Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САПОЖНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616.12-008.313.2: 02: 616.12- 008.64-036.12-02: 616-005.4] -07ВПЛИВ ПОСТІЙНОЇ ФОРМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ 14.01.11. – кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукЗапоріжжя - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України. Науковий керівник: академік АМН України, доктор медичних наук, професор Дзяк Георгій Вікторович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Сиволап Віктор Денисович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри внутрішніх хвороб № 1; доктор медичних наук, Ягенський Андрій Володимирович, керівник Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня. Захист відбудеться “12” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02 при Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, за адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького державного медичного університету МОЗ України, за адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26. Автореферат розісланий “ 7 ” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор М.А. Волошин ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Фібриляція передсердь (ФП) – це одне із найпоширеніших і стійких порушень ритму серця, яке зустрічається в клінічній практиці, і складає 35% всіх видів аритмій (Ala S. Go e al., 2001; Дзяк Г.В., 2002; Сичов О.С., 2006). Збільшення тривалості життя в розвинутих країнах світу призвело до значного росту частоти ФП, що дало змогу розглядати це явище як епідемію 21 століття (Brau wald E., 1997; McCullogh A. C. e al. 2002; sa g . S. M. e al. 2002). Поширеність ФП збільшується з віком та досягає 5-10% у людей у віці понад 65 років (Сичов О.С., 2005; Heeri ga J. e al., 2006; Киякбаєв Г.К., 2006). Практично ідентичними є цифри поширеності хронічної серцевої недостатності (ХСН) (Коваленко В.М., 2003; Clela d J. G. e al., 2003). Захворюваність ХСН і смертність від неї зростають (Ho K. e al., 1993; Clela d J. G. e . al., 2003). Цей факт відіграє важливу роль в зв’язку з тим, що ХСН є одним з найбільш важливих факторів ризику виникнення ФП, в той же час ризик розвитку ХСН вищий при постійній формі ФП (Ягенський А.В., 2001; Be jami E e al., 1994; Miyasaka Y. e al., 2006). Дослідженнями останніх років показана спільність ряду механізмів розвитку ФП та ХСН (активація нейрогуморальних систем: ренін-ангіотинзинової, симпато-адреналової, натрійуретичні пептиди, рівень запалення, наявність ендотеліальної дисфункції та інші), яка, певно, і визначає несприятливий прогноз у даної категорії хворих (Va derheyde M. e al., 2004).

Визначено, що мозковий натрійуретичний пептид (МНП) має найбільшу специфічність та інформативність по відношенню до функції міокарда (Dao Q. e al., 2001; McCullough P. е al., 2002). МНП синтезується як прогормон, який в подальшому розщеплюється на біологічно активний С-термінальний власно МНП та -кінцевий неактивний фрагмент ( -проМНП). При наростанні дисфункції лівого шлуночка (ЛШ) рівні -проМНП починають перевищувати МНП в 2-10 разів (Бугримова М.А. та соав., 2006). Існує значна кількість робіт, в яких обґрунтовуються переваги використання у клінічній практиці для діагностики серцево-судинних захворювань визначення плазмової концентрації МНП - саме як маркера ХСН, незалежно від її етіології (Bay M. e al., 2003; Cowie M. e al., 1997; McCullogh A. C. e al., 2002). Встановлені зв’язки між рівнем МНП у плазмі крові та показниками стану систолічної (McDo agh . A. e al., 1998) і діастолічної функції ЛШ (McCullogh A. C. e al., 2002; Mori a E. e al. 1993). Відомо про статеві та вікові відмінності рівня МНП у плазмі крові (Mori a E. e al., 1993). Дані про рівень -проМНП у пацієнтів на постійну ФП суперечливі. На теперішній час стало очевидно, що наряду з класичними теоріями ураження серця при ФП вагоме значення має гіперекспресія факторів запалення, у тому числі і С-реактивного білку (СРБ) (Der ellis J. e al., 2001; E gelma M. L. e al., 2005; Mi a K. e al., 2001). Аналіз даних проспективних досліджень показав зв’язок між рівнем СРБ і рядом класичних факторів ризику серцево-судинних захворювань (Насонов Е.Л. та соав., 2002; Peaso . A. e al., 2003), базовий рівень СРБ має прогностичне значення (Ridker P. M. e al., 1998). Визначення рівня СРБ у хворих на ХСН та постійну форму ФП і оцінка діагностичної значимості базового рівня потребує подальшого вивчення. Розвиток ФП тісно пов’язаний із структурно-функціональними змінами серцевого м’яза і СН. З одного боку, поширеність ФП збільшується з погіршенням функціонального класу (ФК) ХСН (Be jami E. e al., 1994; Camm A. e al., 2003). З другого боку, сама ФП може сприяти формуванню „тахікардіоміопатії” та прогресуванню СН (Кушаковський М.С., 1999; Бойцов С.А., 2001; Ліфантьєва Н.О., 2005). Проте ехокардіографічна оцінка систолічної та діастолічної функцій міокарду у хворих на ФП пов’язана з певними обмеженнями та методологічними проблемами і потребує вдосконалення даного методу та адаптування до особливостей хронічного порушення ритму. Велику увагу дослідники призначають вивченню функціональних особливостей лівого передсердя, зважаючи на його важливі функції, зокрема значенні об’єму передсердя у діастолічному наповненні ЛШ (Der ellis J. e al., 2000). Однак, в більшості досліджень, які присвячені вивченню змін лівого передсердя при ФП, представлені лише його розміри та проводилась кореляція між розмірами передсердя та ризиком виникнення ФП (Кушаковский М.С., 1999; Нol B. D. e al., 2000), залишаючи зміни функції лівого передсердя за рамками дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії №2 Дніпропетровської державної медичної академії.

