Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Тригери на логічних елементах

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Полтавський Військовий Інститут Зв’язку Кафедра схемотехніки радіоелектронних систем ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ напрям підготовки 0924 «Телекомунікації» Тригери на логічних елементах. Полтава – 2006 Навчальна література Тиртишніков О.І., Корж Ю.М. Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Частина 2. Цифрові автомати: Навчальний посібник. – Полтава: ПВІЗ, 2006, с. 34 – 46. Калабеков Б.А., Мамзелев И.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. М.: Радио и связь, 1987. ВСТУП Логічні пристрої, що розглядались на попередніх заняттях, мали одну загальну властивість: їх стан цілком визначався комбінацією вхідних сигналів у даний момент часу і не залежав від попередніх значень цих сигналів. Такі логічні елементи не запам'ятовують інформацію і звуться комбінаційними. Послідовнісні схеми, або ЦА з пам’яттю, реалізовують логічні функції, значення яких у даний момент часу визначаються не тільки сукупністю значень вхідних змінних у цей же момент часу, але й попереднім станом схеми (попередніми значеннями вхідних змінних). Про такі схеми говорять, що вони мають властивість пам'яті (передісторія функціонування впливає на результат перетворення вхідних сигналів схемою). На відміну від комбінаційних пристроїв, послідовнісні пристрої завжди мають у своєму складі зворотні зв'язки, по яких інформація про попередній стан із виходів пристрою, разом із зовнішніми керуючими сигналами, надходить на його входи. Наявністю зворотних зв’язків і пояснюється наявність властивості пам’яті у послідовнісних пристроях. Логічна функція, що встановлює залежність стану, у який переходить послідовнісний пристрій із поточного стану під впливом заданих сигналів управління, має назву функції переходів. Функції переходів, як і логічні функції комбінаційних пристроїв, задаються логічними виразами або у вигляді таблиць переходів. Переходи автоматів з пам’яттю з одного стану до іншого починаються з деякого початкового стану, визначення якого є частиною визначення умов функціонування ЦА в цілому. Наступний стан ЦА залежить від вихідного стану та вхідних сигналів. У результаті, поточний стан і сигнали на виходах ЦА залежать від початкового стану та всіх попередніх вхідних сигналів, тобто послідовність вхідних сигналів визначає послідовність станів та вихідних сигналів автомата. Цим пояснюється назва «послідовності схеми», яку використовують для позначення ЦА. Автомати з пам’яттю в канонічному поданні розділяють на дві частини: пам'ять та комбінаційне коло. На входи комбінаційної частини подаються вхідні сигнали та сигнали стану ЦА. На її виході виробляються вихідні сигнали та сигнали переводу ЦА в наступний стан (тому комбінаційну частину іноді розділяють за функціональним призначенням на два кола). ЦА можуть класифікуватися за різними ознаками. У схемотехніці використовуються переважно так звані автомати Мура, вихідні сигнали яких є функціями виключно попередніх станів ЦА. У автоматах Мілі вихідні сигнали залежать як від попередніх станів, так і від вектора вхідних змінних. Деякі послідовнісні функціональні вузли відносять до автономних автоматів.

