Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови та методики її викладання КУРСОВА РОБОТА Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження) Підготувала: студентка 32 групи факультету підготовки вчителів початкових класів Венцель Наталія Юріївна Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Гузар Олена Володимирівна Тернопіль-2009 Зміст Вступ 1. Методика реалізації принципу наступності у процесі опрацювання частин мови в початковій школі 2. Організація і зміст експериментального дослідження 3. Ефективність експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Загальна середня освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані – закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України. Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетним у початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції . У молодших школярів «формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінними уміннями й навичками, особистий досвід культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності» . Освітніми результатами цього етапу школи є «повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках і залежностях, розвинені сенсорні уміння, мислення, уява, пам'ять, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров'я, уміння виконувати творчі завдання» . Курс української мови — важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки «мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й виступає основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін» . Основна мета цього курсу — забезпечити «розвиток, удосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння); навчити дітей читати і писати, працювати з дитячою книжкою, будувати зв'язні писемні висловлювання; сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити мотивацію вивчення рідної мови» . У процесі початкового навчання української мови «поглиблюються уявлення школярів про навколишній світ, розвивається їхнє образне і логічне мислення; здійснюється патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання учнів» . Навчання української мови має бути спрямоване на розвиток у дітей, окрім загальномовленнєвих, і загально-навчальних умінь: організаційних, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних . Також важливо формувати у молодших школярів почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу обговорюваних питань, обґрунтовувати її.

У початковій школі діти ознайомлюються з усіма основними частинами мови. Вивчення частин мови в початкових класах має на меті ознайомлення учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, прикметник, дієслово, числівник, особові займенники, прислівник і прийменник (без уживання термінів «самостійні» і «службові» частини мови) . Також формується усвідомлення того, що кожне слово є назвою предмета, ознаки чи дії і відповідає на певне питання . Відбувається й засвоєння орфографічних правил, таких як правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників, особових закінчень дієслів тощо , відбувається розвиток усного і писемного мовлення учнів шляхом збагачення словника новими іменниками, прикметниками чи дієсловами , уточнення змісту окремих слів, розвитку уміння добирати слова для передачі своїх думок . Система роботи щодо вивчення частин мови на основі комунікативно-діяльністного і функціонального підходів знайшла своє висвітлення в працях О.М.Біляєва, М.С.Вашуленка, Н.І.Гац, І.П.Ґудзик, В.Я.Мельни-чайка, О.І.Мельничайко, М.М.Наумчук, К.М.Плиско, Л.Б.Попової, Т.Ф.По- тоцької, Л.В.Скуратівського, О.Н.Хорошковської, Г.Т.Шелехової та ін. Важливу роль у розв’язанні проблеми застосування комунікативно-функціонального підходу до засвоєння частин мови відіграли дослідження в галузі психології і психолінгвістики, зокрема теорія мовленнєвої діяль-ності (Л.С.Виготський, О.О.Леонтьєв, О.М.Леонтьєв) і теорія поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна та ін.). Проте педагогічні й методичні дослідження свідчать, що проблемі вивчення частин мови у початкових класах приділяється недостатньо уваги. Така актуальність даної проблеми, з одного боку, та недостатнє її вивчення, з іншого, й зумовило вибір теми дослідження. Об’єкт дослідження – процес вивчення частин мови у початкових класах. Предмет дослідження – методичне забезпечення даного процесу. Мета роботи – дослідження особливостей реалізації принципу наступності в процесі вивчення частин мови в початкових класах. Завданнями дослідження є: Опрацювання стану дослідження проблеми в лінгвістичній літературі. З’ясування лінгвістичних основ та лінгвістично-дидактичних принципів вивчення частин мови в початковій школі. Окреслення методики реалізації принципу наступності і перспективності під час опрацювання частин мови в початковій школі. Організація і зміст експериментального дослідження, виявлення його ефективності. Гіпотеза дослідження: якщо методично забезпечити реалізацію принципу наступності в процесі вивчення частин мови, то ефективність засвоєння даних граматичних категорій буде більш ефективною. Методи дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення наукової інформації з пробле-ми дослідження; аналіз, синтез, узагальнення і систематизація теоретичних та практичних даних; моделювання проблеми вивчення частин мови згідно принципу наступності на уроках української мови в процесі виконання вправ; практичні: спостереження за навчально-виховним процесом; бесіди з вчителями, викладачами, студентами; робота на уроках україн-ської мови, виконання вправ на вироблення вмінь і навичок в учнів; проведення цікавих завдань-ігор на виявлення індивідуальності кожного учня з області знань про частини мови.