Вона входить до тематичного плану кафедри як фрагмент комплексної науково-дослідної роботи: “Розробка нових методів діагностики прогресування атеросклерозу та прогнозування розвитку ускладнень у хворих з гострими коронарними синдромами на основі поглибленого вивчення процесів протеолізу у сполучній тканині”, затвердженої МОЗ України (номер державної реєстрації – 0105U001703). Автором вивчені зміни систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка, структурно-функціональна перебудова лівого передсердя, визначено тип порушення тиску наповнення лівого шлуночка, рівні СРБ та -проМНП у хворих на постійну форму ФП та їх взаємозв’язок із ехокардіографічними показниками. Мета і задачі дослідження. Мета роботи - встановити особливості і оптимізувати діагностику структурно-функціональної і геометричної перебудови міокарда лівих відділів серця у хворих на хронічну серцеву недостатність та постійну форму фібриляції передсердь ішемічного генезу. Задачі дослідження: Вивчити стан систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та постійною формою фібриляції передсердь ішемічного генезу. Визначити взаємозв’язок особливостей структурно-функціональної перебудови лівого передсердя та лівого шлуночка при постійній формі фібриляції передсердь у хворих на хронічну серцеву недостатність. Провести аналіз взаємозв’язків рівня С-реактивого білку у сироватці крові з клінічним станом, факторами ризику серцево-судинних ускладнень, ехокардіографічними показниками у хворих на фібриляцію передсердь. Визначити рівень -кінцевого промозкового натрійуретичного пептиду у сироватці крові хворих на постійну форму фібриляції передсердь і серцеву недостатність та співставити його з клінічним станом, ехокардіографічними показниками структури та функції лівих відділів серця. Об’єкт дослідження – хворі на хронічну серцеву недостатність з постійною формою фібриляції передсердь ішемічного генезу. Предмет дослідження – структурно-функціональні та геометричні зміни стану міокарда лівого шлуночка, лівого передсердя, рівень С-реактивного білку та -проМНП у сироватці крові у хворих на хронічну серцеву недостатність та постійну форму фібриляції передсердь. Методи дослідження. Загально-клінічні, лабораторні, інструментальні та статистичні методи дослідження: ферментний метод для визначення ліпідного спектру крові (загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеіди високої та низької щильності); імуноферментний метод для визначення СРБ; електрохемолюмінісцентний імуноаналіз для визначення рівня –проМНП у плазмі крові; 12-канальна електрокардіографія; комплексне ехо–, доплеркардіографічне дослідження серця з визначенням лінійних, об’ємних показників, систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка, площі, об’ємів лівого передсердя та їх функціональних похідних; імпульсна тканинна доплерографія з визначенням глобальної поздовжньої та сегментарної систолічної, діастолічної функції лівого шлуночка, обчислення комбінованого показника Em/Ea, який характеризує тип порушення тиску наповнення лівого шлуночка; тест з 6-хвилинною ходьбою.

