Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Конструювання обчислювальної техніки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Дипломна робота конструювання обчислювальної техніки Зміст 1. Теплові процеси в РЕЗ 1.1 Теплообмін 1.2 Передача теплової енергії теплопровідністю (кондукцією) 1.3 Теплопровідність крізь стінку 1.4 Теплопровідність вздовж стінок та стержнів 1.5 Способи збільшення теплопровідності 1.6 Передача теплової енергії конвекцією 1.6.1 Конвективна тепловіддача 1.6.2 Вільна конвекція в необмеженому просторі 1.6.3 Вільна конвекція в обмеженому просторі 1.6.4 Конвективний теплообмін при довільному тиску 1.7 Передача теплової енергії випромінюванням 1.8 Складний теплообмін 1.9 Теплові режими РЕЗ 1.9.1 Нагрівання тіла зовнішнім середовищем 1.9.2 Нагрівання тіла внутрішнім джерелом енергії 1.9.3 Розрахунок температури корпуса та нагрітої зони 1.9.4 Максимальна температура РЕЗ 1.9.5 Температура в довільній точці 1.10 Типові теплові моделі РЕЗ 1.11 Вибір загальної системи охолодження РЕЗ 2. ЕОМ як механічна система 2.1 Динамічна модель та її параметри 2.1.1 Приведення мас 2.1.2 Приведення сил 2.1.3 Приведення пружних параметрів 2.1.4 Приведення параметрів дисипації 2.2 Вільні коливання одномасової системи 2.3 Вимушені коливання при гармонічному збудженні 2.4 Коефіцієнт динамічності 2.5 Зменшення вимушених коливань 2.6 Вимушені коливання при періодичному збудженні 2.7 Коливання елементів РЕА типу балок 2.8 Коливання пластин 2.9 Віброзахист обчислювальної техніки 3. Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів 3.1 Проблеми електромагнітної сумісності 3.2 Джерела, приймачі та зв’язки завад 3.3 Застосування еквівалентних електричних схем 3.4 Приклад розрахунку еквівалентної схеми 3.5 Екранування 3.6 Екранування електростатичного поля 3.7 Магнітостатичне екранування 3.8 Електромагнітне екранування 3.9 Електромагнітна сумісність цифрових вузлів Висновки Перелік умовних позначень Список літератури Вступ Конструювання є органічною складовою більш широкого процесу, який пов’язаний із розробкою технічного проекту, виробництвом і експлуатацією виробу. Процес конструювання не можна звести до окремих конструкторських рішень, прикладів та рекомендацій. Дуже важливо мати правильне й змістовне уявлення про загальні закономірності конструювання, його проблеми та перспективи. Тому конструювання обчислювальної техніки (ОТ) розглянуто як прикладну наукову дисципліну, що узагальнює методи аналізу та синтезу конструкцій ОТ. Теорія конструювання обчислювальної техніки формується на основі вивчення та врахування тих фізичних процесів, які реально впливають на її функціональні показники. В першу чергу, це електричні, електромагнітні, теплові та механічні процеси. Ці різні за своєю фізичною природою процеси певним чином взаємопов’язані між собою. Сучасне проектування ОТ вимагає системного підходу, при якому всі фізичні процеси розглядаються у взаємодії. Такий підхід потребує створення складних фізичних та математичних моделей. Електрична енергія, яку споживає радіоелектронний засіб (РЕЗ), неминуче перетворюється в теплову. При цьому елементи РЕЗ нагріваються і погіршують свої характеристики. Боротьба з перегрівом особливо актуальна в умовах мініатюризації, що потребує детального аналізу трьох видів теплообміну: теплопровідності, конвекції, випромінювання.

