Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий механізм підприємства

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Виконана на матеріалах Відкритого акціонерного товариства &quo ;Закордоненергокомплектбуд&quo ; Зміст Вступ Розділ 1. Фінансовий механізм як система управління фінансами на підприємстві 1.1 Сутність фінансового механізму підприємства 1.2 Види фінансових механізмів підприємства 1.3 Основні елементи фінансового механізму та їх характеристика Розділ 2. Аналіз фінансового механізму Відкритого акціонерного товариства &quo ;Закордоненергокомплектбуд” 2.1 Організаційно-економічна характеристика Відкритого акціонерного товариства &quo ;Закордоненергокомплектбуд&quo ; 2.2 Дослідження фінансових методів, що застосовуються на Відкритому акціонерному товаристві &quo ;Закордоненергокомплектбуд&quo ; 2.3 Аналіз фінансових важелів Відкритого акціонерного товариства &quo ;Закордоненергокомплектбуд&quo ; Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення фінансового механізму управління Відкритим акціонерним товариством &quo ;Закордоненергокомплектбуд&quo ; Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ В даний час специфіка фінансових відносин у вітчизняній економіці характеризується їхнім різноманіттям, що є результатом існування різних форм власності. Все розмаїття фінансових відносин постійно розвивається і реформується, як у народногосподарському, так і в регіональному масштабах, відображаючи рух грошових коштів, мобілізацію і розміщення фінансових ресурсів, формування доходів і здійснення витрат. У цьому аспекті формування і функціонування адекватного фінансового механізму являється актуальним і складним завданням, оскільки від наявних фінансових ресурсів і ефективності їх використання залежать результати діяльності суб'єктів підприємництва. Вивчення робіт вчених свідчить про те, що сьогодні економістами ведуться дослідження фінансового механізму стосовно різних напрямків і сфер діяльності, комплексно висвітлюються питання фінансового механізму підприємств. Значний внесок у вирішення проблем фінансового забезпечення розвитку підприємств та їх об'єднань внесли вчені М.Д. Білик, І.А. Бланк, Ю.Н. Воробйов, В.М. Геєць, В.В. Ковальов, М.І. Крупка, Г.А. Крамаренко, В.П. Кудряшов, А.Н. Поддєрєгіним, В.М. Суторміна, О.А. Терещенко і інші. Однак у наукових публікаціях не знайшли належного відображення і вимагають подальшої розробки питання, пов'язані з визначенням сутності фінансового механізму, з використанням основних підходів до вивчення фінансового механізму, за ієрархічністю фінансового механізму як економічної категорії, що характеризується співпідпорядкованістю взаємозалежних елементів. Об`єктом дослідження є управління фінансовою діяльністю підприємства. Предметом курсової роботи є фінансовий механізм підприємства. Основною метою роботи є характеристика теоретичних аспектів фінансового механізму та проведення його аналізу на прикладі Відкритого акціонерного товариства &quo ;Закордоненергокомплектбуд”. Відповідно до поставленої мети в процесі виконання роботи були поставлені наступні завдання: опрацювати теоретичні аспекти сутності фінансового механізму підприємства; розглянути вили та основі елементи фінансового механізму; охарактеризувати вибране для дослідження підприємство – Відкрите акціонерне товариство &quo ;Закордоненергокомплектбуд&quo ;.

дослідити фінансових методів, що застосовуються на ВАТ; проаналізувати фінансових важелів Відкритого акціонерного товариства &quo ;Закордоненергокомплектбуд&quo ;; визначити проблеми та шляхи вдосконалення фінансового механізму управління товариством. Курсова робота складається з трьох розділів. У першому розділі подані теоретичні основи поняття фінансовий механізм, описані види фінансових механізмів та охарактеризовані основні його елементи. У другому розділі роботи проаналізовано фінансовий механізм ВАТ «Закордоненергокомплектбуд» за 2006-2008 роки. У третьому розділі розглянуто проблеми та шляхи вдосконалення фінансового механізму для аналізованого підприємства. Основними джерелами інформації для розрахунку аналітичної частини курсової роботи є фінансова звітність ф. №1 «Баланс» та ф.№2 «Звіт про фінансові результати» та «Звіт про рух грошових коштів» за 2006-2008 роки. В роботі міститься 6 додатків, 5 таблиць та 2 схеми. Методологічною основою дослідження є системний аналіз, конкретизація, синтез та порівняння. Розділ 1. Фінансовий механізм як система управління фінансами на підприємстві 1.1 Сутність фінансового механізму підприємства Кругообіг фінансових та кредитних ресурсів є рушійною силою фінансового механізму. В процесі кругообігу фінансові та кредитні ресурси нерозривні та тісно взаємодіють між собою. Одними із основних елементів фінансового механізму є інструменти та підсистеми. Якщо брати до уваги різні сторони виробництва та суспільства, то вплив фінансового механізму має як кількісну так і якісну сторони. Функціонування ж господарського механізму без фінансового в умовах товарно-грошових відносин неможливе. До цього часу в економічній літературі немає єдиного визначення фінансового механізму та його складових. Як визначає М.М. Александрова, С.О. Маслова, в економічній літературі існує два підходи до визначення фінансового механізму. Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють функціонування безпосередньо фінансів підприємств. Матеріальним відображенням фінансових відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, порядок їх здійснення відбувається за певними правилами, певними напрямами, що і характеризує фінансову “техніку”. На підставі даного підходу і виходить розуміння фінансового механізму як організаційного відображення фінансових відносин. Такий підхід до визначення фінансового механізму відображає внутрішню організацію функціонування фінансів підприємств. Однак, це цілком точно втілюється в понятті “організація фінансів”, і ототожнювати це поняття з фінансовим механізмом недоцільно. Другий підхід до розгляду поняття “фінансовий механізм” полягає в тому, що його розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів підприємств, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління на економічний стан підприємства. Завдяки такому аспекту суті фінансового механізму необхідно чітко визначити його складові, його структуру.

