Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно й поступово стала невід'ємною частиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що б не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет. Реклама – складний вид людської діяльності. Вона формується таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини. Мова реклами – мова підсвідомості. Пряме звернення до свідомості споживача працює не тільки в рекламі товарів промислового призначення. З кожним днем реклама все більше поширюється в засобах масової інформації. Вона намагається проникнути у всі сфери нашого життя, відповідно привертаючи до себе увагу. Завдяки якісним і кількісним змінам в перекладацькій діяльності, а також науковим розробкам на перший план вийшов інформативний переклад. Всі ці зміни мають безпосереднє відношення до рекламних текстів, які за своєю значимістю у світовому інформаційному процесі порівнюються із текстами новин в засобах масової інформації. Реклама неодноразово ставала об’єктом лінгвістичного дослідження. Виконано цілий ряд робіт, присвячених структурним, семантичним, жанровим, стилістичним і комунікативним особливостям рекламної мови і тексту: Розенталь Д.Е. «Мова рекламних текстів», 1981; Кафтанджиев Х. «Тексти друкованої реклами», 1995; Кромптон А. «Майстерня рекламного тексту», 1998; Медведєва Е.В. «Рекламна комунікація»; Скильский Р. «Функціональна інтерпретація тексту реклами й модель організації тексту», 1992; Абрамова Г.О. «Засоби метафоризації в рекламному тексті», 1980; Гурська Н.А. «До проблематики дослідження мови англійської реклами», 1984. Ряд робіт виконаний закордонними лінгвістами: Goddard A. « he La guage of Adver isi g», 1982; Leech G. «E glish i Adver isi g», 1968; Gree G. «How o Ge People o Do hi gs wi h Words. he Whimpera ive Ques io », 1975; Mc Gregor E. «Adver isi g», 1973; Bovee C.L., Are s W.F. «Co emporary Adver isi g», 1989; Cook Guy. «S ylis ics wi h a Dash of Adver isi g», 1991. Що стосується особливостей перекладу письмових рекламних текстів, то такі дослідження актуальні не тільки в силу великої поширеності даного явища, але також з огляду на важливість реальності відбиття навколишньої дійсності при перекладі. Окрім цього, подібні дослідження важливі й для розвитку рекламної науки та вдосконалення процесу адекватного перекладу рекламних текстів різного напрямку, зокрема туристських рекламних текстів. Усе це становить актуальність даної роботи. Мета цієї роботи полягає в визначенні деяких проблем, пов’язаних з перекладом рекламних текстів з англійської мови на українську та засобів вирішення цих проблем, а також дослідженні туристичних рекламних текстів та аналізі лексико-семантичних особливостей їх перекладу. У відповідності з поставленою метою формулюються наступні завдання: 1. Дослідження структури та складових англомовних письмових рекламних текстів. 2. Аналіз особливостей написання англомовних письмових рекламних текстів. 3. Визначення лексико-семантичних особливостей перекладу англомовних туристичних рекламних текстів.

Предметом дослідження є особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів. Об’єктом дослідження є лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів. Робота складається зі вступу, першого – теоретичного розділу та другого – дослідницького, а також висновків та списку використаної літератури. 1. Теоретичні основи перекладу рекламних текстів 1.1 Загальні характеристики поняття переклад Як вже згадувалось у вступі, дослідження присвячене особливостям перекладу письмового рекламного тексту. Однак, перш ніж приступити до розгляду цих особливостей, варто звернутися до деяких базових теоретичних понять перекладу, що є характерними для цього процесу і лягли в основу дослідження. Відомий перекладознавець А.Д. Швейцер визначає переклад, як «односпрямований і двофазний процес міжмовної й міжкультурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямованому (перекладацькому) аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (метатекст), що заміняє первинний в іншому мовному й культурному середовищі; процес, який характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, частково модифікований розходженнями між двома мовами, між двома культурами й двома комунікативними ситуаціями» . У цьому визначенні науковець із перекладом пов'язує такі поняття, як «мова й соціальна структура» та «мова й культура». Дане А.Д. Швейцером поняття перекладу має велике значення для перекладу рекламного тексту і тому в даній роботі йому надана перевага. Відомо, що умови ринкової економіки викликали форсований розвиток реклами, як соціального інституту й області професійної діяльності сотень тисяч людей у нашій країні. З дилетантської торгівельної пропозиції реклама перетворюється у витончений механізм впливу на споживача. Сучасні засоби масової інформації дали поштовх поширенню міжнародної рекламної діяльності. Сьогодні переклад реклами став не тільки необхідним, але й повсякденним явищем життя світового співтовариства. При цьому знання теоретичних основ процесу є не тільки обов'язковою умовою, але й гарантією якості перекладу. Базові теоретичні поняття перекладу включають адекватність перекладу й неминуче пов'язану з нею прагматичну адаптацію. «Адекватним перекладом називається переклад, здійснюваний на рівні, необхідному й достатньому для передачі незмінного плану змісту при дотриманні норм мови перекладу» . У зв'язку з цим А.Д. Швейцер зазначає: «Адекватність опирається на реальну практику перекладу, що часто не допускає вичерпної передачі всього комунікативно-функціонального змісту тексту. Вона виходить із того, що рішення, прийняте перекладачем, нерідко носить компромісний характер, що переклад вимагає жертв» . Цим вчений хоче сказати, що адекватність часто носить компромісний характер, і досягнення перекладацької адекватності пов'язане з деякими втратами смислу в змісті тексту. Далі він припускає, що «теоретично оптимальним можна вважати переклад, у якому разом з відтворенням функціональних характеристик тексту передаються всі функції включених у нього одиниць» . Під визначенням функціональні характеристики маються на увазі властивості висловлення (функція, що служить для опису предметів і зв'язку між ними) та експресивна функція (функція, що виражає відношення мовця до висловлення).

