Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПЛАН Вступ3 Розділ 1 Міжнародна доктрина визначення поняття інвестиційних фондів як фінансових посередників.6 1.1. Поняття інвестиційного фонду як інституту спільного інвестування6 1.2 Міжнародний досвід діяльності інститутів спільного інвестування14 1.3. Спільне інвестування та його значення для розвитку економіки27 Розділ 2. Особливості організації діяльності інвестиційних фондів в Україні: міжнародний порівняльний аспект.35 2.1. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування в Україні і закордоном.35 2.2. Організація управління і контролю за інститутами спільного інвестуванняError: Refere ce source o fou d 2.3. Цінні папери інститутів спільного інвестування як особливий вид фондового інструменту.70 Розділ 3. Інститути спільного інвестування в Україні: проблеми функціонування та шлях оптимізації діяльності80 3.1 Аналіз досвіду Великобританії в організації діяльності інвестиційних фондів80 3.2 Біржові індексні фонди як нова фінансова інституція (досвід США)111 3.3 Шляхи оптимізації діяльності інститутів спільного інвестування в Україні116 Висновок127 Список використаної літератури132 ДодаткиError: Refere ce source o fou d Вступ Радикальні економічні і політичні перетворення, що відбулися та продовжують відбуватися в Україні, мають на меті побудувати нову модель господарської системи країни. Фундамент цієї системи складають різноманітні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність та змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Це завдання вирішується на тлі попереднього командно-господарського механізму, що мав антиринкову спрямованість. Це ускладнюється ще й тим, що за часів існування радянської економіки деякі важливі елементи ринку не були навіть започатковані. Стосується це, насамперед, ринку цінних паперів, зокрема фондового ринку. Основні завдання, принципи функціонування та розвитку фондового ринку України були вперше визначені в Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України, затвердженою Постановою Верховної Ради України 22 серпня 1995 року. Згідно Концепції фондовий ринок має сприяти обігу та раціональному розміщенню фінансових ресурсів, дає можливість самостійно оцінювати ефективність управління підприємством, створює умови для добросовісної конкуренції та обмеження монополізму . Ринок цінних паперів являє собою велику сукупність суспільних відносин з приводу цінних паперів. Ринкова взаємодія в цій сфері великою мірою залежить від того, наскільки ефективно на ньому працюють інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, що здійснюють залучення в економіку вільних коштів населення, та інші фінансові посередники, які опосередковують рух капіталів від інвесторів до емітентів. В свою чергу ефективність діяльності цих фінансових інститутів безпосередньо залежить від їх правового регулювання, встановлення чіткого правового режиму діяльності інвестиційних фондів та компаній на ринку цінних паперів.

Складність вирішення цієї задачі пов’язується з відсутністю досвіду правового регулювання нових економічних відносин, що складаються на ринку цінних паперів. Але й ті декілька років становлення фондового ринку виявили багато злободенних питань, які потребують негайного законодавчого врегулювання, з урахуванням власного і особливо досвіду країн з розвинутою ринковою економікою. Саме недосконалість чинного законодавства, що регулює діяльність інвестиційних фондів та компаній, а також наявність значних недоліків у їх практичній діяльності переконливо свідчать, на нашу думку, про актуальність обраної теми як в теоретичному, так і в практичному аспектах. До того ж обрана тема майже не досліджувалась вітчизняними вченими. Предметом нашого дослідження є господарсько-правові відносини, які виникають при здійсненні інвестиційними компаніями діяльності по спільному інвестуванню, а також при здійсненні інвестиційними компаніями в якості торговців цінними паперами діяльності по випуску цінних паперів, комісійної та комерційної діяльності по цінних паперах. Об’єктом дослідження є особливості діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів в Україні. Метою дослідження є визначення поняття та видів інститутів спільного інвестування, аналіз правового режиму та особливостей їх господарської діяльності, а також виявлення недоліків та розробка основних напрямків вдосконалення діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів. Дослідження проблем діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній має не лише важливе наукове значення, воно також може бути корисним і в практичних справах, зокрема в справі державно-правового та інституційно-правового регулювання цієї області відносин. Методологія дослідження: в роботі використовуються наступні методи: історичний, аналітичний, раціональний, формально-логічний, порівняльно-правовий, системно-структурний. Сформульовані в роботі теоретичні висновки і практичні рекомендації спираються на праці як вітчизняних так і іноземних вчених, які досліджували питання діяльності фінансових посередників та інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів. Насамперед, це роботи Г.Андрощука, Л.Антонюк, О.Батури, А.Бондаренко, Є.Задорожного, В.Новікова, С.Покропивного, А.Поручника, І.Софіщенко І. Назарчука, Н. Кузнецової, В. Колесника, Е. Крока та А. Фрідмана. Розділ 1 Міжнародна доктрина визначення поняття інвестиційних фондів як фінансових посередників. 1.1. Поняття інвестиційного фонду як інституту спільного інвестування Суттєвим внут­рішнім джерелом інвестицій у будь-якій країні є заощадження дрібних по­тенційних інвесторів, а найбільш по­ширеним та привабливим механізмом їх залучення до різних ланок еко­номіки (державного сектору, корпора­тивного або банківського) спільне інвестування як об'єднання коштів ба­гатьох суб'єктів з метою їх розміщен­ня у цінні папери, що є предметом діяльності спеціальних підприємниць­ких структур - інститутів спільного інвестування. Вітчизняний механізм спільного інвестування був запроваджений Ука­зом Президента «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» ще в 1994 році, і спрямовувався, головним чином, на обслуговування процесу роз­державлення майна в межах привати­заційної програми.

