Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право приватної власності за законодавством України

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

План Вступ Поняття власності та права власності. Підстави виникнення та припинення права власності. Здійснення фізичними особами права приватної власності. Здійснення юридичними особами права приватної власності. Захист права приватної власності. Висновки Список використаних джерел та літератури ВступУ цій роботі розглядаються правові основи одного із найважливіших інститутів сучасної демократичної держави – інституту приватної власності. В Україні правовий статус цього фундаментального інституту спирається на низку нормативно-правових актів, серед яких чільне місце посідає Конституція України, що у ст.41 визнає право приватної власності непорушним. У той же час, Основний Закон у ст.13 встановлює рівність усіх суб’єктів права власності перед законом. В період розбудови в державі ринкової економіки, приватна власність виходить на перше місце, оскільки вона є рушійною силою і передумовою розвитку ринкових відносин. Тому особливо важливим є легалізація, законодавче забезпечення правовідносин, що виникають з приводу об’єктів приватної власності. Перехід величезної кількості об’єктів із державної до приватної власності ще з початку незалежності не завжди відбувався правовими методами. Актуальність питань, пов’язаних із правом приватної власності в Україні лежить також у неврегульованості та прогалинах у законодавстві, що мають регламентувати ці відносини. Це викликає безліч проблем та негативних явищ у економічному та соціальному житті, серед яких, наприклад: відсутність ринку землі, незаконна приватизація тощо. Сформування нового уряду після виборів 31 вересня 2007 р. поки що не призвело до відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, що має наслідком відсутність ринку землі в Україні.1 Оскільки в країнах із розвинутою ринковою економікою земля є одним із найважливіших об’єктів приватної власності, вирішення цього питання є тією віхою, від якої, значною мірою, залежить розвиток економіки України. Особливої актуальності набуло не лише питання власності на землю, але й проблеми власності на підприємства. Зокрема, через недостатню легальну визначеність цих правовідносин, значного поширення набуло насильницьке захоплення підприємств, відоме як “рейдерство”. За даними ЗМІ, кількість незаконних захоплень підприємств в Україні на початок 2007 року досягло 3 тисяч.2 Із цим негативним явищем, зокрема, пов’язується актуальність захисту права приватної власності. Із розвитком ринкової економіки в нашій державі з’явилася ціла низка наявних проблем у сфері економічних відносин, предметом яких є приватна власність. Це свідчить про необхідність удосконалення регулювання інституту права приватної власності у законодавстві України. 1. Поняття власності та права власності Розглядаючи поняття власності та права власності, перш за все необхідно визначити економічний та юридичний аспект. Так, власність, за своєю сутністю є економічною категорією і сама по собі означає суспільно-виробниче відношення з приводу привласнення особами і колективами природних і створених працею предметів .

