Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Види енергоресурсів, їх використання і запаси

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

1. . Сучасні способи перетворення різних видів енергії в електричну 1.1 Водна енергія в природі 1.2 Гідроенергетичний потенціал регіону 2. Природа водної енергії. Енергія і потужність водяного потоку. Схеми концентрації напору. Гідроакумулюючі електростанції, припливні електростанції, установки, які використовують енергію води і вітру 2.1 Потужність і енергія водотоку 2.3 Греблевий спосіб створення напору 2.4 Дериваційний спосіб створення напору 2.5 Основні типи будівель ГЕС 2.6 Гідроакумулюючі електростанції 2.7 Припливні електростанції 1. Види енергоресурсів, їх використання і запаси. Сучасні способи перетворення різних видів енергії в електричну Гідроенергетика – це: 1) галузь енергетики; 2) технічна наука про енергію води, методи її отримання і використання з метою електроенергетики. Вона пов’язана з іншими галузями енергетики і водного господарства (меліорація, водний транспорт, водопостачання та ін). Гідроенергетика, як наука, включає в себе вивчення методів отримання і використання водної енергії. До методів отримання гідроенергії відносять все, що пов’язане з вибором схеми використання водного потоку, тобто гідрологічне, гідротехнічне і енерго-економічне обґрунтування споруд і будівель гідроенергетичного вузла. 1.1 Водна енергія в природі Енергетичні ресурси – це природні джерела енергії, які можна перстворити у ті чи інші види енергії. Первинні джерела енергії поділяються на непоновлювані (вугілля, газ, нафта, уран і т.п.) і поновлювані (енергія річок, вітру, сонця, біоресурси та ін). Сучасні водні ресурси включають в себе річковий стік, вуди озер і водосховищ, грунтові води, прісні і слабомінералізовані напірні води. Чітких кількісних і якісних критеріїв водні ресурси не мають. Потенційні запаси енергоресурсів (гідроенергетичний потенціал) океану становлять 350218·1012 кВт·год, а річок, озер і водосховищ - 33·1012 кВт·год. Гідроенергетичний потенціал за виключенням втрат при освоєнні (на сучасному етапі розвитку техніки втрати становлять DЕ»36 %), називається технічним потенціалом. Практичне значення для народного господарства має економічний потенціал. Це та частина технічного потенціалу, яку доцільно використовувати при сучасному розвитку енергетики та в недалекому майбутньому. На даний час економічний потенціал світової гідроенергетики становить близько 9800 млрд. кВт·год (США – 705, Бразилія – 657, Японія – 132, Швеція – 80 млрд. кВт·год). 1.2 Гідроенергетичний потенціал регіону Потенційні гідроенергетичні ресурси України складають близько 42 млрд. кВт·год, економічні – 17 млрд. кВт·год. Середньобагаторічний виробіток електроенергії на кінець 80-х років ХХ сторіччя становив близько 10 млрд. кВт·год і використання економічного потенціалу країни становило близько 60 %. Найбільшими виробниками гідроенергії в Україні є Дніпровський каскад ГЕС (Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпрогес і Каховська ГЕС) загальною установленою потужністю уст=3,6 млн. кВт з виробітком енергії Е=9,8 млрд. кВт·год і Дністровська ГЕС уст=696 тис. кВт і Е=0,8 млрд. кВт·год. У Донецько-Придністровському та Південному господарсько-економічних районах гідроресурси використані повністю.

