Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Державна установа &quo ;ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ&quo ; КОСТЕНКО Алла Володимирівна УДК 616-003.96:616-053.5:612.017 адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого шкільного віку та метаболічна корекція їх порушень 14.01.10 – педіатрія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі &quo ;Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України&quo ; Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Квашніна Людмила Вікторівна, ДУ &quo ;Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України&quo ; (м.Київ), завідувач відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Майданник Віталій Григорович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України (м.Київ), завідувач кафедри педіатрії № 4 доктор медичних наук, професор Самосюк Іван Захарович, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України (м.Київ), завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології Захист відбудеться 15.04. 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями “Педіатрія”, “Акушерство і гінекологія” при ДУ &quo ;Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України&quo ; (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8 ). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДУ &quo ;Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України&quo ; (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8 ). Автореферат розісланий “ ” 2008 року. В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Л.Є. Туманова Загальна характеристика роботи Актуальність проблеми. Стан здоров’я підростаючого покоління, одна з найгостріших проблем не тільки в нашій країні, а й усьому світі. Економічні труднощі, зниження уваги до соціальних проблем, недостатнє фінансування профілактичного напрямку в охороні здоров’я привело до зниження в популяції частки здорових дітей. Актуальність проблеми здоров’я здорової дитини обумовлена також і тим, що реформування системи освіти, не завжди адекватне фізіологічним можливостям дитячого організму, сприяє погіршенню стану здоров’я дитячого населення. Не дивлячись на певні успіхи та велику кількість досліджень в галузі фізіології, гігієни, педіатрії, організаційні та профілактичні заходи, частота загальної дитячої захворюваності в Україні збільшилась на 20% [Р.О.Моїсеєнко, 2002; О.М.Лук’янова, 2005; В.Г.Майданник, 2006, 2007; Ю.Г.Антипкін, 2007]. Це в значній мірі пов’язано з відсутністю даних про динаміку функціонального стану основних систем організму, особливість адаптаційних реакцій дитячого організму на фоні умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються. Дуже відповідальним моментом у житті дитини є початковий період навчання в школі, коли фізіологічні зміни дитячого організму співпадають із змінами соціальними.

Відомо, що процес адаптації в цей період має характер стресової реакції. Саме тому в процесі навчання в школі виникає стомлення учнів, яке поволі знижує ступінь адаптації організму до умов його існування. Далі можуть виникати різноманітні зміни, які характеризуються зниженням функціональних можливостей організму, що по-перше відбивається на стані серцево-судинної системи, так як саме вона відображає кількісну сторону адаптаційно-пристосувальної діяльності та можливостей всього організму. Навіть якщо ці можливості й не знижені, то підтримка їх на належному рівні здійснюється за рахунок певної напруженості регуляторних систем, і передусім – центральної нервової системи, що відбивається на продуктивності розумової працездатності. Наведені дані сучасної літератури свідчать, що стан здоров’я дитини, її нормальний ріст та розвиток неможливі без урахування адаптаційних можливостей дитячого організму. Недостатність знань в цій галузі робить неможливим створення високоефективних профілактичних заходів та формування здорового способу життя. Вивчення системних мультипараметричних взаємовідношень показників імунітету, вільно-радикального окислення, антиоксидантного захисту та процесів нейрогуморальної регуляції у дітей молодшого шкільного віку має дати змогу створити не лише прогностичні алгоритми виникнення ранніх порушень здоров’я, а й диференційовані схеми ранньої профілактики знижених функціональних резервів дитячого організму на донозологічному етапі. Одним із методів метаболічної корекції порушень адаптаційно-резервних можливостей є синглетно-киснева терапія (СКТ) – новий перспективний метод профілактики та реабілітації при порушеннях окисно-відновного балансу організму і збільшенні кількості вільних радикалів, що є характерним при стресових ситуаціях. В результаті його застосування, в першу чергу здійснюється детоксикація організму, відновлення антиоксидантного стану шляхом складних зрушень метаболізму. Синглетно-киснева терапія передбачає як системний ефект (пиття активованої води, коктейлів), так і місцевий вплив (інгаляції синглетного кисню) і є пріоритетною серед методів покращуючих окислювально-відновлювальні реакції організму. Але на теперішній час відсутні дані про використання СКТ в педіатрії у здорових дітей з метою профілактики розвитку захворювань, а також схеми проведення даного методу залежно від віку та рівня адаптаційних можливостей. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота була фрагментами 2-х НДР ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України”: “Комплексне вивчення стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку, прогнозування виникнення та рання профілактика його порушень” (№ держреєстрації 01.01U000253); &quo ;Розробка нормативів фізичного навантаження для дітей шкільного віку та оптимізація індивідуалізованих рухових режимів залежно від рівня адаптаційних можливостей організму&quo ; (№ держреєстрації 01.06U001801). Мета дослідження: покращання стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку на основі підвищення рівня адаптаційно-резервних можливостей організму шляхом нормалізації процесів вільно-радикального окислення, антиоксидантного захисту та енергетичного метаболізму.

