Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та методи криміналістики

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ Криміналістика серед інших суспільних наук і, зокрема, юридичних, порівняно молода наука. Відлік її життя починається приблизно з другої половини минулого століття. Злочинність як явище завжди цікавила не тільки фахівців різних напрямків, але і всіх людей. Людство жило і живе в страху перед злочинністю і стільки, скільки воно існує, шукало і шукає методи і засоби боротьби з нею. Не можна сказати, що вчені не приділяли увагу дослідженню злочинності. Роздуми про те, що ж це за феномен, хто такі злочинці, чому вони роблять злочини, можна знайти в працях багатьох світових вчених: філософів, істориків, правознавців з найдавніших часів. До них приєднувалися і вчені інших спеціальностей. Більше всього, мабуть, таким аналізом займалися медики, особливо психіатри, і психологи. Кожен учений бачив проблему злочинності і злочинця відповідно своїй спеціальності і створював «свою» теорію про неї, про її причини, про людей, що робили злочини. Поступово складалася картина злочинності. Її осмисленню допомагали і письменники, у здобутках яких були присутні тема злочинності і міркування про причини цього явища, а також про осіб, що роблять злочини. Характерно, що хоча усі: і вчені, і письменники, і практики — сищики, судді, прокурори, адвокати, поліцейські — вважали (і вважають) злочинність злом, у художній літературі можна зустріти чимало шляхетних злочинців, хоча і здійснюючих злочини, але виправдуються авторами і відповідно читачами, які співчувають цим шляхетним злочинцям. Питання методології криміналістики цікаві в даний час саме тому, що ті положення, що були пов'язані з «прив'язкою» усіх проблем до марксистсько-ленінської методології, застаріли, і диктування колишніх твердих схем криміналістики перетерплює значні зміни. Однак необхідно також робити знижку на історико-матеріалістичних позиціях, використовувати для аналізу злочинності як складного негативного соціального явища також і діалектичний метод. Вищевказані положення підштовхують до вибору теми курсової роботи, як одного з найважливіших питань теорії криміналістики. Можна сказати, що дана курсова робота пишеться у перехідний період, коли зруйнувалися державні, громадські й суспільні структури, унаслідок чого в роботі викладаються маючи місце раніше і ще збережені подекуди форми і методи попереджувальної роботи державних органів і громадськості. Однак зміна соціальних відносин з неминучістю викликає спочатку параліч старої системи (або недостатню її ефективність) і поступове зародження нових форм і методів профілактики злочинності в міру стабілізації суспільних відносин. Сьогодні це зародження не лише на рівні побажань, але і реальності. Глава 1. Поняття і значення криміналістики 1.1 Предмет, система та завдання криміналістики Криміналістика — це наука, яка дійсно знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим, експертам, суддям науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду кримінальних справ.

