Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інноваційна діяльність

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Економіка та організація інноваційної діяльності” Вихідні дані: приріст виробництва, тис.од./р. 25( 1)=25 (5 1)=150 собівартість продукції грн./од. 14,0 ціна реалізації грн./од. 16,2 строк впровадження проекту, р. 7 первинна вартість нових фондів, тис.грн. 1175,0 ліквідаційна вартість фондів, тис.грн. 35,0 життєвий цикл проекту, р. 5 1. Розрахунок витрат проекту Розмір капітальних вкладень визнається на основі вартості виробничих фондів, що впроваджуються, шляхом збільшення їх вартості на суму транспортно-заготівельних витрат. Транспортно-заготівельні витрати становлять 3% від вартості обладнання і дорівнюють: ТЗП=1175,0 0,03=35,25 тис.грн. Визначимо початкову вартість виробничих фондів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Капітальні вкладення складатимуть: Фп=1175,0 35,25=1210,25 тис.грн. Суму амортизаційних відрахувань обчислюємо за формулою (1): (1), Де Фп – початкова вартість виробничих фондів, що впроваджується, з урахуванням транспортно-заготівельних витрат; Фл – ліквідаційна вартість виробничих фондів, тис.грн. Тсл – роки життєвого циклу проекту, р. Щорічні експлуатаційні витрати складаються з приросту витрат підприємства по експлуатації і утриманню нового обладнання. Ці додаткові експлуатаційні витрати не містять в собі амортизаційні відрахування на повне відновлення. Для першого року розрахунок експлуатаційних витрат не проводиться. Експлуатаційні витрати (Ре) по показових повних періодах часу із другого по зак4лючний роки життєвого циклу проекту визначаються за формулою (2): Рв=С ∆Q-Ра (2); де С – собівартість виробництва одиниці продукції, грн.; ∆Q – приріст обсягу випуску продукції, тис. од./р.; Ра – сума річних амортизаційних відрахувань по новому обладнанню. Ре = 14,0 150-235,05=1864,95 тис. грн. Починаючи з третього року відбувається зменшення собівартості продукції на 2% кожен рік, що зумовлює зменшення і експлуатаційних витрат. Вважаємо собівартість для третього і подальших років 13,72; 13,45; 13,18 грн. відповідно. 3-й рік: Ре = 13,72 150-235,05=1822,95 тис. грн. 4-й рік: Ре = 13,45 150-235,05=1782,45 тис. грн. 5-й рік: Ре = 13,18 150-235,05=1741,95 тис. грн. 2. Розрахунок вигод проекту Вигоди другого року життєвого циклу проекту визначаються на основі приросту обсягу випуску продукції та її вартості (3). В= ∆Q Ц (3), де Ц – ціна реалізації одиниці продукції, грн./од. В=150 16,2=2430,0 тис. грн. Отримані значення номінальних вигод і витрат зведемо у таблицю 1. Таблиця 1. Номінальні вигоди і витрати по роках життєвого циклу рік Капітальні вкладення, тис.грн. Експлуатаційні витрати, тис.грн. Вигоди проекту, тис.грн. 1 1210,25 - - 2 - 1864,95 2430,00 3 - 1822,95 2430,00 4 - 1782,45 2430,00 5 - 1741,95 2430,00 всього 1210,25 7212,30 9720,0 3. Фінансування проекту Вважаємо, що для здійснення інноваційного проекту підприємство частково покриває потребу в інвестиціях банківським кредитом. Підприємство взяло кредит на 3 роки в розмірі 15% від необхідних капіталовкладень на суму 1210,25 0,15=181,53 тис.грн. Кредит буде погашатися рівними частинами з виплатою відсотків за кредит в розмірі 20% річних від середньої величини заборгованості.

