Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ І. Стимулювання навчальної діяльності як наукова проблема 1.1 Організація діяльності як педагогічна проблема 1.2 Методи стимулювання навчальної діяльності ІІ. Методика стимулювання навчальної діяльності молодших школярів в практиці сучасної початкової школи 2.1 Загальна характеристика стимулювання навчальної діяльності молодших школярів у практиці роботи вчитель початкових класів 2.2 Методика експериментального дослідження та його результативність Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ В умовах кардинальних змін соціально економічних відносин та інтеграції України до загально європейського освітнього простору фахова освіта спрямовується на забезпечення професійно творчої самореалізації особистості, зростання соціальної значущості у престижності знань, формування інтелектуального потенціалу нації як найвищої цінності суспільства. Розв’язання вказаних завдань певною мірою залежить від вибору і застосування методів та прийомів, умінь оскільки вони дають змогу учням оволодіти новими знаннями, уміннями, навичками, максимально розвинути потенціал творчих здібностей, забезпечити потребу особистості впізнанні оточуючого світу. Якість навчання і виховання зумовлюється багатьма педагогічними чинниками. Проте найактивніша діяльність усього педагогічного колективу приречена на невдачу, якщо учні байдужі до навчання, коли фактичні знання не збуджують їхньої фантазії, не впливають на почуття, не викликають радості пізнання. У молодшому шкільному віці провідним видом діяльності є навчальна діяльність, яка не просто розвиває дитину, зміцнює її психічні процеси, але й визначає склад її особистості, ті моральні еталони, мотиви і потреби, які істотно впливають на весь життєвий шлях людини. Спочатку у дітей початкових класів формується інтерес до самого процесу навчальної діяльності. Тільки потім їм стає ясно, що учіння - це серйозна справа, яка вимагає посидючості й уваги. Після виникнення інтересу до результатів навчальної діяльності формується інтерес до її змісту, виникає потреба набути знання. Інтерес дітей до навчання - велика рушійна сила, яка відкриває розум і серце дитини для благотворного впливу науки. Завдяки інтересу дитяча думка послідовно проникає в суть явища чи предмета, наполегливо відшукує зв'язки і досягає радісного осяяння, коли невідоме відкривається в усій логічній цілісності і красі. Саме в цей період відбувається інтенсивне формування мотивів учіння у молодших школярів. Навчальні мотиви, які закладаються в цьому віці, можуть зберігатися упродовж всього шкільного життя і навіть визначати ставлення особистості до процесу пізнання на все життя. Саме тому психолого-педагогічна наука постійно звертається до проблеми мотивації учіння, до пошуків педагогічного впливу на розвиток і виховання суспільно-цінних мотивів і мотивів обов'язку. Сучасний період розвитку України значну наукову цінність має звернення вчених практиків до корисного досвіду визначення методів стимулювання навчальної діяльності, який було накопичено у вітчизняні педагогічні думці. Дослідження видатних вітчизняних педагогів (М.Д

анилова, Ю. Бабанського, О.Савченко, Т. Шамової, Г. Щукіної, О. Киричука, Ш. Амонашвілі, В Сухомлинського ) розкрили важливість різних способів стимулювання навчальної діяльності учнів. Обґрунтування доцільності використання різних форм методів та засобів для формування знань та вмінь і навичок. Важливим засобом досягнення ідеалів стимулювання навчальної діяльності є адекватним використання дидактичних методів, тобто специфічних способів досягнення мети. Процес навчання реалізується шляхом взаємодії діяльності учителя і діяльності учня. Учитель здійснює різноманітні спроби, які допомагають учням засвоїти навчальний матеріал, сприяє активізації навчального процесу. Учень сприймає осмислює запам’ятовує цей матеріал. Проте аналіз практики роботи вчителів початкових класів свідчить про те, що проблема стимулювання навчальної діяльності молодших школярів ще не знайшла достатнього розв'язання. Враховуючи актуальність даної проблеми та недостатнє її вирішення в педагогічному досвіді, ми вибрали темою нашого дослідження «Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів». Об'єктом дослідження є процес стимулювання навчальної діяльності учнів початкових класів, а предметом дослідження – педагогічні умови стимулювання навчальної діяльності молодших школярів. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити педагогічні умови стимулювання навчальної діяльності молодших школярів. Гіпотеза дослідження: ефективність засвоєння знань значно підвищиться за умов використання системи методів стимулювання навчальної діяльності прийомів емоційного стимулювання, створення ситуації успіху в навчанні, сприятливого морально-психологічного мікроклімату, заохочення. У відповідності до поставленої мети та гіпотези дослідження визначені завдання дослідження: Розкрити основні поняття досліджуваної проблеми. Проаналізувати ефективність різних методів стимулювання навчальної діяльності молодших школярів. Вивчити стан проблеми стимулювання навчальної діяльності молодших школярів у масовому педагогічному досвіді. Визначити педагогічні умови стимулювання навчальної діяльності молодших школярів. Визначити вплив експериментальної методики на результативність навчального процесу. Методологічною основою дослідження є: положення теорії пізнання про активну роль особистості у засвоєнні знань, Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, наукові праці з педагогіки, положення та висновки, що стосуються проблеми стимулювання навчальної діяльності молодших школярів (М. Данилова, Ю. Бабанського, О. Савченко, Т. Шамової, Г. Щукіної, О. Киричук, Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинського ). Для розв'язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження: теоретичні (порівняння, аналіз, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній, психологічній та методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду); емпіричні (анкетування вчителів початкових класів, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, якісний і кількісний аналіз результатів експерименту).

