Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий режим цінних паперів в Україні

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Тема: ЗмістВступ Розділ І. Загальна характеристика правового режиму цінних паперів 1.1 Поняття та зміст правового режиму цінних паперів 1.2 Правова природа цінних паперів 1.3 Класифікація цінних паперів Розділ ІІ. Правовий режим окремих груп цінних паперів 2.1 Правовий режим пайових цінних паперів 2.2 Правовий режим боргових цінних паперів 2.3 Правовий режим похідних цінних паперів 2.4 Правовий режим інших груп цінних паперів Розділ ІІІ. Правові проблеми співвідношення державного регулювання і ринкової саморегуляції ринку цінних паперів в Україні 3.1 Правові аспекти державного регулювання ринку цінних паперів 3.2 Правові форми саморегуляції ринку цінних паперів 3.3 Оптимізація співвідношення державного регулювання і ринкової саморегуляції ринку цінних паперів в Україні Висновки Список використанИХ ДЖЕРЕЛ ВступАктуальність теми дослідження. Ринок цінних паперів – це те нове, що з’явилося в економіці України у процесі формування ринкових відносин й виникнення ринку капіталу. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) виконує функцію посередника, приймаючи цінні папери, які пропонуються на публічних торгах, і конвертуючи їх у кошти шляхом продажу. Ринок цінних паперів – це ефективно функціонуючий організм, що є еволюційним за своєю природою. Розвиток ринку цінних паперів є життєво необхідним для активного зростання національної економіки й покращання рівня життя громадян. Ефективно функціонуючий ринок спрямовує фінансові кошти до тих компаній, які здатні забезпечити їм найбільш продуктивне використання. Фондові ринки є полем широкої діяльності не тільки для вітчизняних учасників, а й зарубіжних. Цьому сприяють лібералізація українського ринку, допуск нерезидентів на національні валютні та фінансові ринки, їх безпосередня участь в операціях поряд з резидентами, дерегулювання ринків, пов’язане зі скасуванням обмежень на проведення операцій для окремих учасників. При запозиченні законотворчого досвіду при формуванні вітчизняного законодавства не були враховані ті обставини, що норми, принципи та практика застосування іноземного законодавства, які регулюють ринок цінних паперів, не можуть у повному обсязі адекватно відобразити сучасний стан національної економіки. Світовий досвід у сфері правового регулювання ринку цінних паперів – це вже результат розвитку сталих, стабільних економік, і його повне перенесення на українську економічну ниву, яка ще тільки розвивається і є нестабільною, не є доцільним. Орієнтація на різноманітні моделі правового регулювання ринку цінних паперів призводить до неузгодженості нормативних актів, що видаються різними відомствами, уповноваженими здійснювати цей процес. На повну відсутність уніфікованого підходу до регулювання ринку цінних паперів більшість фахівців вказують, як на перешкоду на шляху розвитку фондового ринку і на дійове гальмо розвитку. З урахуванням вищезазначених обставин можна констатувати, що проблеми, які стосуються формування, застосування й удосконалення вітчизняного законодавства про ринок цінних паперів, потребують комплексного наукового дослідження. Недостатня їх правова розробка перешкоджає ефективному регулюванню відносин між учасниками ринку цінних паперів в Україні.

