Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ На зламі ХХ-ХХІ століття український соціум подолав складний шлях від сталінізму - з його авторитарно-тоталітарним змістом, репресіями, геноцидом проти українського народу - до становлення незалежної правової держави, яка очолює розбудову громадянського демократичного суспільства. Трансформаційні процеси в українському суспільстві певним чином позначилися на організації та функціонуванні Верховної Ради України - вищого законодавчого органу країни. За досліджуваний період Верховна Рада поступово перетворилася з другорядного, квазідержавного компартійного інституту в професійний багатопартійний парламент. Саме Верховна Рада є парламентом України, а народні обранці - головним джерелом парламентаризму в країні. Тому основну увагу автори приділили змінам у практиці депутатського корпусу парламенту держави. У статті дослідники намагаються простежити динаміку цих змін, об'єктивно, неупереджено проаналізувати процес формування, структуру, склад та діяльність Верховної Ради у контексті трансформацій українського соціуму. Вивчення, узагальнення та осмислення практичного досвіду організації і функціонування Верховної Ради України за досліджуваний період певним чином дозволить уникнути помилок та прорахунків в організації та діяльності вищого законодавчого органу країни, удосконалити практику українського парламенту. Постановка питання у такій площині і визначає актуальність зазначеної наукової розробки. Обраний напрямок дослідження є частиною держбюджетної науково-дослідної теми кафедри історії України та філософії права Донецького інституту внутрішніх справ МВС України при Донецькому національному університеті &quo ;Роль держави у конституюванні української нації кін. ХХ - поч. ХХІ ст.&quo ;. Детальне вивчення, всебічний аналіз становища і розвитку історичного опрацювання суспільно-державницької проблематики, зокрема становлення українського парламентаризму, показало, що узагальнюючі роботи з історіографії цієї теми відсутні. Однак різним аспектам даної проблематики присвячені деякі праці вчених історичної, правознавчої, політологічної, філософської наук, практичних працівників. Але спеціально у названій площині це питання ними не розглядалось . Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі новітніх методологічних підходів з використанням опублікованих та вперше включених до широкого наукового обігу джерел комплексно дослідити вплив трансформаційних процесів соціуму на організацію та функціонування Верховної Ради України в середині ХХ - на початку ХХІ ст. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. Визначальними заходами у формуванні Верховної Ради, в суспільно-політичному житті народу були вибори. З повоєнних часів, в умовах унітарно-тоталітарного режиму, вибори проходили 11 разів, через кожні 5 poків, починаючи з 9 лютого 1947 р. до 4 березня 1990 р. Правовими засадами проведення виборів було Положення про вибори до Верховної Ради, затверджене Президією Верховної Ради УРСР у грудні 1950 р. До нього у грудні 1954 р., у грудні 1958 р., у січнi 1963 р., у листопаді 1966 р.

