Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Документи щодо особового складу

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат Тема: Документи щодо особового складу ПЛАН Поняття та види документів щодо особового складу Заява, автобіографія, резюме, характеристика ВСТУП Закон України «Про звернення громадян» (Постанова ВР №394/96 – ВР від 02.10.96 №47), регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування , організацій, незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. Документи по особовому складу створюються з приводу прийняття працівників на роботу, звільнення їх, переведення на іншу роботу, надання відпусток, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень. До таких документів належать: особові картки, заяви, накази по особовому складу, характеристики, автобіографії, анкети, доручення, розписки, особові справи, трудові книжки. 1. Поняття та види документів щодо особового складу До документів з особового складу відносяться заява, характеристика, автобіографія, наказ з особового складу, доручення, розписка тощо. Для всіх текстів рукописних чи друкованих документів характерні такі ознаки, як: ясність, точність, компактність, гранична стислість викладу з використанням термінології, часте вживання віддієслівних іменників, відіменних прийменників (на основі, за рахунок, згідно з, з метою та ін.), складних сполучників (внаслідок того що, у зв’язку з тим що, зважаючи на те що ), оповідний характер викладу, перевага прямого порядку слів у реченнях, повна відсутність художньо-зображальних засобів. До документів ставляться найвищі вимоги: використання спеціальних термінів, дат, цифрових даних, точна назва установ. Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси. Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві (учня, студента). Автобіографія – це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності. Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань. 2. Заява, автобіографія, резюме, характеристика, наказ,тощо Заява буває простою та складною. Складна (вмотивована) заява відрізняється від простої тим, що в ній не лише викладається прохання, а й дається його обґрунтування, пояснюються причини, мотиви. У складній заяві може вказуватися, які саме документи до неї додаються.

Їх перелік дається після основного тексту заяви перед підписом. Заяву про прийняття на роботу подають громадяни при вступі на роботу, де викладають прохання про зарахування на певну посаду до певного структурного підрозділу. Розрізняють два основних види заяв: - особиста заява, яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи, пишеться власноручно в одному примірнику; - службова заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, установи), які він репрезентує , до посадової особи іншої організації, структури тощо. Остання може бути відтворена механічним способом у декількох екземплярах і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо). За походженням заяви бувають: 1. Зовнішні: а) особисті, в яких обов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих); б) службові, в яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (фірми, установи) з усіма належними реквізитами (фірми, установи) з усіма належними реквізитами. 2. Внутрішні, де не є обов’язковими вимоги, зазначені у зовнішніх заявах. Хоча заява складається за довільною формою, багаторічною практикою вироблена певна схема розташування реквізитів і написання тексту документа. Заява складається з таких реквізитів: 1. Адресат (з великої літери праворуч) – посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у Д. відмінку, чергуючи закінчення –ові (-еві, -єві) з –у (-ю). 2. Адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва закладу, прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крапки у кінці останнього слова). 3. Назва виду документа (посередині, з малої літери). 4. Текст (з великої літери, з абзацу). 5. Підстава (додаток): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації. 6. Дата написання (ліворуч). 7. Підпис адресанта (праворуч). За аналогічною схемою складають й інші заяви з кадрових питань, але у цих документах є наявними певні особливості у написанні деяких реквізитів: 1) при їх адресуванні до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ); 2) у тексті заяви формується прохання (висновок) і дається обґрунтування (докази). Різновидами заяв також є повні заяви, які подаються до суду, наприклад, позовна заява про стягнення аліментів, заяви про облік житла, заяви-зобов’язання, позовні заяви. Зразок: Ректорові Українського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова професору Килимчуку В. П. Савенко Ганни Іванівни, що проживає в м. Києві, вул. Жовтнева, буд. 7, кв. 51 Заява Прошу допустити мене до вступних іспитів на філологічний факультет зі спеціальності українська мова і література. До заяви додаю: 1) атестат про освіту за № 46473; 2) характеристику для вступників до вузів; 3) автобіографію; 4) довідку про стан здоров’я (форма № 086); 5) 4 фотокартки.