Стан справ у цій сфері правового регулювання ускладнюється також тим, що у вітчизняній юридичній літературі практично відсутні монографічні роботи, цілком присвячені дослідженню правових аспектів теорії та практики функціонування ринку цінних паперів в Україні і здійсненню господарської діяльності на ньому. Більшість робіт з цієї тематики присвячена виключно економічним аспектам функціонування цінних паперів. Цивільно-правові дослідження спрямовані, головним чином, на вивчення цінних паперів як об’єктів ринку. А ось досліджень самого фондового ринку, механізмів його функціонування та оптимізації засобів правового регулювання цих відносин явно не вистачає. Таким чином, актуальність наукового дослідження правових проблем функціонування ринку цінних паперів і здійснення господарської діяльності у цій сфері зумовлена: проведенням поглиблених економічних і правових реформ в Україні; необхідністю осмислення і виявлення специфіки українського цивільного законодавства про фондовий ринок і практики його застосування; недостатньою розробкою юридичних аспектів здійснення господарської діяльності на ринку цінних паперів та її регулювання; потребою теоретичного обґрунтування пропозицій по вдосконаленню законодавства щодо фондового ринку. Метою роботи є комплексне вивчення і дослідження загальних правових проблем регламентації відносин на ринку цінних паперів в Україні за допомогою цивільно-правового інструментарію, аналіз правових норм і практики їх застосування на ринку цінних паперів. Метою дослідження є також виявлення й узагальнення колізій у вітчизняному законодавстві, яке регулює відносини на ринку, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства про ринок цінних паперів України. Для досягнення вказаної мети дослідження було поставлено наступні задачі: охарактеризувати класифікацію цінних паперів та форми їх функціонування; дослідити склад і принципи формування чинного, цивільного законодавства про ринок цінних паперів; встановити правовий режим цінних паперів, співвідношення і роль його ключових категорій; вивчити й узагальнити систему правового регулювання ринку цінних паперів; розглянути форми саморегуляції ринку цінних паперів. Об’єктом дослідження виступають правові аспекти функціонування та регламентації ринку цінних паперів, функціонування комплексу правових засобів, які використовуються у цій сфері правового регулювання. Предметом дослідження є складний і внутрішньо суперечливий комплекс теоретичних та практичних проблем розглядуваних правовідносин, ступінь узгодженості нормативно-правових актів України, що становлять правову основу функціонування ринку цінних паперів. Теоретичну основу роботи становлять наукові праці відомих цивілістів фахівців у галузі загальної теорії права, торгівельного, підприємницького і банківського права. Були використані роботи, зокрема, М.М. Агаркова, Ч.Н. Азімова, С.С. Алєксєєва, Ю.Г. Басіна, В.А. Бєлова, М.І. Брагінського, С.М. Братуся, Є.А. Васильева, В.М. Гордона, А.С. Довгерта, В.Є. Жеребкіна, С.Ф. Кечекьяна, О.А. Красавчікова, І.Ю. Красько, Н.С. Кузнєцової, В.В

. Луця, А.В. Майфата, Г.К. Матвєєва, Я.М.Міркіна, Д.В. Мурзіна, І.Р. Назарчука, Н.О. Нерсесова, В.В. Оскольського, Л.І. Петражицького, О.А. Підопригори, А.О. Пушкіна, Б.Б. Рубцова, М.М. Сібільова, К.І. Скловського, І.В. Спасібо-Фатєєвой, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфіної, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, В.С. Щербіни, В.Л. Яроцького. Розділ І. Загальна характеристика правового режиму цінних паперів 1.1 Поняття та зміст правового режиму цінних паперівЗа своєю правовою природою цінні папери є одним із видів матеріальних об’єктів, які мають широке застосування в ринковій економіці. В правовій та економічній науці обґрунтовуються різні погляду як на поняття цінних паперів, так і на перелік документів, які до них відносяться. Об'єкти цивільних прав, як і їх суб'єкти, мають встановлений актами цивільного законодавства певний правовий стан. Для позначення правового стану суб'єктів цивільних прав вживається термін «правовий статус», який відображає сукупність цивільних прав та обов'язків, що їх має особа. Але цей термін не може бути використано для характеристики правового стану об'єктів цивільних прав, оскільки вони не наділені правами та обов'язками. Щодо об'єктів цивільних прав прийнято вживати термін «правовий режим». В теорії права склалося щонайменше три підходи до розуміння поняття «правовий режим». Згідно з першим підходом «правовий режим» трактується як встановлений порядок існування суспільних відносин. Термін «правовий режим» (франц. «геgime» - порядок, від лат. «regime » - управління, керівництво) означає особливий порядок, встановлений для певних сфер відносин чи суспільства в цілому. Загальними ознаками правового режиму є наявність певних правових можливостей та меж їх здійснення. Правовий режим - це нормативно встановлені правила відносно певного об'єкта відносин чи ситуації, яких повинні дотримуватись учасники відносин з приводу цього об'єкта чи ситуації. Другий підхід до розуміння суті «правового режиму» передбачає його ототожнення з особливим порядком правового регулювання. С. Алексеев визначає правовий режим як порядок регулювання, який виражається у багатогранному комплексі правових засобів, що характеризують особливе поєднання взаємодіючих дозволів, заборон, а також позитивних зобов'язань, які створюють особливу спрямованість регулювання . На думку М. Матузова, правовий режим - це особливий порядок правового регулювання, що виражається у певному поєднанні юридичних засобів і створює бажаний соціальний стан та конкретний ступінь сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів суб'єктів права. Відповідно до третього підходу «правовий режим» об'єктів цивільних прав зводиться до можливості або неможливості вчинення щодо них юридичних дій (правочинів). Як вважає Є. Суханов, значення категорії об'єктів цивільних правовідносин (об'єктів цивільних прав) полягає в тому, що для них встановлюється відповідний цивільно-правовий режим, тобто можливості чи неможливості вчинення з ними відповідних дій (правочинів), які мають певний юридичний (цивільно-правовий) результат. Закон &quo ;Про цінні папери та фондовий ринок&quo ; визначає цінні папери як грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, які визначають взаємовідносини між особою, що їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передавання грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Порядок разрешения экономических споров, возникших в связи с реализацией актов, составляющих правовую основу СЭЗ, должен определяться Положением о порядке решения экономических споров в СЭЗ. Важнейшей частью названного акта станет Положение о Третейском суде по экономическим спорам СЭЗ. Положением определяются правила подсудности, условия применения норм материального права РФ, условия и пределы применения международного торгового права к экономическим спорам в СЭЗ. Процессуальные нормы, определяющие правила рассмотрения, вынесения решения, его исполнения как на территории СЭЗ, так и вне ее, должны базироваться на Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10.06.58 г., Арбитражного Регламента UNICITRAL, Женевской конвенции 1961 г. Положение также должно предусматривать порядок разрешения споров в порядке ad hoc. 8. Легитимация (учреждение) СЭЗ может быть осуществлена приблизительно по следующему сценарию. Путем принятия компетентным представительным органом акта, в котором учреждается СЭЗ, принимается предложение о создании СЭЗ, устанавливаются налоговые льготы, таможенный режим, органы управления СЭЗ, специальный правовой режим, допускается применение международного права

1. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

2. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

3. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

4. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

5. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

6. Правовой режим военного мореплавания
7. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица
8. Правовой режим лесного фонда

9. Международно-правовой режим мирового океана

10. Информатизация в юриспруденции: правовой режим информационных ресурсов

11. Правовой режим казенных предприятий

12. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности

13. Правовой режим лесопользования

14. Эколого-правовой режим недропользования

15. Эколого-правовой режим пользования животным миром

16. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов

18. Ринок цінних паперів

19. Ринок цінних паперів

20. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными коммерческими организациями и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве

21. Правовой режим уставного капитала коммерческой организации

22. Чрезвычайный административно-правовой режим, понятие, содержание и правовое регулирование
23. Портфель цінних паперів - сутність та функції
24. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

25. Правовой режим земель промышленности

26. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

27. Административно-правовой режим (понятия, виды)

28. Демократический государственно-правовой режим

29. Міжнародно-правовий режим Антарктики

30. Правовий режим земель оздоровчого призначення

31. Правовий статус особи в Україні

32. Правовой режим дорожных чеков

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Правовой режим земель городов и отдельных категорий городских земель в Республике Беларусь

34. Правовой режим земель лесного фонда

35. Правовой режим земель Республики Беларусь

36. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств

37. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского хозяйства в Республике Беларусь

38. Правовой режим имущества предпринимательских структур
39. Правовой режим имущества супругов
40. Правовой режим иностранцев в зарубежных странах

41. Правовой режим коммерческой тайны по законодательству РФ

42. Правовой режим особо охраняемых природных территорий

43. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов в Республике Беларусь

44. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания

45. Процесуальний порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

46. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

47. Система государственных органов, регулирующих финансовые отношения в Российской Федерации. Правовой режим функционирования внебюджетных фондов государства

48. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

49. Державне регулювання ринку цінних паперів

50. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

51. Шляхи формування правової держави в Україні

52. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

53. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

54. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
55. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
56. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

57. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

58. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

59. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

60. Правова система України

61. Правове регулювання орендних відносин в Україні

62. Правове становище фермерського господарства в Україні

63. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

64. Режим закрытых административно-правовых образований

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні

66. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

67. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

68. Международно-правовой статус и режим Арктики и Антарктики

69. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

70. Правова охорона природно-заповідного фонду України
71. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор
72. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

73. Режим пользования водными объектами

74. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

75. Налоговая система России в новом правовом поле

76. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

77. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

78. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

79. Правовое регулирование государственной службы

80. Правовые акты управления

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Административно-правовой статус государственных служащих в России

82. Административно-правовой статус граждан

83. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

84. Источники правового регулирования банковской деятельности

85. Правовой статус Центрального Банка РФ

86. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
87. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ
88. Правовое положение Акционерного Общества

89. Вещно-правовые способы защиты права собственности

90. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

91. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

92. Гражданско-правовые сделки с квартирами

93. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

94. Организационно-правовые формы юридических лиц

95. Правовая охрана товарных знаков

96. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Правовой статус ценной бумаги

98. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

99. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.