Теоретичне значення курсової роботи полягає у визначенні особливостей реалізації принципу наступності під час опрацювання частин мови у початкових класах; у впливі цього процесу на учнів: їх мовленнєвий розвиток, духовно-естетичне піднесення. Практичне значення дослідження визначається виявленням ролі іменників в лексичному та естетичному збагаченні дітей під час виконання цікавих вправ і завдань, що сприятиме поглибленню вивчення частин мови та вмілому використанні одержаних знань, умінь і навичок у власному мовленні в сучасних умовах. Структура даного дослідження визначена метою та завданнями, складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 102 сторінки. 1. Методика реалізації принципу наступності у процесі опрацювання частин мови в початковій школі У молодшому шкільному віці формується початкова система граматичних понять. Здійснюється це не одразу, оскільки одні граматичні поняття засвоюються учнями за кілька уроків (наприклад, поняття про корінь, суфікс чи префікс). Інші (іменник, прикметник, дієслово) формуються протягом усіх чотирьох років навчання дітей у школі. Граматичні поняття формуються внаслідок тривалої роботи над відповідним мовним матеріалом, запропонованим учителем. Ця робота складається з таких компонентів, як сприймання окремих однорідних мовних явищ, абстрагування, виділення істотних для даної групи явищ ознак, узагальнення їх у спеціальному слові-терміні. Граматичні поняття можна засвоїти, спираючись тільки на логічну роботу мислення. Для того щоб граматичне поняття було свідомо засвоєне, учнів необхідно навчити прийомів розумової діяльності, за допомогою яких досягається виявлення, вичленування і об'єднання істотних ознак об'єктів, що вивчаються . Як і будь-який процес пізнання, засвоєння граматичних понять відбувається у процесі виникнення і вирішення своєрідних суперечностей, що є рушійною силою засвоєння. Так, у початкових класах учні вивчають морфемну будову слова, частини мови, речення. У зв'язку з цим засвоюють поняття «іменник», «прикметник», «займенник», «дієслово», «приймен-ник», «підмет», «присудок» тощо. Щоб оволодіти цими поняттями, учням потрібно здійснити складну розумову роботу: вичленувати (абстрагувати) істотні ознаки, об'єднати (узагальнити) їх в одну групу, засвоїти (осмислити) спеціальну термінологію . Засвоюючи, наприклад, поняття «іменник», «прикметник», «дієслово», учень мусить усвідомити, що означають і які граматичні форми мають слова, що належать до цих частин мови. Процес формування граматичних понять умовно можна поділити на чотири етапи. Перший етап формування граматичних понять полягає в аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття. Виконанням таких розумових операцій, як аналіз і синтез, на цьому етапі учні абстрагуються від лексичного значення слів і виділяють граматичні ознаки, типові для даного мовного явища. Зокрема, для формування поняття «частини мови» слід розвивати у дітей уміння абстрагуватися від конкретного лексичного значення слів і об'єднувати їх за спільними граматичними ознаками, тобто здатністю відповідати на однакові питання (що? або що робить? що? або який?) .

Генеральний секретар судових справ, міністр судових справ, з лютого 1918 р — міністр внутрішніх справ УНР. За часів Директорії входив у «ліву» опозицію стосовно С. Петлюри, шукав шляхи угоди з радянською владою. 144 28 квітня 1918 р. до залу засідань Центральної Ради брутально вдерся німецький підрозділ і заарештував керуючого Міністерством закордонних справ Любинського та директора департаменту Міністерства внутрішніх справ Гаєвського. Членів Центральної Ради обшукали, намагаючись знайти зброю. 145 Ідеться про Українську федеративно-демократичну партію (УФДП), створену в Києві 1918 р. Проіснувавши кілька місяців, вона не відіграла істотної політичної ролі. До оргкомітету входили В. П. Науменко, І. Лучицький, Г. Квітконський, Є. Кивлицький. Партія відстоювала перспективність федерації України з Росією, пріоритет загальнолюдських цінностей над національними тощо. 146 Науменко Володимир Павлович (1852–1919) — філолог, історик літератури, педагог, журналіст, громадський діяч. У 1873–1903 рр. викладав російську мову і словесність у київських 2-й чоловічій та Міністерській і Фундуклсївській жіночих гімназіях

1. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

2. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

3. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

4. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

5. Викладання іноземної мови

6. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи
7. Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови
8. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

9. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

10. Частка як службова частина мови

11. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

12. Вивчення сучасної української літературної мови

13. Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого

14. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

15. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

16. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Ходова частина

18. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

19. Ділові взаємовідносини в апараті управління

20. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

21. Мова нашого народу

22. Слово о полку Ігоревім. Мова твору
23. Суржик - проблема української мови
24. Висловлювання про мову

25. Вступна частина промови

26. Розвиток української мови

27. Розробка та виконання програм на мові pascal.

28. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

29. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

30. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

31. Облік активної частини балансу підприємства

32. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Призначення, будова, таврування, фарбування, маркування боєприпасів та гранат і порядок їх зберігання у військовій частині

34. Мови географічної науки

35. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

36. Латинська мова. Іменники

37. Лексико-семантична система мови

38. Лексіка беларускай мовы
39. Літературна мова і територіальні діалекти
40. Мова і культура в житті суспільства

41. Мова і мислення

42. Мова та історія (розвиток мови)

43. Мова – невідємна ознака народів і держав

44. Морфологічні засоби виразності мови

45. Норми сучасної української мови у спілкуванні

46. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

47. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

48. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

49. Особливості розвитку англійської мови в Індії

50. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

51. Походження мови. Історичний розвиток мов

52. Практикум з стилістики англійської мови

53. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

54. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
55. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів
56. Складні питання культури мови

57. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

58. Структура мови

59. Стылістыка беларускай мовы

60. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

61. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

62. Українська мова в засобах масової інформації

63. Українська мова у професійному спілкуванні

64. Фонологічна система мови

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

65. Фразеологія англійської мови

66. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

67. Шляхи становлення літературних мов

68. Індоєвропейські мови

69. Електронні тлумачні словники англійської мови

70. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
71. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові
72. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

73. Знакова природа мови

74. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

75. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

76. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

77. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

78. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

79. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

80. Граматична система мови

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Алгоритмічні мови програмування

82. Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

83. Мова запитів SQL

84. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

85. Оператори й основні типи даних мови С++

86. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування
87. Робота з записами мови ассемблера
88. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

89. Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

90. Технологія складу програм. Базові засоби мови C++

91. Елементи та структура програми мови Паскаль

92. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

93. Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі

94. Роль мови у формуванні культури

95. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

96. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

98. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

99. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

100. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.