Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

План Вступ 1. Правове регулювання процедури банкрутства в Україні . 1. Неплатоспроможність і банкрутство . 2. Процедури 3. Суб,єкти банкрутства 4. Учасники у справі про банкрутство . 2. Процедура розпорядження майном. . 2.1 Сутність введення процедури розпорядження майном . 2.2 Розпорядник майном боржника. . 2.3 Завершення процедури розпорядження майном . 3. Процедура санації . 3.1 Сутність введення процедури санації . 3.2 Керуючий санацією . 3.3 Завершення процедури санації . 4. Ліквідаційна процедура 1. Сутність введення процедури ліквідації. 2. Ліквідатор (ліквідаційна комісія). 3. Завершення ліквідаційної процедури. 4. Мирова угода. Висновки Список використаної літератури . 1. Правове регулювання процедури банкрутства в Україні До 1992 року у законодавчому полі України фактично був відсутній юридичний механізм рішення проблем неплатоспроможності господарчих суб,єктів. Питання погашення заборгованості вирішувались на адміністративному рівні або у порядку виконавчого виробництва за результатами арбітражного чи громадського судового процесу. Першим законодавчим актом, який установив спеціальну процедуру розгляду справ фінансово неспроможних підприємств в Україні, став Закон України від 14 травня 1992 року "Про банкрутство". Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідаціїпідприємств регулювалася Законом «Про підприємства в Україні» (ст.ст.24,34). Порядок і умови визнання будь-якихюридичних осіб — (суб,єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня 1992 р. "Про банкрутство» (Відомості Верховної Ради України. — 1992 — №31. — Ст. 440). Цей Закон мав багато недоліків, що робило його неприємним у роботі Арбітражного суду. Потім на основі накопиченого опиту та відсутності повномасштабного Закону про банкрутство Висшим Арбітражним судом України 18.11.1997 року було дане пояснення "Про деякі питання практики застосування Закону України про банкрутство". Але роз,яснення було не достатньо для покрашення недоліків діючого Закону. Відчувалася потреба у новому, сучасному Законі, який охоплював кращі досягнення іноземних та ніціональної правових систем. Таким став Закон "Про встановлення платежеспроможності боржника чи визнання його банкрутом". В порівнянні з попередньою редакцією Закону, змінені основи для відкриття справи про банкрутство; встановлені процесуальні строки розгляду справи; встановлені нові судові процедури; введена нова судова фігура – арбітражний керуючий та інші. В Законі є ще багато редакційних недоліків, але в цілому він відповідає потребам сучасної економіки. Особливість Закону є в тому, що він має пріорітет перед іншимими законами а, саме, громадського кодексу, арбітражного та громадсько процесуального кодексів. Інститут банкрутства має свої спеціфічні принципи: конфлікт інтересів, пріорітет загального інтересу над часним; заміна неефективного власника на ефективного; задоволення грошових потреб кредиторів тільки у рамках процедури банкрутства та інше. У відношенні процедур банкрутства у стороні не має залишатися і держава.

