО "ВолГУ"

60. Бухгалтерская отчетность как основной источник данных, используемых для финансового анализа

61. Бухгалтерская отчетность ОАО "Планета центр"

62. Бухгалтерская отчетность предприятия

63. Бухгалтерская отчетность предприятия

64. Бухгалтерская отчетность предприятия ООО "Лузалес"

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

65. Бухгалтерская финансовая отчетность

66. Бухгалтерская финансовая отчетность

67. Бухгалтерская финансовая отчетность

68. Бухгалтерская финансовая отчетность ОАО "Планета центр"

69. Анализ бухгалтерской отчетности и финансовых результатов хозяйственной деятельности

70. Аудит бухгалтерского учета и отчетности предприятия
71. Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности предприятий торговли и общественного питания
72. Анализ бухгалтерской финансовой отчетности

73. Аудит бухгалтерской отчетности ОАО "Башкирская торгово-промышленная компания"

74. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия в контексте финансового менеджмента

75. Налоговая и бухгалтерская отчётность через Интернет. "СБиС++ Электронная отчетность"

76. Состав и порядок представления налоговой декларации по НДС. Информационная база для составления отчетности

77. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности

78. Формы бухгалтерского учета на предприятиях

79. Формы бухгалтерского учета

80. Вексельная форма расчётов в условиях реформирования бухгалтерского учёта

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

81. Бухгалтерский учет финансовых вложений на предприятиях различных форм собственности

82. Организационные формы бухгалтерского учета на предприятии и их совершенствование в условиях рынка

83. Принципы и формы бухгалтерского учета на предприятии

84. Сравнительная характеристика форм бухгалтерского учета

85. Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях

86. Понятие, формы и методы использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний при проведении отдельных следственных действий
87. Формы отчетности в отделе продаж
88. Почва, ее состав и особенности

89. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

90. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

91. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

92. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

93. Состав земель населенных пунктов

94. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

95. Налоговая отчетность организаций по ресурсным платежам

96. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее

97. Россия в годы интервенции и гражданской войны (1918-1920гг.). "Белое движение", его состав и цели

98. Присоединение Якутии в состав Российского Государства

99. Состав и принципы построения ЭВМ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.