Однак, на практиці такий переклад не завжди можливий. Перекладачеві нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому випадку досягається прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає комунікативний ефект реклами. Прагматичні аспекти перекладу дослідив видатний вчений В.Н. Комісаров. Згідно його науковим дослідженням, теорія рівнів еквівалентності ґрунтується на виділенні в плані змісту оригіналу й перекладу п'яти рівнів: 1) рівень мовних знаків; 2) рівень висловлення; 3) рівень повідомлення; 4) рівень опису ситуації 5) рівень мети комунікації. На кожному із цих рівнів за допомогою мовного коду (одиниць слів) і змісту, що володіють планом, передається особливий вид інформації. При цьому обов'язковою умовою еквівалентності В.Н. Комісаров вважає збереження домінантної функції висловлення . У зв'язку з цим А.Д. Швейцер, який доповнив дослідження В.Н. Комісарова, стверджує, що «прагматичний рівень займає вище місце в ієрархії рівнів еквівалентності» . Отже, адекватний переклад можна визначити як переклад, що забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності. Варто зазначити, якщо цільова аудиторія говорить на іншій мові, а також має інші специфічні особливості соціокультурного середовища, то прагматичною адаптацією можна вважати зміни, внесені перекладачем у текст перекладу з метою домогтися необхідної реакції з боку цільової аудиторії, інакше кажучи, варто правильно передати основну комунікативну функцію оригіналу. Перекладачі рекламних текстів стикаються з істотними труднощами при передачі прагматичного потенціалу оригіналу. Зокрема, це пов'язано з перекладом у рекламному тексті фактів і подій, пов'язаних з культурою певного народу, різними національними звичаями й назвами страв, деталями одягу тощо. А.Д. Швейцер виділяє важливість передачі прагматичного аспекту змісту перекладного тексту шляхом його переадресації іншомовному одержувачеві «з урахуванням тієї реакції, яку викличе текст, що точно передає денотативний і конотативний компоненти змісту вихідного висловлення в іншомовного читача. При цьому відбувається прагматична адаптація вихідного тексту, тобто внесення певних виправлень щодо соціально-культурних, психологічних та інших розходжень між одержувачами оригіналу й перекладного тексту» . На практиці саме соціолінгвістичні фактори стають визначальними при перекладі текстів реклами на іншу мову. 1.2 Визначення понять семантика та лексика Важливим для даної роботи є визначення термінів лексика та семантика. Термін лексика визначається як сукупність уживаних у мові слів, з якими пов’язані певні значення, закріплені в суспільному вжитку. Лексика – одна з основних складових мови, найменш консервативний елемент мовної системи. Ще одним значимим терміном для дослідження є термін семантика. Слово семантика дуже часто вживається і в розумінні «значення». Деякі лінгвісти семасіологією і семантикою називають тільки вивчення значень слів, але не інших одиниць мови.

Книги по йоге носят в основном рекламный характер или философско-познавательный, а о том, что надо убирать начисто все недостатки психики и развивать множество новых способностей и качеств, о том, что на все это уходит пятнадцать, двадцать лет круглосуточной работы - об этом, кроме Кастанеды, почему-то помалкивают. Итак, важное достоинство книги - правдивый рассказ о напряженном долгом труде осознания, необходимом для настоящего духовного развития. А что касается содержания книги, то *ценность для начинающих эзотериков представляют десятки правильно изложенных законов построения психики безупречного Воина.* Они требуют выписывания, детального осознания и практического применения в собственной жизни, а вовсе не западения и эмоционального восхищения, чем часто ограничивается поверхностный читатель. Это целый учебник по устранению всевозможных страхов, установок, комплексов, гордыни, жалости, бессмысленного умствования и т.д. Что касается медитативных приемов, то некоторые из них общеприняты во всех эзотерических школах и в йоге в том числе, а некоторые довольно специфичны, опасны и требуют прямого контроля живого учителя

1. Особливості перекладу юридичної термінології

2. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

3. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

4. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

5. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

6. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
7. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
8. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

9. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

10. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

11. Особливості та режими зварювання різних металів

12. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

13. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

14. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

15. Формування і становлення української юридичної термінології

16. Документознавча термінологія

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

17. Термінологічна робота на уроках зоології

18. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

19. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

20. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

21. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

22. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
23. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
24. Короткий словник географічних термінів та понять

25. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

26. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

27. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

28. Етикет та його національні особливості

29. Характеристика та послуги ПриватБанку

30. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

31. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

32. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

33. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

34. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

35. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

36. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

37. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

38. Зброя масового ураження та коротка її характеристика
39. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області
40. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

41. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

42. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

43. Злочинність неповнолітніх та її особливості

44. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

45. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

46. Особливості підсудності та правонаступництва

47. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

48. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование

49. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

50. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

51. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

52. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

53. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

54. Особливості перекладу газетної лексики
55. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.
56. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

57. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

58. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

59. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

60. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

61. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

62. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

63. Прагматика рекламного дискурсу та проблеми адекватності перекладу

64. Характеристика та використання систем відеоспостереження

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

66. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

67. Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

68. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

69. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

70. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку
71. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання
72. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

73. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

74. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

75. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

76. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

77. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

78. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

79. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

80. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

82. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

83. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

84. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

85. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

86. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті
87. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу
88. Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності

89. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

90. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

91. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

92. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

93. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

94. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

95. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

96. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

98. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

99. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.