Один з найсильнших двигунв перемоги визвольно революц народу це спвдя  спвпраця, як мж союзними визвольними рухами, так  мж одиницями, революцонерами всх нацональностей в антибольшевицькому фронт. ВИЗВОЛЬНА КОНЦЕПЦ¶Я ¶ СТРАТЕГ¶Я РЕВОЛЮЦ¶· Провдна мета цло дяльности  боротьби ОУН на даному етап це здобуття Самостйно Соборно Укрансько Держави. Цй мет ми пдпорядковумо все, все повинно й служити. Наша визвольна концепця це революцйна боротьба Украни й нших поневолених московсько-большевицьким мперялзмом народв у спльному антибольшевицькому фронт. Безперервно, постйно поглиблювана, поширювана й степенована революцйна дя, ведена рзними формами, як суспльно-полтична  повстанчо-вйськова революцйна боротьба, ма довести до загального, вдкритого революцйного зриву найширших мас поневолених большевизмом народв, що буде остаточною розправою з большевицьким режимом, мперялзмом  системою. Революцйна стратегя базуться на тому, що помж большевизмом, режимом  системою, большевицькою державою-тюрмою з одного боку, а поневоленими народами, хнми масами  людиною, з другого, снують глибок й гостр суперечност, як проходять через цле життя

1. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

2. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

3. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

4. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

5. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

6. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя
7. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму
8. Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі

9. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

10. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

11. Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним гломерулонефритом

12. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

13. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

14. Вплив еналаприлу в ректальній лікарській формі

15. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

16. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

17. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

18. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

19. Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття

20. Поиск внеземных форм жизни

21. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

22. Поиск внеземных форм жизни
23. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли
24. Государственное регулирование экономики: формы и методы

25. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

26. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

27. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

28. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

29. Аккредитивные формы расчетов

30. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

31. Собственность и многообразие ее форм

32. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

33. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

34. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

35. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

36. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

37. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

38. Референдумы и его формы
39. Местное самоуправление как форма местной публичной власти
40. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

41. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

42. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

43. Формы и порядок проведения таможенного контроля

44. Источники (формы) права

45. Нетипичные формы правления

46. Реализация норм права: понятие и формы

47. Форма государства

48. Форма государства

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Формы государства

50. Формы государственного устройства

51. Форма (устройство) государства

52. Форма государства

53. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

54. Форма правления и формы государственного устройства
55. Республика как форма правления
56. Форма государственного устройства

57. Форма государств

58. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

59. Финансовый контроль: формы, методы, органы

60. Организационные формы предпринимательской деятельности

61. Нетрадиционные формы урока

62. Формы обращения в английском языке

63. Первобытные формы религии. Миф

64. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

65. Диалект как основная форма существования языка

66. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

67. Особенности вариационной формы в творчестве И. Брамса

68. Формы творческой активности в американской джазовой практике

69. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

70. Проблема происхождения русского народа в отечественной литературе советского и пост-советского периодов
71. Математическое моделирование биологических форм
72. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы

73. Эндо- экзогенная форма бронхиальной астмы, гормонозависимая, средней тяжести течения, обострение (история болезни)

74. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы

75. Синдром кардиалгии при различных формах ИБС

76. Боковой амиотрофический склероз, шейно-грудная форма

77. Умысел как форма вины

78. Формы соучастия

79. Микроклимат пещеры "Мраморная" и формы антропогенного влияния

80. Создание и ведение Красных Книг - действенная форма сохранения биологического разнообразия

Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал

81. Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)

82. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

83. Содержание и формы педагогического просвещения родителей дошкольников

84. Активные формы работ на уроках математики

85. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

86. Попечительский совет – общественная форма управления образовательным учреждением
87. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии
88. Понятие формы государства

89. Формы государственного устройства

90. Формы государства

91. Формы государства

92. Формы государства

93. Формы осуществления народовластия

94. Сионизм как наиболее агрессивная форма национализма

95. Политический режим, как элемент формы государства

96. Литье в разовые песчано-глинистые формы

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"

98. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

99. Формы тревожности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.