Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: „БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ” Спеціальність „Фінанси” ПЛАНВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду 1.3 Законодавство про банківську діяльність: перспективи та напрямки розвитку РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 2.1. Характерні риси та особливості розвитку банківської системи України 2.2 Аналіз кредитного ринку України 2.3 Аналіз депозитного ринку України РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 3.1 Інституційні зміни середовища діяльності комерційних банків 3.2 Іноземний капітал на банківському ринку України ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП В умовах перехідної економіки, на етапі формування та розвитку ринкових інститутів банківська система України ще сповна не мобілізувала й не реалізувала усі властиві їй стимулюючі можливості. Нерозв’язаними залишаються проблеми: підвищення рівня капіталізації банків; ефективності функ­ціонування банківської системи та способів оцінювання цієї ефективності; удосконалення державної стратегії розвитку банківської системи, яка б сприяла її надійній та ефективній діяльності. Відтак банківська система потребує удосконалення, розробки фундаментальних та прикладних засад її подальшого зміцнення, усунення негативних проявів, які мають місце в сучасній банківській практиці. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність проаналізувати теоретичні основи, охарактеризувати банківську систему, запропонувати практичні рекомендації для поліпшення управління її розвитком, спрямувати цей розвиток у необхідне для економіки та суспільства русло. Значний внесок у розробку питань теорії і практики функціонування бан­ківської системи здійснили зарубіжні вчені: Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, А.Пігу, Дж.Герлі, Е. Коен, Е. Шоу, М. Фрідмен, Ф. Мишкін, П. Роуз, Дж. Сінкі, А. Грязнова, Е. Жуков, В. Колесніков, Л. Красавіна, О. Лаврушин, Ю.А. Львов. Означеній тематиці присвячено праці вітчизняних вчених-економістів, зокрема: О. Барановського, О. Васюренка, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, Б. Івасіва, Г. Карчевої, О. Кі­рєєва, В. Кротюка, В. Лисицького, І. Лютого, Б. Луціва, В. Мі­щенка, А. Мороза, Л. Примостки, М. Пуховкіної, М. Савлука, В. Суторміної, Р. Тир­­кала, С. Циганова. Не зменшуючи значимості наукових напрацювань в рамках загальної теорії банківської системи, досліджень стосовно зарубіжних банків, окремих проблем функціонування вітчизняної банківської системи, зокрема її платоспроможності та ліквідності, слід все ж констатувати, що залишаються недостатньо вивченими особливості, тенденції і перспективні напрями розвитку банківської системи України. В умовах трансформацій, які відбуваються в країні, вони потребують глибшого розроблення як у теоретичному, так і в методично-практичному аспектах. Актуальність зазначених проблем, недостатній рівень вивчення економічною наукою теоретичних і дослідження практичних питань функціонування та розвитку банківської системи України в умовах перехідної економіки обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретичних і науково-методологічних положень щодо функціонування банків­ської системи в період становлення ринкових відносин, розробка шляхів забезпечення її стабільного та ефективного розвитку. Досягнення поставленої мети дипломного дослідження передбачає розв’я­зання таких завдань: проаналізувати сучасні методологічні підходи до питання сутності банків­ської системи; визначити критерії стабільного функціонування та сталого розвитку банків­ської системи перехідного типу; проаналізувати макроекономічні умови становлення та розвитку банків­ської системи України; визначити та розкрити основні напрями забезпечення сталого розвитку банківської системи України. Об’єкт дослідження – банківська система України як складова національної економіки, процеси її формування і розвитку в умовах перехідної економіки та механізми регулювання. Предмет дослідження – теоретичні і практичні проблеми становлення, функ­ціонування та розвитку банківської системи України. Теоретичною та методологічною основою даної дипломної роботи стали фундаментальні положення зарубіжної та вітчизняної теорії функціонування та розвитку банківської системи. Для досягнення визначеної мети залежно від складності наукових завдань застосовувався комплекс загальнонаукових методів: аналіз і узагальнення, класифікація, оцінювання; системний та порівняльний аналіз. Дипломна робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, предмет, об’єкт, завдання та методологічна база дослідження. Основна частина присвячена вивченню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дипломного дослідження. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Вважають, що перші банки виросли з контор міняйлі з'явилися в епоху Відродження в італійських містах. Як правило, під банком розуміють кредитну організацію, яка має виключне право здійснювати в сукупності такі банківські операції: залучення до вкладів грошових коштів; розміщення зазначених коштів від свого імені, за свій рахунок і на власний ризик, на умовах поворотності, платності, строковості; відкриття та обслуговування банківських рахунків і здійснення розрахунків. Банківські установи, на відміну від так званих &quo ;негрошових&quo ; кредитних установ, постійно створюють фінансові активи та керують їх переміщенням . Розкриваючи зміст поняття &quo ;банк&quo ;, необхідно звернути увагу на триваючий процес гармонізації банківського законодавства (зокрема в межах Європейського Співтовариства), оскільки міжнародне співробітництво в галузі банківського регулювання передбачає наявність щонайменше двох механізмів його здійснення - інституційного та нормативного. Європейське співробітництво знайшло відображення в банківських директивах, обов'язковість яких як нормативно-правових документів мала своїм джерелом Римський договір 1957 р.