Криміналістика привертає до себе увагу насамперед тим, що вона допомагає встановити істину, проникнути у невідоме, таємне. У повсякденному розумінні криміналістику пов’язують з детективами Агати Кристі та Конан Дойля про досвідчених слідчих, славетних експертів або доблесних нишпорок, але справжній зміст криміналістики не відповідає поверхневому уявленню детективного жанру. Криміналістика є самостійною галуззю наукового знання, яка має власний предмет і методи дослідження. Криміналістику можна розглядати у трьох аспектах: як науку, як навчальний курс і як практичну діяльність у боротьбі зі злочинністю. Термін «криміналістика» (від лат. crimi alis — те, що стосується злочину) вперше вживається наприкінці ХІХ ст. судовим слідчим, а згодом університетським професором Гансом Гроссом, який вважав її допоміжною щодо кримiнального права та визначав як вчення про реалії кримінального права. Зародження криміналістики пов’язане із соціальним замовленням держави і суспільства науці — розробити нові засоби і методи розкриття і розслідування злочинів в умовах появи професіональної та організованої злочинності. Історично криміналістика постала з надр кримінально-процесуальної науки й тому тісно пов’язана з теорією доказів. Цим визначається її призначення, коло закономірностей, що входять до її предмета. Предмет криміналістики є багатогранним і складним. У юридичній літературі мають місце різні визначення предмета криміналістики: як науки про розслідування злочинів, або науки про розкриття злочинів, або науки про сукупність технічних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій. Останнім часом криміналістику визначають як науку про технології та засоби практичного слідознавства у кримінальному судочинстві. Однак усі ці визначення звужують реальний предмет криміналістики та закономірності, що вивчає ця наука. Питання про предмет криміналістики тривалий час залишалося дискусійним (наприклад, дискусії про предмет криміналістики 50-х чи 70-х рр.), що пов’язано зі складністю об’єкта пізнання (вивченням злочинної діяльності та діяльності щодо протидії злочинності). У 1967 р. Р. С. Бєлкін сформулював нове визначення предмета криміналiстики, яке стало панівним. Ця дефініція враховувала цілий ряд закономірностей, охоплювала головний зміст кримiналістики. У криміналістиці розглядають двоєдиний об’єкт пізнання — злочинну діяльність, злочинну поведінку і діяльність щодо їх розкриття, розслідування, встановлення істини у справі. Криміналістика — це наука про закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які слугують основою для розробки засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки і використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів. Злочинна поведінка відбивається в різних слідах, які можуть стати у встановленому законом порядку джерелом доказів. Тому важливим елементом предмета криміналістики є процеси збирання, дослідження, оцінки та використання доказів. Збирання доказів — це перший етап роботи з доказами, який складається з таких стадій: 1) виявлення доказів — їх відшукання; 2) фіксація доказів, їх закріплення; 3) вилучення доказів — дії, які забезпечують можливість використання доказів, приєднання їх до справи та дослідження; 4) збереження доказів.

Дослідження доказів являє собою пізнання дізнавачем, слідчим, прокурором та судом їх змісту, перевірку вірогідності існування тих фактичних даних, які є змістом доказів. Оцінка доказів — це логічний процес встановлення допустимості та відносності доказів, наявності та характеру зв’язків між ними, визначення шляхів використання доказів з метою встановлення істини. Використання доказів — це оперування ними у процесі доказування, встановлення істини. Воно здійснюється протягом усього процесу доказування. Система криміналістики — це її складові розділи (частини), що перебувають у тісних взаємозв’язках. Сучасні уявлення про зміст криміналістики дають змогу вирізнити в її системі чотири розділи: 1. Загальна теорія криміналістики — це її методологічна основа, яка являє собою систему принципів, концепцій, категорій, понять, методів, що відображають предмет криміналістики як ціле. Основні елементи: а) вступ до загальної теорії криміналістики; б) окремі криміналістичні теорії; в) вчення про методи криміналістики; г) вчення про мову криміналістики; ґ) криміналістична систематика. 2. Криміналістична техніка — розділ криміналістики, що є системою наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних засобів, прийомів та методів, призначених для збирання, дослідження і використання доказів. Криміналістична техніка виникла внаслідок впровадження досягнень природничих і технічних наук у практику боротьби зі злочинністю. Система криміналістичної техніки охоплює такі основні галузі: судова фотографія; судовий кіно- і відеозапис; трасологія; судова балістика; криміналістичне дослідження письма; техніко-криміналістичне дослідження документів; криміналістичне ототожнення особи за ознаками зовнішності; кримінальна реєстрація. 3. Криміналістична тактика є інтелектуальним ядром криміналістики. Це розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і планування досудового і судового слідства, визначення лінії поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, щодо прийомів проведення слідчих та судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів, на встановлення обставин, що сприяють вчиненню і приховуванню злочинів. До складу криміналістичної тактики входять: вчення про криміналістичну версію і планування розслідування, концепція слідчої ситуації, тактичного рішення і тактичного ризику, системи тактичних прийомів проведення слідчих і судових дій (тактичні комбінації) та ін. Криміналістична тактика пропонує доцільні прийоми проведення огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, допиту та інших слідчих (судових) дій, вибір моменту їх проведення, послідовність виконання, творчий підхід в конкретній ситуації, обрання напряму розслідування та лінії поведінки. 4. Науково-технічні засоби і тактичні прийоми застосовуються щодо розслідування конкретних видів злочинів. Типізація таких рекомендацій, їх синтез дозволив утворити певні методичні поради. Криміналістична методика (методика розслідування злочинів) — розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування та запобігання окремим видам злочинів.