Вони не мають інформаційних входів і під впливом тактових сигналів переходять у наступні стани за алгоритмом, що визначається структурою автомата. Переважна більшість сучасних ЦА з пам’яттю є синхронними. До послідовнісних цифрових вузлів відносять: тригери, регістри, лічильники, дільники частоти слідування імпульсів, схеми порівняння поточного і попередніх станів; перетворювачі паралельної двійкової інформації у послідовну та навпаки, накопичувальні суматори та ін. У техніці зв'язку послідовнісні схеми застосовуються дуже часто. Наприклад, лічильники застосовуються в пристроях фазової корекції, вимірювальних приладах цифрового типу, у перетворювачах циклів та інших вузлах засобів зв'язку. На основі лічильників реалізовуються дільники частоти слідування імпульсів. Регістри широко використовуються в спеціальній апаратурі, з їхньою допомогою здійснюється кодування дискретної інформації, виконуються допоміжні операції з тимчасового зберігання та перетворення кодових слів у процесорах обчислювальної техніки. Класифікація тригерів. Найпростішими з послідовнісних цифрових вузлів є тригери – логічні схеми, які можуть знаходитись у одному з двох стійких станів і стрибком переходити в інший стан під впливом зовнішніх сигналів (через це інколи тригер називають бістабільним елементом). Перехід у інший стан частіше за все залежить не тільки від поточних значень вхідних сигналів, але й від попереднього стану тригера. Інформація про попередній стан тригера, що надходить з його виходу разом з вхідними сигналами, визначає його роботу. Саме через це тригери завжди є пристроями із зворотними зв’язками. У цифровій техніці використовують тригери, побудовані на логічних елементах. Тригери, в свою чергу, є основою для побудови складних функціональних цифрових вузлів різного призначення – лічильників та розподілювачів імпульсів, дільників частоти слідування імпульсів, регістрів, запам'ятовувальних пристроїв. Інтегральні тригери класифікуються за способом отримання інформації, за принципом побудови та функціональними можливостями. За способом отримання інформації розрізняють синхронні та асинхронні тригери. Асинхронні тригери сприймають інформаційні сигнали та реагують на них безпосередньо в момент їх появи на інформаційних входах тригера. Синхронні тригери реагують на інформаційні сигнали за умов наявності дозволяючого сигналу на спеціальному керуючому вході С, який називають входом синхронізації. Синхронні тригери у свою чергу поділяються на тригери із статичним та динамічним управлінням по синхровходу. Тригери із статичним управлінням (керовані рівнем сигналу) сприймають інформаційні сигнали за умови надходження на синхровхід рівня логічної одиниці (прямий С-вхід) або нуля (інверсний С-вхід). Тригери із динамічним управлінням (керовані фронтом сигналу) сприймають інформаційні сигнали при зміні сигналу на С-вході з 0 на 1 (прямий динамічний С-вхід) або з 1 на 0 (інверсний динамічний С-вхід). За принципом побудови синхронні тригери можна поділити на одноступеневі та двоступеневі. Одноступеневі тригери мають лише один ступінь запам’ятовування інформації, а у двоступеневих тригерах таких ступенів два.

Спочатку інформація записується у перший ступінь, потім переноситься у другий і потрапляє на вихід тригера. Двоступеневі тригери також називають тригерами типу MS (від англійського Mas er – Slave, тобто «майстер – помічник»). Ця абревіатура відображає характер роботи тригера: вхідна ступень виробляє нове значення вихідної змінної Q, а вихідна ступень його копіює. За функціональними можливостями (або за способом організації логічних зв’язків) розрізняють: Тригер з окремим встановленням станів 0 та 1 (RS-тригер). R (від англійського RESE – скидання) – окремий вхід встановлення у стан 0. S (від англійського SE – встановлення) – окремий вхід встановлення тригера у стан 1. Універсальний тригер з інформаційними входами J та K (JK-тригер). Тут J – вхід для встановлення універсального тригера у стан 1. K – вхід для встановлення універсального тригера у стан 0. Тригер, який отримує інформацію лише через один вхід D – тригер затримки або D-тригер (D від англійського DELAY – затримка). Тут вхід D – інформаційний вхід для встановлення тригера у стан, який співпадає з логічним рівнем на цьому вході. Тригер із лічильним входом – Т-тригер або лічильний тригер. Тут вхід Т – лічильний вхід. Комбіновані тригери, у яких сполучені декілька типів тригерів. Наприклад, тригер типу RS – лічильний тригер, що також має входи встановлення та скидання. З класифікації тригерів за їх функціональними можливостями стає зрозумілим, що назва тригера за цією ознакою цілком визначається типами його входів. Тригер будь-якого типу має два виходи: прямий Q та інверсний Стан тригера визначається за прямим виходом. Головними показниками тригерів є їх швидкодія, чутливість, потужність, що споживається від джерела живлення, захищеність від перешкод та функціональні можливості. Швидкодія визначається максимальною частотою перемикань станів тригера і досягає сотень мегагерц. Чутливість тригера визначається найменшою напругою на вході (пороговою напругою), при якій відбувається перемикання тригера. Захищеність тригера від перешкод визначається його спроможністю працювати за умов впливу на нього різноманітних перешкод. Функціональні можливості визначаються кількістю та типом входів тригера. Для повного визначення тригера достатньо задати його структурну схему на підставі базових логічних елементів (частіше за все використовують елементи ТА-НІ, АБО-НІ) та закон функціонування тригера у вигляді логічної функції або таблиці переходів. В основі тригерів всіх типів лежить основний (базовий) RS-тригер з прямими або інверсними входами. RS - тригер. Асинхронний RS - тригер з прямими входами. Асинхронний RS - тригер з прямими входами має два інформаційні входи R та S, які використовуються для встановлення його відповідно у стан 0 та 1, а також два виходи: прямий Q та інверсний . Цей тригер побудований на двох логічних елементах ТА-НІ, які об’єднано у контур. Схема та графічне позначення тригера подані на рис. 1а,б відповідно. Рис. 1 У цій схемі вихід кожного елемента АБО-НІ підключено до одного із входів іншого елемента. Саме таке з’єднання й забезпечує два стійких стани тригера.

