Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат з дисципліни &quo ;Мікроекономіка&quo ; на тему &quo ;Олігополія та ринок монополістичної конкуренції&quo ; Олігополія Олігопольна структура ринку посідає проміжне місце між монополією та монополістичною конкуренцією, тому деякі її ознаки не мають однозначного тлумачення, а саме: на ринку діє невелика кількість підприємств; окреме підприємство може пропонувати на ринку однорідний або диференційований продукт; підприємства мають неоднакову ринкову владу; вступ до галузі ускладнений через різні бар’єри; може мати місце нецінова конкуренція. Але головна риса олігополістичного ринку — загальна взаємозалежність його учасників. Кожний олігополіст при визначенні лінії своєї економічної поведінки повинен враховувати поведінку як споживачів продукції, так і конкурентів, оскільки їх реакція на його дії може бути неоднозначною. Тому не існує загальної універсальної теорії олігополії. Моделі поведінки фірм при олігополії досить різноманітні і виходять з різних підходів щодо сценаріїв стратегічної поведінки фірми — способів конкурентної боротьби і взаємодії із суперниками в умовах прагнення до максимальних прибутків. Розглянемо найбільш поширені моделі олігополії на прикладі дуополістичної структури ринку. Дуополія — це ринкова структура, за якої пропозиція представлена лише двома постачальниками. Першим, хто змоделював поведінку дуополістів, які враховують особливості ринкової позиції конкурента, його ринкову владу, був Г. фон Штакельберг. Власне, якщо в моделі дуополії враховувати економічну силу конкурентів, а вона може бути або однаковою, або ні, то можливі такі чотири ситуації (рис. 12.1): перший продавець є лідером і встановлює ринкову ціну, а другий — аутсайдером, який підпорядковує свої дії поведінці лідера; другий продавець виступає лідером, а перший займає залежну позицію; обидва продавці намагаються бути лідерами і проводити незалежну ринкову політику; обидва продавці на ринку пасивні й пристосовуються до дій співучасника. Ринкові позиції ®Ї Лідерство продавців Тільки перший Тільки другий Обидва а у т сай ДЕ р СТВО Продавців Тільки перший Тільки другий Обидва Рис. 1. Варіанти співвідношень ринкової влади дуополістів Історично першою була змодельована четверта ситуація, відома в теорії мікроекономіки як модель дуополії Курно. Пізніше з’явилася модель дуополії Бертрана. Сутність цих моделей зводиться до того, що кожний з продавців визначає свій обсяг виробництва (модель Курно) або ціну товару (модель Бертрана) залежно від аналогічних параметрів, які встановлює інший співучасник ринку. Очевидно, що така пасивність дуополістів не може існувати довгостроково і рано чи пізно визначиться лідер та аутсайдер певного ринку. Модель третьої з розглянутих вище ситуацій відома в мікроекономічній теорії як олігополістичне рішення Боулі. Розвиток цієї ситуації призводить до порушення ринкової рівноваги та до перевироб­ництва, в результаті чого або розпочинається цінова війна, де буде один переможець, або учасники дійдуть певної згоди. І в тому, і в іншому випадку створюються реальні передумови для монополізації даного ринку.

