Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Виникнення та сутність екологічного маркетингу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Концепція екологічного маркетингу в контексті сталого розвиткуОстанніми роками Україна і планета в цілому ввійшли в затяжну та глибоку екологічну кризу. Подальше поглиблення цієї кризи змушує шукати такі шляхи розвитку економік, які б ураховували їх екологічну складову і ставили її в ряд основних пріоритетів. Екологічні проблеми на сьогодні мають глобальний характер: під впливом економічної та повсякденної діяльності всіх держав змінюється навколишнє природне середовище і ресурси планети, ці зміни стають більш згубними. Масштаби змін в різних країнах різні. В одних вони призвели до погіршення екологічної ситуації, в інших – до екологічної кризи в країні чи в окремих її регіонах. Найбільш високорозвинені країни, подолавши енергетичну кризу, на основі прискореного впровадження досягнень НТП, значних інвестицій у структурну перебудову економіки дещо стабілізували екологічну ситуацію і вступили в постіндустріальну епоху, або інформаційне суспільство. Економічні можливості дозволили їм спрямувати значні ресурси на усунення або згладжування екодеструктивних наслідків господарювання. Ці країни, виснаживши власні природні ресурси, виявляють зростаючу зацікавленість до економічно менш розвинених країн з метою одержання практично за безцінь сировинних ресурсів; для перенесення на їхню територію екодеструктивних виробництв; для формування ринків збуту своєї, часто морально застарілої і екологічно неприйнятної продукції. Центр екологічної напруженості змістився у бік економічно менш розвинених країн і регіонів. До таких країн належить і Україна. Якщо врахувати аварію планетарного масштабу на Чорнобильській АЕС, то можна без перебільшення сказати, що природа України переживає “екологічний інфаркт”. Україна має офіційний статус зони екологічного лиха. До речі, вона належить до країн з найвищими обсягами утворення та накопичення промислових відходів. Щороку в атмосферу, воду і ґрунти потрапляє близько 100 млн т шкідливих речовин . Через екологічні проблеми загострюється соціальна ситуація. Забруднення довкілля, особливо повітряного басейну, в останні роки призвело до масового поширення серед дітей алергічних хвороб. На стані здоров'я людей позначається, зокрема, забруднення довкілля хімічними сполуками та радіонуклідами, зменшення в раціоні харчування біологічно активних цінних продуктів, особливо тваринного походження. Як наслідок, середня тривалість життя громадян України на 10 років менша, ніж у розвинутих країнах світу . Такі проблеми з екологією в Україні та в інших країнах світу не могли не викликати занепокоєння науковців, багато з яких прагнуть зробити внесок у їх вирішення. Першим кроком на шляху розв’язання екологічних проблем стала ідея екологічно орієнтованого розвитку (екорозвитку), сформульована в 1972 р. на Першій всесвітній конференції з навколишнього середовища у Стокгольмі. З початку 90-х років ХХ століття проявляється стійка тенденція до контролю за забрудненням і збереження довкілля як одного з основних принципів виробництва і споживання товарів. При визначенні напрямків екорозвитку неодноразово виникали суперечки щодо можливостей такого економічного розвитку, який би не привів до екологічної катастрофи, або ж зовсім не чинив екодеструктивного впливу на довкілля.

Суперечливість економічного розвитку полягає в тому, що він, з одного боку, породжує сучасну екологічну кризу (переважно в довгостроковій перспективі), а з іншого – розв’язує конкретні екологічні проблеми, намічає шляхи виходу з цієї кризи (на жаль, в багатьох випадках у короткостроковій перспективі). Певний час вважали, що для запобігання екологічної катастрофи економічне зростання необхідно припинити. Однак дослідження та досвід країн довели, що зупинення зростання приводить до різкого збільшення впливу на природу і тільки загострює кризу. Окрім того, шкідливий вплив на довкілля суворо не пов’язаний з рівнем інтенсивності господарської діяльності, економічне зростання можливе і без підвищення такого впливу. Тому вважають, що економічне зростання слід зберігати, але вдосконалити виробництво на основі якісно нових “соціалізованих” його критеріїв. Таким чином, передумовою розв’язання суперечностей між економічним зростанням і збереженням (чи навіть поліпшенням) стану довкілля є просування на ринку екологічних товарів, зокрема товарів, які виробляються екологічно безпечним способом, які сприяють зниженню екодеструктивного впливу на довкілля або усувають його наслідки, а також екологічно безпечних для споживачів. Раніше вважалося , що виробництво достатньої кількості “товарів для майбутнього” (це засоби виробництва, наукові дослідження та освіта, профілактична медицина) обов'язково приведе до економічного зростання. Але сьогодні зрозуміло, що ця думка справедлива лише у випадку виробництва екологічних “товарів для майбутнього” та екологічних “товарів для сьогодення”. В іншому випадку не може бути тривалого економічного зростання. В середині 1980 рр. виникла ідеологія сталого розвитку. Є різні визначення поняття сталого розвитку (зокрема, ). Найбільш вдалим є таке: розвиток економіки, при якому поліпшуються умови життя людини, а вплив на навколишнє середовище залишається у межах господарської ємності біосфери, і тому не руйнується природна основа функціонування людства. Концепція сталого розвитку розглядається як передумова довгострокового прогресу людства, який супроводжуватиметься збільшенням капіталу та поліпшенням екологічних умов. Її принципи були задекларовані у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 р. Альтернативи цьому шляху немає. Україна, як і більшість країн світу, підтримала концепцію сталого розвитку, що зумовлює виконання екологічно орієнтованих вимог в різних галузях (економіці, соціальному і духовному житті, політиці тощо). В умовах сталого розвитку задоволення потреб здійснюється без збитку для майбутніх поколінь. Це відбувається завдяки вирішенню комплексу екологічних проблем: зелених, коричневих, синіх і глобальних (табл. 1.1).Таблиця 1.1 – Типи екологічних проблем та їх значущість для сталого розвитку Екологічні проблеми Елементи сталого розвитку продуктивність здоров'я естетичні блага існування Зелені (природні ресурси) Ерозія і плодючість ґрунтів Деградація земель Спустелення Засолення Знеліснення Втрата середовища існування Дика природа Виснаження невідновних ресурсів Коричневі (забруднення) Забруднення повітря Видалення відходів Небезпечні відходи Перенаселеність, шум Сині (пов’язані з водою) Виснаження і забруднення підземних вод Забруднення поверхневих вод Забруднення морських вод Перевилов Глобальні Глобальне потепління, озоновий шар Біорізноманіття, втрата видів Водночас зі змінами відношення до економічного розвитку і формуванням ідеології сталого розвитку змінювалися і концепції розвитку суб’єктів господарювання.

