Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Вступ 1. Позитивізм Володимира Лесевича 2. Панпсихізм Олексія Козлова 3. Праці О.М. Гілярова 4. Розвиток неокантіанства. Г.І. Челпанов 5. Тенденції психологізації філософії 6. Релігійно-теїстичний напрямок української філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття Висновок Список літератури Вступ Головне спрямування розвитку академічної філософії в Україні кінця XIX — початку XX ст. визначили тенденції, притаманні тогочасній європейській філософській думці. Характерною її особливістю є криза породженої просвітительською традицією раціоналістичної філософії, яка гідне завершення і вираз віднайшла у філософських системах речників німецької класичної філософії. Усвідомлюється неспроможність притаманного класичній філософії намагання створити всеосяжні системи, перетворити філософію на «науку наук», що прибирала на себе роль диктатора щодо спеціальних галузей наукового знання. З одного боку, реакцією на позицію класичної філософії є започаткована О. Контом, Г. Спенсером і розвинута на початку XX ст. емпіріокритицизмом філософія позитивізму, що виходила з переконання в тому, що все позитивне знання може бути одержане лише як здобуток ок­ремих спеціальних наук, а тому філософія як особлива наука, що претендує на самостійне дослідження реальності, не мас права на існування. Науці, твердили позитивісти, не потрібна якась філософія, що здіймається над нею. Те, що варто називати філософією, покликане здійснювати синтез наукового знання, слугувати загальним підсумком досягнень природничих та суспільних наук. З іншого боку, відповіддю на кризу класичного раціоналізму була започаткована С. К'єркегором, творцями «філософії життя» (Ніцше, Дільтей та ін.) екзистенціоналістська тенденція. Представники її, всупереч позитивістам, обстоювали право на самостійне існування філософії, водночас заперечуючи претензії її на науковий характер. З погляду прихильників цієї тенденції науковий розум, всупереч ілюзіям доби просвітництва, не все­могутній. Складне, розмаїте й динамічне життя людини не можна осягнути розумом. Людське існування («екзистенція») не підвладне розумові. «В екзистенції, — підкреслював С. К'еркегор, — думка перебуває в чужому середовищі». Але те, що не дано осягнути засобами наукового пошуку, і є цариною філософії, яка починається там, де закінчується наука, й спрямовує свої зусилля до осягнення смисло-життєвих проблем людського буття, непідвладних розумові, філософія є принципово ненауковим розглядом людського буття. На цьому ґрунті у вітчизняній культурі здійснюється синтез філософії з релігійною думкою. 1. Позитивізм Володимира Лесевича Загальна картина філософського професійного знання в Україні кінця XIX — початку XX ст. складається із спектру філософських шкіл і напрямів, що охоплюють поле від позитивізму до релігійного екзистенціоналізму. Осередками розвитку академічної філософії, як і належить, були університети Києва, Харкова, Одеси тощо. Але лише тут не замикалися обрії професійно-філософської активності. Позауніверситетською, по суті, була діяльність найзначнішого представника позитивістської філософії, що багато зробив для популяризації позитивістських ідей в Україні, В.