Сумарний відтік коштів, пов’язаний з обслуговуванням кредиту за рік розраховується як сума повернення основного боргу по кредиту і виплати процентів за кредит. Всі розрахунки по обслуговуванню довгострокового кредиту підприємства наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Розрахунок грошових потоків по кредиту показники 1 рік 2 рік 3 рік 1. Повернення основного боргу, тис.грн. 60,51 60,51 60,51 2. Розмір заборгованості на початок року, тис.грн. 181,53 121,02 60,51 3. Розмір заборгованості на кінець року, тис.грн. 121,02 60,51 - 4. Середньорічна заборгованість, тис.грн. 151,27 90,76 30,25 5. Виплата процентів по кредиту, тис. грн. 30,25 18,15 12,10 6. Відтік коштів по кредиту за рік, тис.грн. 90,76 78,66 72,61 Значення номінальних грошових вигод і витрат по роках життєвого циклу проекту (наведені в таблиці 3) дозволяють розрахувати показники ефективності проекту. Чисті вигоди кожного року визначаються різницею припливу грошових коштів (вигод проекту) і відтоку коштів (капітальних вкладень, експлуатаційних витрат і обслуговування довгострокового кредиту). Таблиця 3 Грошові потоки проекту по роках життєвого циклу Грошові потоки 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік всього Відсоток коштів 1301,01 1943,61 1895,56 1782,45 1741,95 8664,58 1) капітальні вкладення, тис.грн. 1210,25 - - - - 1210,25 2) повернення кредиту, тис.грн. 60,51 60,51 60,51 - - 181,53 3) проценти за кредит, тис.грн. 30,25 18,15 12,10 - - 60,50 4) експлуатаційні витрати, тис.грн. - 1864,95 1822,95 1782,45 1741,95 7212,30 Приплив коштів (вигоди), тис.грн. - 2430,0 2430,0 2430,0 2430,0 9720,0 Чисті грошові потоки проекту -1301,01 486,39 534,44 647,55 688,05 1055,42 4. Комплексна оцінка ефективності інноваційного проекту Основними показниками загальної економічної ефективності інновацій є: інтегральний ефект (чиста теперішня вартість); індекс рентабельності інновацій; норма рентабельності; період окупності. Чиста приведена вартість проекту ( PV) дозволяє одержати найбільш узагальнену характеристику результатів інвестування та являє собою дисконтова ну вартість вигод проекту, зменшену на дисконтова ну вартість витрат по всьому життєвому циклу. Проведемо дисконтування номінальних потоків вигод і витрат при дисконтова ній ставці 15% ( r ) та розрахуємо читсу приведену вартість проекту за формулою (4): (4), де Ві – вигоди проекту, тис.грн.; Сі – витрати проекту, тис.грн.; – відповідний період життєвого циклу проекту; – кількість років; r – ставка дисконту. Розрахуємо коефіцієнт дисконтування по рокам (5): (5), Тоді чиста приведена вартість проекту становитиме: PV= 688,05 0,497=299,85 тис.грн. Враховуючи, що PV›0, то інноваційний проект приймається до реалізації. Розрахуємо індекс доходності, який показує ефективність кожної грошової одиниці незалежно від суми загальних інвестицій і розміру (масштабу) проекту і обчислюється за формулою (6): ІД=1,05 Так як ІД›1, інноваційний проект – ефективний. Під внутрішньою ставкою доходності (рентабельності) (IRR) зуміють таку торгову ставку дисконту, при якій PV=0, тобто при цій ставці проект буде беззбитковим та дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

