Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Європейський університет Юридичний факультет Контрольна робота з Актуальних проблем захисту суб’єктів господарювання Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів Київ 2008 Зміст Вступ 1 Загальні питання забезпечення фінансової безпеки держави 2 Значення банківської системи в забезпечення фінансової безпеки держави 3 Поняття банківскього капіталу 4 Захист стабільності формування банківського капіталу банків 5 Проблема внутрішніх та зовнішніх загроз для банківської системі України 6 Іноземний банківський капітал: конкуренція та можливі наслідки Загальні висновки Використана література Додаток А Вступ Попередження небезпек, ризиків, викликів і загроз державі як суспільно-політичній інституції та мінімізація їхніх рівнів до бажаних умов безпеки існування і стратегічного розвитку суспільства, народу, нації, людини і громадянина у сучасній демократичній державі передбачає узгоджене функціонування складових елементів системи забезпечення безпеки: військово-політичних, економічних, соціальних, ідеологічних, інформаційних, психологічних, науково-технічних, соціокультурних, правових, правоохоронних та інших механізмів. Перелічені елементи складають таке поняття як „система забезпечення національної безпеки”. Необхідно зазначити, що поняття „національна безпека”, як і „система забезпечення національної безпеки” мають не лише загальні характерні для багатьох держав риси, особливості побудови та вдосконалення. Вони є багатоаспектними і мають поряд із загальними унікальні, специфічні лише окремим суспільствам риси. У даному випадку має місце унікальність розвитку систем безпеки на пострадянському просторі, в якому Україна не є винятком і посідає чільне місце. Загальновідомо, що атрибутом могутності держави є самодостатня система національної безпеки. Слід відразу ж зазначити, що дана система включає найбільш важливі складові: 1) безпека людини і громадянина; 2) безпека соціуму; а також 3) безпека держави. Саме цей триєдиний організм утворює національну безпеку в сучасному її розумінні. Тому всяка спроба підмінити національну безпеку не то виключно державною, не то безпекою особистості є за своєю суттю вихолощеним смислом. Національна безпека за своєю природою утворює дуалістичну систему, репрезентовану державною і недержавною підсистемами забезпечення безпеки. Механізм функціонування міжоб’єктової системи безпеки суб’єктів господарювання недержавної сфери утворює відповідну систему взаємодії з усіма державними структурами, що мають відношення до вирішення більш широкої проблеми – національної безпеки України. Діяльність зазначеної міжоб’єктової системи безпеки реалізується в межах спільних з урядом України програм, які охоплюють, у тому числі, загальнонаціональні програмні напрямки забезпечення безпеки з забезпечення захисту капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів. Розглянемо останнє питання в цієї роботі. 1 Загальні питання забезпечення фінансової безпеки держави На фінансах базується економіка будь-якої країни, фінанси — “кров” економічної системи держави.

Проблема належної підтримки фінансової безпеки держави є найактуальнішою, оскільки зачіпає усі галузі національного господарства, приватних підприємців, усі прошарки населення, все суспільство і державу в цілому. На грунті концепції фінансової безпеки має бути розроблена державна стратегія фінансової безпеки, яка може бути основою опрацювання державної фінансової політики, надаючи орієнтири, визначаючи національні інтереси, цілі і пріоритети. Стратегія фінансової безпеки має також включати програму забезпечення фінансової безпеки. Грунтуючись на Концепції національної безпеки України, структура концепції фінансової безпеки може бути такою: основна мета підтримання фінансової безпеки держави; принципи організації підсистеми фінансової безпеки; основні методи забезпечення фінансової безпеки; загрози фінансовій безпеці; основні критерії, що мають характеризувати фінансово-кредитну сферу з точки зору підтримання її безпеки на належному рівні; національні інтереси у фінансово-кредитній сфері; основні напрями (пріоритети) державної політики у сфері фінансової безпеки; система підтримання безпеки у фінансово-кредитній сфері на належному рівні. Безпечним слід вважати такий стан фінансово-кредитної сфери, який має характеризуватися збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання. Тоді основна мета підвищення фінансової безпеки полягає у безперервному підтриманні саме такого стану фінансово-кредитної сфери. При цьому параметри фінансово-кредитної сфери мають бути такими, що забезпечують і внутрішню, і зовнішню збалансованість. Їх значення повинні бути достатніми для забезпечення ефективного функціонування економіки, а механізми, що використовуватимуться при цьому, здатні забезпечувати належну стійкість до дії загроз. Основні методи забезпечення фінансової безпеки. До основних методів доцільно включити наступні: збирання і аналітичну обробку інформації про досвід і заходи з забезпечення безпеки фінансово-кредитної сфери в інших країнах, постійний моніторинг і аналіз умов, чинників, загроз та індикаторів фінансової безпеки, прогнозування умов, дії чинників та значень індикаторів у перспективі, розробку і здійснення конкретних заходів щодо підтримання фінансової безпеки на належному рівні. Загрози фінансовій безпеці. Постійне відстеження і визначення основних загроз фінансовій безпеці значно полегшує її підтримку на належному рівні. Це надає можливість своєчасно розробляти й здійснювати практичні заходи щодо зниження негативного впливу загроз чи їх повної ліквідації. Усі загрози фінансовій безпеці можна поділити на внутрішні та зовнішні, існуючі та можливі. Критерієм поділу загроз на існуючі або можливі має бути порогове значення того чи іншого індикатора, який характеризує певну загрозу. Загрози, що уже перевищили порогові значення, слід вважати існуючими або наявними, якщо ні — можливими. Внутрішні загрози. 1. Недосконалість і незавершеність законодавства у фінансово-кредитній сфері. 2. Відсутність достатнього золотовалютного запасу і алмазного фонду держави.