У кінці ХІХ ст. в умовах дефіциту товарної номенклатури і асортименту розвиненою була концепція удосконалення виробництва, яка базувалася на дослідженнях щодо підвищення продуктивності праці. Практично одночасно з нею виникла концепція удосконалення товару. На початку 20-х – кінці 40-х років минулого століття була поширеною концепція інтенсифікації комерційних зусиль, яка характеризувалася появою реклами для просунення на ринку товарів, яким з'явилися конкурентні продукти. На початок 50-х і до початку 70-х років припадає період поширення концепції маркетингу, яка базувалася на дослідженнях потреб споживачів, їх формуванні та ефективному задоволенні. Із середини 70-х років почався етап соціально-етичного маркетингу, який виходить з того, що підприємство повинно не тільки задовольняти запити споживачів більш ефективно, ніж конкуренти, але і підтримувати добробут суспільства. Не так давно виникла також концепція маркетингу відносин, яка орієнтує підприємства на забезпечення тривалих стосунків зі споживачами та іншими суб’єктами ринку (рис. 1.1). Рисунок 1.1 – Зміна найпоширеніших концепцій розвитку суб’єктів господарювання у часіОстаннім часом серед ряду концепцій розвитку підприємства особливої актуальності набувають концепція соціально-етичного маркетингу та концепція маркетингу відносин. Вони в сукупності відповідають ідеології сталого розвитку, дотримання якої сприяє гармонізації інтересів товаровиробників (прибуток), споживачів (задоволення потреб) і суспільства у цілому (сталий еколого-соціально-економічний розвиток). У руслі концепції сталого розвитку також розвивається концепція екологічного маркетингу, яка полягає в орієнтації виробництва і збуту на задоволення екологічно-орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і стимулювання попиту на екологічні товари (вироби чи послуги) – економічно ефективні і екологічно безпечні у виробництві і споживанні з урахуванням різноспрямованих інтересів суб’єктів ринку. Відповідно до концепції екологічного маркетингу усі аспекти господарської діяльності сучасного підприємства повинні плануватися і здійснюватися з урахуванням потреб і вимог ринку (в тому числі екологічних), ґрунтуватися на принципах екологічної безпеки . Загалом, маркетингові дослідження почали поширюватися на екологічні проблеми наприкінці 1960-х рр. Сьогодні екологічний маркетинг характерний для найбільш далекоглядних підприємств, оскільки є засобом досягнення переваги над конкурентами .Роль громадських рухів у формуванні екологічного маркетингуВитоки екологічного маркетингу лежать в розвитку таких рухів, як конс'юмеризм (рух на захист інтересів споживачів) та інвайронменталізм (рух на захист довкілля) . Конс'юмеризм – організований рух громадян та державних органів, спрямований на підвищення прав та впливу покупців на продавців продукції. Виник на початку ХХ ст. у США і був пов'язаний із зростанням цін, скандалами у м'ясній і фармацевтичній промисловості. Друга хвиля цього руху споживачів виникла у 30-х рр., і була пов'язана з різким зростанням споживчих цін і ще одним скандалом у фармацевтичній галузі.