Задачі дослідження: Вивчити стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку за рівнем фізичного розвитку, його гармонічності, фізичної працездатності і фізичної підготовленості та визначити рівень їх адаптаційних можливостей. Вивчити стан вільно-радикального окислення, антиоксидантного захисту та показників мітохондріального окислення у дітей молодшого шкільного віку. Вивчити показники енергетичного обміну у школярів за рівнем лактату та пірувату. Вивчити особливості психоемоційного стану у дітей, вегетативний гомеостаз та особливості нейрогуморальної регуляції. Обґрунтувати доцільність застосування методу синглетно-кисневої терапії у практично здорових дітей молодшого шкільного віку для підвищення адаптаційно-резервних можливостей дитячого організму. Впровадити в практику роботи відділень відновлювального лікування та оцінити ефективність розробленого оздоровчо-профілактичного комплексу метаболічної дії (синглетно-киснева терапія з вітамінно-мінеральними препаратами). Об’єкт дослідження. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку. Предмет дослідження. Стан антиоксидантного захисту, вільно-радикального окислення, енергетичний обмін, вегетативний гомеостаз, фізичний та психічний розвиток, рівень адаптаційних можливостей, фізична працездатність та фізична підготовленість. Методи дослідження: клінічні, функціональні, антропометричні, біохімічні, математично-статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено особливості механізмів формування індивідуальних типів адаптаційних можливостей у здорових дітей за станом прооксидантно-антиоксидантного балансу та енергетичного метаболізму. Визначено, що у частини здорових дітей молодшого шкільного віку виявляється характерне поєднання факторів ризику порушення адаптаційних можливостей організму. Формується преморбідний фон, який складається із дисбалансу активності антиоксидантних ферментів, стимуляції анаеробного гліколізу, зниження активності окислювальних ферментів. Вперше встановлено неоднорідність групи здорових дітей за рівнем окислювально-відновлювальних процесів, вмістом лактату та пірувату, що обґрунтовує доцільність виділення групи дітей з підвищеним рівнем лактату до групи ризику за розвитком метаболічних порушень в подальшому і проведення їм своєчасної корекції цих порушень. Доведено, що характер порушень адаптаційних реакцій дитячого організму молодшого шкільного віку в значній мірі пов’язаний із дією оксидативного стресу, зниженням активності ферментів антиоксидантного захисту, порушенням активності окислювальних та лізосомальних ферментів. Встановлені показники, які можуть бути критеріями оцінки стану адаптаційно-резервних можливостей дитячого організму. Показано, що застосування синглетно-кисневої терапії сприяє нормалізації порушень адаптаційно-резервних можливостей та покращенню стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Практичне значення отриманих результатів. Вперше розроблені та впроваджені в практику схеми проведення синглетно-кисневої терапії в дитячому віці залежно від віку та рівня адаптаційних можливостей організму.

Наше Міністерство закордонних справ розцінило подібні дії командування ЧФ як “недружній грубий випад проти України, спробу зірвати досягнуті угоди між Україною та Росією в проблемі флоту” (“Крымская правда”, 4 серпня 1995 р.). Командування Чорноморського флоту, вважає МЗС України, зробило все можливе, щоб військово-морський парад спільного Чорноморського флоту відбувся виключно як парад російських кораблів. Ми добре розуміли, що подібні дії з боку командування ЧФ — це ще одна спроба довести неможливість спільного базування Чорноморського флоту та українських частин у Севастополі, намагання таким чином створити нові проблеми на шляху підписання широкомасштабного договору між Україною та Російською Федерацією, нормалізації обстановки в Севастополі. Навряд чи тоді можна було знайти серед нас того, кого б не хвилювало питання нашого перебування в Севастополі. Ця проблема ставала все гострішою. Навіть резервний варіант — базування ВМС у Балаклаві — відпав. 16 травня комісія МО України та керівництво Севастополя вирішили передати інфраструктуру військових містечок ЧФ, які звільнилися, керівництву Балаклави

1. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

2. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

3. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

4. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

5. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

6. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення
7. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
8. Підготовка дітей до шкільного навчання

9. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

10. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

11. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

12. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

13. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

14. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

15. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

16. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Формування особистості в молодшому шкільному віці

18. Проблема адаптації ліворуких дітей

19. Особливості стресових станів у дітей різного віку

20. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

21. Вплив стомлення на адаптаційні можливості зору

22. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей
23. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
24. Адаптація дітей до навчання

25. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

26. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

27. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

28. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

29. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

30. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

31. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

32. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

33. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

34. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

35. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

36. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

37. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

38. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
39. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период
40. Трудовая адаптация

41. Федеральная резервная система США

42. Отбор и адаптация кадров на предприятии

43. Храмовое зодчество Южной Франции: адаптация северных моделей к местным условиям

44. Адаптация производственной деятельности к условиям рынка

45. Физиологические и биохимические основы адаптации

46. Адаптация персонала

47. Экономические аспекты управления трудовой адаптацией на предприятии

48. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

49. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

50. Определение применимого права при использовании независимых гарантий и резервных аккредитивов

51. Суть комерційної діяльності на підприємстві

52. Адаптация на основе оверлейной модели умений

53. Экспериментально-психологическое изучение динамики посттравматической стрессовой адаптации участников боевых действий

54. Проблема адаптации человека
55. Проблема адаптации работника в трудовом коллективе
56. Экономическая подготовка учащихся школ - как фактор их социально-трудовой адаптации

57. Применение близнецового метода в оценке адаптации к учебной нагрузке

58. Проблемы социальной адаптации инвалидов

59. Адаптация к обучению в школе

60. Социальная адаптация иностранных студентов-стажеров к обучению в российском вузе

61. Природа конфликтов в диаде супруг-супруга в молодой семье в период первичной адаптации

62. Адаптация персонала при слиянии и реорганизации ЗАО «Энерпред»

63. Адаптация к физическим упражнениям

64. Система рекреативно-восстановительных мероприятий в социальной адаптации инвалидов.

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Адаптация сердечной деятельности детей 5-7 лет к физическим нагрузкам различной мощности

66. Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические характеристики у спортсменов циклических видов спорта

67. Оценка адаптации к физической нагрузке по гемореологическим данным

68. Возможности физиологических практикумов в оценке адаптации студентов к учебным нагрузкам

69. Адаптация первокурсника в вузе физической культуры

70. Морфофункциональные возможности женщин в процессе долговременной адаптации к нагрузкам современного спорта
71. Механизмы срочной адаптации спортсменов к воздействиям физических нагрузок
72. Симбиоз и адаптация или автономия и трансценденция выбор личности в непредсказуемом мире

73. Социально-философские аспекты адаптации в аномическом обществе

74. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

75. Об адаптации мирового опыта жилищного ипотечного кредитования в России

76. Национальная резервная банковская система

77. Резервные требования как инструмент регулирования экономических процессов

78. Стратегия предпринимательской адаптации отраслевых корпораций

79. История зарождения и развития федеральной резервной системы США

80. Морфология колонии и признаки морфофункциональной адаптации гидроида

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Адаптация у растений

82. Принципи цивільного процесуального права

83. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

84. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

85. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

86. ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )
87. «У нас одна душа, одни и те же муки...»
88. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

89. Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения

90. Адаптация мигрантов и причины миграционных процессов

91. Адаптация НАТО к новым историческим реалиям

92. Цифровые терминалы РЗА. Опыт адаптации к российским условиям

93. Сюжетно - ролевые игры как условие развития социальной адаптации ребенка

94. Смысл и цели образования детей-сирот в контексте их социальной адаптации

95. Вероисповедание как феномен социальной и этнической адаптации человека

96. Оценка адаптации к физической нагрузке по гемореологическим данным

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Динамика вегетативных функций при адаптации к физическим нагрузкам

98. Федеральная резервная система

99. Место и роль Федеральной резервной системы в организации денежной и кредитной системы США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.