Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат з політології Діалектика і проблеми взаємин людини і політики Проблема &quo ;людина і політика&quo ; існує з того часу, коли людина (за Аристотелем) стала людиною політичною, тобто усвідомила, що її життя залежить не лише від неї самої, а й від того, у який спосіб на нього впливають інші люди. Об'єктивно політика пронизує всі сфери існування суспільства, безпосередньо або опосередковано впливає на зміст життя всіх громадян. І це природно, бо людина тією чи іншою мірою залежна від усього, що відбувається в суспільстві. Можна не бути політиком вищого ешелону, середнього рівня або просто соціально активним громадянином, але багато реальних змін у житті всього суспільства безпосередньо залежать від соціального статусу, поведінки, позиції, як кажуть, рядового громадянина. Так буває під час виборів, референдумів, опитувань громадської думки, у процесі масових громадських, політичних акцій — маніфестацій, мітингів, пікетів тощо. Тобто політичний процес залежить від поведінки, дій, позицій навіть окремого громадянина, а не лише від політика вищого рівня. Особливо помітно це виявляється під час радикальних суспільно-політичних змін, перебудовчих процесів, коли виникає потреба мати, образно кажучи, єдину інтегральну думку, точку зору нації, народу, усіх громадян країни. Згадаймо бодай події останніх років в Україні — референдум з питання про незалежність, соборність України, парламентські, президентські вибори, акції громадського протесту або підтримки. Участь громадян у політичній діяльності, як і звичайний інтерес до політики, зумовлений багатьма обставинами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. До об'єктивних обставин належать реальний стан суспільних відносин, соціально-економічне, політичне становище у країні, а до суб'єктивних — рівень політичної культури, громадянської свідомості, підготовленості конкретних громадян до політичної діяльності. Про це йтиметься далі, а поки що варто визнати і взяти як домінанту точку зору, що проблема &quo ;людина і політика&quo ; досить складна, неоднозначна, однак завжди актуальна. Насамперед цю проблему варто розглядати в контексті реального стану конкретного суспільства, відносин, які в ньому склалися й існують. Перше. Незадовільний соціальний стан, соціальний захист не лише окремих громадян, а й великих соціальних груп, класів призводить до того, що рівень політичної активності представників таких груп, як і груп загалом нині далеко не однаковий. Згадаймо масштаби участі у процесах державотворення ще три — п'ять років тому інтелігенції, особливо творчої, або соціальну, політичну активність, яку останнім часом демонструють шахтарі. Так чи інакше, але глибоко проаналізувати причинно-наслідкові аспекти такої активності — завдання складне, але цікаве, актуальне. Друге. Саму по собі політичну діяльність, участь у ній громадян не можна розглядати лише як проблему односторонню, тобто що вона дає для вирішення загальнодержавних проблем. Не менш важливо, що, зокрема, дає така діяльність особі, конкретній людині, як сприяє формуванню її громадянської позиції. Адже відомо, що рівень політичної активності громадян прямо залежить від їхньої політичної культури, з одного боку, і від рівня демократизму у суспільстві — з іншого.