У Законі особливо підкреслюється участь у процедурах банкрутства держави у особі спеціального державного органу. З економічної точки зору банкрутство є неспроможністюпродовження суб'єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб,єкт підприємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їх вимоги будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб'єкта — активів у ліквідній формі — не вистачить для їх задоволення. Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому,що в суб'єкта є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові вимоги до нього як до боржника. Це майновіправовідносини банкрутства, здійснення яких у встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єктапідприємництва. Внаслідок порушення справи про банкрутство виникаєкомплекс процесуальних правовідносин: провадження усправі, визнання боржника банкрутом, оголошення про банкрутство, задоволення претензій кредиторів, припиненнясправи про банкрутство тощо. Сукупність таких процесуальних правовідносин може розглядатися як ліквідаційнийправовий процес щодо суб'єкта підприємництва. 1. Неплатоспроможність і банкрутство В умовах сучасної ринкової економіки майно боржника, не виконуючього свої обов,язки, може бути спрямоване на принудительне взискання в пользу кредитору. На думку Г.Ф. Шершеневича, видатного дореволюційного російського вченого-юриста, під недієздатністю треба розуміти такий стан майна боржника, встановлений у судовому порядку, який дає основу предполагати недостатність його для равномірного задоволення всіх потреб кредиторів Слово "банкрутство" має давні корені і походить від латинського ba ca ro a (зломана скамейка). Во всі часи існування інституту банкротства завжди виникало питання про те, що є достатньою умовою для початку процедури банкрутства. У світі вже давно існує два підходи до вирішення данного питання. Розроблені дві правові доктрини інституту банкротства, які основані на принципах неоплатності та неплатоспроможності боржника. У правових системах, де інститут банкрутства побудований на принципі неоплатності, виробництво по справі про банкрутство починається у тому випадку, якщо має місце факт перевищення розміру обов,язків боржника над його майном. На відміну від принципу неоплатності, доктрина нелієздатності, побудована на принципі неплатоспроможності стоїть в тому, що справа про банкрутство може бути почата при наявності факту припинення боржником платежів по обов,язкам. Верховна Рада України провела реформу законодавства і 30.06.1999 року внесла зміни до Закону України “Про банкрутство”, виклавшо його у новій редакції. У новій редакції Закон називається “Про встановлення платоспроможності боржника чи вознання його банкрутом” і цей Закон оснований на принципі наплатоспроможності. Неплатоспроможність є одним із ключових понять даного Закону. Прийнято розрізняти абсолютну та відносну неплатоспроможність. Абсолютна неплатоспроможність состоїть у неможливості боржника оплатити свої борги кредиторам без використання судових процедур банкрутства.

Відносна неплатоспроможність состоїть у неможливості погашення боргів кредиторів при наявності тимчасових фінансових ускладнень та наявності майнових активів, які перевищують кредиторську заборгованість. Банкрутство означає ліквідацію боржника, реалізацію його майна з ціллю задоволення потреб кредиторів. 2. Процедури банкрутства Інститут банкрутства містить у собі групи спеціальних норм – процедур банкрутства. Таких процедур чотири: розпорядження майном, санація, ліквідація та мирова угода. Кожна з процедур має свою спеціфіку та призначення. У трьох процедурах – санація, ліквідація та мирова угода передбачена – можливість заміни власгика не зважаючи на його волю. Фінансове оздоровлення боржника здійснюєтьсяух процедурах – санації та мирової угоди. Основними судовими процедурами є розпорядження майном, санація та ліквідація. Мирова угода – це субсидіарна процедура и вона виникає на всіх судових процедурах. Процедурам санації та ліквідації предшесвує розпорядження майном. Інститут банкротства передбачає, в залежності від виду суб,єкта боржника, наявності майна, вида його діяльності, загальний, спеціальний або спрощений порядок виробництва по справі про банкрутство. Загальний порядок передбачає використання стадії розпорядження майном з поступовим переходом до процедури санації, ліквідації та мирової угоди. Спеціальний порядок використовується у випадку присунення до участі у справі додаткових учасників та інше (ст. 42 – 50, 53 Закона). 3. Суб,єкти банкрутства У відповідності з абзацем 5 статті 1 Закону України “Про встановлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом”, суб,єктом банкрутства (банкрутом) може бути визнаний боржник, недієздатність якого виконати свої грошові забов,язання встановлена Господарчим судом. Суб,єктами банкрутства закон визнає лише юридичнихосіб, причому осіб однієї категорії — суб,єктів підприємництва, неспроможних своєчасно виконати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом. Таким чином суб,єктами банкрутства є суб,єкти підприємницької діяльності: - громадяни України, інших держав з повною правоздатністю чи дієздатністю; - юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України “Про власність” Боржником відповідний суб'єкт вважається на всіх стадіяхпровадження у справі про банкрутство, банкрутом — післятого, як Господарчий суд прийме постанову про визнанняборжника банкрутом. Оскільки Закон не містить ніяких вказівок відносно його використання до громадських організацій, політичних партій, профсоюзів, релігійних організацій і оскільки такі організації, у відповідності до законів України, не є суб,єктами підприємницької діяльності, отже вони не можуть бути суб,єктами банкрутства. 4. Учасники у справі про банкрутство У відповідності со статтєю 1 Закону, учасниками справи про банкрутство є кредитори, боржник, арбітражний керуючий, власник майна (орган, уповноважений керувати майном). У деяких випадках, передбачених Законом, приймають участь і інші особи: Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади, представник робітників боржника.

