Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

З м і с т : Вступ2 I. Необхідність переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки4 II. Моделі переходу до ринкової економіки9 2.1 Ринкова модель для України14 2.2 Засоби функціонування ринкової економіки18 2.3 Зовнішнє регулювання ринкової економіки18 III. Проблеми ринкового реформування економіки20 3.1 Поняття ринку, умови його формування і розвиту20 3.2 Особливості становлення ринкових відносин в Україні23 3.3 Держава в перехідній економіці України25 3.4 Сучасна ринкова економічна система29 Висновок32 Словник економічних термінів35 Використана література36 Вступ Ринкова модель господарювання в Україні становить таку суспільну норму організацій виробництва, за якої усі питання вирішуються на основі вільної взаємодії споживачів і виробників на ринку. У ринковому господарстві постійно відбуваються процеси пристосування, які сприяють встановленню правильного співвідношення попиту, пропозиції, прогресивним структурним зрушенням, підвищенню якості і конкурентоспроможності продукції, збалансуванню матеріально – фінансових пропорцій. Ринкова модель господарювання дозволяє без примусу спрямовувати ресурси туди, де вони необхідні, і перерозподіляти їх у разі зміни попиту. В ринковій системі ці процеси забезпечуються пріоритетом економічних методів управління, рівноправним існуванням різних форм власності, домінуванням споживача над виробником, децентралізацією управління, конкуренцією. Та зворотнім боком економічної свободи у ринковій економіці, своєрідною платою за неї є економічна відповідальність і ризик. Кожен, хто користується економічною свободою, розплачується за негативні наслідки невірно прийнятих рішень і дій своїй майном, коштами, втраченими можливостями отримати прибуток і збагатитись. Тут вже держава не відповідає за підприємництво особи, тому у самостійній діяльності треба бути дуже обачним і прогнозуючим, щоб уникнути серйозних проблем. Другий вагомий аспект ринкової економіки – це конкуренція. Економічна свобода є передумовою конкуренції, змагань за можливість швидше і вигідніше реалізувати свій товар або послугу. Конкуренція є значним чинником, якщо: існує така кількість покупців і продавців, що жоден з них не може істотно вплинути на ціну, тобто, стати монополістом; кожний продавець і покупець може вільно ввійти в певну галузь і так само вийти з неї – не існує юридичної або організаційної перешкоди для надходження ресурсів з галузі в галузь. У плановій економіці питання конкуренції вирішується знову таки через план: держава диктує усім суб'єктам розмір цін на товари та послуги, і тому за таких умов подібні змагання неможливі. Єдиним осередком конкуренції у плановому кругообігу є « чорний ринок », де на відносному рівні існують процеси економічної свободи та вільного вибору. Саме тут, на невизнаному державою ринку, приховане виробництво стало логічним наслідком незацікавленості виробників у інтенсивній і продуктивній праці на офіційних засадах. Це єдине місце, де споживачі отримують при відсутності дефіциту необхідні товари та послуги. Конкуренція виконує роль такого механізму, який дає змогу раціонально розподіляти ресурси між окремими галузями та виробництвами і швидко орієнтувати виробництво на задоволення потреб споживачів.

