Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Принципи здійснення правосуддя в Україні

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План 1. Поняття, сутність та система принципів правосуддя 2. Характеристика окремих принципів правосуддя 3. Принципи судочинства, що забезпечують захист основних конституційних прав і свобод людини і громадянина 1. Поняття, сутність та система принципів правосуддя Принципи правосуддя – це фундаментальні правові вимоги (вихідні засади), які визначають зміст і форму здійснення правосуддя, недотримання яких тягне за собою несприятливі наслідки у вигляді скасування прийнятих у справі рішень. Сутність принципів правосуддя полягає в тому, що це норми загального і визначального характеру, які містяться в Конституції України, відповідних процесуальних кодексах та інших правових актах і відображають найбільш суттєві риси і властивості судочинства. Ці норми є первинними, тобто непохідними від інших норм, вони конкретизуються у більш часткових (окремих) процесуальних нормах. Всі принципи нерозривно зв’язані між собою і порушення будь-якого одного принципу призводить як правило до порушення інших і тим самим до порушення законності при провадженні у справі. Тому недотримання хоча би одного з принципів правосуддя тягне за собою скасування рішень, прийнятих у справі. Значення принципів правосуддя полягає в тому, що вони є гарантією дотримання прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб при здійсненні судочинства, а також гарантією прийняття законного та обґрунтованого рішення у справі. Принципи є відправним пунктом або підґрунтям для тлумачення конкретних процесуальних норм, а також для вирішення всіх протиріч, які виникають при здійсненні правосуддя. Систему принципів правосуддя складають: – конституційні принципи; – загальні принципи – закріплені у Законі України ”Про судоустрій і статус суддів”; – галузеві принципи. Конституційні засади (принципи) здійснення правосуддя в Україні закріплені у Конституції України. Більшість з них сконцентрована у статтях 124-131 розділу VIII Конституції України, який носить назву “Правосуддя”. Відповідно до ст.129 Конституції до основних засад судочинства належать: - незалежність суддів і підкорення їх тільки закону; - здійснення судочинства суддею одноособово або колегіально; - законність; - рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом; - забезпечення доведеності вини; - змагальність сторін та свобода у наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості; - підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; - забезпечення обвинуваченому права на захист; - гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; - забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків встановлених законом; - обов’язковість рішень суду. Крім цього, цілий ряд конституційних принципів судочинства закріплений в інших розділах Конституції. Наприклад у ст. 29 закріплений принцип свободи і особистої недоторканності, у 30 – принцип недоторканності житла, у 62 – принцип презумпції не винуватості, у ст. 124 – принцип участі народу у здійсненні правосуддя і т.д. У статтях 5–15 розділу 1 Закону України “Про судоустрій та статус суддів” законодавець також закріпив принципи правосуддя, які є обов’язковими для всіх судів загальної юрисдикції, а саме: – здійснення правосуддя виключно судами; – самостійність суддів; – право на судовий захист; – право на повноважний суд; – рівність перед законом і судом; – правова допомога при реалізації права на справедливий суд; – гласність і відкритість судового розгляду; – мова судочинства; – обов’язковість судових рішень; – право на оскарження судового рішення; – одноособовий та колегіальний розгляд справи.

Відповідно до ст.129 Конституції, законом можуть бути визначені також й інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій. В даному випадку мова йде про галузеві принципи здійснення судочинства в залежності від юрисдикції суду: в кримінальних, цивільних, адміністративних та господарських справах. Галузеві принципи судочинства закріплені у відповідних процесуальних кодексах – кримінально-процесуальному, цивільному процесуальному, господарсько-процесуальному та в інших законах. Галузеві принципи судочинства повинні відповідати конституційним засадам і не можуть суперечити їм. 2. Характеристика окремих принципи правосуддя Забезпечення права громадян на судовий захист. Конституція України (ст. 8) закріплює, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це конституційне положення має важливе значення для забезпечення механізму захисту прав і свобод громадян. Досвід підтверджує, що ніхто не може бути суддею у своїй власній справі, а ймовірність визнання людьми, окремими посадовими особами власних помилок чи допущених зловживань украй мала. Не висока також ймовірність того, що зловживання чи помилки можуть бути добровільно виправлені вищестоящими посадовими особами виконавчої влади. Найбільш ефективною силою, здатною прийти на допомогу тому, кому заподіяна шкода, є незалежний, об'єктивний, неупереджений і компетентний суд. У розвиток конституційних положень Закон (ст. 7) закріплює, що кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд України і кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції. Необхідно зазначити, що іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України. Це положення національного законодавства відповідає міжнародно-правовому принципу, проголошеному Загальною декларацією прав людини і громадянина: “Кожна людина має право на ефективне відновлення в правах компетентними національними судами у випадку порушення її основних прав, наданих її конституцією чи законом”. Крім того, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка носить назву ”Право на справедливий судовий розгляд” передбачає, що кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав і обов’язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Також у ст. 13-1 Конвенції закріплено положення, що кожен, чиї права і свободи, викладені у цій Конвенції порушуються, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які діяли як офіційні особи.