17.02.1993 р. (підпис) Наказ видається на підставі й для виконання чинних законів, постанов і розпоряджень уряду, Президента, Верховної Ради, наказів і директивних вказівок вищих органів. Отже, він має як розпорядче, так і виконавче значення. Накази охоплюють широке коло питань із виробничої і навчальної діяльності: організації праці (навчання); добір і розстановка кадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення до праці (навчання) тощо. За призначенням усі накази поділяються на накази щодо особового складу (кадрові) і накази із загальних питань (організаційні, з питань основної діяльності).У наказах щодо особового складу оформляють призначення, переміщення, звільнення, відрядження, відпустки, нагороди та стягнення працівників. Ці накази указуються на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальних органів тощо. Серед організаційних наказів розрізняють: а) ініціативні, які видаються для оперативного впливу на процеси, що виникають усередині організації (підприємства); б) на виконання розпоряджень керівних (вищих) органів; такі накази видаються при створенні, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів, при затвердженні положень про структурні підрозділи, при підсумовуванні результатів діяльності установ (організацій), затвердженні планів тощо. Накази складаються з констатуючої та розпорядчої частини. Однак у наказах, що видаються на виконання ухвал керівних (вищих) органів, часто не пишуть констатуючу частину. Замість цього подають посилання на номер і дату вищого розпорядчого документа. Констатуючої частини може також не бути, якщо дії запропоновані до виконання, не потребують роз’яснень та з різнопланових питань. У таких випадках текст наказу складається з параграфів. Реквізити 1. Назва міністерства, якому підпорядковується організація, підприємство, установа (для державних). 2.Повна назва організації, установи. 3. Назва виду документа. 4. Дата укладання. 5. Номер наказу. 6. Назва населеного пункту, де розташоване підприємство, установа. 7. Заголовок (короткий зміст наказу) “про ”. 8. Текст: - констатуюча частина містить такі складові: вступ (зазначається причина видання наказу); доведення (викладаються основні факти); висновок (вказується мета видання наказу). Якщо підставою для видання наказу є розпорядження вищого органу (установи), то в констатуючій частині вказується назва, номер, дата й заголовок до тексту розпорядчого документу, а також передається зміст певного розподілу статті документа вищого органу (установи), який є підставою для видання конкретного наказу; - розпорядча частина починається словесними “Наказую”, “Доручаю” і т. ін. Вона складається із пунктів, що поділяються на такі складові: дія, термін виконання та відповідальність за виконання. Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами. Текст викладу розпорядчої частини повинен мати наказову форму. Зокрема, кожний пункт починається з дієслова в інфінітивній формі (“Зарахувати”, “Призначити”, “Здійснити”, “Наголосити”, “Звільнити” і т.

З цією метою документ рекомендував запроваджувати постійні агентурні мережі "в тилу ворога і особливо в місцях його керування своїми військовими силами", а також "підкуп осіб, працюючих у ворога, з метою одержання відомостей для з'ясування системи шпигунства у ворога і розкриття його розвідочних органів"; використання технічних засобів збору інформації (перехоплення телефонно-телеграфних розмов), а також застосування елементів "психологічної війни": "розповсюдження серед ворожих сил провокаційних чуток"; припинення диверсійно-терористичної діяльності, відвернення замахів на життя керівників збройних сил, а також зловмисної агітації з метою компрометації воєначальників УНР. Окремим завданням військової контррозвідки було викриття посадових осіб, котрі "використовують своє службове становище в інтересах ворога": передають в його руки таємні документи Збройних сил УНР; повідомляють про кількісний склад, дислокацію, бойову підготовку військ; ведуть підривну діяльність по саботажу наказів командування; підривають дисципліну й закликають особовий склад до переходу на бік ворога

1. Особливості складання та оформлення актів

2. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

3. Складання та подання фінансових звітів банку

4. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

5. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

6. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
7. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО
8. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

9. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

10. Порядок видачі наряду на роботу

11. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

12. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

13. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

14. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

15. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

16. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

18. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

19. Види, параметри та принцип роботи антен

20. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

21. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

22. Загальні підходи та методи роботи з якістю
23. Планування особистої роботи менеджера
24. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

25. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

26. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

27. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

28. Режим роботи та захист трансформаторів

29. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

30. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

31. Метацінності та ідеали соціальної роботи

32. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

33. Будова двигуна та його робота

34. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

35. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

36. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

37. Порядок увольнения с работы и его оформление

38. Системы адаптивного управления роботами
39. Надежность машин: станки, промышленные роботы
40. Использование роботов в промышленных предприятиях

41. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

42. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

43. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

44. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

45. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

46. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

47. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

48. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

49. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

50. Проблеми використання роботів /Укр./

51. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

52. Організація кредитної роботи в комерційному банку

53. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

54. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером
55. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
56. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

57. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

58. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

59. Переоценка активов: порядок оформления и учет

60. Порядок оформлення результатів ревізії

61. Порядок складання фінансової звітності

62. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

63. Рятувальні роботи

64. Організація роботи Верховної Ради України

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

66. Поняття, підстави та порядок спадкування

67. Порядок составления и оформления документов в РФ

68. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

69. Трудовий договір та порядок його укладення

70. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин
71. Взяття під варту - строки та порядок виконання
72. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

73. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

74. Керування процесами і роботами в Linux

75. Організація роботи користувача з АБД

76. Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота

77. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

78. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

79. Робота з вікнами

80. Робота з записами мови ассемблера

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

81. Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

82. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

83. Робота з шаблонами

84. Роботы в ближайшем будущем

85. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

86. Графічні роботи на комп’ютері
87. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону
88. Разработка и проектирование робота для разминирования

89. Режими роботи й стандарти факс-апаратів

90. Організація роботи шкільної їдальні

91. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

92. Методика та порядок проведення презентацій

93. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

94. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

95. Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція

96. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

97. Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту

98. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

99. Стиль роботи керівника

100. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.