Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Сутність соціальної роботи

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему Сутність соціальної роботи ПЛАН 1. Вступ. 2. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві 3. Напрямки соціальної роботи. 4. Світовий досвід соціальної роботи. 5. Використана література. 1. Вступ. Соціальна робота належить до професій, які виник­ли й утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його громадян. Вона покликана створювати необхідні умови не лише для соціального забезпечення окремих індивідів, груп, громад, а й для розвитку їхньої спроможності вибудовувати своє жит­тя, мобілізовувати внутрішні ресурси для подолання життєвих криз. Сучасна практична соціальна робота розвивається на основі науково обґрунтованих підходів, засади яких почали формуватися на початку XX ст., і потребує належної професійної підготовки. У суспільному житті більшості країн світу соціальні працівники відіграють важливу роль у плануванні, реа­лізації, оцінюванні та науковому вивченні соціальних програм, розрахованих на підтримку найрізноманітні­ших груп населення. У своєму розвитку соціальна робота набуватиме сутнісних ознак технології сприяння форму­ванню, здійсненню і реабілітації життєвих сил людини. 2. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві Соціальна робота є відносно новою практичною ді­яльністю й академічною дисципліною. Вона орієнтуєть­ся на допомогу у розв'язанні соціальних проблем окремої людини, груп, спит, їм розпиток у них техніки подолання труднощів і вироблення паличок самодопо­моги. Фундаментальними в соціальній роботі с принци­пи соціальної справедливості і дотримання прав люди­ни. У багатьох розвинутих країнах вона с однією з най­поширеніших професій. Попри те що деякі вчені починають відлік її історії ледь не з часів дохристиянської Київської Русі, не варто ототожнювати доброчинність і професійну діяльність спеціально підготовлених фахівців, які застосовують наукові, перевірені практикою моделі та підходи. З по­дібних міркувань не можна відносити до фахової соці­альної роботи заходи із соціального захисту людей по­хилого віку, дітей-сиріт, інших вразливих груп, які здійснювались різними радянськими відомствами (із соціального забезпечення, охорони здоров'я, народної освіти, внутрішніх справ). Сповідувана ними філософія і практика допомоги суттєво відрізнялися за своїми цін­ностями від того, що є сутністю соціальної роботи. Як самостійний вид діяльності соціальна робота ут­вердилася в Україні в середині 90-х років XX ст. Це бу­ло спричинено масштабними змінами в суспільстві, пе­редусім соціально-економічною кризою, а відповідно — появою вразливих груп населення, які потребували професійної допомоги, підтримки, і не лише матеріаль­ної. Адже соціально-економічна криза супроводжува­лась ідейною: руйнувалися звичні для багатьох людей ідеологічні, етичні принципи, вони опинилися наодин­ці з багатьма невідомими їм проблемами, що вселяло почуття невизначеності й нестабільності. Актуальні суспільні потреби обумовили відчутний інтерес до теорії і практики соціальної роботи, який постійно зростає. Донедавна на міжнародному рівні не було універ­сального визначення соціальної роботи як фахової ді­яльності, єдиного розуміння того, які види діяльності можуть бути включені у соціальну роботу, що є її об'єк­том, хто є її клієнтами, які її методи, хто такі соціальні працівники.