Важливим моментом реалізації права на судовий захист є те, що воно надається кожному, тобто всі суб’єкти правовідносин мають рівний доступ до судового захисту своїх прав і законних інтересів. Цей принцип знаходить також свій розвиток у положеннях, закріплених у ст.8 Закону (”Право на повноважений суд”), яка передбачає зокрема, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Суддя ж у свою чергу розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, який встановлюється виключно законом. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб. Принцип законності. Принцип законності віднесений Конституцією України до одного з основних принципів здійснення правосудця в Україні ( п.1. ч. 3 ст. 129). Вимога точного і неухильного дотримання і виконання закону вважається одним з найбільш важливих і універсальних правових принципів, що мають істотне значення для всіх галузей права. Під законністю прийнято розуміти точне і неухильне дотримання і виконання положень Конституції України, законів і відповідних їм інших правових актів усіма державними і недержавними установами й організаціями, посадовими особами, громадянами. Принцип законності прямо витікає і з конституційних положень, згідно яким органи законодавчої, виконавчої і судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (стаття 6 Конституції України). Вимога дотримуватись закону при здійсненні правосуддя міститься й у інших конституційних положеннях, зокрема відповідно до ч.1. ст. 129 Конституції судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону. Аналогічну за змістом вимогу містить і ч.1 ст.6 Закону (самостійність судів), згідно якої суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу і здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права. Принцип законності послідовно і чітко закріплено й у галузевому процесуальному законодавстві. Здійснення правосуддя в точній відповідності з законом — це не тільки вимога безумовно дотримуватись процесуальних норм при розгляді і вирішенні судових справ. Оскільки суд застосовує норми матеріального права, він повинен робити це правильно, тобто правильно кваліфікувати діяння підсудного, визначити йому справедливе покарання, законно вирішувати спори у цивільній справі. Суворе дотримання процесуальних і матеріальних норм створює всі необхідні умови для винесення судом законного й обґрунтованого рішення (вироку). Принцип законності містить у собі вимогу дотримуватись не тільки норм процесуального і матеріального права, але також і нормативних положень, що стосуються судоустрою. Правові норми, що стосуються судоустрою, прямо пов’язані з процесуальними нормами. Так, здійснювати правосуддя повноважні лише судді, призначені в законному порядку, і суди, визначені Конституцією України і Законом “Про судоустрій і статус суддів”. Порушення цих вимог викликає процесуальні наслідки (скасування вироку чи рішення як неправомірного).

А на наступному засданн, 4 лютого, було погоджено текст документа, який телеграмою виршили вдправити в Украну урядам УНР  радянсько Украни. Його змст зводився до такого: Уряд РСФРР погоджувався виступити в рол посередника мж двома урядами, що вели боротьбу в Укран, на таких умовах: PВизнання Директорю принципа влади рад на Укран; PВизнання нейтралтета Украни з активним його захистом супроти будьякого ноземного втручання, яке порушу цей нейтралтет; Спльна боротьба проти контрреволюц; Перемирря на час мирних переговорв977. Навколо даного документа в сторограф «ламалося немало списв». Причиною послужили дотичн до проблеми сюжети у х вдтворенн через чотири десятилття В. Винниченком. Колишнй Голова Директор у «Заповт борцям за визволення» твердив, що «псля довгих  гарячих дебатв у Центральному Комтет й Полтбюро РКП Леннов вдалося перемогти противникв миру з Украною  схилити бльшсть кервних органв компарт прийняти наш умови. Самостйнсть  незалежнсть Украни була офцйно визнана в вдповднй резолюц й мирний договр пдписано з боку Рос головою совтського уряду В

1. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

2. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

3. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

4. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

5. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

6. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
7. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
8. Здійснення права на житло шляхом приватизації

9. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

10. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

11. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

12. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

13. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

14. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

15. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

18. Поняття й принципи громадянства України

19. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

20. Принципи кримінального процесу в Україні

21. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

22. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
23. Принцип роботи та структура автопоїздів
24. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

25. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

26. Атомна енергетика України і РПС

27. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

28. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

29. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

30. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

31. Принципы гражданского процессуального права

32. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

33. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

34. Громадянство України

35. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти

36. Основные принципы международного публичного права

37. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

38. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов
39. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы
40. Принцип разделения властей

41. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

42. Принцип разделения властей

43. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

44. Львівський музей українського мистецтва

45. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

46. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

47. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

48. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

50. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

51. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора

52. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

53. Принцип работы сканера

54. Принципы реализации машин БД
55. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования
56. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

57. "Принцип Максимума" Понтрягина

58. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

59. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

60. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

61. Принципы организации и деятельности суда

62. Принципы уголовного законодательства Российской Федерации

63. Принципы обеспечения безопасности АЭС на этапах, предшествующих эксплуатации

64. Принципы рационального использования лесов

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Интеграция принципа природопользования в общественное сознание, путем воздействия на индивида

66. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

67. Дидактические принципы Я.А.Коменского

68. Задачи и принципы лечебного питания

69. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

70. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
71. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов
72. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр

73. Триоды. Устройство и принцип действия

74. Принцип относительности Эйнштейна

75. Устройство и принцип работы радиоприёмника Попова

76. Устройство, назначение, принцип работы, типы и история телескопа

77. Основные принципы диалектической и формальной логики и их содержание

78. Философия К. Поппера и принцип фальсификации

79. Основные принципы диалектики

80. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных принципах

82. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

83. Необходимость, сущность и формы кредита. Принципы кредитования

84. Основные принципы бухгалтерского учета /GAAP/ в западных странах

85. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

86. Сущность и основные принципы маркетинга
87. Психоэкономическая направленность и принципы рекламы
88. Принципы и методы подбора кндидатов на вакантные должности (WinWord, ЕХЕ)

89. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

90. Стратегическое управление (укр)

91. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

92. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

93. Методические принципы установления рыночных цен (WinWord-2000)

94. Рыночное хозяйство и принципы его функционирования

95. Принципы и формы налоговой политики

96. Миграция населения. Особенности современных принципов миграции

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

97. Предмет истории. Источники. Принципы изучения отечественной истории

98. Принципы развития предпринимательства в России

99. Історія України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.