Реальними джерелами одержання електроенергії на гідроелектричних станціях є річки Південно-Західного господарсько-економічного регіону, а саме гірські та передгірські області: Закарпатська (потенційна потужність п=1176 тис. кВт, потенційна енергія Еп=10,3 млрд. кВт·год), Івано-Франківська ( п=574 тис. кВт, Еп=5,0 млрд. кВт·год), Чернівецька ( п=301 тис. кВт, Еп=2,6 млрд. кВт·год), Львівська ( п=296 тис. кВт, Еп=2,6 млрд. кВт·год), Київська ( п=264 тис. кВт, Еп=2,3 млрд. кВт·год), Черкаська ( п=212 тис. кВт, Еп=1,8 млрд. кВт·год), Чернігівська ( п=149 тис. кВт, Еп=1,3 млрд. кВт·год) і Тернопільська ( п=115 тис. кВт, Еп=1,0 млрд. кВт·год). Потенційні гідроресурси малих річок України складають п=330 тис. кВт, Еп=2,9 млрд. кВт·год і розподіляються наступним чином: Донецько-Придніпровський район - п»110 тис.кВт, Еп»0,9 млрд.кВт·год; Південно-Західний район - п»100 тис. кВт, Еп»1,0 млрд. кВт·год; Південний район - п»120 тис. кВт, Еп»1,0 млрд. кВт·год. 2. Природа водної енергії. Енергія і потужність водяного потоку. Схеми концентрації напору. Гідроакумулюючі електростанції, припливні електростанції, установки, які використовують енергію води і вітру 2.1 Потужність і енергія водотоку Вода, що тече у річці чи каналі, постійно виконує роботу на подолання внутрішнього опору руху води, опору на тертя у руслі і різні ерозійні впливи (розмив берегів і дна, переміщення наносів і т.п.) Визначаємо силу тяги води: F=m·g·si a, де m – маса води між створами А і В. Виконана потоком робота рівна: A=F·L=m·g·si a·L=r·w·L·g·si a·L, де w - площа поперечного перерізу потоку, м2, r - густина води, м3/с. Замінимо значення довжини ділянки L на добуток v , де v – швидкість потоку, м/с, –час, за який потік проходить від створу А до створу В, с. Отримуємо залежність A=r·g·w·v· ·si a·L. Підставляючи у рівняння значення витрати Q=v·w та напору (падіння річки між створами) Н= si a·L, отримуємо остаточне значення величини роботи потоку: A=rgQ H. Потужність – це робота, яка виконана за одиницю часу: ==rgQH, . При значеннях густини води r=1000 кг/м3, прискорення вільного падіння g=9,81 м/с2, витрати Q у м3/с і напорах Н у метрах, отримуємо =9,81QH, . Енергія водотоку – це потужність, яка виконана за одиницю часу , год: E= =9,81QH , . Підставляючи значення об’єму стоку річки, що проходить через розрахункові створи за час =3600с, W=3600·Q· , отримуємо залежність для визначення енергії: , . 2.2 Принцип роботи ГЕС, її потужність і виробіток енергії На ГЕС механічна енергія води перетворюється у електричну. Вода під дією сили тяжіння перетікає із верхнього у нижній б’єф і обертає робоче колесо турбіни, на одному валу з яким знаходиться ротор генератора електричного струму. Гідротурбіна разом із гідрогенератором називається гідроагрегат. У турбіні гідравлічна енергія води перетворюється у механічну енергію обертання робочого колеса разом із ротором генератора. У генераторі механічна енергія обертів перетворюється у електричну. Для роботи ГЕС необхідна витрата води (Q) і напір (Н). Потужність гідроагрегата ( a) і ГЕС в цілому ( ГЕС) визначаються за залежностями: a=9,81QHhтhг; ГЕС=za a, , де hт i hг – коефіцієнти корисної дії, відповідно, турбіни і генератора; za – кількість гідроагрегатів ГЕС.

