Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

;........; ;.........; ;........; ;.........; ......; ;.......; ;........; ......; ;.......; ;........; Реферат Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології ПланВступ Розділ І. Теоретичні підходи до освіти, як соціального інституту 1.1 Статус освіти в суспільстві 1.2 Функції освіти в суспільстві 1.3 Суспільство і освіта: шляхи взаємодії Розділ ІІ. Нова парадигма освіти в умовах трансформації суспільства 2.1 Проблема реформування освіти 2.2 Соціологічні аспекти приватної освіти в Україні 2.3 Реформа вищої школи України за оцінками студентів і викладачів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність теми дослідження. Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів, який викликаний потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління для життя, готувати суб’єктів соціальної дії для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством. У сучасному світі освіта – складне і багатоманітне суспільне явище, сфера передачі, освоєння і перероблення знань і соціального досвіду. Освіта є певна система навчальних і виховних закладів, що здійснюють різноманітні форми залучення їх досвідів в освоєння багатств культури. Освіта інтегрує різні види навчальної і виховної діяльності, їх зміст в єдину соціальну систему, орієнтує їх на соціальне замовлення, на соціальні потреби людства. Серед соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з провідних позицій. Адже благо людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти. Трансформація духовних засад українського суспільства є суттєвою передумовою вирішення низки завдань, продиктованих стратегією його оновлення, національного відродження та європейської інтеграції. Дана стратегія, обумовлена не лише проблемами національно-державного утвердження України, але й кардинальними змінами в культурі людства на рубежі століть, передбачає активне використання інноваційного потенціалу постіндустріального суспільства, що формується. Одним із факторів, який впливає на динаміку цього процесу, виступає освіта, статусна позиція і функціональні можливості якої зростають у постіндустріальному соціальному універсумі. Освітянська галузь сьогодні стає предметом пильної уваги соціологів, політологів, культурологів, психологів і філософів, які об’єднують свої зусилля в експертному прогнозуванні її розвитку і передбаченні ризиків, що супроводжують її оновлення. Реалії українського соціуму, який проходить складний, трансформаційно насичений період розвитку, загострюють проблематику становища та реформування системи освіти. Стратегія оновлення, національного відродження українського суспільства у поєднанні з його європейським вибором ще більш актуалізує тему дослідження. Масштабність перетворень, перешкоди, які виникають на шляху до реалізації цієї стратегії, соціальні сподівання і сила ініціативи, яка виходить із настанов демократизації і модернізації в освіті, для підвищення своєї дієвості вимагають поглиблення розуміння інноваційних процесів, що відбуваються в освіті.

Цілком упевнено можна стверджувати, що вища школа сьогодні є соціокультурним простором, який характеризується підвищеною інтенсивністю інноваційних процесів. Для України інноваційний потенціал вищої школи може і повинен стати ресурсом для модернізаційного прориву. Таким чином, тема дослідження становища системи освіти на даному етапі розвитку українського суспільства, можливості та шляхи її реформування набуває неабиякої актуальності. Це і зумовило вибір теми курсового дослідження «Місце аналітичної школи в соціології ХХ ст.» Мета і завдання дослідження. Основна мета полягає в дослідженні з позиції соціології теоретичної концепції системи освіти, її функцій у суспільстві, у визначенні змін та реформаційних заходів, характерних для освітянської галузі в даний час. Для досягнення зазначеної мети підлягали вирішенню наступні завдання: проаналізувати теоретичну модель соціологічного пізнання освіти; визначити основні функції освіти у суспільстві; розкрити основні шляхи взаємодії освіти та суспільства; виявити основні тенденції та проблеми реформування освіти в Україні; дослідити соціологічні аспекти приватної освіти в Україні; проаналізувати на основі соціологічного дослідження, відношення до сучасного стану освітньої системи в Україні, молодого покоління (студентів 1-го курсу РДГУ). Об’єктом дослідження є освітня система України в соціокультурних контекстах соціальних трансформацій. Предмет дослідження – визначення сутності, специфіки освіти, нова парадигма освіти України в умовах трансформації суспільства. Емпіричною базою дослідження стали результати соціологічного дослідження «Відношення молоді (студентства) до освіти», яке здійснювалось у 2009 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті. Практичне значення отриманих результатів. Положення та висновки курсової роботи можуть бути використані студентами при підготовці до семінарських занять з курсу «Соціологія», спеціального курсу «Соціологія освіти» тощо. Також матеріали дослідження можуть стати у нагоді студентам при написанні наукових, дипломних робіт, статей тощо. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, які поділені на 6 підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел у кількості 33 найменувань. Розділ І. Теоретичні підходи до освіти, як соціального інституту Статус освіти в суспільстві Історія розвитку світової цивілізації дозволяє стверджувати, що найбільш пріоритетною цінністю, яка забезпечує соціальний прогрес суспільства, є освіта. Зауважимо при цьому, що освіта – явище багатозначне. Насамперед – це визначальний компонент культури, що забезпечує спадкоємність та відтворення накопичених знань, досвіду, традицій. Освіту можна розглядати і як процес навчальної діяльності, і як результат цього процесу. Причому освіта – це не просто діяльність, а діяльність в особливий спосіб організована, з певною ієрархією ролей і нормативним регулюванням. Освіта – це і канал інформації в інформаційній системі . Отже, освіта є складним соціальним феноменом, осмисленням якого займається багато наук. Соціологія зосереджує свою увагу на вивченні освіти як соціального інституту, механізмах її взаємодії з суспільством.

Освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну і адекватну підготовку людей до повноцінного функціонування в суспільстві. Система освіти не єдиний, але надзвичайно важливий фактор соціалізації людей. Система освіти — соціальний інститут, який специфічними методами реалізує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління (підготовку і залучення до життя суспільства через навчання і виховання). Специфічність процесу соціалізації людей у системі освіти полягає в тому, що він відбувається цілеспрямовано, систематично, планомірно, з допомогою певного кола осіб (педагогів), у спеціальних закладах. Цей соціальний інститут поширює панівну в суспільстві ідеологію, відображає в своїй структурі й функціонуванні суспільні відносини і є одним з важливих засобів забезпечення спадкоємності поколінь, соціальної безперервності, виконує багато інших соціальне важливих функцій. Організована освіта як соціальний інститут, як підсистема суспільства склалася історично. Щодо причин виникнення освіти існують різні думки. Одні виходять з визначальної ролі соціально-економічних причин, матеріального виробництва, інші систему освіти виводять з практики священнослужіння, державного управління. З огляду на різні думки можна вважати, що система освіти постала внаслідок зміни організації всієї суспільної життєдіяльності. Історично першими закладами освіти були школи жерціву Межиріччі, в яких особливу увагу приділяли вивченню астрономії. Школа шумерської держави існувала при храмі і готувала писарів, служителів культу. Струнка і розгалужена система освіти була в античних державах. Більшість вільного населення Стародавньої Греції і Стародавнього Риму здобувала початкову освіту. Особлива роль тут належала вищій ланці освіти, що було пов'язано з швидким розвитком науки, зростаючими потребами суспільно-політичної та управлінської сфер в освічених людях. Потреби державного управління зумовили розвиток середнього ступеня освіти (старогрецькі гімназії і староримські школи риторів). Саме ці навчальні заклади сприяли утвердженню ідеалу калокагатії — всебічного розвитку особи. Система освіти античності загалом була пов'язана з уявленнями про повноцінного громадянина як людину розвинуту інтелектуально, фізично, естетично і духовно . У середньовіччя освіту і на Заході, і на Сході характеризували крайній консерватизм і догматизм, безмежна віра і поклоніння перед церковними авторитетами. Переважаюче значення виховної функції в системі освіти зберігалось аж до зародження капіталістичних відносин. Планування, організація, зміст, контроль навчання і виховання централізовано здійснювала церква. Важлива віха в розвитку освіти — виникнення в XII— XIII ст. університетів, що стали центрами інтелектуального життя Європи. Вони, а також прагматичне спрямовані міські гільдійські і цехові школи забезпечили умови для реформи схоластичної системи освіти. Остаточні якісні зміни системи освіти відбулися пізніше, в XVI—XVIII ст. Великі географічні відкриття, досягнення інших галузей природознавства радикально змінили бачення світу. Під їхнім впливом приходить усвідомлення необхідності оновлення цілей і методів освіти.

При цьому деякі аспекти проблеми вперше відокремлюються як самостійні. Не можна обійти увагою і таке важливе прикладне спрямування дослідження, як використання досвіду державотворення в Україні. Адже розвідка та контррозвідка, інші спеціальні служби, що покликані вирішувати проблеми зовнішньої і внутрішньої безпеки країни, - невід'ємні атрибути будь-якої державної формації. Цілком закономірно, що відновлення державного суверенітету України 24 серпня 1991 року започаткувало процес розбудови її власних спеціальних служб. Але вони створюються не на порожньому місці. Тут важливо творчо використати історичний досвід будівництва вітчизняних спецслужб періоду боротьби за українську державність у 1917-1921 рр. Вивчення досвіду створення і функціонування національних спецслужб зазначеного періоду за цілим рядом аспектів буде корисним сьогодні при подальшому вдосконаленні, підвищенні ефективності системи державної безпеки, яка адекватно відповідала би пріоритетним напрямам загальнополітичного курсу країни, її конституційним підвалинам, оперативній обстановці в Україні та ситуації навколо неї, науковим вимогам щодо структур державного управління як таких

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

2. Система освіти Китаю

3. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

4. Система освіти в Англії

5. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

6. Променеве дослідження травної системи
7. Система вищої освіти Болгарії
8. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

9. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

10. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

11. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

12. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

13. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

14. Дослідження харчування

15. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

16. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

18. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

19. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

20. Метеорологічні дослідження

21. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

22. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
23. Палеоантропологічнi дослідження
24. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

25. Методика гідрогеологічних досліджень

26. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

27. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

28. Теорія і методологія дослідження управління

29. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

30. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

31. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

32. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

33. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

34. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

35. Дослідження методів чисельного інтегрування

36. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

37. Дослідження чисельних методів інтегрування

38. Історіографія досліджень голодомору
39. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними
40. Палеонтологічні дослідження

41. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

42. Дослідження активних фільтрів

43. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

44. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

45. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

46. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

47. Основні теоретичні концепції культури

48. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

50. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

51. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

52. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

53. Маркетингові дослідження

54. Маркетингові дослідження діяльності фірми
55. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"
56. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

57. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

58. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

59. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

60. Дослідження асортименту пральних машин

61. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

62. Дослідження поведінки споживачів

63. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

64. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

66. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

67. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

68. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

69. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

70. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
71. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом
72. Променеве дослідження молочної залози

73. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

74. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

75. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

76. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

77. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

78. Дослідження ділової кар’єри менеджера

79. Дослідження мотивації на досягнення

80. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Методи дослідження затрат робочого часу

82. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

83. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

84. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

85. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

86. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах
87. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти
88. Методи науково-педагогічних досліджень

89. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

90. Методологія науково-педагогічного дослідження

91. Навчання як головний шлях до освіти

92. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

93. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

94. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

95. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

96. Структура та зміст віщої освіти

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

97. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

98. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

99. Методи наукових і експериментальних досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.