3. Низький рівень інвестиційної діяльності. 4. Неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків. 5. Недосконала бюджетна система, низький рівень бюджетної дисципліни і надмірний дефіцит Державного бюджету. 6. Високий рівень інфляції. 7. Зростання “тіньової” економіки, посилення її криміналізації, нелегальний перетік валютних коштів за кордон. 8. Недосконалість банківської системи. Зовнішні загрози 1. Значне від’ємне зовнішньоторговельне сальдо. 2. Залежність реформування економіки країни від отримання іноземних кредитів. 3. Зростання зовнішнього державного боргу. 4. Втручання в національну фінансово-кредитну сферу міжнародних фінансових організацій. 5. Залежність вітчизняного фінансового ринку від світового. 6. Дефіцит платіжного балансу країни. Національні інтереси в фінансово-кредитній сфері. Визначення національних інтересів має базуватись, по-перше, на сукупності цілей соціально-економічного розвитку країни на конкретному етапі, по-друге, на існуючому стані фінансово-кредитної сфери і змісті визначених загроз у ній, по-третє, на системі визначених критеріїв стану фінансово-кредитної сфери. Виходячи з цього, основними (пріоритетними) національними інтересами в фінансово-кредитній сфері держави на сучасному етапі стабілізації та економічного зростання можуть бути: — забезпечення фінансової стабілізації в країні та подолання кризи платежів; — здійснення бюджетної реформи, зниження дефіциту Державного бюджету до 1% ВВП, систематичне виконання дохідної частини Державного бюджету, ліквідація нецільового використання бюджетних коштів; — суттєве удосконалення податкової системи і посилення її стимулюючого впливу на розвиток виробництва; — легалізація “тіньової” економіки в офіційну, ліквідація криміналізованого бізнесу і корупції; — створення достатнього золотовалютного запасу держави; прискорення розвитку національної банківської системи; створення ефективного фондового і страхового ринків, надійної системи довірчого управління майном. 2 Значення банківської системи в забезпечення фінансової безпеки держави Динаміка розвитку фінансового ринку, конкуренція та співробітництво між банківськими інститутами з належною якістю фінансових послуг, визначають зрілість економічних (і особливо — грошово-кредитних) відносин. Значення банків як фінансових інститутів в економіці будь-яких країн є достатньо акцентованим: „Банки контролюють механізм виплат, обслуговують угоди, підтримують ліквідність економіки і слугують провідниками монетарної політики”1. У Додатку А наведені показники діяльності банківської системи України. Банки експансивно пропонують і реалізують широкий диверсифікований спектр послуг. Провідні конкурентні позиції банків на фінансовому ринку зумовлюються також характером їх діяльності: „Банки виробляють унікальну продукцію — такі різноманітні фінансові технології обслуговування клієнтів (вирішення їх проблем), без яких не може обійтися жодний суб’єкт господарювання”2. Для фінансової системи України характерна стабільно висока частка банківського кредиту в сукупності інструментів фінансування.