Це питання особливо актуальне для постсоціалістичних країн, де демократичні процеси лише починають розвиватися. Розглядаючи проблему суспільної свідомості, політичної активності громадян, варто враховувати не лише реалії сьогодення, а й історію, генезис, історичні джерела формування політичної свідомості українства. &quo ;Політизація сучасного світу, — зазначає український політолог Б. Гаєвський, — викликала до життя віками існуюче в народі бажання безпосередньо брати участь у політичній діяльності, взяти на себе турботу про власний добробут, який створюється не лише засобами продуктивної праці у сфері матеріального і духовного виробництва, а й за допомогою політики&quo ;. Такий стан справ надто характерний і для України у її нинішній суспільно-політичній ситуації. Загалом виокремлюють три основних типи взаємин (відносин) людини і політики або ставлення людини до політики. Перший — пов'язаний із залученням людини до політики, коли людина займає більш-менш активну громадсько-політичну позицію, виявляє активну політичну поведінку. У такому разі людина намагається вирішити власні проблеми через відповідний вплив на систему політичної влади. Другий тип відносин відчуження, або аномія, — характеризується розривом зв'язків людини з політичною владою. Людина зосереджусться головним чином на реалізації власних приватних інтересів. Норми, що регулюють суспільне життя, за різних обставин втрачають свій вплив на людину, людина піддає їх сумніву. Третій тип відносин характеризує повне злиття людини і політичної структури, підпорядкування особистого життя її потребам, ритму змін. Для такої ситуації властиве розчинення індивідуального життя в політичному. В остаточному підсумку формується специфічний тип авторитарної особи. Політика як відображення певних суспільних явищ неповторна, бо неповторними є і самі ці явища, і люди, які беруть в них участь. Інакше кажучи, викликає великий інтерес питання особливостей політичної діяльності окремо взятої людини — поєднання загального й особливого в такій діяльності. І все-таки на перший план виступають проблеми, пов'язані з мотивами, стимулами, що спонукають до політичної діяльності, тобто чому та чи інша людина цікавиться і бере участь у політичних діях і процесах. Аполітизм, байдуже ставлення до політики значної кількості людей — проблема складна і глибока. Підтвердимо це таким прикладом. Відомо, що для сучасної України чи не найактуальнішим є питання відродження власного національного виробництва. І не просто його відбудови, а відбудови на вищому технологічному й організаційному рівні. Отже, для цього потрібні не лише висококваліфіковані, високопрофесійні спеціалісти, а саме фахівці з відповідною мотивацією, з відповідною самодисципліною, організаторськими здібностями. Останні якості виховуються через формування національної самосвідомості кожного громадянина. Без цього нам вкрай важко буде не те що вдосконалити виробництво, а й відродити його, підняти на рівень передових технологій і технологічних процесів. Нажаль, бездуховність, яка запанувала в українському суспільстві, набирає загрозливих форм, особливо у молодіжному середовищі.

Самозадоволення, агресивна байдужість, зневажливе ставлення до знань, науки, інтелекту, до людей розумової праці можуть обернутися національною трагедією. Такі ситуації історії добре відомі. Сподівання, що всі ці вади, зокрема молоді, як, до речі, і дорослих, зникнуть тоді, коли стабілізується соціально-економічне становище суспільства, даремні й нереальні. Без цілеспрямованого виховання соціально активного громадянина нам не обійтися. І тут серйозно постає проблема політичної культури окремого громадянина, нації, народу. З огляду на зазначене у так званий перехідний період конче важливою є потреба створити засади для самодіяльності, саморозвитку громадян, насамперед, звичайно, працездатних. Що ж до молоді, то вона потребує першочергового — створення відповідних стартових умов, авансування свого розвитку і життєвого становлення. Отже, державні інституції, громадські структури, усі, кому болить доля молодих, мають підтримувати інноваційну, творчу діяльність молоді, її громадських організацій і об'єднань. Саме це сприятиме формуванню в молоді активної громадянської позиції, відчуття своєї значущості для суспільства, високої політичної культури. Це однак зовсім не означає, що не потребують уваги ціннісні орієнтації громадян (у тому числі дорослого населення), у яких вже сформувалися ідеали, визначилися ціннісні життєві орієнтації. Більшість цивілізованих народів живуть у сталих політично демократичних суспільствах і користуються природним правом на свободу людини, обмежену відповідними законами, спрямованими на незаперечення права на свободу інших людей. Однак є чимало народів, які поки що позбавлені умов життя у демократичних цивілізованих суспільствах. Звичайно, руйнування колишніх тоталітарних структур не може не призвести і до кризових явищ у суспільстві, бо передбачити розвиток історичних подій не завжди здатна навіть найкраща соціальна теорія. Заідеологізована ж свідомість владних соціальних структур потребує осмислення політико-культурного аспекту в побудові суверенної держави. Відомо, що історико-політична свідомість найбільш суперечлива в різних соціальних групах населення, а також у різних етнографічних регіонах країни. Вивчаючи проблему &quo ;людина і політика&quo ;, варто постійно мати на увазі цей та інші аспекти, зокрема такий: у трактуванні проблеми &quo ;людина і політика&quo ; є дві основні традиції. Перша пов'язана з наданням особі визначальної ролі у вирішенні найскладніших політичних проблем. Особливо помітно вона проглядалася наприкінці XIX — на початку XX ст., коли велися гострі дискусії навколо ролі видатних письменників (Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький та ін.), пролетарських, більшовицьких вождів (В. Ленін, Й. Сталін, Л. Троцький та ін.). Друга традиція — протилежна, пов'язана зі значним приниженням і взагалі запереченням ролі особи в політиці. Очевидно, істина — посередині. Багато здібних і талановитих поліпі к і її без відповідної підтримки мало чого вартують. Водночас правильно й те, що середовище висуває, впливає на формування і діяльність політика. Цікавою, зокрема, є і така думка: роль особи у Політиці відповідна тому, як середовище сприймає те, що вона йому пропонує (американський політичний психолог Ф.