були внесені певні зміни та доповнення. А дев'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання у гpyдні 1978 р. та десята сесія одинадцятого скликання у жовтні 1989 р. прийняли Закони &quo ;Про вибори до Верховної Ради&quo ; та &quo ;Про вибори народних депутатів Української РСР&quo ;. Вони фактично сформували в Україні виборчу систему, яка існувала до середини 90-х років ХХ ст. Відповідно до діючих положень вибори проходили на основі прямого, рівного виборчого права. Однакова кількість виборців обирала одного депутата, все доросле населення (з 18 років) мало рівне право голосу. Вибори здійснювалися таємним голосуванням, депутати обиралися безпосередньо громадянами. Виборчий процес забезпечувався системою діючих комісій: центральною, окружними і дільничними. Президія Верховної Ради своїм рішенням формувала виборчі округи, за пропозицією облвиконкомів давала їм найменування, порядковий номер, визначала центри та перелік адміністративно-територіальних одиниць, що до них входили . У республіці за 50 - 80-і рр. змінилася загальна кількість виборців. Якщо у 1947 р. їх кількість становила 21,5 млн чол., то в 1985 р. - 36,5, або в 1,6 раза більше. Чисельність тих, хто брав участь у виборах, збільшилася на 15 млн чол. Відбулися зміни і в кількості виборчих округів. Їх чисельність у 1947-1985 рр. збільшилася з 415 до 650, або в 1,5 раза. Ці зміни відбувалися на підставі рішень Президії Верховної Ради, згідно з рекомендаціями ЦК компартії, погодженими з Москвою. Вибори депутатів проходили в умовах активної мітинговості, декларативності досягнень, під гаслами: &quo ;Всі на вибори!&quo ;, &quo ;Голосуємо за блок комуністів і безпартійних!&quo ;, &quo ;За єдиний блок комуністів і безпартійних!&quo ;. Це мало на меті привернути увагу населення до важливої політичної кампанії. Та одномандатна система виборів практично позбавляла конкурентності між кандидатами у депутати. Майбутній депутат був абсолютно гарантований щодо позитивних результатів виборів. До цього кандидати в депутати &quo ;відселекціоновувалися&quo ; в партійних органах, і тому ініціатива їх висунення насправді відбувалася не &quo ;знизу&quo ;, як про це повідомляли газети. На виборчі комісії покладалося завдання: забезпечити максимально високу участь виборців у голосуванні. Як свідчать дані про результати голосування, що публікувалися в пресі, активність виборців була високою і становила, як правило, близько 99,9%. Така одностайність та винятково висока організованість давали ще один привід комуністичній пропаганді стверджувати, що виборці активно підтримували внутрішню та зовнішню політику держави. Головним механізмом діяльності Bepxoнoї Ради є депутатський корпус. У складі кожного скликання вищого органу законодавчої влади відбувалися відповідні квантитативні та квалітативні трансформації. Збільшувалася загальна чисельність депутатів, що зумовлювалося рішеннями Президії Верховної Ради та змінами демографічної ситуації. Якщо, наприклад, кількість депутатів Верховної Ради ІІ-VІІІ скликань становила в межах 415-469 чол., то в ІХ-ХІ скликаннях їх чисельність збільшилася до 570-650 чол.

Найчисельнішим виявився склад депутатів Х і ХІ скликань (650 чол.). У цілому ж їх кількість зросла з ІІ (1947 р.) по ХІ (1985 р.) скликання на 235 чол., або в 1,5 раза. Причому чисельність депутатів зростала більш прискореними темпами порівняно з чисельністю населення. А протягом вказаного періоду кількість населення зросла в 1,3 раза. Така невідповідність зумовлювалася, головним чином, виборчими законами, зміною норм представництва депутатів. На цей процес вплинуло також приєднання Криму до України, а як наслідок, збільшилась загальна кількість виборців. Між тим, чисельність депутатів декількох скликань була незмінною. Так, в 1963-1967 рр., в 1980-1985 рр. обиралось по 469 і відповідно по 650 депутатів. Практично депутатський корпус кожного скликання зазнавав оновлення, в його ряди вливалися новообрані депутати, які не були у складі попереднього скликання. Наприклад, у Верховній Раді ІІ скликання таких депутатів було 85,3%. У наступні скликання в середньому вперше обиралися 50-60% депутатів, зокрема склад депутатів Верховної Ради ХІ скликання оновився на 55,2%. . Певні зрушення відбулися і в соціальному складі депутатів. Про це свідчать дані мандатних комісій по виборах складу депутатів Верховної Ради ІІ-ХІ скликань, що наведені в нижче вміщеній таблиці. Значний інтерес становлять показники, що стосуються розподілу депутатів по галузях народного господарства. Поступово здійснювалося зменшення представництва депутатів з числа працівників базових галузей. Якщо серед депутатів вищого органу законодавчої влади VІІ скликання їх було 57,4%, то в складі ХІ скликання вже 55,5% від загального числа обранців. Кількість депутатів-представників промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку в цей період зросла з 28,8% до 32,3%, або на 3,5%. Водночас питома вага працівників сільського господарства скоротилася з 28,6% до 23,2%, або на 5,4%. Крім того, питома вага працівників невиробничої сфери, хоча й повільно, але зростала. Так, чисельність діячів науки, культури, освіти, охорони здоров'я у вказаний період становила 7,8% - 8,0% від загальної кількості депутатів. Депутатський корпус традиційно був політизованим, адже серед депутатів високим був рівень партійності, що становив 60-70% їх загальної кількості. З числа депутатів-комуністів створювалася партійна група, яка виступала в ролі постійно діючого представництва Центрального Комітету компартії у Верховній Раді. Широко був представленим у складі депутатів партійний апарат, насамперед керівниками ЦК компартії та секретарями обкомів і райкомів. Питома вага їх у вищому органі законодавчої влади була досить значною, незважаючи на певне зменшення їх чисельності серед депутатів VII-XI скликань з 14,1% до 13,7%, або на 0,4%. В цілому кількість партійців Верховної Ради за ІІ-ХІ скликання зменшилася з 79,7% до 68,3%, або на 11,1%. Така тенденція сприяла збільшенню серед депутатів загальної кількості безпартійних. Питома вага їх зросла на 13,5% - з 18,2% до31,7%. . Однак існуюча номенклатурна практика, згідно з якою член партії мав більше політичних прав, значно применшувала позиції безпартійних депутатів.