Сформульоване воно було у червні 2002 р. Міжнародною федерацією соціальних працівників і Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи з ог­ляду на суспільне значення діяльності соціальних пра­цівників, а не на конкретні види допомоги. У ньому йдеться про те, що професія «соціальний працівник» за­охочує соціальні зміни, розв'язання проблем у люд­ських стосунках, просуває ідею наснаження (надання влади та мобілізації), а також розширення меж свободи людей з метою поліпшення їхнього життя. Соціальна робота виникає там, де є взаємодія людей з їхнім ото­ченням. Певні уточнення сутності соціальної роботи містять­ся у коментарі до цього визначення: «Соціальна робота, здійснювана у різних формах, наявна там, де відбува­ються численні комплексні взаємодії між людьми та їх­нім середовищем. Місія соціальної роботи — надавати змогу людям якомога повніше розвивати власний по­тенціал, збагачувати своє життя і попереджувати ви­никнення дисфункцій. Професійна соціальна робота спрямована на вирішення проблем і зміни, а соціальні працівники є «агентами» змін у суспільстві, житті лю­дей, сімей та громад, яким вони прислуговуються. Соці­альна робота має систему цінностей, теорій і практики, взаємопов'язаних між собою». У цьому коментарі йдеться також про те, що соці­альна робота постала з гуманітарних і демократичних ідеалів, тому її цінності ґрунтуються на визнанні рів­ності, значущості та гідності усіх людей. У зв'язку з цим вона спрямована на задоволення потреб людей і розвиток людського потенціалу. Головною її мотиваці­єю є права людини і соціальна справедливість. Цим обу­мовлені її повсякденна увага до вразливих груп насе­лення, старання щодо викорінення бідності, надання свободи знедоленим, пригніченим людям з метою їх за­лучення до активного і повноцінного соціального жит­тя. Методологія соціальної роботи ґрунтується на дока­зових наукових знаннях, а її результати оцінюють з урахуванням конкретних умов її здійснення. Отже, соціальна робота є специфічним видом профе­сійної діяльності щодо надання державного і недержав­ного сприяння людині з метою забезпечення культурно­го, соціального і матеріального рівня її життя. Соціальна робота — галузь наукових знань і професійна діяль­ність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допо­моги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або від­новлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє ре­алізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню. Найсуттєвіше в цьому визначенні те, що соціальна робота є наукою і практикою, заснованою на певних те­оріях. Соціальне виключення в цьому контексті розгля­дається як позбавлення людей змоги брати участь у за-гальноприйнятих видах діяльності. Воно є породжен­ням неможливості людини доступитися до загально­прийнятих ресурсів суспільства. Як соціальний інститут соціальна робота орієнтова­на на розв'язання проблем,&quo ;спричинених негативними діями або бездіяльністю таких базових соціальних інс­титутів, як економіка, політика, сім'я та ін,„Вона є важ­ливим елементом інституційної структури суспільства, який надає відносинам допомоги усталеності і визначе­ності, розширює можливості реалізації потреб індивідів і суспільства, усуває ризики суспільної дестабілізації, вносить у дії суб'єктів, що перебувають у цій сфері, уз­годженість.

Соціальну роботу інколи вважають інстру­ментом реалізації соціальної політики, яка здійснюєть­ся через соціальну діагностику, соціальну корекцію, со­ціальну реабілітацію та інші механізми. 3. Напрямки соціальної роботи. Сучасний британський фахівець Стівен Шардлоу ви­окремлює такі напрями соціальної роботи: Допомога людям, які зіткнулися з проблемами, у пошуку шляхів їх розв'язання. Коло проблем, які мо­жуть належати до компетенції соціального працівника, охоплює труднощі у взаєминах з іншими людьми, не­здатність до виконання різних соціальних ролей, не­здатність доглядати за собою з певних причин, кризові ситуації в житті тощо. Допомога людям допомогти собі. Важливо, щоб робота з людьми була спрямована на допомогу у досяг­ненні ними власних цілей, формування здатності обхо­дитися без соціального працівника. Надання допомоги не тільки тим, хто її потребує, а й вживання заходів щодо захисту найвразливіших верств суспільства від інших осіб. Такими вразливими групами є: діти, які зазнають насильства; люди з пробле­мами у навчанні (розумово відсталі); пацієнти психіат­ричних служб; люди похилого віку, яких родичі можуть використовувати у своїх інтересах. У таких ситуаціях со­ціальний працівник зобов'язаний, згідно із законодавс­твом багатьох країн, забрати людину із середовища, яке посягає на неї. В Україні соціальні працівники таких повноважень не мають. Здійснення за рішенням суду нагляду за людьми. Наприклад, у Великобританії з цією метою функціонує така сфера соціальної роботи, як пробаційна служба, покликана здійснювати нагляд за особами, чия вина до­ведена судом, але не засудженими до тюремного ув'язнення. Соціальні працівники пробаційної служби ма­ють надавати рекомендації суду стосовно соціальної си­туації людини, які він враховує при винесенні вироку. 5. Здійснення догляду за особами, неспроможними доглядати за собою. Клієнти, які потребують такого до­гляду, перебувають у будинках для людей похилого ві­ку, дитячих будинках та інших закладах. Цей перелік напрямів соціальної роботи неповний, але він дає загальне уявлення про її зміст. 4. Світовий досвід соціальної роботи. Сфера компетенції соціальної роботи у різних краї­нах має свої межі та особливості. Це обумовлено куль­турними, історичними традиціями надання суспільної допомоги, політико-ідеологічними поглядами на роль соціальних служб і соціальних працівників у суспільс­тві. Наприклад, у Великобританії до соціальної роботи не належать робота з молоддю і робота в громаді. А соці­альний працівник може бути бакалавром психології і магістром соціальної роботи або бакалавром соціальної роботи і магістром ділового управління тощо. У Франції соціальною роботою займаються праців­ники служби пробації (нагляду за правопорушниками за місцем їх проживання), експерти із спеціальної осві­ти, дошкільні вчителі, персонал дитячих садків, меди-ко-психологічні працівники, асистенти соціальних служб, сімейні консультанти, соціальні аніматори (фа­хівці з організації культурного дозвілля), надомні (сі­мейні) помічники. Координує цю роботу Міністерство соціальних справ і національної солідарності.