Принцип третій – автоматизм регулювання. Ринкова економіка є системою надзвичайно важких зв'язків. Кожен суб'єкт економіки користується власним інтересом, приймає власні рішення, що врівноважуються й узгоджуються автоматично. Таке врівноваження та узгодження відбувається завдяки конкуренції та вільному ціноутворенню. Ринкові ціни коливаються. Їх збільшення або зменшення надає виробникам та споживачам найнеобхіднішу інформацію: виробництво яких товарів та послуг збільшити, яких – зменшити; які ресурси використати, а які – ні; як розподілити бюджет домогосподарств на різні споживчі витрати; від чого потрібно відмовитись, а що можна спожити в більшій кількості. Ті, хто керуються інформацією, що її надають ціни, і вчасно переорієнтовуються, дістають певні вигоди, інші втрачають майно, капітал і прибутки, банкротують. Ринкова економіка, без сумніву, має великі переваги. По – перше, в тому, що усі економічні явища та процеси відбуваються на основі свободи вибору, вільної конкуренції та ціноутворення. По – друге, кожен суб'єкт, кожна особа, що приймає участь у плинності процесів ринку, зацікавлений в процесі виробництва, реалізації, обміні, розподілі та споживанні товару або послуги з метою отримання найвищого бажаного ефекту. Звичайно, у економіки є свої недоліки: - ринок погано реагує на деякі загальнонаціональні і загальнодержавні потреби, наприклад, в освіті, культурі, у фундаментальних дослідженнях, збереженні навколишнього середовища. Ці сфери діяльності не забезпечують приватному бізнесу прибутків, які б відповідали значенню цих сфер у житті суспільства; - механізм ринкової конкуренції може спричиняти явища масових банкрутств, безробіття, соціального розшарування суспільства; - конкуренція, цей рушійний механізм ринкової економіки, що забезпечує її головні переваги, має тенденцію до затухання. Конкуренції діють такі процеси, як злиття фірм, мета яких – посісти монопольне становище на ринку, як укрупнення підприємств під впливом технологічного процесу. Проте існують економічні теорії, адміністративні, правові заходи, що дають змогу певним чином обмежити ці недоліки. I. Необхідність переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Командно-адміністративна система господарювання функціонує як єдине ціле на основі загального одержавлення економіки та на цій базі централізованого планування усього соціально-економічного життя. Обмін між відомствами здійснюється через розпорядження про матеріальний баланс, а особи, відповідальні за прийняття рі­шень у центрі, примушують кожну галузь або державне підприєм­ство функціонувати як складову частину єдиного цілого. Підприєм­ства поставляють обумовлену кількість продукції, але їм дозволяється залучати ресурси, особливо трудові, без вимоги зведення до міні­муму витрат або проведення стратегії ефективності витрат у ви­робництві. Не керуючись ціновими сигналами ринкової економіки, директори підприємств дістають стільки трудових ресурсів, скільки можуть. Одним з результатів цього є оптове утримання робочої сили, яке забезпечує необхідні її запаси для задоволення єдиної мети центральних плануючих органів: виробництва фірмою запла­нованої кількості продукції незалежно від використаних ресурсів.

За таких умов на так званому ринку при квазітоварному вироб­ництві панує диктат виробника, а споживачі через відсутність ви­бору змушені купувати несучасну, неякісну продукцію. В умовах ринкової економіки подібна фірма зазнала б краху через високі витрати на ресурси, що не забезпечують ефективності, а також, під натиском конкурентів, здатних продавати продукцію за цінами, ниж­чими, ніж у цій завеликій фірмі. Однак будучи захищена від конку­ренції, ця фірма з її філіями та підприємствами продовжує функ­ціонувати. Тому в період розбудови незалежної Української держави гост­ро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку — одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України, подальшу долю української нації. Навіщо потрібна економічна реформа? Командно-адміністратив­на система господарювання, яка існувала у недалекому минулому, не відповідала новим вимогам розвитку економіки, стала гальмом реалізації об'єктивних вимог світової економіки. Вона не може бути поліпшена або удосконалена зміною окремих елементів, а потре­бує перетворень у своїй основі відповідно до вимог нового госпо­дарського механізму. А щоб сформувати новий економічний меха­нізм, потрібна радикальна реформа. Командно-адміністративна система господарювання сформувалась за часів, коли економічне зростання йшло за рахунок використання додаткових ресурсів. Ти­повими умовами тоді були такі, наприклад, коли за п'ять років при­ріст чисельності працівників у народному господарстві становив 10—11 млн. чол., на 25—З0 відсотків збільшувався видобуток палива і сировини, на 40—50 відсотків зростали капіталовкладення і на 50—60 відсотків збільшувався обсяг основних виробничих фондів. Проте до початку 90-х років економічна ситуація в Україні доко­рінно змінилась. На одиницю національного доходу витрачалось в З—4 рази більше ресурсів, ніж у країнах ринкової економіки, част­ка наукоємної продукції в експорті впала до 1 відсотка. Частка ек­стенсивних факторів в економічному зростанні різко скоротилась, а це зумовило об'єктивну необхідність переведення економіки пе­реважно на інтенсивний шлях розвитку. В той же час у світовому господарстві розгортається новий етап науково-технічної революції: орієнтація на якість, нововведення і високу кваліфікацію кадрів. Які ж основні критерії оцінки реальних можливостей економіч­ного устрою в умовах переходу від командно-адміністративної сис­теми господарювання до ринкових відносин? Першим критерієм є визначення ступеня можливості забезпечення підвищення прибутку підприємств за рахунок повнішого використання всіх наявних ресурсів і підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт, послуг. Другий критерій — це ступінь спроможності економічного устрою створити умови для підвищення норми прибутку за раху­нок удосконалення технічного розвитку суспільного виробництва на основі активізації творчої діяльності з розвитку елементів, які орієнтують на реалізацію у виробництві виявлених можливостей нових наукових розробок, удосконалення технології виробництва, переходу до використання продуктивніших засобів виробництва і кардинального підвищення якості продукції.