Для цього по всх кранах гарячково, скажено працювали мллони робтникв; фабрики й заводи день  нч шугали полум'ям печей; склади трщали вд навалених товарв; у банкрських конторах сотн тисяч замучених, недокровних людей робили пдрахунки неAритянських хвартушкв. Фабриканти мусли робити яко мога бльше, не зупинятись н на одну мить, бо найкоротча зупинка якогось фабриканта загрожувала йому смертю, - юрба конкурентв немилосерно валила його з нг, топтала, перестрибувала вперед  гнала дал. Бо такий закон капталзму й постачання неAритянських хвартушкв. ¶ вс ц юрби европейських джентельменв одна поперед одно мусли гнати до Африки, Аз, до голих  багатих мешканцв островв та напводягнених слав'янських дикунв. Вони вс хапались одягти цих бдолах у хвартушки. А во м'я цих хвартушкв сстематично, з потаним скреготом зубв озброювали бдних дикунв свох власних крав; мллони х у вогню, в чаду кували гармати, бомби, рушниц, вс засоби убивання таких самих темних дикунв, як вони. Пащ гармат стояли роззявлен за складами товарв; ус сили людсько цвлзац, вся зроблена на протяз десяткв рокв праця мллонв людей, збрана в банкрських касах у золот й паперах, усе було наготовлено до лютого бою за неAритянськ хвартушки

1. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

2. Фінансові методи збільшення капіталу

3. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

4. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

5. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

6. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
7. Організація обліку власного капіталу підприємства України
8. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

9. Аудит статутного капіталу

10. Антрапалогія капіталізму і культаў

11. Міжнародний рух капіталу

12. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

13. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

14. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

15. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

16. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Акціонерний капітал та дивіденти

18. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

19. Інвестиції в основний капітал

20. Капітал і виробничі фонди підприємства

21. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

22. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів
23. Ринок праці та капіталу
24. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

25. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

26. Предприятие-банкрот и банк-кредитор: особенности совместного существования

27. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

28. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

29. Национальный банк Республики Казахстан

30. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

31. Государственный банк России

32. Коммерческий банк и система денежных расчетов

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

34. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

35. Центральный банк

36. Центральный банк и его функции

37. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

38. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае
39. Учет нематериальных активов. Учет расчетов поставщиками, дебиторами и кредиторами
40. Африканский банк развития

41. Грамматическая синонимия форм настоящего времени глаголов типа брызжет - брызгает, каплет - капает

42. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

43. Национальный банк клеточного материала

44. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

45. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

46. Банк как особый участник налоговых правоотношений

47. Захист інтелектуальноі власності

48. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Центральный банк РФ как субъект бюджетного процесса

50. Лондонский и Парижский клубы кредиторов

51. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

52. Банк Англии

53. Европейский Инвестиционный банк

54. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики
55. Банк России
56. Центральний банк і монетарна політика

57. Проблемы статуса действительных и недействительных кредиторов в России, государствах СНГ и Балтии

58. Банк Англии

59. Банківські операції

60. Банківська справа

61. Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины

62. Коммерческий банк - основное звено рыночной системы

63. Парижский клуб кредиторов

64. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

65. Формування ресурсів коммерційних банків

66. Центральный банк, назначение, функции, операции

67. Центральный банк и его функции

68. Альфа банк

69. Центральный банк Российской Федерации.

70. Хуссейн бен Талал
71. Свойства талой воды
72. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

73. Захист права власності

74. Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере КБ Центр-Инвест)

75. Валютний ризик в діяльності банківської системи

76. Азиатский банк развития: характеристика, история создания, цели, задачи, роль, особенности и перспективы развития

77. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами

78. Кредитная политика коммерческого банка на примере "Народный банк Казахстана"

79. Кредитні операції банків

80. Кредитование потребительских нужд населения, современное состояние и перспективы развития на примере ЗАО Банк "Русский Стандарт"

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

81. МДМ-Банк

82. Методики оцінки фінансового стану банків України

83. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

84. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в обеспечении стабильности банковской системы Беларуси

85. Національний банк України

86. Національний Банк України
87. Новітні технології в банківських послугах
88. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

89. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

90. Організація банківської справи

91. Організація касових операцій у банківських установах

92. Основи банківської справи

93. Оценка стоимости гудвилла (на материалах ОАО "УРСА банк")

94. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

95. Повышение качества управления активами кредитной организации на примере ОАО "Балтийский инвестиционный банк"

96. Поняття про банківський рахунок

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

97. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

98. Преимущества системы банк-клиент перед традиционными способами обслуживания

99. Процес банківського кредитування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.