Из оставшихся в России трех заводов Кристалл - московского, барнаульского и смоленского - два первых быстро остановились. Бешеный рост цен съел все оборотные средства. Только смоленский Кристалл, который возглавлял Шкадов, сначала удержался на плаву, а затем пошел в гору. Случайность? Нет. Это был результат шкадовского умения считать, рисковать, поворачиваться к новому. Для начала он так реорганизовал производство, что появились микропредприятия замкнутого цикла. Они работали самостоятельно, вели каждое свою отчетность, что помогало видеть любой промах или достижение, но при этом не являлись юридическими лицами. Следующим шагом стало привлечение инвесторов. Дорогу к этому Шкадов нащупал еще до ельцинско-гайдаровских реформ. В 1990 году он создал совместное предприятие Кристаллдиам с участием короля бельгийской огранки Ицхака Баная. Это дало смоленскому производству миллионы долларов инвестиций. Затем, уже в реформенное время, по инициативе Шкадова было постепенно организовано еще 5 СП. Они вложили в развитие производства 20 миллионов долларов

1. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

2. Реферат о Пугачеве

3. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

4. Реферат по книге Фернана Броделя

5. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

6. Несколько рефератов по Исламу
7. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
8. Реферат по информационным системам управления

9. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

10. реферат

11. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

12. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

13. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

14. Реферат по менеджменту

15. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

16. Сборник рефератов о конфликтах

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Реферат по экскурсоведению

18. Реферат по экологии

19. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

20. Реферат для выпускных экзаменов

21. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

22. Реферат о США
23. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)
24. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

25. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

26. Мирова угода у справах про банкрутство

27. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

28. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

29. Фінансова санація та банкрутство підприємств

30. Фінансова санація та банкрутство підприємства

31. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

32. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

33. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

34. Виды налогов в Российской Федерации

35. Налоговая система государства, налоги и их виды

36. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

37. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

38. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации
39. Американская концепция реорганизации и банкротства
40. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

41. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

42. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

43. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

44. Виды подряда

45. Договор подряда и его виды

46. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

47. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

48. Обязательства: понятия и виды

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Прекращение юридического лица при банкротстве

50. Виды и стадии гражданского судопроизводства

51. Виды налогов за рубежом

52. Монархия, республика и их виды

53. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

54. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)
55. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
56. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

57. Виды соучастников

58. Понятие вещных прав, виды и т.п.

59. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

60. Понятие договора. Виды и формы договоров

61. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

62. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

63. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

64. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

65. Форма правления, понятие и виды

66. Правовые нормы: определение, признаки, виды

67. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

68. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

69. Правонарушения, их виды

70. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию
71. Трудовое право: понятие и виды переводов
72. Страхование как вид финансовой деятельности

73. Ценные бумаги: понятие и виды

74. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)

75. Банкротство. Конкурсное производство

76. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

77. Виды перевода

78. Керамика – один из видов народных художественных промыслов

79. Структура культуры. Классификация ее видов

80. Виды и жанры литературы средневековья

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

81. Бридж во всех видах

82. Каким видит Лермонтов героя своего времени в романе "Герой нашего времени"

83. Лессинг: «О законах временных и пространственных видов искусств»

84. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

85. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

86. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)
87. Виды интерфейсов
88. Представление чисел в виде суммы двух квадратов и ...

89. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

90. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

91. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

92. Виды соучастников

93. Виды юридических лиц

94. Анализ видов наказаний (таблица)

95. Дознание. Его виды (Доклад)

96. Виды и характер воздействия опасностей

Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Могут ли восстанавливаемые виды энергии полностью заменить фоссильные топлива?

98. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

99. Основные виды обучения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.