У цілому, розгляд усіх чотирьох ситуацій дає підстави стверджувати, що в результаті процесів навчання учасників і накопичення ринкового досвіду ними усвідомлюється неминучість розшарування дуополістів, а загалом — олігополістів, за рівнем ринкової влади для збереження олігополістичної структури. Процеси розшарування кінець-кінцем призводять до встановлення жорсткого співвідношення між ціною лідера (лідерів) і ціною аутсайдерів та односпрямованості цінових змін у майбутньому. Певним етапам еволюційного процесу ринкової поведінки олігополістів відповідають моделі Феллнера (модель об’єднання олігополістів), Свізі (модель ламаної кривої попиту), Хойсса (політика жорсткого співвідношення цін). В аналізі олігополістичних ситуацій застосовуються положення та методи теорії ігор. Теорія ігор — це наука, яка за допомогою математичних методів досліджує поведінку індивидів у відповідних ситуаціях, пов’язаних з прийняттям рішень. Різні види ігор можна класифікувати за певними ознаками: за числом гравців (ігри з двома, трьома і більше учасниками); за кількістю стратегій (скінченні й нескінченні ігри); за властивостями платіжної функції (ігри з нульовою та ненульовою сумою); за характером попередньої домовленості (кооперативні та некооперативні ігри). Певна ситуація на олігополістичному ринку може моделюватися та досліджуватися відповідною грою. Об’єктивно існуюча взаємозалежність олігополістів визначально впливає як на зміст процесу навчання учасників даного ринку («квазіпереговори» за Феллнером), так і на еволюцію внутрішньогалузевої організації. Олігополісти повинні вирішувати, чи варто їм агресивно конкурувати, намагаючись захопити більшу частку ринку за рахунок конкурента, чи «співпрацювати» і конкурувати більш пасив­но, співіснуючи зі своїм конкурентом, задовольняючись своєю часткою і домовляючись щодо спільних ринкових дій. Тобто олігополія створює сприятливі передумови для організації даного ринку за змовою. Змова наявна, коли підприємства галузі досягають очевидної (відкритої чи відслідковуваної) або прихованої (таємної чи мовчазної) згоди щодо фіксування цін і спільної цінової політики, поділу ринку (квотування) або інших способів обмеження конкуренції між собою. Зумовлений змовою контроль над ціною та певна спільна ринкова влада дає змогу олігополістам зменшити невизначеність, збільшити прибутки і навіть перешкодити вступу до галузі нових конкурентів. Щодо питання економічної ефективності олігополії існують різноманітні погляди. Багато західних економістів (Шумпетер, Гейлбрейт) вважають, що лише великі фірми, які володіють значними фінансовими, технічними, інтелектуальними ресурсами, здатні забез­печити науково-технічний прогрес. Їх опоненти доводять, що численні винаходи були зроблені на дрібних фірмах і навіть окремими винахідниками самостійно. Існує також думка, що олігополія, з точки зору суспільства, навіть гірша за монополію, оскільки остання підлягає державному регулюванню, а за олігополії лише утворюється видимість конкуренції. Проте олігополія — найпоширеніша ринкова структура сучасної економіки в розвинутих країнах.

Найвагомішою причиною її існування є наявність ефекту масштабу, що обумовлює зниження довгострокових середніх витрат виробництва. В умовах олігополії мінімально ефективний розмір фірми має бути досить значним, адже за даного обсягу споживчого попиту достатня ефективність галузі може бути досягнута лише малою кількістю великих підприємств. Основні терміни Олігополія — ринкова структура, в якій домінує декілька підприємств, а входження нових виробників у ринок ускладнене. Дуополія — ситуація на ринку, коли пропозиція представлена лише двома постачальниками. Рівновага Курно досягається на ринку за умов дуополії, коли кожне підприємство, що діє самостійно, вибирає такий оптимальний обсяг виробництва, який очікує від нього інше підприємство. Рівновага Курно виникає як точка перетину кривих реагування двох фірм. Рівновага Бертрана описує ситуацію на ринку, за якої в умовах дуополії підприємства конкурують, знижуючи ціну товару та збільшуючи обсяг випуску. Стабільність рівноваги досягається тоді, коли ціна стає рівною граничним витратам, тобто досягається конкурентна рівновага. Рівновага Штакельберга описує дуополію з таким розподілом ринкової влади між підприємствами, за яким одне з них реалізує поведінку лідера, тим часом як інше здійснює стратегію пристосування та корегує свою поведінку залежно від вибору, зробленого лідером. Цінова війна — циклічне, послідовне зниження ціни продукту з метою витиснення конкурентів з олігополістичного ринку. Змова — явна, таємна чи мовчазна домовленість між підприємствами в галузі з метою встановлення фіксованих цін та обсягів випуску. Картель — організаційне об’єднання олігополістів за змовою відносно цін та обсягу виробництва з метою максимізації сукупного прибутку картелю. Модель об’єднаної олігополії Феллнера розглядає монопольну ринкову поведінку олігополістів, які об’єдналися з метою максимізації як спільного прибутку, так і прибутку кожного з учасників. Лідерство в цінах — модель ціноутворення, в якій підприємство-лідер встановлює ціну, а інші нею керуються. Модель олігополії Свізі (ламаної кривої попиту) базується на таких умовах і припущеннях: ламана крива попиту має дві ділянки, розташовані вище від ціни Ро; підприємство виходить з того, що коли воно підніме ціну, решта продавців залишаться від цього осторонь і дане підприємство втратить значну частку ринку, оскільки покупці підуть до того продавця, в якого менша ціна; при розгляді можливості зниження ціни підприємство вважає, що інші учасники ринку відреагують на це також зменшенням ціни, оскільки не захочуть втрачати своєї частки ринку. Модель Свізі використовується для пояснення феномена незмінності олігополістичних цін. Політика сталого співвідношення цін за Хойссом — взаємна координація ринкових дій учасниками, які виходять із сталості співвідношення цін та односпрямованості цінових змін. Здійснення цієї політики дає змогу олігополістам вирішити проблему взаємної залежності їх функцій попиту. Вона також пояснює незмінність цін на олігополістичних ринках. Гра — взаємовідносини економічних суб’єктів у ситуаціях з попередньо встановленими правилами, коли необхідно приймати відповідальні рішення.