Тобто у економічному розумінні власність передусім означає певні відносини, що виникають між економічними суб’єктами. Власність як економічна категорія виявляється як відношення між людьми з приводу матеріальної основи господарської діяльності, тобто засобів виробництва. В цьому, власність тісно пов’язана із економічною владою, із управлінням виробництвом, щоденними відношеннями між людьми. Тому підсистема економічних відношень власності включає в себе кількісний і якісний аспекти, а саме: аналіз відносин привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів вжитку, послуг, результатів наукової діяльності тощо . Часто йдеться про економічну сутність власності як базису, і про право власності як своєрідну надбудову, що створена волею суспільства і дозволяє здійснювати економічну діяльність з приводу виробництва і споживання благ. Таким чином, розглядаючи право власності як юридичну категорію, можна сказати, що воно встановлює та закріплює відносини, що існують у суспільстві щодо власності як категорії економічної. Право власності виражає суспільне ставлення до об’єктів права власності як до своїх. Право власності зароджується і розвивається у період, коли з’являється держава і право. За первіснообщинного ладу права власності не існувало, оскільки розподіл матеріальних благ здійснювався за традиціями та певними моральними уявленнями. Відносини власності набувають ознак відносин права власності, коли вони регулюються правовими нормами . Цивільний Кодекс України у ст.316 визначає право власності, як право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Ця дефініція про незалежність від волі інших осіб підтверджує абсолютний характер права власності: власнику протистоїть невизначена кількість осіб, що має обов’язок поважати та не порушувати його право. Право власності зазвичай визначають через сукупність правомочностей власника, якими він може здійснювати вплив на його власність. У вітчизняній літературі найпоширенішою є визначення так званої тріади правомочностей власника: право володіння, право користування і право розпорядження. Цей набір ще називають “пучком прав власника”. Інші особи, що не є власниками, іноді можуть набувати окремих правомочностей щодо чужого майна. Наприклад, охоронець лише володіє майном, що передане йому на зберігання, а орендар лише користується наданим йому у оренду майном. Однак лише власник має усю сукупність прав на свою власність. Через тріаду правомочностей власника, можна визначити право власності врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Володіння означає фактичне перебування майна під впливом особи, що володіє (володільця), його контроль, та фізичне утримування речей. Відповідно до способу отримання майна володільцем розрізняють законне і незаконне володіння. Володіння на підставі закону або дійсного правочину є законним. Усі інші способи набуття майна у володіння, в тому числі пов’язані із злочинними діями та поза волею власника є незаконними.

Незаконний володілець може набувати майно добросовісним або недобросовісним шляхом залежно від того чи знав він та міг знати про незаконність такого володіння. Фактор добросовісності володіння є особливо важливим під час захисту прав власності та буде розглядатися у відповідному розділі цієї роботи. Законодавство України визнає фактичне володіння правомірним, якщо інше не випливає із закону або рішення суду. Таким чином, ст.397 ЦК України встановлює презумпцію правомірності володіння. Право користування – є юридично закріпленою можливістю отримання корисних властивостей із речей. Це право є невід’ємною складовою “пучка прав власника”, хоча у цивілістиці є декілька можливостей для користування чужим майном. Серед них такі права як: сервітут, емфітевзис, суперфіцій, узус, узуфрукт. Характерною особливістю права користування чужими речами є можливість їх захисту, у тому числі і від власника майна, що встановлює ст.396 ЦК. Детальна увага земельним сервітутам приділяється у 16 главі Земельного кодексу України. Користування майном не може шкодити правам інших осіб. Не є допустимим зловживання цією правомочністю власника. “Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству”, сказано у 13 ст. Конституції України. Право розпорядження – це юридично закріплена можливість вирішувати подальшу долю речей. Тобто власник має право продати, обміняти, подарувати, передати у спадок, будь-яким іншим способом відчужувати майно, або навіть знищити його. Право розпорядження є визначальним у “тріаді” прав власника. На відміну від володіння і користування, право розпоряджатися майном у повному обсязі належить лише його власнику. Винятком із цього правила є лише випадки, коли держава може розпоряджатися чужим майном за деяких умов, встановлених законодавчо: націоналізація, конфіскація, реквізиція . Виходячи із вищенаведеної тріади правомочностей власника, можна визначити право власника як врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Однак зміст права власності може не обмежуватися лише трьома складовими. У різних наукових концепціях виводиться більша кількість прав, за допомогою яким власник може впливати на своє майно. Наприклад, англійський юрист А. Оноре виділив у сукупності відносин власності дванадцять елементів: 1) право володіння (винятково фізичного контролю над благами); 2) право використання (застосування корисних властивостей благ для себе); 3) право управління (рішення щодо того, хто і як забезпечуватиме використання благ); 4) право на доход (володіння результатами від використання благ); 5) право на капітальну цінність речі, або право суверена (на відчуження, споживання, зміну, знищення блага); 6) право на безпеку (захист, імунітет проти експропріації благ або шкоди з боку зовнішнього середовища); 7) право на заповіт і успадкування (передача благ у спадщину); 8) право на безперечне володіння благом; 9) заборона шкідливого використання (тобто способом, що завдає збитків зовнішньому середовищу); 10) відповідальність у вигляді стягнення (можливість вилучення блага на сплату боргу); 11) залишковий характер (обов'язковість повернення переданих кому-небудь правочинів після закінчення строку); 12) право на процедури й інститути, що забезпечують відновлення порушених правочинів власності.

