Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Економічна сутність та форми оплати праці

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

План. 1. Економічна сутність оплати праці.3 2. Форми і системи оплати праці.6 1. Економічна сутність оплати праці. Політика в області оплати праці є складовою частиною управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, тому що заробітна плата є одним із найважливіших стимулів у раціональному використанні робочої сили. У літературі відсутнє загальноприйняте трактування заробітної плати. Заробітна плата - це виражена в грошовій формі частина національного доходу, що розподіляється по кількості і якості праці, витраченої кожним працівником, що надходить у його особисте споживання. Заробітна плата - грошове вираження вартості і піни робочої сили, що виступає у формі заробітку, виплаченого власником підприємства працівнику за виконану роботу. Заробітна плата - це винагорода за працю. Заробітна плата - це частина витрат на виробництво і реалізацію продукції, що йде на оплату праці працівників підприємства. У відповідності зі СТ.1 Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ; від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР заробітна плата- це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі яку згідно з трудовим договором власник або уповноважений ним орган сплачує працівнику за виконану роботу або зроблені послуги. Заробітна плата працівника, незалежно від виду підприємства, залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і кінцевих результатів господарської діяльності підприємства, регулюється податками і максимальним розміром не обмежується. Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засіб перерозподілу кадрів по галузях. Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата- це нарахована та отримана працівником заробітна плата за його працю за визначений період. Реальна заробітна плата- це кількість товарів і послуг, ЯКІ можна придбати за номінальну заробітну плату; реальна заробітна плата - це &quo ;купівельна спроможність&quo ; номінальної заробітної плати Реальна заробітна плата знаходиться у співвідношенні з номінальною: де Ірзп- індекс реальної заробітної плати; Інзп- індекс номінальної заробітної плати; Іц - індекс цін. Таким чином, перевищення інфляції в порівнянні з ростом номінальної заробітної плати приводить до зниження реальної заробітної плати, і навпаки. При відсутності інфляції ріст номінальної заробітної плати означає такий же ріст і реальної заробітної плати. Крім того, необхідно мати на увазі, що якщо ціни не повною мірою враховують якість продукції, то реальна заробітна плата знаходиться у прямій залежності від якості продукції. Тому система оплати праці на кожному підприємстві повинна враховувати інфляційні процеси, які відбуваються. Заробітна плата складається з основної (постійної) і додаткової (змінної) частин, а також заохочувальних виплат. Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітки, обслуговування, посадові обов'язки).

Вона встановлюється у виді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для працівників та посадових окладів для службовців. її розмір залежить від результатів роботи самого працівника. Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установленої норми, за трудові досягнення і винахідництво, за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством; премії, зв'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які здійснюються понад установлені зазначеними актами норми. Оплата праці кожного працівника регулюється податками, але максимальними розмірами не обмежується. 23 травня 2003 року Верховна Рада внесла зміни до Закону України &quo ;Про податок на доходи фізичних осіб&quo ; згідно з яким з 1 січня 2004 року запроваджується єдина ставка оподаткування фізичних осіб у розмірі 13 % замість існуючої шкали оподаткувань від 10 до 40% суми прибутків. І тільки з січня 2007 року почне застосовуватися єдина ставка 15 %. Особливе місце в системі оплати праці займає мінімальна заробітна плата, що являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівниками місячну, годинну норму праці Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання. Законом України &quo ;Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік&quo ; від 26.12.2002 р. № 372-1V встановлено з 1 січня 2003 року розмір мінімальної заробітної плати 185 грн. на місяць, а термін введення мінімальної зарплати 237 грн. перенесено з 1 липня на 1 грудня. Заробітна плата також класифікується по категоріях персоналу. Основні функції заробітної плати: • відтворювальна (забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації); • стимулююча (націлює працівників до ефективної діяльності на робочих місцях); • регулююча (повинна бути диференційована за професіями і рівнем кваліфікації працівника, важливістю та складністю виконуваної роботи); • соціальна (повинна забезпечувати рівну оплату за однакову роботу, враховуючи принцип соціальної справедливості). При розробці політики в області заробітної плати і її організації на підприємстві необхідно враховувати наступні принципи при оплаті праці: • справедливість, тобто рівна оплата за рівну працю; • урахування складності виконуваної роботи і рівень кваліфікації праці; • урахування шкідливих умов праці і важкої фізичної праці; • стимулювання за якість праці і сумлінне відношення до праці; • матеріальне покарання за допущений брак і безвідповідальне відношення до своїх обов'язків, що призвели до яких-небудь негативних наслідків; • випередження темпів росту продуктивності праці у порівнянні з темпами росту середньої заробітної плати; • індексація заробітної плати відповідно до рівня інфляції; • застосування прогресивних форм і систем оплати праці, що найбільшою мірою відповідають потребам підприємства.

