Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік готової продукції

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансовий облік-1» ЗМІСТВступ Теоретичне питання. Облік готової продукції Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готової продукції Документування господарських операцій з руху готової продукції Інвентаризація готової продукції Відображення операцій з обліку руху готової продукціїна рахунках бухгалтерського обліку Практичне завдання Задача 1. Задача 2. Задача 3. Задача 4. Задача 5. Висновки Список використаної літератури ВСТУП У більшості країн з розвинутою ринковою економікою бухгалтерський облік прийнято поділяти на фінансовий та управлінський (внутрішньогосподарський). У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV даються визначення: «бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень»; «внутрішньогосподарський облік – це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства в процесі управління підприємством» . Поділ обліку на фінансовий і управлінський зумовлений відмінностями в цілях і завданнях надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам. Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона повинна забезпечувати інформацією потреби користувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінки якості управління, оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання, забезпеченості зобов’язань підприємства, визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу, регулювання діяльності підприємства, інших рішень . Фінансова звітність включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів. Дані, які містить фінансова звітність, повинні задовольнити загальні потреби користувачів в інформації щодо фінансового становища підприємства. У разі потреби для окремих груп користувачів (наприклад, для контролюючих і статистичних органів) можуть бути встановлені інші або додаткові вимоги до інформації. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 1. Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готової продукції Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад . Готова продукція може мати, а може не мати кількісні та якісні характеристики, Але завжди повинна мати вартісну характеристику. Продукція, яка має кількісні характеристики, оформлюється здавальною накладною і передається на склад, а звідти здійснюється її реалізація покупцеві. Готова продукція на деяких підприємствах не передається на склад, а накопичується безпосередньо у виробництві, звідти буде здійснюватись її реалізація.

Продукція, яка не має кількісних характеристик (роботи, послуги тощо), безпосередньо з виробництва передається покупцеві (замовнику). Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом. Готову продукцію класифікують - за формою: уречевлена (матеріальна), результати виконаних робіт, результати наданих послуг; - за ступенем готовності: готова продукція, напівфабрикати (продукти окремих технологічних фаз, якій повинні пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою продукцією), незавершене виробництво; - за технологічною складністю: проста, складна. Продукція може бути супутня (продукція, отримана в одному технологічному циклі одночасно з основною, за якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві), побічна (це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і на відміну від супутньої продукції не потребує додаткових витрат ). Облік готової продукції ведеться за первісною вартістю. Однак протягом місяця у поточному обліку можуть використовуватись облікові ціни. Вартість готової продукції, випущеної з виробництва, реалізованої замовнику, визначена в облікових цінах у кінці місяця, доводиться до первісної вартості шляхом відображення відхилення первісної вартості від облікової ціни. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами визначається як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми - відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на і суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. Первісною вартістю запасів, виготовлених власними силами підприємства (готова продукція), признається їх виробнича собівартість, що визначається у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». . Згідно пункту 11 розділу «Склад витрат» цього положення собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати . До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду. До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством. 2. Документування господарських операцій з руху готової продукції Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції: а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади; б) зберігання продукції на складах підприємства; в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям; г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.; д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію). Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюється, підраховується і при необхідності зважується. Накладну виписує у двох примірниках підрозділ-здавальник (цех). На обох примірниках накладних мають бути два підписи: начальника цеху готової продукції та начальника складу готової продукції. На підставі одного з примірників накладної, що залишається на складі готової продукції, начальник складу чи відповідальна особа заповнює картку складського обліку. У ній роблять запис про оприбуткування готової продукції, що надійшла на склад, і разом з матеріальним звітом передають до бухгалтерії. В картці або книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах складського обліку робляться записи про надходження та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки.

Запасы и затраты Производственные запасы и готовая продукция 128 000 Издержки обращения Итого по разделу II 128 000 III. Денежные средства, расчеты и другие активы Расчеты с дебиторами 5 141 Денежные средства 154 859 49 818 44677 Итого по разделу III 160 000 49818 44677 БАЛАНС 350000 338 818 333 677 417 000 ПАССИВ I. Источники собственных и приравненных к ним средств Уставный фонд (капитал) 3 207 4025 48 066 54 828 Амортизационный фонд Прибыль 16598 Итого по разделу I 3207 4025 48066 71426 II. Долгосрочные пассивы Долгосрочные кредиты банков 156 000 235 000 235 000 235 000 III. Расчеты и другие пассивы Расчеты с кредиторами: - за товары, работы, услуги 190 000 99000 49 818 72000 - с бюджетом 793 793 793 38574 Итого по разделу II 346793 334 793 285 611 34557 БАЛАНС 350000 338 818 333 677 417000 Таблица 7 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 289 000 289 000 289 000 271 710 17290 289000 289000 289000 271 710 540 000 396 000 252 000 108 000 540000 396000 252000 128000 58 681 74250 90 576 97 682 58681 74250 90576 97682 887 681 759 250 631 576 477 392 54828 54828 54 828 54828 17 290 22677 29245 27 683 18464 77505 84073 82511 90582 235 000 235 000 235 000 235 000 521 794 369 755 245 680 76652 53 382 70422 68 385 75 158 810 176 675 177 549065 386 810 887 681 759250 631 576 477 392 Таблица 8 Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1995 год АКТИВ I KB II KB III KB IV kb I.Основные средства Основные средства 315 000 315 000 315 000 275 904 Амортизация (износ) 39 096 Итого по разделу I 315000 315 000 315000 275 904 II