Але в тому, власне, й поляга розвиненсть, повноцннсть культури, що вона легко й безболсно абсорбу рзномантн де, миттво здйснюючи хню стратифкацю: марAналзу одн, знищу друг, розвива й пдносить трет, -  все це ста частиною величезного далогчного простору, величезного культурного багатоголосся. ¶нша рч - культура колональна, неструктурована й нератифкована, де кожна дея веде сво соло  жодного далогу, жодного багатоголосся не виника. Тут дрбн флуктуац можуть набувати величезного значення, марAнальн явища - ставати центральними, суттве - губитись мж несуттвого. ¶ все це вдбуваться не в цлй культур (бо культури як цлсност в колональнй кран не сну), а в невеликих  сегментах - свордних етнокультурних гетто з свою системою цнностей, рархю, каноном, свою «мовою» (свом монологом),  свом, як правило, мстифкованим уявленням про власну значущсть  вплив на (неснуючу!) культурну цлсть. На вдмну вд повноцнно, цлсно культури, що функцону як гомеостатичний органзм - з розвиненою системою внутршнх ( зовншнх) взамозв'язкв, з розробленим механзмом добору, класифкац, передач, аналзу нформац, колональна культура взагал не  далогчною системою, а радше набором монологчних елементв, досить слабо або й няк не зв'язаних мж собою

1. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

2. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

3. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

4. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

5. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

6. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
7. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах
8. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

9. Історія економічних учень

10. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

11. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

12. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

13. Правове регулювання вільних економічних зон

14. Проектирование лог.ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой

15. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

16. Використання фотографічних методів

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

18. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

19. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

20. Аналіз відпроцювання елементів дресирування для для захисно-караульної служби (ЗКС)

21. Знаходження розрахункових значень фізико-механічних характеристик глинястого ґрунту

22. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання
23. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області
24. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

25. Моделювання технологічних процесів в рибництві

26. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

27. Ревізія як елемент методу економічного контролю

28. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

29. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

30. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

31. Зарахування зустрічних однорідних вимог: проблеми застосування

32. Обєкти екологічних правовідносин

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

33. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

34. Правове регулювання вільних економічних зон

35. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

36. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

37. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

38. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
39. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок
40. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

41. Моделювання елементів і каналу системи збору даних

42. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

43. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

44. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

45. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

46. Елементи та структура програми мови Паскаль

47. Первісне суспільство на етнічних українських землях

48. Вивчення епіграфічних колекцій у музеях

Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины

49. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

50. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

51. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

52. Особливості раціонів специфічних цільових груп

53. Види й типи логістики, логістичне завдання "зробити або купити", інтермодальні системи постачань

54. Логістика закупки молока на ТОВ "Брусилівський маслозавод"
55. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
56. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

57. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

58. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

59. Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь

60. Наведення усіх перестановок елементів множини

61. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

62. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

63. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

64. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

65. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

66. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

67. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

68. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

69. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

70. Методи психофізіологічних досліджень
71. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії
72. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

73. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

74. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

75. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

76. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

77. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

78. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

79. Харчування і хвороби зубощелепного апарату. Роль харчових речовин у розвитку стоматологічних захворювань

80. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

82. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

83. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

84. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

85. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

86. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
87. Логістика розподілення
88. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

89. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

90. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

91. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

92. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

93. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

94. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

95. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

96. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

98. Методи науково-педагогічних досліджень

99. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.