Висновок: чиста приведена вартість PV = 299,85 › 0 тис.грн., тобто має позитивне значення і значення індексу прибутковості ІД = 1,05 › 1, то в даному випадку проект є доцільним. Отже, проект з наявними показниками є доцільним для впровадження. Розрахуємо внутрішню ставку доходності (IRR)- порогову ставку дисконту, при якій PV=0 тобто за яких умов проект ще прибутковий Проведемо дисконтування номінальних потоків вигод і витрат при дисконтова ній ставці 20% ( r ) та розрахуємо чисту приведену вартість проекту за формулою (4): Таблиця 4 рік Чисті вигоди, тис.грн. 20% Коефіцієнт дисконтування Чисті дисконтні вигоди 1 -1301,01 0,83 -1079,83 2 486,39 0,694 337,55 3 534,44 0,482 257,60 4 647,55 0,232 150,23 5 688,05 0,054 37,15 Тоді чиста приведена вартість проекту становитиме: PV= 688,05 0,054=-297,3 тис.грн. Враховуючи, що PV‹0, то інноваційний проект не приймається до реалізації. Розрахуємо індекс доходності, який показує ефективність кожної грошової одиниці незалежно від суми загальних інвестицій і розміру (масштабу) проекту і обчислюється за формулою (6): ІД=0,92 Так як ІД‹1, інноваційний проект не ефективний. Отже при 15% дисконтуванні інноваційний проект являється ефективним і приймається до реалізації, а при 20% дисконтуванні проект не приймається до реалізації так як є неефективним.

Це саме ставлення нехтування рацю визвольно боротьби призвело УНРаду в дальшому послдовному розвитку до вдступства вд принципв самостйницько полтики, як ще недавно вона сама пдписувала. Спвпраця з непередршенською акцю скомпром-тувала УНРаду до решти. Структура УНРади зробила  в неменшй мр непридатною до рол нацонально-полтичного центру. Саме зговорення полтичних угруповань може дати тльки початок формуванню такого центру, але не вистача як дина  постйна основа  снування. Для цього необхдною  бодай спвучасть загалу емAрацйного громадянства. Теж, коли йде тльки про мжпартйний центр, який, одначе, мав би провадити поважншу полтичну роботу, а не лише координувати полтику й дяльнсть причасних партй, то його структура повинна б теж вдповдати силовому вдношенню угруповань  давати мсце для перодичного переврю-вання  поновлювання складу. Застосування паритетности угруповань, чи штучно скомбнованих, а в полтичнй практиц неснуючих секторв, як постйно структурно основи центру,P це безприкладний курйоз

1. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

2. Інноваційна діяльність підприємства

3. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

4. Інвестиційна діяльність страхових компаній

5. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

6. Комерційна діяльність
7. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
8. Товарна політика і комерційна діяльність

9. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

10. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

11. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

12. Інвестиційна діяльність підприємства

13. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

14. Інфляція та інвестиційна діяльність

15. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

16. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

17. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

18. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

19. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського

21. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

22. Діяльність СГ "ТАС"
23. Маркетингова діяльність комерційного банку
24. Життєдіяльність личинок волохокрильців

25. Аудиторська діяльність

26. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

27. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

28. Правотлумачна діяльність

29. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

30. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

31. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

32. Діяльність Євгена Коновальця

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

34. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

35. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

36. Політична діяльність Лазара Кагановича

37. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

38. Акторська діяльність І. Тобілевича
39. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
40. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

41. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

42. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

43. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

44. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

45. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

46. Діяльність ФАТФ

47. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

48. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

50. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

51. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

52. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

53. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

54. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
55. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
56. Діяльність дошкільника

57. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

58. Політичні погляди і діяльність Платона

59. Діяльність Пирятинського сирзаводу

60. Теорія й практична діяльність психолога

61. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

62. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

63. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

64. Соціально-педагогічна діяльність як професія

Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Життя і діяльність О. Конта

66. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

67. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

68. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

69. Ліквідаційна вартість об’єкта

70. Фінанси і фінансова діяльність
71. Фінансова діяльність підприємства
72. Фінансова діяльність та політика держави

73. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

74. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

75. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

76. Інвестиційна активність підприємства

77. Консалтингова діяльність

78. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

79. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

80. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

82. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

83. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

84. Війна Б. Хмельницького

85. Життя і творчість Івана Франка

86. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
87. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
88. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

89. Сутність та зміст сучасного менеджменту

90. Відповідальність за порушення податкового законодавства

91. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

92. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

93. Необережність як форма вини

94. Матераільна відповідальність працівників

95. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

96. Філософська культура особи та її суспільна значущість

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

97. Сбалансованість бюджета України

98. Організаційна система управління природокористуванням України

99. Інтегральна ефективність діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.