Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЗАВДАННЯ по підготовці дипломної роботи спеціаліста студентці Радченко Лілії Миколаївни Інститут міжнародних фінансів група Ф-04-1 зс. Тема дипломної роботи Управління фінансовими інвестиціями Розділ Зміст завдання Термін виконання Теоретичні основи управління фінансовими інвестиціями 06.04.2009 р. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «АРЕАЛ» 12.06.2009 р. Інвестиційний проект ТОВ «АРЕАЛ» як напрямок розвитку його діяльності та підвищення ефективності. Управління реальними інвестиціями підприемства 01.06.2009 р. АНОТАЦІЯ на дипломну роботу за темою: «Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств» студентці Радченко Лілії Миколаївни Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі визначаються теоретичні засади опеціййної діяльності підприємства. В другому розділі проведен аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. В третьому надані обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення операційної діяльності підприємства. Робота викладена на 90 сторінках, містить 18 таблиць, 15 малюнків, 13 сторінок додатків. Список використаної літератури містить 49 найменувань. A O A IO diploma work af er a heme: «Es ima io a d ma ageme of busi ess e erprises opera i g ac ivi y» o s ude Radche ko o Lily of Mykola Work co sis s of e ry, hree sec io s, co clusio s a d addi io s. heore ical pri ciples of ac ivi y of e erprise are de ermi ed i he firs sec io . I he seco d sec io is a alysis fi a cially eco omic o ac ivi y of e erprise. I he hird he grou ded sugges io s are give i rela io o he improveme of opera i g ac ivi y of e erprise. Work is expou ded o 90 pages, co ai s 18 abl, 15 pic ures, 13 pages of addi io s. he lis of he used li era ure co ai s 49 ames. ЗМІСТАнотація2 Вступ5 Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки та управління операційною діяльністю підприємств9 1.1 Сутність і цілі операційної діяльності комерційного підприємства9 1.2 Фінансовий леверідж15 1.3 Аналіз беззбитковості та поріг рентабельності, запас фінансової стійкості19 1.4 Управління бюджетом підприємства28 Розділ 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «АРЕАЛ»33 2.1. Характеристика діяльності підприємства33 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності36 Розділ 3 Інвестиційний проект ТОВ «АРЕАЛ» як напрямок розвитку його діяльності та підвищення ефективності. Управління реальними інвестиціями підприємстваError: Refere ce source o fou d 3.1 Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту ТОВ «АРЕАЛ»51 3.2 Вибір форми фінансування інвестиційного проекту ТОВ «АРЕАЛ»59 3.3 Лізингова угода ТОВ «АРЕАЛ»62 3.4 Кредитна угода ТОВ «АРЕАЛ»72 3.5 Аналіз ефективності форм інвестування проекту ТОВ «АРЕАЛ»Error: Refere ce source o fou d 3.7 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту82 Висновки85 Перелік використаних джерел89 Додатки94 ВСТУП Актуальність теми дослідження полягає в тому що, підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) — одна із головних задач розвитку економіки в теперішньому кризовому стані України.

Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини. Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам). Уявлення операційної системи підприємства як складної управлінської системи, в якій техніко-економічні процеси відображаються в виді руху і перетворення інформації є найбільш перспективними для отримання ефективних результатів в рамках підходу до економічного обґрунтувань управлінських рішень, пов’язаних з менеджментом операційної системи підприємства. Метою дослідження є оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств. Об’єктом дослідження є конкретне підприємство. Предметом є менеджмент операційної системи комерційних підприємств. Менеджмент операційної системи підприємства є центральною ланкою управління, яка відноситься до виробництва товарів та послуг шляхом переробки необхідних ресурсів усіх видів (вхідні системи) і виробництво товарів та послуг (вихідні системи). Функції операційного менеджменту можна поділити на технологічні і управлінські. Технологічна функція пов’язана з технологічною діяльністю, не має прямого відношення до управлінської функції. До управлінської функції відноситься необхідність використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів. При обробці фактичного статистичного матеріалу використовувались методи техніко-економічного, статистичного аналізу, для визначення зв'язку між величиною операційною діяльністю комерційних підприємств і розміром збитку. Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблена методика надає можливість для науково-обґрунтованого відбору заходів управління до впровадження, а саме тому призводить до найбільш ефективного використання досить обмежених коштів, які спрямовуються комерційними підприємствами на управлінську сферу. Для забезпечення ефективної операційної діяльності підприємства необхідно, щоб між структурними підрозділами було чітко розподілені обов’язки та відповідальність за вирішення питань і формування показників, від яких залежать результати діяльності підприємства. Забезпечення ефективної діяльності підприємства можливе при чіткому розподілі обов’язків і відповідальності між структурними підрозділами підприємства та використанні системи показників для оцінки результативності їх роботи. Для узгодженої діяльності всіх відділів та служб підприємства необхідне застосування принципу комплексного управління діяльністю, створення відповідної організаційної структури, яка об’єднає існуючі відділи підприємства у функціональні підрозділи з окремих питань, керівники яких будуть підпорядковані безпосередньо директору підприємства. Поділ всіх підрозділів підприємства за ознакою участі в управлінні витратами підприємства та в управлінні забезпеченням результатів діяльності підприємства. Одна із необхідних систем функціонування операційного менеджменту є система управління матеріально-технічним забезпеченням.