Лесевича (1837 — 1905 рр.). Володимир Вікторович Лесевич народився в с. Денисівка на Лубенщині (нині Полтавська обл.). Освіту одержав у Київській гімназії та Петербурзькій військовій академії. 1864 р., вийшовши у відставку після військової служби на Кавказі, заснував у себе, на батьківщині, першу школу для селян, де викладання велось українською мовою. Після доносу школу було закрито. 1868 р. почав співробітничати з журналом «Отечественные записки» М. Некрасова, зблизився з радикальними колами російської народницької інтелігенції. Це спричинило його заслання до Сибіру 1879 р. Через два роки він одержує дозвіл повернутись на Батьківщину і з 1882 р. жив на Полтавщині та в Петербурзі під наглядом поліції. «Суворий логік, тонкий і проникливий критик, прекрасний стиліст, великий знавець сучасних напрямів західноєвропейської філософії, переконаний пропагандист своїх ідей», — так характеризували сучасники цього яскравого провідника ідей позитивізму в нашій культурі. Еволюція філософської позиції В. Лесевича наочно демонструє логіку розвитку позитивізму в європейській культурі взагалі. Початок творчого шляху В. Лесевича позначено захопленням ідеями О. Конта, де його передусім приваблює критичне ставлення до теології і «метафізики». Поступово позиція В. Лесевича змінюється — через «критичний реалізм» німецьких неокантіанців К. Ґеринга, А. Риля, Е. Лааса, Ф. Паульсена він переходить на позиції філософії «чистого досвіду» Р. Авенаріуса. Саме філософія емпіріокритицизму, на Його переконання, є вищим здобутком розвитку наукової філософії, який «не можна похитнути дрібними атаками філософських хунхузів». Виникнення позитивізму, вважає В. Лесевич, є природним результатом еволюції наукового знання, яке вже не може задовольнитися умоглядною аргументацією та «діалектичними тонкощами». Натомість усвідомлюється потреба широко застосовувати дослідний метод, ретельно вивчати факти, що й прагне здійснити кожна наука, виробляючи на цьому ґрунті певну систему позитивного знання. Позитивізм підсумовує результати, здобуті кожною наукою, об'єднуючи їх у систему, яка є «найбільш широке, глибоке і повне, наскільки це можливо, узагальнення наукових результатів». Сформульований О. Контом «закон трьох фаз», згідно з яким поступ людського духу відбувається через перехід від стадії теологічної до метафізичної, після чого настає час вищої стадії — позитивної, та здійснена ним класифікація наук створили необхідні передумови для виникнення позитивізму. Але, на думку В. Лесевича, надзвичайно схематичний і догматичний характер системи О. Конта не дає змоги з'ясувати механізм наукового пізнання. Тим-то виникає потреба зміцнити позитивістську концепцію О. Конта (в класифікації наук якого взагалі відсутні психологія, логіка, гносеологія й етика) насамперед, серйозним гносеологічним аналізом. В філософії, на думку В. Лесевича, центральне місце має посісти гносеологія, як єдина сила, здатна очистити філософське бачення від будь-яких умоглядних домішок, оскільки саме теорія пізнання завжди є опорою науко­вих понять. Така логіка міркувань й зумовлює еволюцію поглядів В.

Лесевича від О. Конта до ідей неокантіанців й, зрештою, до переходу на позиції емпіріокритицизму. Завдання філософії позитивізму не може обмежуватись простим підсумовуванням конкретно-наукових понять. Спираючись на них, треба виробити загальне філософське поняття про світ. А тому центр дослідження повинен бути перенесений на критичне вивчення процесу творення власне філософських понять із даних, які дають конкретні науки. Тим самим стає можливим перейти від системи 0. Конта, яка створює «враження скоріше цілковитої відсутності у ній будь-якої філософії», до критичного реалізму, що обґрунтовує філософію на нових началах. Вихідним тут є усвідомлення відносності наукової істини. «Істина, — пояснює В. Лесевич, — для нас не є щось абстрактне, ні щось таке, що може існувати незалежно від людського розуму; істина, навпаки, є поняття відносне і умовне, результат спостереження і досвіду, проведених з допомогою методу, виробленого спеціальними науками». Процес пізнання, на думку В. Лесевича, за своєю природою стає можливим в результаті відношення суб'єкта і об'єкта. Яким є об'єктивний предмет сам по собі, — не дано знати людині. Реально її знання ґрунтуються на суб'єктивних уявленнях від зіткнення з предметами. Світло, звук, тепло самі по собі не існують об'єктивно. Уявлення про них — не більше, ніж відтворене нами чуттєве сприйняття. При чому, сприйняття одного й того самого об'єкта у різних суб'єктів може бути різним. На ґрунті об'єднання уявлень про одиничні факти складаються поняття, котрі одержують назву закону. А тому відносними, релятивними є не лише уявлення, а й поняття, закони. «Ні про які вічні, незмінні закони, які правлять світом, не може бути й мови», висновує В. Лесевич. Підсумовуючи, В. Лесевич підкреслює: «Отже, ми не маємо ніякого права стверджувати, що світ є саме таким, яким ми його собі уявляємо, а тільки що, уявляючи його собі, ми можемо уявити його не інакше, як таким». Отже, абсолютизуючи роль суб'єктивного фактора в процесі пізнання, В. Лесевич обґрунтовує фактично позицію агностицизму в дусі беркліансько-юмівської гносеології. Щодо проблеми «філософія і наука» В. Лесевич, заперечуючи претензії філософії на наднауковий статус, по суті, ототожнює її з наукою. У праці «Від Конта до Авенаріуса» він писав «.Філософія, переставши бути окремою наукою. остаточно злилася з наукою. Такою філософією ми повинні уявити собі філософію емпіріокритичну. Вона — наука, вона — філософія, вона — наукова філософія: називайте її як хочете. І далі, немає ніякої потреби запитувати про особливий предмет філософії, особливий її метод, про спеціально нею вироблені положення, а надто і про межу, що відділяє її від науки». Принагідно зазначимо, що ідеї позитивістської філософії на межі XIX — XX ст. були досить популярні в колі природодослідників. Видатними представниками позитивістської соціології стали вихованці Харківського університету Л.І. Мечников та М.М. Ковалевський. Обидва вони більшу частину свого творчого життя провели за кордоном — Л. Мечников у Швейцарії, М.М. Ковалевський — у Франції, активно розробляючи соціо­логію в дусі позитивізму.