Суть метода моделирования: объект исследования заменяется соответствующей изучаемой проблеме моделью, используя которую можно провести эксперимент, изучать возможное поведение объекта при изменениях факторов и параметров внешней и внутренней среды, наступлении тех или иных событий, осуществлении объектом или субъектом управления обусловленных действий. Модель копия реального объекта, обладающая его основными свойствами и характеристиками и способная имитировать его поведение. Особенность модели: она находится всегда в определенном отношении с реальным объектом. Требования, предъявляемые к модели: 1) представлять объект в упрощенном виде, но с допустимой степенью простоты для данного вида и цели исследования, проблемы и задач; 2) давать возможность перехода от модельной информации к реальной. 2.PЭмпирические: а) метод сравнения сопоставление свойств и характеристик объекта с аналогичными свойствами и характеристиками эталона наиболее распространенного образца или аналога с целью выявления общего и отличий от образца

1. Ринкова економіка в Україні

2. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

3. Проблемы и методы принятия решений

4. Міжнародна економіка

5. Математическая модель метода главных компонент

6. Економіка бджільництва
7. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
8. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

9. Расчет сетевой модели методом Форда (с программой)

10. Економіка водного господарства

11. Регіональна економіка промисловості України

12. Економіка Казахстану

13. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

14. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

15. Проблема культурологического метода. История культуры

16. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Міжнародна економіка

18. Економіка праці та соціально-трудових відносин

19. Демократія і економіка

20. Народонаселення і економіка

21. Оценка финансового состояния организации, проблемы и методы улучшения

22. Екологія й економіка
23. Економіка водогосподарської організації
24. Економіка галузі виробництва соків в Україні

25. Економіка морської справи

26. Економіка морської справи

27. Економіка підприємства

28. Економіка праці

29. Економіка праці й соціально-трудові відносини

30. Економіка України на початку ХХІ століття

31. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

32. Перехідна економіка та її закономірності

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

33. Світова економіка

34. Транформаційна економіка

35. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

36. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

37. Модели и методы решения проблемы выбора в условиях неопределенности

38. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне
39. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании
40. Проблема метода в бихевиоризме

41. Методы и модели демографических процессов

42. "Сократический поворот" в философии: Идеи и метод философии Сократа. Проблема человека

43. Социально-психологические методы управления и проблемы их использования

44. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

45. Математические модели и методы их расчета

46. Применение информатики, математических моделей и методов в управлении

47. Модели и методы принятия решения

48. Модели цивилизаций в проблеме SETI

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

50. Проблема абсолютности – относительности научного познания и единый метод обоснования

51. Проблема метода познания в философии Ф. Бекона и Р. Декарта

52. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

53. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода

54. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода
55. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
56. Модели угроз безопасности систем и способы их реализации, определение критериев уязвимости и устойчивости систем к деструктивным воздействиям, разработка методов и средств мониторинга для выявления фактов применения несанкционированных информационных возд

57. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

58. Основные модели и методы прогнозирования материально-технического обеспечения

59. Проблемы ипотечного кредитования и возможные методы усиления его роли в экономическом росте Республики Казахстан

60. Ревізія як елемент методу економічного контролю

61. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

62. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

63. Модели и методы принятия решения

64. Создание функциональной модели вычисления минимума заданной функции методом парабол

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

65. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

66. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

67. История возникновения и развития методов реконструкции математических моделей динамических систем по порождаемому временному ряду

68. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

69. Проблема повышения биодоступности лекарственных средств методами нанофармакологии. Фармакокинетика липосомальных препаратов

70. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
71. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
72. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

73. Изучение методов принятия управленческих решений для конкретной проблемы

74. Методи економічної оцінки інновацій

75. Методы принятия управленческих решений для конкретной проблемы

76. Обзор методов графического представления моделей в экономике и управлении

77. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

78. Аналогии и модели - один из методов обучения физики средней школы

79. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

80. Современные формы и методы правового воспитания молодёжи: проблемы и цели

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Проблемы применения западных моделей социально-психологического тренинга в России

82. Методы и проблемы определения рекреационной специализации района

83. Метод терміну окупності: проблеми застосування

84. Приемы, методы, модели, применяемые в финансовом менеджменте

85. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

86. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання
87. Загальна характеристика основних економічних моделей
88. Моделі економічних систем

89. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

90. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

91. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

92. Форми і методи регулювання економіки державою

93. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

94. Предмет та метод економічного аналізу

95. Детерминированные экономико-математические модели и методы факторного анализа

96. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Классификация эконометрических моделей и методов

98. Методи та прийоми економічного аналізу

99. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.