Псля сконня злочину ¶гнатосян втк з квартири. Стародуб Славк вд заподяних тлесних ушкоджень помер на мсц злочину. Пд час попереднього слдства та в судовому засданн ¶гнатосян не заперечував факт убивства  пояснив, що на грунт сварки з дружиною Столяровою з метою помсти виршив убити сина дружини. Вн взяв на кухн ножа, вдкинув ковдру, пд якою спав хлопчик,  нанс йому удар ножем в живт. Хлопчик прокинувся  почав кричати вд болю. Не звертаючи уваги на крики дитини, вн нанс ще три удари ножем у живт  груди та вдразу вийшов з квартири, залишивши малюка, що стогнав  благав допомоги. Показання пдсудного ¶гнатосяна пдтверджуться даними, добутими при огляд мсця под, вдтворення обстановки  обставин под, висновками судово-медичних та кримналстичних експертиз, показаннями потерпло Столярово, свдкв по справ. Потерпла Столярова пдтвердила, що  чоловк ¶гнатосян неодноразово безпричинно та жорстоко бив сина кулаками по голов та нших частинах тла, внаслдок чого у хлопчика були велик пухлини, а також пошкоджен вуха

1. Історія криміналістики

2. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

3. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

4. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

5. Поняття та сутність менеджменту

6. Поняття та форми державного устрою2
7. Сутність витрат та методи їх зниження
8. Кредитний ризик та методи управління ними

9. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

10. Нормативна база, методика та методи перевірки

11. Криміналістична ідентифікація

12. Криміналістична профілактика злочинів

13. Поняття злочину у кримінальному праві України

14. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

15. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

16. Поняття та ознаки вбивства

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Поняття та особливості бюджетного контролю

18. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

19. Поняття та система принципів трудового права

20. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

21. Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"

22. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності
23. Складові та об’єкти логістики
24. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

25. Предмет, завдання та методи патології

26. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

27. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

28. Конфлікти та методи управління ними

29. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

30. Поняття та сутність ефективності управління

31. Форми та методи державної підтримки експортерів

32. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее

33. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

34. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

35. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

36. Поняття та види відходів

37. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

38. Предмет та методи вивчення статистики
39. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні
40. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

41. Методи та способи підключення до мережі Internet

42. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

43. Поняття сущність та ознаки держави

44. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

45. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

46. Поняття, види та принципи страхування

47. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

48. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

49. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

50. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

51. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

52. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

53. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

54. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування
55. Методи та етапи статистичного дослідження
56. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

57. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

58. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

59. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

60. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

61. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

62. Поняття, види та форми договорів

63. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

64. Поняття, підстави та порядок спадкування

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

65. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

66. Поняття: ознаки та характеристика

67. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

68. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

69. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

70. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
71. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
72. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

73. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

74. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

75. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

76. Закупівельна та збутова логістика

77. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

78. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

79. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

80. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

82. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

83. Поняття організації та її ознаки

84. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

85. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

86. Методи психології та педагогіки
87. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
88. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

89. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

90. Методи вікової та педагогічної психології

91. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

92. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

93. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

94. Методи та засоби діагностування

95. Методи розділення та очистки речовин

96. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Поняття діяльності та практики

98. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

99. Поняття екологічної безпеки та її правові форми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.