Йдеться не лише про славетне cogito, але й про унверсально обов'язков критер стини, як неможливо легтимзувати, не покликаючись на всевдаючий Божий розум. Колаковський наголошу на кардинальност питання, що його сформулював Декарт: чи можлива взагал остаточна певнсть? А якщо можлива, то чи можна здобути , не покликаючись на абсолютну Божу мудрсть? Якщо ж н, то чи не повинн ми вдмовитися вд самого поняття стини у звичному, тобто трансцендентальному значенн й задовольнитися практичними критерями пзнаваност? У нашй культур, пише Колаковський, епстемологчна утопя нколи не вмирала остаточно, на початку XX столття одним з найзатятших  захисникв був Едмунд Гуссерль, який невтомно корегував  переформульовував Декарта, переконаний, що скептичне або емпристське вдкидання де певност, а отже, й стини, означало би руйнування вропейсько культури. Проте флософя пшла ншими стежками. Навть т видатн флософи, як були готов пдтримати Гуссерлев де, зокрема, М.PГайдеAAер  Мерло-Понт, втратили надю на радикальну феноменологчну редукцю

1. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

2. Американська поетика кінця ХІХпочатку ХХ століття

3. Економіка України на початку ХХІ століття

4. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

5. Селянські податки на Україні в ХІХпоч. ХХ століття

6. Українське кіно початку ХХ століття
7. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття
8. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

9. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

10. Україна на початку ХХ ст.

11. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.

12. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

13. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

14. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

15. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

16. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

18. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

19. Наука і техніка ХХ століття

20. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

21. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

22. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка
23. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
24. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

25. Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття

26. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

27. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

28. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

29. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

30. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

31. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

32. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

33. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

34. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

35. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века

36. Линия «Зла» в произведениях русской литературы 90-х годов ХХ века

37. Анализ взаимоотношений религии и политики в России 90-х годов ХХ века

38. Академія наук України
39. Правовые основы политики украинизации 20-х годов ХХ столетия
40. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

41. Двоевластие - специфическое явление Российской политической жизни в начале 20-х годов ХХ века

42. Жизнь города Смоленска в конце ХІХ-начало ХХ века

43. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

44. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

45. Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.

46. Развитие гражданской авиации в 80-90-х годах ХХ века

47. Реформы 70-90-х годов ХХ века в Китае и их влияние на дальнейшее развитие страны

48. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове XIX ст

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

49. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

50. Статыстычная крыніцы другой паловы ХІХ-пачатку ХХ ст.

51. Українська культура першої половини ХІХ століття

52. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

53. Дизайн у Японії в ХІХ – ХХ століттях

54. Мода 20-х годов ХХ века
55. Етнічна культура українського народу
56. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

57. Історія розвитку вокального мистецтва на Буковині у ХІХпоч. ХХ ст.

58. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

59. Современная российская семья в условиях системного кризиса 90-х годов ХХ века

60. Становление и развитие футбола на Ставрополье в конце ХІХ - начале ХХІ вв.: пути, опыт, проблемы

61. Водні ресурси України. Їх стан і охорона

62. Мировое хозяйство 20-х годов ХХ столетия

63. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

64. Драматичний театр та кінематограф Харківщини у ХХ столітті

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

65. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

66. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

67. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

68. Фізкультура та спорт Харківщини у ХХ столітті

69. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

70. Хімічна промисловість України
71. Хімічна промисловість України
72. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

73. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

74. Русская военная мысль Х-ХХ вв.

75. Культура України в 30-х рока

76. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

77. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

78. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

79. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

80. Международная политика Украины в 90-е годы ХХ века /Укр./

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Хімічна біотехнологія

82. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

83. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

84. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

85. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

86. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента
87. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь
88. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

89. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

90. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

91. Индия второй половины ХІХ в. - первой половины ХХ в. Движение за независимость

92. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

93. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

94. Революционное движение в Китае на рубеже ХІХ-ХХ вв.

95. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

96. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

97. Україна в другiй половинi XVI — початку XVII столiття

98. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

99. Українські землі під владою сусідніх держав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.