Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація облікової політики підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Функціонування системи бухгалтерського обліку та процесу його ведення вимагає відповідної організаційної інфраструктури, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань. У процесі їх вирішення, власник підприємства спільно з головним бухгалтером реалізує свою політику в сфері бухгалтерського обліку шляхом самостійного вибору облікових способів і процедур. Це зумовлює появу такого інструменту організації бухгалтерського обліку як облікова політика. Облікова політика - це форма діяльності суб'єктів у галузі бухгалтерського обліку з метою реалізації власних інтересів. Згідно із Законом України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ; облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством конкретних методик, форми та техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з положень чинних нормативних документів і особливостей діяльності підприємства. Облікова політика повинна розроблятися кожним підприємством, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку. Причинами появи облікової політики в ринкових умовах є: =&g ; альтернативні варіанти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку передбачені законодавчими документами; =&g ; розширення видів діяльності та організаційно-правових форм суб'єктів господарювання; =&g ; зміна ролі бухгалтера в господарському житті підприємства від простого реєстратора господарських операцій до активного його учасника. Будучи елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, облікова політика поєднує державне регулювання і певну самостійність підприємства з питань бухгалтерського обліку. Водночас ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики обмежено державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка передбачає методики та облікові процедури, серед яких припустимі альтернативні варіанти. Свобода підприємства полягає у можливості вибору конкретних способів оцінки, калькулювання, переліку бухгалтерських рахунків тощо. Водночас нормативні документи можуть не містити конкретних рекомендацій щодо правил ведення бухгалтерського обліку окремих фактів господарського життя. Якщо не встановлено порядку ведення бухгалтерського обліку з конкретного питання, то підприємство самостійно розробляє відповідний спосіб, формуючи облікову політику. Облікова політика підприємства передбачає вибір методики бухгалтерського обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя у бухгалтерському обліку. Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління бухгалтерським обліком, у вузькому - як сукупність способів ведення обліку. Встановлення нормативних меж, в яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, їх закріплення у законодавчих документах є проявом політики держави в сфері бухгалтерського обліку. Облікова політика на державному та міждержавному рівнях має обов'язковий характер: тут формуються загальні засади бухгалтерського обліку, його законодавча база, визначаються межі, в яких власники кожного конкретного підприємства формують власну політику - облікову.

Існування міждержавного (регіонального) рівня облікової політики зумовлено сучасними процесами глобалізації, наслідком яких є утворення об'єднань країн. Одним з проявів державної облікової політики є впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика як специфічний елемент системи бухгалтерського обліку повинна створювати організаційно-методичне забезпечення виконання завдань бухгалтерського обліку. Відповідно, це вимагає від власників належної уваги до організації бухгалтерського обліку в цілому та, зокрема, до облікової політики підприємства, через яку вони реалізують свою власну політику в сфері бухгалтерського обліку. Таким чином, формування і реалізація облікової політики є тим інструментом, який дозволяє власникам організувати бухгалтерський облік так, щоб максимально задовольнити їх потреби в інформації для управління власністю. Завданням облікової політики є забезпечення одержання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що необхідно для всіх користувачів бухгалтерської звітності для прийняття відповідних рішень. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку повинна забезпечувати взаємозв'язок методичної, технологічної, технічної і організаційної складових організації бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Особливого значення облікова політика набуває для великих за розмірами підприємств зі значними обсягами та інтенсивністю надходження до управлінського персоналу бухгалтерської інформації, необхідної для оперативного управління підприємством. Останнє вимагає отримання детальної інформації, яка не обмежується інформацією, що міститься в показниках фінансової звітності. Для задоволення внутрішніх потреб і надання додаткової інформації власнику підприємства, керівництву, інвесторам може передбачатися побудова аналітичного обліку та форм внутрішньої звітності таким чином, щоб забезпечити управління підприємством на підставі даних бухгалтерського обліку. Залежно від виміру облікової політики, за її допомогою вирішуються різні завдання щодо діяльності суб'єкта господарювання (табл.1). Таблиця 1. Систематизація завдань облікової політики за її вимірами № з/п Виміри облікової політики Завдання облікової політики 1 2 3 1 Соціальний Створення соціальних гарантій для захисту зовнішніх користувачів шляхом забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності Економічний Отримання ефекту від використання раціональної облікової політики, тобто оптимальне забезпечення інформацією потреб управління, скорочення обсягів документообороту, підвищення дієвості внутрішньогосподарського контролю 3 Поведінковий Використання наданої свободи дій з питань організації бухгалтерського обліку для створення дієвої системи бухгалтерського обліку на підприємстві, яка забезпечить дотримання інтересів власника 4 Психологічний За допомогою елементів облікової політики та за умови конкретизації вимог до характеру необхідних даних досягається найбільш повне та ефективне забезпечення інформацією всіх рівнів управління 5 Інформаційний Сталість облікової політики та розкриття у фінансовій звітності дозволяє на її основі будувати прогнози майбутнього стану об'єкта 6 Юридичний Використання документів з облікової політики для усунення невизначеностей у нормативних документах з бухгалтерського обліку та у якості письмових доказів при вирішенні господарських спорів, конфліктів з податковими органами Коло осіб, які прагнуть і мають бути обізнані з обліковою політикою підприємства, досить широке.