про створення ЄЕС. У першу чергу йдеться про так звану першу банківську директиву - Директиву &quo ;Про координацію законів, правил і адміністративних положень, що регулюють організацію і ведення бізнесу кредитних організацій&quo ; від 12 грудня 1977 р. № 77/780, яка містить поняття кредитної організації. Стаття 1 Директиви визначає кредитну організацію як &quo ;підприємство, чий бізнес полягає в отриманні депозитів або інших належних поверненню грошових коштів від невизначеного кола осіб та в наданні кредитів за свій рахунок&quo ;. Основною метою першої Директиви стало встановлення подібної системи контролю та ліцензування діяльності кредитної організації в країнах - учасницях ЄЕС. У той же час слід зауважити, що Директива лише дала загальне визначення кредитної організації, залишивши за кожною країною право встановлювати критерії для ліцензування діяльності кредитних установ. Друга банківська Директива ЄС, прийнята 15 грудня 1989 р., була покликана скасувати недоліки попереднього документа і містила три основні принципи, що виражають сучасні сутнісні елементи європейського банківського законодавства: 1) єдина банківська ліцензія, основана на принципі взаємного визнання; 2) принцип контролю органів банківського нагляду держави походження; 3) принцип формулювання мінімальних стандартів пруденційного регулювання. Ці норми дістали подальший розвиток у наступних банківських директивах . Україна після проголошення незалежності одним з невідкладних і пріоритетних завдань визначила реформування банківської системи та, відповідно, розробку і прийняття національного банківського законодавства. У прийнятому 20 березня 1991 р. Законі України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ; банками визнавалися установи, функцією яких було кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій. Водночас зміни, що відбулися в національній економіці та політичному житті країни, потребували реформування банківського законодавства та врегулювання на рівні законів багатьох питань, які до того моменту залишалися врегульованими лише на рівні нормативно-правових актів НБУ. Нова редакція Закону України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ;, прийнята Верховною Радою України 7 грудня 2000 р., внесла істотні корективи в регулювання банківської справи. Однією з основних причин реформування банківської справи було спрямування державної політики на уніфікацію банківських стандартів та гармонізацію національного законодавства щодо законодавства ЄС. Законодавство визначає банк як юридичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення до вкладів грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (ст. 2).3

Краткий исторический обзор авиации 1917Pг. и начала 1918Pг. // Вестник воздушного флота.P 1933. P2. С. 524. Нелипович С. Г. «Фронт сплошных митингов». Обобщенные архивные данные об июньском наступлении 1917 года войск Юго-Западного фронта // Военно-исторический журнал.P 1999. P2. С. 3641. Савин В. С. Авиация в Украине. Очерки истории.P Харьков: Основа, 1995. 264 с. Тинченко Я. Перша укрансько-бльшовицька вйна (грудень 1917 березень 1918).P Кив-Львв: ¶нститут укранознавства м. Крипякевича НАН Украни, 1996. 371 с. Тинченко Я. Офцерський корпус Арм Укрансько Народно Республки (19171921): Наукове видання.P К.: Темпора, 2007. 536 с. Тинченко Я. Укранське офцерство: Шляхи скорботи  забуття.P К.: Тиражувальний центр УРП, 1996. 260 с. Харук А. ¶. Вйськова аваця доби Центрально Ради (листопад 1917-квтень 1918 рр.) // Всник Державного унверситету «Льввська полтехнка». P344. Держава та армя.P Львв. 1998. С.P100107. Харук А. ¶. Вйськово-повтрян сили Укрансько Держави: еволюця органзацйно структури // Всник Державного унверситету «Льввська полтехнка». P377. Держава та армя.P Львв. 1999. С.P4047. Харук А. ¶

1. Банківська система України та проблеми її реформування

2. Банківська система України

3. Банківська система України

4. Ліквідність банківської системи України

5. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

6. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
7. Банківська система та пропозиція грошей
8. Валютна система: України, світу, та Європи

9. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

10. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

11. Фінансова система України

12. Грошова система України

13. Банківська система

14. Бюджетна система України

15. Національна депозитарна система України

16. Правова система України

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

17. Судова система України. Конституційний Суд України

18. Художня культура незалежної України: традиції та новації

19. Організаційна структура митної системи України

20. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

21. Бюджетна система України

22. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи
23. Фінансова система України
24. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

25. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

26. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

27. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

28. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

29. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

30. Національний банк України та особливості його функціонування

31. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

32. Поняття, функції та система трудового права України

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

33. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

34. Історія становлення митної системи на теренах України

35. Водні шляхи та повітряний транспорт України

36. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

37. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

38. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
39. Історія держави та права України
40. Поняття, форма та функції Конституції України

41. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

44. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

45. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

46. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

47. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

48. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные

49. Методики оцінки фінансового стану банків України

50. Національний банк України

51. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

52. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

53. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

54. Державний ощадний банк України
55. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
56. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

57. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

58. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

59. Населення та трудові ресурси України

60. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

61. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

62. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

63. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

64. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие

65. Предмет та методологія інформаційного права України

66. Принципи розробки та оцінки державної політики України

67. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

68. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

69. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

70. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни
71. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України
72. Окупація України військами Німеччини та її союзників

73. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

74. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

75. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

76. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

77. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

78. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

79. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

80. Українська культура: становлення та розвиток

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

82. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

83. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

84. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

85. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

86. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
87. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
88. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

89. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

90. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

91. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

92. Вища освіта України і Болонський процес

93. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

94. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

95. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

96. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

98. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

99. Структура системи соціального захисту населення і політики України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.