Ми вже знамо, що така риса не була притаманною лише укранському нацоналзмов, це була загальносвтова тенденця. Сам феномен значною мрою був наслдком зовншнх впливв  взамовпливв. Зрозумло, що без наявност вдповдних внутршнх передумов виникнення укранського нацоналзму в будьяких формах також було б неможливим. Проте саме зовншн чинники  впливи стали тим необхдним поштовхом, завдяки якому укранський нацоналзм став реальнстю, перетворився на духовну, деологчну  полтичну силу. Передусм, варто зауважити, що укранський нацоналзм не був нтелектуально оригнальним явищем. Вдомо, що елементи загально доктрини нацоналзму були «мпортован» у свдомсть укранських нтелектуальних елт наприкнц XVIII на початку XX ст. з Заходу. Величезний вплив на зрушення в полтичнй свдомост представникв укранських елт справили Французька революця  вйна з Наполеоном. Мабуть, центральним елементом цих зрушень була змна уявлень про народ, який дстав права нося суверентету. ¶деологчне оформлення укранського нацоналзму в XIX ст. вдбувалося пд впливом тако вропейсько духовнонтелектуально теч, як романтизм

1. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

2. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

3. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

4. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
8. Суспільно-політичне та культурне життя України

9. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

10. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

11. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

12. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

13. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

16. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

18. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

19. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

20. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

21. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

22. Економічна та торгово-політична роль митного збору
23. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
24. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

25. Основні етапи становлення світової політичної думки

26. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

27. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

28. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

29. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

30. Суспільна думка та політична філософія

31. Трансформація суспільства та політична модернізація

32. Політична влада у світі та в Україні

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

33. Політична еліта, лідерство і демократія

34. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

35. Політичні еліти та лідерство

36. Виникнення та еволюція світової політичної думки

37. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

38. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа
39. Біографія та політичні погляди Арістотеля
40. Політична економія - теорія та практика

41. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

42. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

43. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

44. Нестор Махно: історично-політичний портрет

45. Історія держави та права України

46. Возмущенные вариации магнитного поля высоких широт: геоэкологические аспекты

47. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

48. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

50. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

51. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

52. Політичний портрет М. Грушевського

53. Возмущенные вариации магнитного поля высоких широт: геоэкологические аспекты

54. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.
55. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
56. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

57. Політична географія як складова частина СЕГ

58. Вчення Гегеля про державу та право

59. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

60. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

61. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

62. Політична система США

63. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

64. Роль політичних партій у розвитку демократії

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

66. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

67. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

68. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

69. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

70. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
71. Політична і судова система Київської Русі
72. Політична історія Київської Русі

73. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

74. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

75. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

76. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

77. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

78. Симон Петлюра – політичний діяч

79. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

80. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска

81. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

82. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

83. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

84. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

85. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

86. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів
87. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій
88. Економічні та правові основи управління організацією

89. Етапи розвитку політичної думи в Україні

90. Ідейно-політичні течії в Україні

91. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

92. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

93. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

94. Основні політичні течії

95. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

96. Політичні партії, організації и рухи

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Політичні погляди Липинського

98. Політичні технології

99. Політологія. Політичні системи в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.