Кобзарство ще остаточно не вивчена сторнка народно творчост. Саме завдяки укранським спвцям збереглися безцнн перлини народного лро-епосу. Серед сучасних дослджень цкавими  монографя Ф. Лаврова «Кобзар» (К., 1980) та роздл «Кобзарська присяга» з книги В. Балушка «Обряди нцацй укранцв та давнх слов'ян» (Львв; Нью-Йорк, 1998). W29. ¶сторичн псн. Псн-хронки Поширеним жанром герочного поетичного епосу укранського народу  сторичн псн лро-епчн твори про конкретн чи типов сторичн под та процеси, вдомих сторичних осб та безменних геров, чи життя  вчинки пов'язан з подями суспльно-полтичного життя, в яких вдтворено дух певно сторично епохи. ¶сторична псня, з одного боку,  продуктом розвитку лрично псн, а, з другого, належить до епчно поез. Спввдношення цих двох елементв може бути рзним для рзних епох, але вони збергаються в усх сторичних пснях. Про сутнсть  жанрову природу сторично псн ведуться суперечки, снують рзн, часто протилежн точки зору

1. Принципи міжнародного екологічного права

2. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

3. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

4. Закон як джерело екологічного права

5. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

6. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні
7. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту
8. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

9. Маркетинг образовательных услуг состояние, тенденции, перспективы

10. Современные тенденции управления маркетингом

11. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

12. Тенденции развития ВМФ

13. Современные тенденции демографического развития России

14. Налоги: тенденции, перспективы развития

15. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

16. Новые тенденции в современной популярной музыке

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

17. Современные тенденции развития настольных издательских систем

18. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

19. Тенденции развития рынка компьютерной графики и анимации

20. Типология техники. Современные тенденции развития техники

21. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

22. Банковская система и тенденции ее развития в современных условиях
23. Введение в маркетинг (Доклад)
24. Бюджет маркетинга

25. Маркетинг в банковской сфере

26. Маркетинг (Шпаргалка)

27. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

28. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

29. Внедрение отдела маркетинга на предприятии /на примере Леспромхоза/

30. Маркетинг образовательных услуг

31. Рынок и его задачи. Маркетинг

32. Эволюция маркетинга в мире и в России

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

33. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

34. Маркетинг

35. Проблемы маркетинга

36. Реклама и маркетинг

37. Рекламная деятельность в системе маркетинга

38. Сущность и основные принципы маркетинга
39. План маркетинга лекарственного препарата
40. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

41. Комплекс маркетинга для фирмы

42. План маркетинга (на примере ООО "Равиолло")

43. Маркетинг в банках и проблемы его развития

44. Банковский маркетинг

45. Котлер "Основы маркетинга"

46. Процесс управления маркетингом

47. Маркетинг отношений с предприятиями розничной торговли

48. Стратегия маркетинга

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки

49. Маркетинг в страховании

50. Организация маркетинга на предприятии ОАО "Аэрофлот — Российские Международные Авиалинии"

51. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

52. Проблемы маркетинга

53. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы

54. Маркетинг
55. Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)
56. Маркетинг. Компьютерное моделирование

57. Поведенческий маркетинг

58. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

59. Маркетинг нового продукта

60. Формирование службы маркетинга на предприятии

61. Экспортный маркетинг

62. Роль и место маркетинга в экономической деятельности компании "Адидас"

63. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

64. Интернет - Маркетинг

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Лекции по маркетингу

66. Информационные технологии в маркетинге

67. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

68. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

69. Стратегический маркетинг в организации

70. Личностные и профессиональные требования к специалисту службы маркетинга
71. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)
72. Рынок жилья: Тенденция развития

73. Характеристика состояния и тенденции развития текстильной промышленности России

74. Современные тенденции развития рынка ценных бумаг в России

75. Государственное регулирование в рыночных системах: эволюция, модели, тенденции

76. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине 20 века

77. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы

78. Исторические тенденции и пути формирования менталитета российских военнослужащих

79. Виникнення та формування українського етносу

80. Особливості економічного розвитку Київської Русі

Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Взаимоотношения России с Китаем: тенденции, динамика, перспективы

82. Мировые тенденции в развитии телекоммуникационной отрасли

83. Реалистические тенденции русской культуры

84. О тенденциях развития пейзажной живописи в современном Вьетнаме

85. Новационные тенденции в искусстве Древнего Египта

86. Романтические тенденции в Фаусте Гете
87. Постмодернистские тенденции в современной прозе
88. Методика факультатива «Современные тенденции развития русской литературы»

89. Маркетинг персонала

90. Личности в истории маркетинга

91. Оковы стереотипов в маркетинге

92. Четыре источника и четыре составных части интернет-маркетинга

93. Нужно ли передавать функции маркетинга на аутсорсинг?

94. Opt-in маркетинг - новый инструмент продвижения

95. Маркетинг: необходимость и проблема анализа конкурентного положения предприятия на рынке (российская специфика)

96. Принципы маркетинга

Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

97. Планирование маркетинга на примере «25ГосНИИ МО РФ»

98. План маркетинга

99. Сегментация потребителей в системе маркетинга


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.