Ради тльки визначав характер, норми й способи володння та розпорядження земльою. Що ж до характеру господарювання, се-б-то до того, що й  по сут соцалзацю, се-б-то що до соцалстичних форм хазяйства (продукц й подлу), то про це в закон тому не було мови. ¶, нарешт, останньою поправкою Центрально Ради про право власности на 30 десятин  ця навть дея закону порушувалась. Отже вся аAрарна полтика Центрально Ради визначала тльки те, що Ц. Рада виразно обстоювала нтереси дрбного власника селянина, дрбно сльсько буржуаз. Що нового принесла Гетьманщина? В "грамот" говорилося: "Поруч з сим (з вдновленням у повнй мр права приватно власности) буде зроблено заходи по вивласненню земель по дйснй х вартости вд великих власникв для надлення земельними участками малоземельних хлборобв". Очевидно, Гетьман так само хотв спертися на клясу дрбних власникв. ґдина ржниця була в тому, що вн не хотв "покривдити" велику аAрарну буржуазю. (Треба весь час пам'ятати про те, що, коли говориться "Гетьман", то треба розумти "Нмецький Aенерал"

1. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

2. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

3. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

4. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

5. Структура страхового законодавства України

6. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу
7. Захист права інтелектуальної власності в Україні
8. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

9. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

10. Політичні права і свободи громадян України

11. Господарське право України

12. Державний бюджет України і бюджетне право

13. Аграрне право України

14. Адміністративне право України

15. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

16. Державне право України

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

17. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

18. Історія земельного права України

19. Кримінальне процесуальне право України

20. Основи адміністративного права України

21. Основи цивільного права України

22. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
23. Права, вільності і зобов’язання громадян України
24. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

25. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

26. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

27. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

28. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

29. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

30. Держава і право України в період перебудови соціалізму

31. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

32. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

33. Атомна енергетика України і РПС

34. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

35. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

36. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

37. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

38. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
39. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
40. Історія України

41. Історія соборності України

42. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

43. Господарство України періоду утвердження капіталізму

44. Походження людини та її поява на території України

45. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

46. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

47. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

48. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Економічне районування України

50. Загальна характеристика конституції України

51. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

52. Поняття, форма та функції Конституції України

53. Суверенітет України

54. Права профспілок в Україні
55. Бюджет України: актуальні проблеми
56. Державній бюджет України

57. Сбалансованість бюджета України

58. Фінансова система України

59. Організаційна система управління природокористуванням України

60. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

61. Машинобудування України

62. Бідність в України

63. Вплив російської кризи на економіку України

64. Місце України в глобалізаційних процесах

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

65. Машинобудівний комплекс України

66. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

67. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

68. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

69. Грошовий обіг України

70. Органи внутрішніх справ України
71. Банківська система України
72. Механізм кредитування банками України

73. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

74. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

75. Закон україни про міліцію

76. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

77. Грошова система України

78. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

79. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

80. Хімічна промисловість України

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Чорна i кольорова металургія України

82. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

83. Зародження партійно-радянської преси України

84. Проблеми золотоносності надр України

85. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

86. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
87. Верховна Рада України в системі органів влади
88. М.О. Скрипник - видатний діяч України

89. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

90. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

91. Етикет України та Росії

92. Методики оцінки фінансового стану банків України

93. Національний банк України

94. Національний Банк України

95. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

96. Ринок цінних паперів України

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Страховий ринок України

98. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

99. Фондовий ринок України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.