1. Облік готової продукції

2. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

3. Учет готовой продукции, ее учет и реализация

4. Учёт и реализация готовой продукции

5. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

6. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"
7. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья
8. Учет готовой продукции

9. Учет готовой продукции, ее отгрузка и реализация

10. Организация обработки информации на ЭВМ по формированию плана поставок готовой продукции

11. Учет готовой продукции

12. Организация учёта выпуска и движения готовой продукции крупного рогатого скота

13. Готовая продукция

14. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

15. Организация внутреннего контроля сбыта готовой продукции на предприятии ОАО "Оникс"

16. Особенности аудиторской деятельности в сфере выпуска готовой продукции и последующей реализации

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

17. Совершенствование учета готовой продукции и ее реализации

18. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации

19. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

20. Учет готовой продукции

21. Учет готовой продукции (на примере ООО "Белнедра")

22. Учет готовой продукции и анализ реализации продукции на производственных предприятиях
23. Учет готовой продукции и ее продажи
24. Учет готовой продукции и ее реализации

25. Учет готовой продукции и ее реализация

26. Учет готовой продукции на предприятии ЗАО "ЦИМС"

27. Учет движения готовой продукции на одесском заводе "Стальметиз"

28. Учет материалов, незавершенного производства и готовой продукции

29. Учет реализации готовой продукции

30. Учёт движения готовой продукции и её продажа

31. Бухгалтерский учет готовой продукции и ее продаж

32. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

33. Аудит выпуска готовой продукции и ее реализации

34. Аудит выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

35. Аудит готовой продукции

36. Аудит операций по учету реализации готовой продукции

37. Аудиторская проверка затрат на производство и реализации готовой продукции

38. База данных "Учет готовой продукции на складе"
39. Проектирование АИС (автоматизированных информационных систем) учета готовой продукции на предприятии ОАО "НИКОЛА"
40. Организация учета и контроля реализации готовой продукции и анализ финансовых результатов от реализации

41. Планирование себестоимости готовой продукции на хлебозаводе

42. Новые подходы к производству биологически безопасной мясной продукции в цикле "корма – животные – сырье – готовый продукт"

43. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

44. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

45. Облік собівартості продукції на підприємстві

46. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

47. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

48. Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

49. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

50. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

51. Правовое регулирование качества продукции с учетом интересов потребителей

52. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

53. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

54. Качество продукции машиностроительного производства
55. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции
56. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

57. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

58. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

59. Учет затрат и себестоимость продукции

60. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

61. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

62. Затраты на производство и реализацию продукции

63. Калькуляция себестоимости продукции

64. Себестоимость продукции, прибыль, рентабельность

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Затраты на производство продукции

66. Калькуляция себестоимости масложировой продукции

67. Основы производственной деятельности дилера по продукции АО Стройдормаш г.Калининград

68. Рынок высокотехнологичной продукции и его особенности в Самарской области

69. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

70. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее
71. Управление качеством продукции
72. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции

73. Организация закупки и транспортировки продукции из региона в регион

74. Анализ себестоимости продукции и путей ее снижения

75. Технико-экономический анализ. Анализ выпуска и объемов продаж продукции

76. Анализ качества продукции на конкурентоспособность предприятия

77. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

78. Планирование выручки от реализации продукции на предприятии

79. Анализ производства и реализации продукции

80. Производство ликёро-водочной продукции

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

81. Анализ производства и реализации продукции ОАО «Динсксахар»

82. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития

83. Пример готового сочинения по роману М.Ф. Достоевского «Преступление и наказание»

84. Двухуровневая система цен на строительную продукцию в Украине

85. Научно-техническая продукция

86. Оценка качества продукции
87. Оценка уровня конкурентоспособность продукции
88. Стандартизация и сертификация продукции в условиях рынка

89. Анализ затрат на качество продукции

90. Достижение конкурентоспособности продукции предприятия

91. Методы планирования себестоимости продукции

92. Улучшение сбыта и продвижения продукции организации (на примере ОАО вино-водочный завод Майкопский)

93. Факторы риска невостребованности продукции

94. Стратегия запуска новой продукции на внешние рынки: эмпирическое исследование факторов современности

95. Качество продукции и организация технического контроля

96. Формирование оптимального ассортимента продукции

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Вы готовы стать лидером?

98. Правовая защита рекламной продукции

99. Реклама продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.