В рядах ОУН повинн мати мсце вс, що ршились боротися за УССД (Укранську Самостйну Соборну Державу), без огляду на х ставлення до релг, без огляду на визначення себе членами то чи ншо церкви Ми не мислимо укрансько держави з тоталтарною монопартйною диктатурою. Вважамо конечним, так для боротьби, як  до будови державного життя, притягнути всх членв  вартсних укранцв, без огляду на х партйну приналежнсть, соцальне положення чи т.п. нш рзниц. Ми вдверто заявлямо, що ми - за демократичний устрй в УД, але ми також за сильну державу, за твердий порядок у нй, проти анархзму». Слд взяти до уваги, що цей лист не призначався для чисто пропагандистських цлей, це був документ для внутршнього з'ясування ставлення до рзних питань деологчно та полтично дяльност. ¶ знову повертамося до нашого головного героя - до Степана Бандери. Як бачимо, жилося йому важко в усх вдношеннях: у побутовому (правда, в нього була власна машина, синй «опель-каптан», за якою його вистежив майбутнй вбивця, а для радянських людей автомобль слугував ознакою заможност, тож можемо додати, що вн був старий), у полтичному (колись розколота ним самим ОУН тепер розкололася ще двч: спочатку в 1946 р. вдкололась ОУН за кордоном, потм у 1954 р. виникла ОУН так званих «двйкарв», оскльки  очолило дво - Зенон Матла  Лев Ребет), нарешт, просто в чисто людському

1. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

2. Сутність і значення соціального страхування

3. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

4. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

5. Соціальна цінність права

6. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
7. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам
8. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

9. Сутність та зміст сучасного менеджменту

10. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

11. Сутність витрат та методи їх зниження

12. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

13. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

14. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

15. Сутність перестрахування

16. Сутність токсикоманії

Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели

17. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

18. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

19. Поняття, сутність і зміст права

20. Сутність держави

21. Сутність і сфера міжгалузевого управління

22. Сутність Римського права
23. Поняття "культура" та її сутність
24. Сутність маркетингу

25. Сутність міжнародного маркетингу

26. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

27. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

28. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

29. Поняття і сутність менеджменту

30. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

31. Сутність лідерства та управління

32. Сутність планування і етапи планування

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

33. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

34. Сутність та зміст контролю

35. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

36. Сутність і зміст педагогічної етики

37. Партійні системи: сутність і типи

38. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
39. Сутність лібералізму
40. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

41. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

42. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

43. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

44. Сутність протестантської філософії

45. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

46. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

47. Сутність і особливості фінансів

48. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

49. Сутність та призначення фінансів

50. Антимонопольна політика держави та її сутність

51. Економічна сутність монополізму

52. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

53. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

54. Сутність керування ризиками
55. Сутність нагромадження капіталу
56. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

57. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

58. Соціальна захищеність дітей в Україні

59. Зайнятість: соціально-трудові відносини

60. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

61. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

62. Тривожність як соціально-педагогічне явище

63. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

64. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

65. Про практичність соціальної психології

66. Соціальні ролі та особистість

67. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

68. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

69. Виникнення соціальної роботи як професії

70. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях
71. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи
72. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

73. Історія фахової соціальної роботи в Україні

74. Клієнти в соціальній роботі

75. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

76. Практична сфера соціальної роботи

77. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

78. Системна модель соціальної роботи

79. Соціальна робота з людьми похилого віку

80. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

82. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

83. Стратегії втручання у соціальній роботі

84. Філософія соціальної роботи

85. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

86. Моральні норми у соціальній роботі
87. Нормативна база соціальної роботи в Україні
88. Еволюція методології фахової соціальної роботи

89. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

90. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

91. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

92. Соціальні групи

93. Соціальні інститути.

94. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

95. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

96. Право як спеціальне соціальне явище

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

97. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

98. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

99. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.