Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти та науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови і методики її викладання Дипломна робота ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ Виконала студентка 53 групи факультету ПВПК Корчевська Л. Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Наумчук М.М. Тернопіль 2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1 Психолого-педагогічне трактування сутності поняття «культура мовлення» 1.2 Психолого-лінгвістичні основи формування культури мовлення у молодших школярів РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ 2.1 Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови 2.2 Диференційована система творчих робіт учнів як засобу формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови 2.3 Експериментальна перевірка запропонованої методики формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП В умовах національного та соціально-культурного відтворення, становлення державності та демократизації суспільства, відродження інтелектуального та духовного потенціалу громадян України, розширення сфер функціонування української мови як державної особливої ваги набуває культура усного мовлення – найважливішого засобу спілкування, виховання і всебічного розвитку особистості. Відповідно до сучасних потреб прийнято ряд документів, які визначають шляхи реалізації наскрізного завдання в галузі мовної освіти Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, окреслюючи перспективи подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, наголошує на тому, що “освіта сприяє формуванню високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до державної мови”. Відтак, особливої значущості набуває робота, спрямована на формування культури українського мовлення, починаючи з початкової ланки загальноосвітньої школи, оскільки набуті в молодшому шкільному віці лінгвістичні знання та мовленнєві вміння стають підґрунтям комунікативної досконалості та нормативності мовлення. Проблема культури мовлення завжди була у центрі посиленої уваги вітчизняних лінгвістів і методистів (Н.Д. Бабич, І.К. Білодід, О.М. Біляєв, С.Я.Єрмоленко, М.А. Жовтобрюх, А.П. Каніщенко, А.П.Коваль, Л.І.Мацько, М.І. Пентилюк, М.М. Пилинський, В.М. Русанівський та ін.). Вченими визначено питання мовної культури людини та суспільства, теорії мовної норми, комунікативні якості культури мовлення., психологічний та психолінгвістичний аспекти породження та особливостей усномовленнєвих висловлювань, які досліджували Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, І.О. Синиця та ін. Однак дослідниками висвітлено питання вдосконалення мовної майстерності тих, хто вже одержав шкільну освіту (студентська молодь, вчителі), тоді як систематична робота щодо формування й удосконалення мовленнєвої культури, саме учнів загальноосвітньої школи, зокрема початкової, залишається актуальною і водночас недостатньо розробленою.

Окремі аспекти розвитку мовленнєвої культури школярів початкової ланки знаходимо, аналізуючи дослідження методичного характеру: становлення і розвиток орфоепічних норм мовлення молодших школярів (М.Л.Микитин), прийоми вироблення у дітей навичок україномовного етикету (Р.М. Миронюк), формування орфографічних норм української мови у молодших школярів (Р.І. Черновол-Ткаченко) тощо. Натомість пошук шляхів оптимізації мовного виховання, перш за все формування нормативного українського мовлення учнів ще не був предметом спеціального дослідження вчених. Гостра необхідність розробок цієї лінгводидактичної проблеми у зв’язку з потребами сьогодення зумовили вибір теми нашого дослідження “Формування культури мовлення молодшихшколярів на уроках рідної мови”. Об’єкт дослідження – процес формування культури мовлення молодших школярів. Предмет дослідження – педагогічні умови формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови. Гіпотеза дослідження – якщо під час оволодіння загальномовленнєвими вміннями та навичками впроваджувати науково обґрунтовану та методично доцільну педагогічну технологію формування культури мовлення, яка включає поетапність засвоєння основних комунікативних ознак мовленнєвої культури, раціональне використання адекватних методів, прийомів і засобів мовленнєвого розвитку, відповідну організацію навчально-мовленнєвої діяльності шляхом мовного забезпечення і побудови системи вправ, то це підвищить ефективність оволодіння молодшими школярами нормативним мовленням. Відповідно до мети та гіпотези дослідження були поставлені такі завдання: На основі аналізу психолого-педагогічної, лінгвістичної та навчально-методичної літератури, шкільних програм і підручників, практики сучасної початкової школи вивчити стан досліджуваної проблеми. Розкрити зміст поняття &quo ;культура мовлення&quo ;, з’ясувати психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи формування культури мовлення. Обґрунтувати психолого-педагогічні передумови процесу формування мовленнєвої культури учнів початкових класів. Визначити провідні принципи та критерії добору мовного матеріалу, згідно з якими розробити лінгводидактичну технологію формування культури мовлення молодших школярів. Експериментально перевірити лінгводидактичну технологію формування культури мовлення молодших школярів. Зробити висновки і запропонувати вчителям-практикам рекомендації щодо формування основних комунікативних ознак мовленнєвої культури. Для вирішення поставлених завдань використані такі методи дослідження: а) теоретичні – вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, прогнозування і моделювання навчально-мовленнєвої діяльності; синтез емпіричного матеріалу; б) емпіричні – цілеспрямоване педагогічне спостереження та аналіз уроків української мови і читання; вивчення продуктів мовленнєвої діяльності учнів; анкетування, бесіди; узагальнення передового педагогічного досвіду; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний); методи математичної обробки експериментальних даних.