2.3 Греблевий спосіб створення напору Суть створення греблевого напору полягає у тому, що річка у створі перегороджується підпірною спорудою (глухою та водозливною греблями, русловою ГЕС та ін.), за рахунок чого створюється водосховище, різниця рівнів якого і рівнів у нижньому б’єфі створює напір (рис. 2.2). Характерними відмітками водосховища є: - нормальний підпертий рівень (СНПР) – це верхня межа рівня води, при якому ГЕС і інші споруди гідровузла працюють тривалий час із збереженням нормальних запасів надійності, передбачених технічними умовами; - рівень мертвого об’єму (СРМО) – мінімальний рівень водосховища, до якого можливе його спрацювання; - форсований підпертий рівень (СФПР) – максимальний можливий рівень води за умови надійності споруд при проходженні паводкових витрат. Об’єм води, який заключний між СНПР і СРМО називається корисним об’ємом водосховища (Wкор), а об’єм води, закумульований нижче СРМО – мертвим об’ємом (WМО). Об’єм води, який заключний між СФПР і СНПР називається резервним об’ємом водосховища (Wрез). Різниці відміток верхнього і нижнього б’єфів створюють напори. Розрізняють статичні (Нст) та корисні (Нкор) напори. Нст,макс=СНПР-СНБмін, Нст,мін=СРМО-СНБQгес. Корисні напори ГЕС менші від статичних на величину втрат напору (hw), яка у залежності від компонування гідровузлів приймається у межах 5ё15 % (для руслових ГЕС 5 % від НСТ, для пригреблевих – 10% від НСТ, для дериваційних – 15 % від НСТ): Нкор=Нст-hw, hw=(1,05.1,15)Hст. 2.4 Дериваційний спосіб створення напору На гірських річках із значним похилом концентрація напору, як правило, здійснюється по дериваційній схемі. При цьому напір створюється не греблевим способом, а за рахунок напірної /тунелі/ чи безнапірної /лотки, канали і т.п./ деривації. У дериваційній схемі виділяють головний вузол споруд, деривацію та станційний вузол споруд. Пригреблево-дериваційна схема має переваги при відповідних топографічних та інженерно-геологічних умовах. Так, на гірській річці може бути побудована порівняно висока гребля, яка дозволяє використовувати частину падіння річки і створити водосховище для регулювання витрат. Далі із верхнього бєфу вода може бути відведена у деривацію, яка дозволяє використовувати падіння річки нижче греблі. У результаті гребля і деривація разом працюють на створення напору. 2.5 Основні типи будівель ГЕС Будівля ГЕС призначена для розташування у ній гідроагрегатів і допоміжного обладнання. Складається будівля ГЕС, як правило, із агрегатного блоку, верхньої будівлі і монтажної площадки. Гідроелектричні станції класифікуються: - за схемою концентрації напору: руслові, коли будівля ГЕС входить до складу водонапірного фронту і безпосередньо сприймає напір; пригреблеві, коли будівля ГЕС розташована за греблею і не сприймає напорів і дериваційні, коли напір створюється за рахунок напірної чи безнапірної деривації; - за способом скидання води із верхнього у нижній б’єф: не суміщені з водоскидами, коли надлишки води скидаються через водозливну греблю і суміщені з придонними чи поверхневими водоскидами; - за типом верхньої будівлі ГЕС: закриті (з внутрішнім розміщенням підйомно-транспортного обладнання); напіввідкриті (низька машинна зала із зйомною кришкою і основний кран розташований за її межами) і відкриті (машинна зала відкрита, генератор закритий зйомним ковпаком, основне і допоміжне обладнання обслуговується козловим або мостовим краном); - за положенням відносно поверхні землі: наземні, напівпідземні і підземні; - в залежності від положення осі агрегату: з горизонтальними агрегатами (низьконапірні при Н до 10ё15 м) і з вертикальними гідроагрегатами.