Сучасне еко­номічне середовище потребує створення нових інвестиційних структур, здатних перетворити розпорошені гро­шові ресурси на потужне джерело фінансування, спроможне скласти конкуренцію банківській системі, ад­же спільне інвестування має ряд пере­ваг як для суб’єктів, так і для об'єктів інвестування. Створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного інвестування, що визна­чається як один з головних напрямів розвитку фондового ринку України, передбачає, насамперед, приведення українського законодавства у відпо­відність із законодавством країн ЄС . І першим кроком на цьому етапі стало прийняття у березні 2002 року Закону України «Про інститути спіль­ного інвестування» та інших норма­тивних документів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування . Взагалі поняття інвестиційного фонду та інвестиційної компанії було визначено ще Положенням про інвестиційні фонди та компанії яке було затверджено Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. 55/94 . Так, згідно даного положення, інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування. Інвестиційні фонди поділяються на відкриті і закриті. Відкриті фонди створюються на невизначений строк і здійснюють викуп своїх інвестиційних сертифікатів у строки, встановлені інвестиційною декларацією інвестиційного фонду. Закриті фонди створюються на визначений строк і здійснюють розрахунки щодо інвестиційних сертифікатів після закінчення строку діяльності інвестиційного фонду. Засновниками інвестиційного фонду можуть бути як юридичні так і фізичні особи. Проте, не можуть бути засновниками інвестиційного фонду юридичні особи, частка державного майна у статутному фонді яких перевищує 25 відсотків. Засновники несуть відповідальність перед учасниками інвестиційного фонду в межах вартості належних їм акцій статутного фонду. Акції зберігаються у депозитарія і не можуть пропонуватися на продаж. Для створення інвестиційного фонду його засновники укладають установчий договір, затверджують статут і проводять реєстрацію інвестиційного фонду у порядку, встановленому для реєстрації акціонерних товариств. Установчий договір визначає порядок здійснення засновниками спільної діяльності, пов'язаної із створенням інвестиційного фонду, відповідальність перед учасниками і перед третіми особами. У статуті інвестиційного фонду зазначаються найменування, місцезнаходження та вид інвестиційного фонду, розмір і порядок зміни статутного фонду, склад засновників, порядок створення органів управління інвестиційного фонду, їх компетенція й порядок прийняття ними рішень, порядок отримання засновниками дивідендів на кожну акцію в розмірі, який дорівнює розмірові дивіденду на один інвестиційний сертифікат, порядок реорганізації та ліквідації інвестиційного фонду. Статут інвестиційного фонду повинен містити вимогу щодо заборони створення будь-яких спеціальних і резервних фондів, а також може містити положення про повний розподіл його прибутків між засновниками й учасниками в порядку, встановленому інвестиційною декларацією.

Якщо в нас колись з’явиться державна політика у галузі книговидання, вона головним своїм орієнтиром повинна мати припинення цієї самої окупації і перехід до співпраці. До чого довела монополія іноземців на нафтовому ринку, самі бачите. Але то бензин, його усі чиновники заправляють у свої машини, тому навкруги цього питання здіймається стільки галасу. Книжок же наші можновладці традиційно не читають, тому хоч і ситуація у нас значно гірша, ніж у енергетиків, уваги на неї все одно не звертають. Отже, за цілковитої мовчанки представників влади ми на свій страх і ризик сформулюємо тактичну мету книж-кової революції - імпорт не має перевищувати 20% об-сягів внутрішнього ринку. Тобто, в Україні на одну ім-портну книжку повинно продаватися чотири вітчизняних. Зверніть увагу, йдеться не про мову, а про виробництво. Хто проти? Тепер давайте разом подумаємо, як цього досягти. Звернемося до світового досвіду. Там для захисту своїх виробників вигадали всього чотири методи - дотації, ембарго, мито та квотування імпорту. Про ембарго, тобто заборону імпорту, пропонуємо не говорити

1. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

2. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

3. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

4. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

5. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

6. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
7. Фінансова система України
8. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

9. Public Relations: світовий та український досвід

10. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

11. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

12. Перша світова війна. Причини та характер

13. Значення і світова слава Тараса Шевченка

14. Світова продовольча проблема

15. Туриз як галузь світового господарства

16. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Туризм у світовій економіці

18. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

19. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

20. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

21. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

22. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
23. Державний лад України в роки Другої світової війни
24. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

25. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

26. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

27. Буковина в роки другої світової війни

28. Військові події на території України у роки Першої світової війни

29. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

30. Друга Світова війна

31. Друга світова війна на Украіні

32. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

33. Перша Світова війна у світовій історії

34. Причини Першої світової війни

35. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

36. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

37. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

38. Україна в роки Другої світової війни
39. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні
40. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

41. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

42. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

43. Українське бароко як явище світової культури

44. Гамлет як герой світової літератури

45. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

46. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

47. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

48. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

50. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

51. Місце і роль США у світовому господарстві

52. Світова економічна інтеграція

53. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

54. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку
55. Світовий порядок як система
56. Світовий ринок технологій

57. Світовий ринок чорних металів

58. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

59. Тероризм як проблема світового масштабу

60. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

61. Місце України в світових рейтингах

62. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

63. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

64. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Сучасні світові ідеології

66. Виникнення та еволюція світової політичної думки

67. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

68. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

69. Туризм та його вплив на світову економіку

70. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
71. Загальні закономірності світового економічного розвитку
72. Особливості реформування світової валютної системи

73. Світова економіка

74. Методики оцінки фінансового стану банків України

75. Проблеми функціонування фінансових бірж України

76. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

77. Основи діяльності прокуратури України

78. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

79. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

80. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

82. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

83. Валютна система: України, світу, та Європи

84. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

85. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

86. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
87. Фінансовий ринок (фондовий) України
88. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

89. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС

90. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

91. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

92. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

93. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

94. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

95. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

96. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

98. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

99. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.