Практична значущість дослідження полягає у розкритті різних способів стимулювання навчальної діяльності молодших школярів і у можливості їх використання у практиці роботи вчителя початкової школи. Апробація роботи проходила на засіданні методичного об'єднання вчителів початкових класів Яблунівської загальноосвітньої школи І - III ступенів Густинського району. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. Обсяг роботи 112 ст. друкованого тексту Розділ І. Проблема стимулювання навчальної діяльності як наукова проблема 1.1 Організація діяльності як педагогічна проблема На уроках різних типів учитель використовує фронтальну, індивідуальну і групову форми навчальної роботи. Фронтальною формою організації навчальної діяльності учнів називають такий вид діяльності на уроці, коли всі учні класу під безпосереднім керівництвом вчителя виконують спільне завдання. При цьому педагог проводить роботу зі всім класом в єдиному темпі. У процесі розповіді, пояснення, показу і под. він прагне одночасно впливати на всіх присутніх. Уміння тримати в полі зору клас, бачити роботу кожного школяра, створювати атмосферу творчої колективної праці, стимулювати активність учнів є важливими умовами ефективності цієї форми організації навчання. Найчастіше її використовують на етапі первинного засвоєння нового матеріалу. За умов проблемного, інформаційного і пояснювально-ілюстративного викладу, який супроводжується творчими завданнями різної складності, ця форма дозволяє залучити до активної навчально-пізнавальної діяльності всіх учнів. Суттєвим недоліком фронтальної форми навчальної роботи є те, що вона за своєю природою зорієнтована на середніх учнів. На абстрактного середнього учня розраховані обсяг і рівень складності матеріалу, темп роботи. Учні з низькими навчальними можливостями за таких умов не спроможні одержати знання: вони потребують більшої уваги від учителя, і більше часу на виконання завдань. Якщо ж знизити темп, то це негативно позначиться на сильних учнях. Останніх задовольняє не збільшення кількості завдань, а їх творчий характер, ускладнення змісту. Тому для максимальної ефективності навчальної діяльності учнів на уроці поряд із цією формою використовуються інші форми організації навчальної роботи. Індивідуальна форма організації роботи учнів на уроці передбачає самостійне виконання учнем однакових для всього класу завдань без контакту з іншими учнями, але в єдиному для всіх темпі. За індивідуальної форми організації роботи учень виконує вправу, розв'язує задачу, проводить дослід, пише твір, реферат, доповідь тощо. Індивідуальним завданням може бути робота з підручником, довідником, словником, картою і под. Широко практикується індивідуальна робота в програмованому навчанні. Індивідуальна форма роботи використовується на всіх етапах уроку, для вирішення різних дидактичних завдань: засвоєння нових знань і їх закріплення, формування і закріплення умінь і навичок, для повторення і узагальнення пройденого матеріалу. Вона переважає у виконанні домашніх робіт, самостійних і контрольних завдань в класі.

Надзвичайно корисні для вивчення історії спецслужб періоду Директорії УНР документи знайдені у фонді Генштабу Армії УНР [73]. Насамперед це добірка, у якій ідеться про поточну роботу військової дипломатії й військової розвідки УНР. Серед документів військової розвідки містяться матеріали про організаційно-штатний устрій її центрального апарату і спецпідрозділів частин і з'єднань армії, про структуру й конкретні акції Інформаційного бюро Генштабу, інструкції для військової розвідки та контррозвідки, дані про їх спеціальний навчальний заклад тощо [74]. Документи військових фондів дали можливість побачити еволюцію, розвиток організаційних форм, методів роботи, нормативної бази діяльності військових спецслужб України, зіткнення різних поглядів щодо їх розбудови, поточні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. У 1921 р. центром організації збройної боротьби за національну державність на теренах України став Партизансько-Повстанський Штаб Головної Команди військ УНР в екзилі. Матеріалів про його функціонування виявлено і використано досить багато

1. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

2. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

3. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

4. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

5. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

6. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві
7. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці
8. Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

9. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

10. Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку

11. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

12. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

13. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

14. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

15. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

16. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

18. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

19. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

20. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

21. Застосування засобів індивідуального захисту

22. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом
23. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
24. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

25. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

26. Соціальне середовище та соціалізація особистості

27. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

28. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

29. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

30. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

31. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

32. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

33. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

34. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

35. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

36. Формування та розвиток банківської системи України

37. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

38. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
39. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
40. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

41. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

42. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

43. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

44. Нормативна база, методика та методи перевірки

45. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

46. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

47. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

48. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

50. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

51. Правові засади митного права та страхової діяльності

52. Свобода та межі підприємницької діяльності

53. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

54. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
55. Особливості козацького життя та діяльності
56. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

57. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

58. Методика та порядок проведення презентацій

59. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

60. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

61. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

62. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

63. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

64. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

66. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

67. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

68. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

69. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

70. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
71. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності
72. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

73. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

74. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

75. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

76. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

77. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

78. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

79. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

80. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

82. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

83. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

84. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

85. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

86. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача
87. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
88. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

89. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

90. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

91. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

92. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

93. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

94. Основні види діяльності та їх характеристика

95. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

96. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

98. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

99. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

100. Поняття діяльності та практики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.