Такими особами можуть бути як зовнішні, так і внутрішні суб'єкти. В таблиці 2 узагальнено групи осіб, які цікавляться обліковою політикою та їх пріоритетні інтереси. Таблиця 2. Зацікавлені особи щодо облікової політики підприємства № з/п Зацікавлені особи Інтерес щодо облікової політики Форма реалізації інтересів Внутрішні користувачі 1 Власники підприємства організація і ведення бухгалтерського обліку таким чином, щоб забезпечувалося виконання триєдиного завдання: збереження майна власника; надання інформації для управління підприємством; формування фінансових результатів - ініціювання формування облікової політики; - остаточне затвердження документів з оформлення облікової політики; - використання як інструменту організації бухгалтерського обліку на підприємстві; - визначення вимог до суб'єктів формування щодо забезпечення відповідності облікової політики інтересам власників 2 Керівник підприємства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та дотримання законодавства у ході виконання господарських операцій - формування облікової політики підприємства; - затвердження документів з документального оформлення облікової політики; - контроль за виконанням прийнятої облікової політики 3 Управлінський -персонал створення за допомогою облікової політики системи організаційно-технічних і методичних заходів для забезпечення інформацією процесу управління (як поточного, так і стратегічного) - висування і конкретизація вимог щодо організації бухгалтерського обліку; - може приймати участь у процесі формування облікової політики 4 Головний бухгалтер особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, за виконання і дотримання встановленої облікової політики, її відповідності чинному законодавству та особливостям діяльності підприємства - приймає рішення про формування облікової політики; - забезпечує обов'язкове дотримання і виконання положень облікової політики; - здійснює контроль за виконанням облікової політики працівниками облікових підрозділів 5 Облікові працівники вибір таких елементів облікової політики, які б враховували особливості діяльності підприємства та дозволяли найкращим чином виконувати покладені обов'язки - приймають окремо участь у розробці облікової політики в частині, яка стосується їх обов'язків; - дотримуються положень облікової політики при виконанні своїх обов'язків Зовнішні користувачі 6 Аудитор ознайомлення зі способами, які використовувалися для складання звітності, оцінка їх відповідності чинному законодавству для висловлення думки про достовірність звітності; джерело для отримання додаткових доходів аудиторської фірми - надання послуг з формування облікової політики, перевірки її дотримання і відповідності законодавству; - для отримання інформації про способи, які використовувалися при складанні звітності для проведення перевірки; - використання для планування і безпосереднього здійснення аудиту 7 Контролюючі органи (податкова служба) регламентація в обліковій політиці основних засад формування бази та обліку об'єктів оподаткування перевірка реглаіиентації обраних способів ведення податкових розрахунків у внутрішніх документах підприємства, відповідність чинному законодавству та їх дотримання 8 Інвестори, кредитори та інші користувачі звітної інформації підприємства розуміння способів і прийомів, які використовувалися для отримання показників прибутку; забезпечення порівняння даних ознайомлення з обліковою політикою та її аналіз в частині розкриття у фінансовій звітності Складовими облікової політики підприємства є організаційна, методична та технічна складові.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

2. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

3. Організаційна система управління природокористуванням України

4. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

5. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

6. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
7. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
8. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

9. Організаційна структура підприємства

10. Організаційна структура управління підприємством

11. Організація ярмарок та аукціонів

12. Організаційна і виробнича структура підприємства

13. Організаційна структура митної системи України

14. Фірма як організаційна форма підприємництва

15. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

16. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

17. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

18. Організація облікового процесу на підприємстві

19. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

20. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

21. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

22. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
23. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
24. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

25. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

26. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

27. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

28. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

29. Рельєф та ландшафтна організація

30. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

31. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

32. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Етапи організації бухгалтерського обліку

34. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

38. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
39. Організація обліку
40. Організація обліку доходів

41. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку орендних операцій

44. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

45. Організація управлінського обліку

46. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

47. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

48. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Формування облікової політики підприємства

50. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

51. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

52. Організація захисту державної таємниці в Росії

53. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

54. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти
55. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
56. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

57. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

58. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

59. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

60. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

61. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

62. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

63. Україна та міжнародні економічні організації

64. Економічні та правові основи управління організацією

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Кризове явище функціонування та розвитку організації

66. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

67. Поняття організації та її ознаки

68. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

69. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

70. Організація та методика виконання курсових
71. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
72. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

73. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

74. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

75. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

76. Політичні партії, організації и рухи

77. Процес організації виробництва та виробництва

78. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

79. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

80. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

81. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

82. Організація обліку грошових коштів в касі

83. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

84. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

85. Зміст поточних планів та організація їх розробки

86. Організація бухгалтерського обліку
87. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою
88. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

89. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

90. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

91. Перша світова війна. Причини та характер

92. Організація приймання товару в аптеці

93. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

94. Організація праці менеджера

95. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

96. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

97. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

98. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

99. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.