Незважаючи на існування двох основних підходів до суті фінансового механізму, в науковій літературі до цього часу чіткого визначення поняття “фінансовий механізм” не існує. В економічній науковій літературі теж розглядають поняття механізму, визначаючи його як «господарський» і «організаційний». Найбільш зрозуміло економічний зміст механізму визначив Ю.М. Осипов , характеризуючи його як систему, що «забезпечує організацію, функціонування, життєдіяльність системи [система системи й одночасно система в системі організація організації й одночасно організація в організації ], [ не підсистема системи, а саме система в системі, розповсюджена на всю організовану нею систему ] організація в квадраті, або інакше – механізм системи». На думку авторів навчального посібника , «господарський механізм – це система господарювання, що включає управління економікою і виробничі відносини безпосередньо по виробництву, випуску продукції, наданню послуг». Проблема управління фінансовою діяльністю підприємства вирішується шляхом розробки спеціального механізму, який прийнято називати фінансовим, або фінансово-кредитним. У науковій літературі існують деякі розбіжності тлумачення фінансового механізму. Так, Л.А. Дробозіна дає визначення фінансового механізму як «системи встановлених державних форм, видів і методів організації фінансових відносин» і пропонує підрозділяти його на директивний (обов’язковим учасником якого є держава) і регульований, який використовується для організації господарських відносин на підприємстві. С.Я. Огородник і В.М. Федосов розглядають фінансовий механізм як фінансово-кредитний, визначаючи різницю тільки в структурі, складовими якої, на їх думку, є фінансове забезпечення і фінансове регулювання . Значна увага фінансовому механізму приділяється в питаннях інансового менеджменту. А.М. Поддєрьогін розглядає фінансовий механізм як основу фінансового менеджменту і підкреслює, що «змістом фінансового менеджменту є директивне використання фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства», а складовими фінансового механізму називає інформаційне, нормативне і правове забезпечення, фінансові методи і важелі, що зображено на рис. 1.1. . І.О. Бланк по відношенню до підприємства називає фінансовий механізм механізмом фінансового менеджменту, який за змістом відрізняється від попередніх тлумачень системою основних елементів, які регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства . Рис. 1.1 Фінансовий механізм та його забезпечення Тобто, поєднавши поняття механізму як організаційного і фінансового, можна визначити наявність організаційно-фінансового механізму як сукупності форм і методів забезпечення функціонування підприємства в умовах забезпечення його фінансовими ресурсами. Фінансовий механізм підприємства - це „. система державних законів і нормативних актів, які регулюють фінанси підприємства, утворення та використання фондів фінансових ресурсів та інших грошових фондів, що забезпечують активну господарську діяльність&quo ; .

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

2. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

3. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

4. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

5. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

6. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм
7. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації
8. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

9. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

10. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

11. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

12. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

13. Оцінка фінансового стану підприємства

14. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

15. Кредитний механізм в комерційних банках

16. Механізм реалізації форфейтингу

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

18. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

19. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

20. Фінансова звітність підприємства

21. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

22. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина
23. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
24. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

25. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

26. Механізм та біологічне значення запалення

27. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

28. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

29. Механізм прийняття рішень в менеджменті

30. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

31. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

32. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

33. Проект вузлів і механізмів зливковоза

34. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

35. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

36. Аналіз фінансового стану підприємства

37. Аналіз фінансового стану підприємства

38. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
39. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
40. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

41. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

42. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

43. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

44. Оцінка фінансового стану підприємства

45. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

46. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

47. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

48. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Управління фінансовою санацією підприємства

50. Фінансова санація та банкрутство підприємства

51. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

52. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

53. Фінансовий стан підприємства

54. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
55. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля
56. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

57. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

58. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

59. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

60. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

61. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

62. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

63. Концесія як механізм розвитку економіки держави

64. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

66. Фінансова санація підприємства

67. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

68. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

69. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

70. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")
71. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
72. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

73. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

74. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

75. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

76. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

77. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

78. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

79. Методи фінансового планування на підприємстві

80. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

82. Фінансова санація та банкрутство підприємств

83. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

84. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

85. Фінансовий облік на підприємстві

86. Аналіз фінансового стану підприєсвта
87. Поняття і зміст підприємницької діяльності
88. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

89. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

90. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

91. Міський бюджет: пріоритети та механізми

92. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

93. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

94. Бізнес-план підприємства

95. Планування діяльності підприємства

96. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

97. Сутність та зміст сучасного менеджменту

98. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

99. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

100. Розробка підприємства LOMAPAK


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.