Вона значною мірою відображає початкову стадію технологічного процесу — це виробництво та постачання необхідних матеріалів, запасів сировини та напівфабрикатів — вхідні інформаційного процесу. До обов’язків матеріально-технічного забезпечення входить своєчасна доставка в операційну систему підприємства усіх видів ресурсів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технологічного обладнання, інструментів, транспортних засобів, палива, тепло-електроенергії, води, тощо) в обсягах необхідних для нормального функціонування операційного процесу по виробництву необхідної продукції. На вибір форми постачання операційної системи можуть впливати різноманітні фактори. Залежно від цих факторів, операційна система забезпечує себе ресурсами через товарносировинні біржі, аукціони, різні посередницькі підприємства і власним виробництвом комплектуючих виробів та інше. На великих підприємствах роботу по забезпеченню всіма видами ресурсів здійснює управління (відділи) матеріально-технічного забезпечення. При формуванні управлінської структури матеріально-технічного забезпечення необхідно врахувати основні управлінські функції — це здійснення маркетингових досліджень ринку постачальників по видам ресурсів, доступними цінами і простотою схем постачання та їх стабільністю; стратегічного (перспективного, поточного) прогнозування потреб в усіх видах ресурсів; завчасна підготовка заявок на необхідні ресурси та подання їх у планові служби управління і здійснення управлінської діяльності з реалізації планів забезпечення ресурсами (укладання необхідних контрактів, тощо); управління прийняттям, розміщенням, зберіганням, забезпеченням ресурсами робочих місць; разом з технічними, планово-економічними, фінансовими управліннями проведення економічного обґрунтування норм запасів та контроль за їх станом; розроблення управлінських заходів щодо економії усіх видів ресурсів; управління оперативним обліком надходження усіх видів ресурсів, їх економічним аналізом використання та стимулювання поліпшенням їх використання; управління контролем якості усіх видів ресурсів та термінів виконання їх замовлень. Вирішення ключових для власників бізнесу проблем вимагає вчасного впровадження тих систем управління операціями, які відповідають їх галузі діяльності і рівню конкуренції - існуючому і прогнозованому. Екстенсивний розвиток веде практиків до надмірного ускладнення систем управління, в той самий час, як здоровий глузд дозволяє з меншими затратами отримувати значно кращі результати. З досвіду підприємств, де власноруч «розгрібають завали» невиконаних вчасно замовлень, - із запровадженням комплексних систем управління класу ERP (E erprise Resource Pla i g) ситуація абсолютно не покращується. В той самий час, запровадження нових систем управління операціями дозволяє досить швидко повернути контроль над процесами. Достатньо визначити дуже обмежене коло основних показників, впливаючи на які можна управляти найскладнішими системами. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Сутність і цілі операційної діяльності комерційного підприємства Підприємства здійснюють свою діяльність на ринку в умовах жорсткої конкуренції.

Таке використання засуджених було визнане за доцільне і в квітні 1919 року було ухвалено декрет «Про табори примусової праці в РСФСР». Декрет підписав М. Калінін, голова ВЦВК.[10] Таким чином декрет відбудовував концтаборову систему в червоній російській державі та запровадив примусову працю. Закон зобов'язував кожний Губерніяльний комітет створити концтабори, а практичну організацію їх та нагляд над ними покладався на Губчека. За наказом Народнього Комісара Внутрішніх Справ, також були організовані концтабори і по окремих повітах. Але цей декрет не відповідав усім вимогам організації концтаборів, тому в травні 1919 року схвалено новий декрет, який докладно передбачав: організацію концтаборів, управління ними, охорону, медичну та санітарну службу, права арештантів («заключонних», яких скорочено називали «з/к»), мешкання та порядок і поведінка з/к в них і т. д. Передбачено декретом і кари за втечу з концтаборів: за першу втечу термін ув'язнення збільшувався в декілька разів, а за другу революційний Трибунал засуджував на розстріл

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Управління страховою діяльністю

3. Управління запасами матеріалів на підприємстві

4. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

5. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

6. Валютні ризики: економічна природа та управління
7. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
8. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

9. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

10. Екологічна економіка та управління природокористуванням

11. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

12. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

13. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

14. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

15. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

16. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

18. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

19. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

20. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

21. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

22. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
23. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
24. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

25. Кредитний ризик та методи управління ними

26. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

27. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

28. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

29. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

30. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

31. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

32. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

33. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

34. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

35. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

36. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

37. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

38. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні
39. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
40. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

41. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

42. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

43. Діяльність органів управління освітою

44. Конфлікти та методи управління ними

45. Менеджмент та система управління

46. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

47. Поняття та сутність ефективності управління

48. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

50. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

51. Управління ресурсами та запасами

52. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

53. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

54. Політичне управління та його соціотехніка
55. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.
56. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

57. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

58. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

59. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

60. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

61. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

62. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

63. Рішення в системі управління

64. Управління запасами

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. Управління проектами

66. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. Оцінка фінансового стану підприємства

69. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

70. Управління утворенням прибутку підприємства
71. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
72. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

73. Акти державного управління

74. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

75. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

76. Методи управління банківськими ризиками

77. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

78. Оцінка майна з метою страхування

79. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

80. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

81. Експертна оцінка земель

82. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

83. Управління ризиками

84. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

85. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

86. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження
87. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
88. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

89. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

90. Правомірна поведінка та історичні типи держав

91. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

92. Структура державного управління

93. Сучасні принципи державного управління

94. Теорія і методологія дослідження управління

95. Управління юридичним консалтингом

96. Функції управління в аграрному праві

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

98. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

99. Системи управління базами даних


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.