Национализация превращение частной собственности в государственную путем выкупа имущества или безвозмездного отчуждения. Национальный доход вновь созданная стоимость в стране за определенный период. Натуральное хозяйство вид хозяйства, в котором продукты труда производятся для внутреннего потребления, а не для продажи на рынке. Некомпетентный не обладающий знаниями, позволяющими судить о чем-то. Непроизводительные классы общественные группы людей, которые непосредственно не участвуют в производстве материальных благ (помещики, ростовщики и т.Pп.). Непроизводительный труд вид труда, непосредственно не связанный с производством материальных благ. Нераспределенная прибыль часть прибыли акционерного общества, которую общество не выплачивает своим акционерам в качестве дивидендов и которая остается в его распоряжении. Несовершенная конкуренция соперничество участников рынка в условиях существования монополий, монополистической конкуренции, олигополии и олигопсонии. Нестабильность неустойчивость. Нечестная конкуренция вид соперничества фирм на рынке, при которой применяются разные способы устранения соперника и используются неприемлемые способы достижения своих целей (например, навязывание другим фирмам покупки ненужных им товаров)

1. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

2. Рынок свободной конкуренции, чистой монополии, монополистической конкуренции, олигополии: сравнительный анализ использования ресурсов

3. Монополия и конкуренция в условиях рыночного хозяйства. Антимонопольное регулирование: проблемы и опыт реализации в России.

4. Отличия конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на иных финансовых рынках

5. Монополістична конкуренція укр

6. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
7. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
8. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

9. Шуми у роботі приймачів та детекторів

10. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

11. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

12. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

14. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

15. Монополия и конкуренция

16. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

18. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

19. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

20. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

21. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

22. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції
23. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
24. Світові ринки зброї та військового спорядження

25. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

26. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

29. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

30. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

31. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

32. Суть та види відтворення

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Облік зносу та амортизації основних засобів

34. Поняття сущність та ознаки держави

35. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

36. Поняття , ознаки та види господарських товариств

37. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

38. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
39. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
40. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

41. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

42. Контроль та ревізія використання основних засобів

43. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

44. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

45. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

46. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

47. Суть та фактори картографічної генералізації

48. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

49. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

50. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

51. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.

52. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

53. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

54. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів
55. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
56. Сутність демократії та її основні цінності

57. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

58. Походження та основні етапи розвитку письма

59. Основні принципи модульного програмування та стеки

60. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

61. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

62. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

63. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

64. Види попиту. Поняття товару та його суть

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

65. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

66. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

67. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

68. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

69. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

70. Виникнення та стадії розвитку світового ринку
71. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
72. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

73. Аналіз та прогнозування ринку праці

74. Менеджмент та конкуренція

75. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

76. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

77. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

78. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

79. Політичні партії в Україні та їх основні типи

80. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

82. Основні види діяльності та їх характеристика

83. Православ’я: історія та основні погляди

84. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

85. Основні організаційні форми та види туризму

86. Валютний ринок та його регулювання
87. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
88. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

89. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

90. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

91. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

92. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

93. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

94. Гроші та основні форми вартості

95. Закон вартості: сутність та основні функції

96. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Конкуренція в ринковій экономіці

98. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

99. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.