Використані методи забезпечили комплексне пізнання предмета дослідження, дали можливість кількісно та якісно проаналізувати експериментальні дані. Дослідження здійснювалось у три етапи. На першому етапі (2005-2006 рр.) відбувалося теоретичне вивчення і аналіз лінгвістичної, психолого-педагогічної та методичної літератури, наукових праць з проблеми започаткованого дослідження. Проводилась робота, спрямована на визначення і конкретизацію об’єкта, предмета і гіпотези дослідження, уточнювалися завдання і методика дослідно-експериментального навчання, здійснено констатувальний експеримент. На другому етапі (2006-2007 рр.) теоретично обґрунтовано і перевірено на практиці компоненти (педагогічні умови) технології формування культури українського мовлення молодших школярів, проведено формувальний експеримент, під час якого перевірялася ефективність запропонованої технології формування мовленнєвої культури. На третьому етапі (2007-2008 рр.) здійснювалось узагальнення й уточнення основних результатів дослідження, теоретичне осмислення експерименту. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої лінгводидактичної технології формування культури мовлення молодших школярів, визначенні психолого-педагогічних умов її реалізації, етапів і методів навчально-мовленнєвої діяльності щодо вироблення основних комунікативних ознак мовленнєвої культури. Практичну значущість дослідження становлять визначені провідні принципи та критерії добору мовного матеріалу, дібрана система вправ для формування основних комунікативних ознак мовленнєвої культури. Розроблений зміст лінгводидактичної технології може бути використаний учителями початкових класів у практиці навчально-мовленнєвої діяльності з вивчення української мови. Результати дослідження слугуватимуть поліпшенню професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, розробці навчально-методичних посібників для розвитку мовлення у молодших школярів. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1 Психолого-педагогічне трактування сутності поняття «культура мовлення» У всі часи у різних народів цінувалися люди з високою культурою, здатні відстоювати свою точку зору, говорити просто, логічно, доступно, лаконічно, але в той же час впевнено. Сьогодні вміння вести діалог, дискусію, презентацію, викликати певні емоції, бажання висловлюватися цінується високо і є необхідною якістю культурної сучасної особистості. У нових соціально - економічних умовах розвитку державності зростає значення і вимоги до формування соціально - активної, культурної та духовно багатої особистості. Однією із основних умов цього процесу є набуття школярами умінь і навичок вільно і грамотно володіти рідною мовою. Не володіючи досконало багатством рідної мови, громадянин буде не спроможним розвинути свою думку, оформити діловий документ, грамотно і переконливо представити виробничі інтереси, а від цього будуть гальмуватись функції, що покладені на нього суспільством.

Автори програми посилаються на Послання В.Путіна Федеральним Зборам РФ від 25 квітня 2005 року, в якому поставлена задача „формування єдиного економічного, гуманітарного і правового простору СНД, оскільки Росія зв’язана з колишніми республіками СРСР... єдністю історичної долі, російською мовою і великою культурою”. Перекладаючи цю вказівку загальнозрозумілою мовою, виходить, що Москва поставила за мету відновлення російської імперії, інакше як трактувати єдиний „економічний, гуманітарний і правовий (!!!) простір”. Фінансування програми передбачає видатки в сумі 1300 мільйонів рублів, зокрема „на забезпечення ефективного функціонування російської мови як основи розвитку інтеграційних процесів в СНД - 402,5 мільйони рублів.” Чи не з цього рядка урядового російського документу проходить фінансування різноманітних проросійських організацій та партій, які з піною навколо рота, доводять необхідність запровадження „другої державної”? Чи не на реалізацію цієї програми спрямовані "інтеграційні" дії депутатів, які голосують за це питання на „регіональному” рівні? І ще кілька моментів, які проливають світло на ті речі, які залишились „за кулісами” цієї доволі цікавої програми

1. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

2. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

3. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

4. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

5. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

6. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах
7. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання
8. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

9. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

10. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

11. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

12. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

13. Розвиток української лексикографії

14. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

15. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

16. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

18. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

19. Розвиток мовлення молодших школярів

20. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

21. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

22. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів
23. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства
24. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

25. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

26. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

27. Розвиток мовлення молодших школярів

28. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

29. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

30. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

31. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

32. Суржик - проблема української мови

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

33. Становище Української журналістики в 20-х роках

34. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

35. Архетипи та універсалії української ментальності

36. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

37. Форми української держави

38. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв
39. Основи ділової української мови
40. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

41. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

42. Формування і становлення української юридичної термінології

43. Історія розвитку української мови

44. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

45. Вивчення сучасної української літературної мови

46. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

47. Відродження української держави

48. Євген Чикаленко - меценат української культури

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Зародження української державності

50. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

51. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

52. Політична система Української козацької держави

53. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

54. Процес перетворення української народності в націю
55. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
56. Становлення української державності 1648-1657рр.

57. Становлення української інтелігенції

58. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

59. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

60. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

61. З історії української кухні

62. Витоки української художньої культури

63. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

64. Етап першого відродження української нації

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

65. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

66. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

67. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

68. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

69. Українсько-бельгійські відносини

70. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)
71. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
72. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

73. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

74. Види трудової діяльності молодших школярів

75. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

76. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

77. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

78. Гра як метод виховання молодших школярів

79. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

80. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

82. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

83. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

84. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

85. Пізнавальна активність дошкільнят

86. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання
87. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра
88. Розвиток недільних шкіл в Україні

89. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

90. Специфіка та типи уроку українського народознавства

91. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

92. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

93. Урок українського народознавства

94. Формування геометричних понять у молодших школярів

95. Формування екологічної культури молодших школярів

96. Формування здорового способу життя молодших школярів

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

97. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

98. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

99. Формування правильної дикції у молодших школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.