Перш нж давати вдповдь на питання, яка консолдаця в нас  можлива  потрбна, доцльно з'ясувати соб позитивне розумння ц проблеми. Мамо на уваз створення такого укладу  взамовдносин укранських полтичних напрямкв, сил, тенденцй  акцй, щоб ус вони, збергаючи сво позитивн питоменност, окрем цл та прикмети, затримуючи свй власний шлях розвитку, прагнули передусм до здйснення одн, спльно нацонально мети, прямували до не в найзагальншому визначенн одним спльним шляхом у кардинальних питаннях нацонального буття, визнавали один рархчний уклад головних вартостей, однаков критер оцнки основних питань нацонально полтики, шанували й реалзували один головний принцип внутршньо-нацонального порядкування справ  визнавали авторитет одного, найвищого кервного чинника та репрезентац Украни. В таких рамцях мусить бути мсце для процесв внутршньо диференцяц, кристалзац та росту окремих течй, рухв й угруповань, можливсть для постйного розвитку в уклад й вдносинах помж тими чинниками та природн умови здорового суперництва й змагання за впливи

1. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

2. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

3. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

4. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

5. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

6. Національна політика СРСР в роки перебудови
7. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
8. Податкова політика України

9. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

10. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

11. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

12. Процентна політика комерційного банку

13. Інформаційна політика України

14. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

15. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

16. Кредитна політика комерційного банку

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

17. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

18. Державна політика соціального страхування

19. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

20. Облікова політика як елемент культури бізнесу

21. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

22. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
23. Економіко- і політико-географічне положення України
24. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

25. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

26. Принципи розробки та оцінки державної політики України

27. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

28. Сучасна мовна політика України

29. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

30. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

31. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

32. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

33. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

34. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

35. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

36. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

37. Політика суцільної колективізації

38. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.
39. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.
40. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

41. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

42. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

43. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

44. Асортиментна політика підприємства

45. Маркетингова товарна політика

46. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

47. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

48. Управління ціновою політикою підприємства

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

49. Цінова політика фірми та її оцінка

50. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

51. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

52. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

53. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

54. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
55. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
56. Торговельна політика розвинутих країн

57. Валютна політика України

58. Кадрова політика

59. Кадрова політика організації

60. Державна політика в Україні

61. Економічні чинники регіональної політики в Україні

62. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

63. Міжнародна політика і світовий політичний процес

64. Політологія як наука і політика як суспільне явище

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

65. Політик і політичний режим

66. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

67. Політика як суспільне явище

68. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

69. Політика і етика: соціально-філософський аспект

70. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації
71. Аналіз стану соціальної політики в Україні
72. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

73. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

74. Соціальна політика

75. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

76. Структура системи соціального захисту населення і політики України

77. Митна політика України

78. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

79. Сучасна митно-тарифна політика України

80. Бюджетна політика держави

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Грошово-кредитна політика

82. Державне регулювання соціальної політики

83. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

84. Суть фінансової політики держави

85. Фінансова політика

86. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством
87. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
88. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

89. Антимонопольна політика держави та її сутність

90. Грошово-кредитна політика держави

91. Державна промислова політика

92. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

93. Концепція непослідовності політики у часі

94. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

95. Особливості інноваційної політики розвинених країн

96. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

97. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

98. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

99. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.