Одна знакомая предложила мне познакомиться с одним человеком, мужичком, который очень успокаивает душу и говорит сокровенное сердца. Я захотела его видеть, и свидание с ним было назначено у меня. Пришел он позже назначенного времени, и я сначала ждала и волновалась, а потом наступило обычное безразличное состояние ко всему внешнему. Я ушла в свое внутреннее терзание совести за смерть мужа. Звонок. Торопливо раздеваясь, быстро, быстро подбежал ко мне человек с особенным взглядом, положил руку на темя головы и проговорил: "Ведь у Господа были ученики, и то один из них повесился, так это у Господа, а ты-то что думаешь?" Глубоко вошла эта фраза в мою тайну души и как бороздой раскопошила и встряхнула. Я как-то ожила: сказано было так твердо, как бы снялось горе с меня этими словами. Я размышляла о сказанном и постепенно успокоилась и хотела еще видеть его, получить запас энергии, сочла его взгляд очень странным, магнетическим. Мне очень хотелось расправить свое скорченное нутро, как замерзшему воробью крылья в тепле

1. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

2. Виды запасов

3. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

4. Виды попугаев

5. Рыбные запасы Якутии

6. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)
7. Виды налогов в Российской Федерации
8. Налоговая система государства, налоги и их виды

9. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

10. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

11. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

12. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

13. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

14. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

15. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

16. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

17. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

18. Обязательства: понятия и виды

19. Виды и стадии гражданского судопроизводства

20. Виды налогов за рубежом

21. Монархия, республика и их виды

22. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
23. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)
24. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

25. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

26. Виды соучастников

27. Понятие вещных прав, виды и т.п.

28. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

29. Понятие договора. Виды и формы договоров

30. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

31. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

32. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

34. Форма правления, понятие и виды

35. Правовые нормы: определение, признаки, виды

36. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

37. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

38. Правонарушения, их виды
39. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию
40. Трудовое право: понятие и виды переводов

41. Страхование как вид финансовой деятельности

42. Ценные бумаги: понятие и виды

43. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

44. Виды перевода

45. Керамика – один из видов народных художественных промыслов

46. Структура культуры. Классификация ее видов

47. Виды и жанры литературы средневековья

48. Бридж во всех видах

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Каким видит Лермонтов героя своего времени в романе "Герой нашего времени"

50. Лессинг: «О законах временных и пространственных видов искусств»

51. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

52. Виды магнитных дисковых накопителей

53. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

54. Разработка системы реального времени в виде планировщика исполнения заданий
55. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)
56. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

57. Опіки. Види, допомога

58. Смертельная казнь как вид наказания

59. Смертная казнь как вид наказания

60. Универсальные виды наказаний

61. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды

62. Дознание. Его виды (Доклад)

63. Запасы и проблемы пресной воды

64. Видовое многообразие, насыщенность флоры Верхней Лемвы редкими видами из "Красной книги" как критерий её уникальности и необходимости повышения статуса охраны

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Смог. Виды смога

66. Виды и формы обучения

67. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

68. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

69. Обучение изложению в коррекционной школе 8 вида

70. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)
71. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
72. Специальные виды литья. Литье под давлением

73. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

74. Виды современного копировального оборудования. Что и как выбирать

75. Виды дугогосящих устройств, классификация их по способу воздействия на дугу

76. Состав бетонных и железобетонных работ (виды опалубки, арматуры ...)

77. Роды и виды ораторского искусства

78. Виды подходов в Ассоцианизме

79. Память, виды памяти, методы тренировки памяти

80. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

81. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

82. Память и её виды

83. Виды толкования

84. Виды модуляций радиосигнала

85. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

86. Виды излучений
87. Виды физических нагрузок, их интенсивность
88. Виды оздоровительной физической культуры (по степени влияния на организм)

89. Развитие качеств выносливости в избранном виде лёгкой атлетике 400м с/б.

90. Казахские национальные виды спорта и подвижные игры

91. Исчезнет ли человек как вид?

92. Умозаключение и его виды. Превращение и обращение

93. Общество. Понятие, структура, виды общества

94. Источники и виды загрязнения атмосферного воздуха

95. Издержки предприятия и их виды

96. Виды банковского кредита (Контрольная)

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Коммерческие банки и виды банковских операций

98. Банки их виды, функции

99. Виды счетов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.