2. Форми і системи оплати праці. У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і системи оплати праці, але найбільше поширення отримали дві форми оплати праці: відрядна і погодинна. Відрядна оплата праці - це оплата праці за кількість зробленої продукції (робіт, послуг), вона заснована на оплаті праці в прямій залежності від його результатів. Відрядну систему оплати праці на підприємстві найбільше доцільно застосовувати в наступних випадках: • є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт; • є значні замовлення на виготовлювану продукцію, а чисельність робітників обмежена; • одне зі структурних підрозділів підприємства (цех, ділянка, робоче місце) є &quo ;вузьким&quo ; місцем, тобто стримує випуск продукції в інших технологічно взаємозалежних підрозділах; • застосування цієї системи негативно не відобразиться на якості продукції; • існує гостра необхідність у збільшенні випуску продукції в цілому по підприємству. Відрядну оплату праці не рекомендується використовувати в тому випадку, якщо: • погіршується якість продукції; • порушуються технологічні режими; • погіршується обслуговування устаткування; • порушуються вимоги техніки безпеки; • перевитрачаються сировина і матеріали. Різновиди відрядної оплати праці: 1. Відрядно-преміальна - це така система оплати праці, коли робітник одержує не тільки відрядний заробіток, але і премію. Премія звичайно встановлюється за досягнення визначених показників: виконання плану виробництва продукції, завдань по якості продукції або економії у витраті матеріальних і інших видів ресурсів. 2. Непряма-відрядна - застосовується для оплати праці допоміжних робітників, заробітна плата яких залежить від результатів праці основних робітників, що обслуговуються ними. Питома вага робітників, які отримують заробіток по цій системі, порівняно невелика. У машинобудуванні непряма відрядна оплата застосовується для наладчиків, у текстильній промисловості - для зарядчиць уточних барабанів, стрічкарок і інших робітників, у металургії - для чергових слюсарів. 3. Відрядно-прогресивна оплата праці, як правило, вводиться тимчасово на найважливіших ділянках основного виробництва. При цій системі заробіток робітника визначається по виконанню норми виробітки, як і при прямій відрядній оплаті, тобто по встановлених розцінках. При перевиконанні установленої норми прогресивно збільшуються доплати до основної відрядної розцінки. Нарахування прогресивних доплат робиться по результатах місячної роботи. Така система оплати праці застосовується звичайно на вирішальних ділянках, що є &quo ;вузьким місцем&quo ;, у випадку особливої необхідності матеріального стимулювання робітників у зростанні виробітку. Недолік цієї системи в тому, що заробіток робітника зростає швидше, чим продуктивність праці. Розрахунок вимагає великої обчислювальної роботи. 4. Колективна відрядна (бригадна) оплата праці - відрядна форма оплати праці по результатах роботи колективу (бригади). Спочатку розраховується заробіток усієї бригади як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадну розцінку. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади методом коефіцієнто-годин або методом коефіцієнта виконання норм.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

2. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

3. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

4. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

5. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

6. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
7. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
8. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

9. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

10. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

13. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

14. Портфель цінних паперів - сутність та функції

15. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

16. Економічна ефективність птахівництва

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

17. Виробництво зерна, його економічна ефективність

18. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

19. Сутність та зміст контролю

20. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

21. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

22. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
23. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
24. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

25. Економічна ефективність організації виробництва пальто

26. Закон вартості: сутність та основні функції

27. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

28. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

29. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

30. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

31. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

32. Сутність витрат та методи їх зниження

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

33. Екологічна криза та форми її прояву

34. Валютні ризики: економічна природа та управління

35. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

36. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

37. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

38. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
39. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
40. Сутність і форми експертної профілактики

41. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

42. Економічна діяльність ООН

43. Зовнішня економічна діяльність

44. Поняття та сутність ефективності управління

45. Сутність, види та канали комунікацій

46. Форми і системи оплати праці

47. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

48. Сутність соціального контролю у сфері праці

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

50. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

51. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

52. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

53. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

54. Антимонопольна політика держави та її сутність
55. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання
56. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

57. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

58. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

59. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

60. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

61. Економічна теорія предмет і методи вивчення

62. Маркетингова сутність реклами

63. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

64. Поняття та форми державного устрою

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

65. Необережність як форма вини

66. Суспільна свідомість та її структура

67. Організація оплати праці на підприємстві

68. Облік витрат на оплату праці

69. Економічна безпека Росії

70. Хімічна промисловість України
71. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
72. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

73. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

74. Сутність перестрахування

75. Економічна оцінка кредитного процесу

76. Сутність токсикоманії

77. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

78. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

79. Харчова цінність та оцінка якості зерна

80. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

81. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

82. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

83. Хімічна промисловість України

84. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

85. Законність та правопорядок

86. Оплата праці
87. Поняття, сутність і зміст права
88. Сутність держави

89. Сутність і сфера міжгалузевого управління

90. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

91. Економічна інформатика

92. Економічна думка Древнього Сходу

93. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

94. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

95. Сутність міжнародного маркетингу

96. Сутність спонсорства

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

98. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

99. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.