В багатьох випадках передача тепла відбувається через плоскі й циліндричні стінки, при цьому важливими є способи збільшення теплопровідності. У випадку складних теплових режимів нормальна робота приладів можлива завдяки використанню систем охолодження. При певних обставинах на базі пружних елементів в ЕОМ можуть виникати та розвиватись механічні коливання. Для визначення рівня коливань складається відповідна динамічна модель. Динамічна модель – ідеалізований в межах поставленої задачі об’єкт з певними характеристиками у вигляді інерційних, пружних, дисипативних та силових параметрів. Важливим питанням є віброзахист обчислювальної техніки, який реалізується завдяки застосуванню різних видів амортизаторів. Електромагнітна сумісність – здатність виробів нормально функціонувати поруч з іншими виробами в умовах дії між ними та на них додаткових електромагнітних полів при виготовлені та експлуатації. Тому для надійної роботи приладів важливими є способи зменшення завад, екранування електростатичного, магнітного та електромагнітного поля. 1. Теплові процеси в РЕЗ & bsp; 1.1 Теплообмін Електрична енергія, яку споживає РЕЗ, неминуче перетворюється в теплову . При цьому елементи РЕЗ нагріваються і погіршують свої характеристики. Боротьба з перегрівом особливо актуальна в умовах мініатюризації. Існують два принципово різні методи боротьби з перегрівом: - зменшення споживаної енергії, яка перетворюється в теплову; -& bsp;інтенсифікація тепловідведення з РЕЗ у навколишнє середовище. Для успішного розв’язку проблеми треба вивчити процеси теплообміну. Теплообмін – це процес переносу теплової енергії із однієї частини середовища в іншу. Важливо, що теплообмін – необоротний процес. Він визначається різницею температур і проходить в напрямку зменшення температури. Як правило, цей процес іде з середини апарату в зовнішнє середовище. Розрізняють три види теплообміну : теплопровідність – молекулярний чи електронний процес переносу тепла в суцільному середовищі; конвекція – перенесення тепла, пов’язане з макропереміщенням об’ємів рідин та газів; випромінювання (радіація) – це явище переносу енергії у вигляді електромагнітних хвиль. Незалежно від виду теплообміну, тобто незалежно від механізму теплового процесу, його описують за допомогою аналітичного виразу, який має однакову лінійну форму. Позначимо: Q – кількість тепла, Дж; Ф – тепловий потік, Вт. В такому випадку має місце диференціальна залежність: , (1.1) де τ – час. Між різницею температур (перегрівом θ) і тепловим потоком має місце залежність , (1.2) де R12 – коефіцієнт пропорціональності, який залежить від природи та стану середовища, а також від механізму теплового процесу. В загальному випадку це складна функція, але досить часто R12 - константа. По аналогії з електричними колами R12 називають тепловим опором. 1.2 Передача теплової енергії теплопровідністю (кондукцією) Мова йде про передачу тепла в твердих тілах, нерухомих рідинах і газах, коли температура їх окремих ділянок різна. На рис.1.1. зображені ізотермічні поверхні та лінії теплового потоку. & bsp; Рис.1.1. Ізотермічні поверхні та лінії теплового потоку Основним законом теплопровідності є закон Фур’є: , (1.3

) де q – поверхнева густина теплового потоку, ;  - температурний градієнт, ;  - теплопровідність, . У диференціальній формі зв’язок між тепловим потоком і поверхневою густиною теплового потоку має вигляд , (1.4) де dА – елементарна площа ізотермічної поверхні, через яку проходить тепловий потік. Якщо тепловий потік однорідний (q=co s ), то . (1.5) Виведемо формулу для визначення теплового опору, якщо тепловий потік однорідний. З (1.3) та (1.5) слідує, що . Враховуючи останнє рівняння, з формули (1.2) одержимо: . Дуже часто . Тоді це рівняння прийме вигляд: . (1.6) З допомогою формули (1.6), виходячи з геометричних особливостей тіла та знаючи коефіцієнт теплопровідності матеріалу λ, можемо визначити тепловий опір ділянки. Знаючи тепловий опір R12 та перегрів θ12, із формули (1.2) одержуємо робочу формулу для визначення теплового потоку на заданій ділянці: , (1.7) де  - тепловий опір ділянки, ;  - теплова провідність ділянки, ; ;  - перепад температур (перегрів). 1.3 Теплопровідність крізь стінку Стінки є досить розповсюдженими елементами конструкцій обчислювальної техніки. Тепловий опір стінок можна визначати незалежно від умов роботи конструкції та робочих режимів. Розглянемо найбільш типові випадки та виведемо розрахункові формули для визначення теплового опору. Однорідна поперечна плоска стінка На рис.1.2. зображена однорідна плоска стінка товщиною δ. Через неї в поперечному напрямку протікає однорідний тепловий потік Ф у напрямі зменшення температури; при цьому i - температура лівої поверхні стінки, j - температура правої поверхні стінки, i &g ; j. Теплове коло є тепловим опором Rij з температурними потенціалами на кінцях i, j. Формула (1.6) у даному випадку набуде вигляду: . & bsp; а) б) Рис. 1.2. Однорідна поперечна плоска стінка (а) та її теплова модель (б) Остаточно запишемо її так: . (1.8) Отже, тепловий опір пропорційний товщині стінки δ і обернено пропорційний її площі А та теплопровідності матеріалу λ. Циліндрична стінка Нехай однорідний тепловий потік Ф напрямлений у напрямку зовнішньої стінки (рис.1.3). & bsp; Рис.1.3. Циліндрична стінка Хоча теплове коло, як і в попередньому випадку, складається з одного теплового елемента Rij, розрахункова формула буде іншою. В даному випадку площа поверхні, через яку проходить тепловий потік Ф, є функцією . Тому формула (1.6) набуває вигляду . Остаточно запишемо її так: . (1.9) Поперечна багатошарова стінка На рис.1.4 зображена поперечна стінка, що складається з трьох шарів. Незмінний однорідний тепловий потік Ф послідовно проходить через кожний шар як через однорідну поперечну стінку площею А. & bsp; а) б) Рис.1.4. Поперечна багатошарова стінка площею А (а) та її теплова модель (б) Теплове коло є послідовним з’єднанням теплових опорів кожного шару. Тепловий опір всієї стінки визначається як сума теплових опорів елементів. У загальному випадку розрахункова формула набуває вигляду: . (1.10) Поздовжня багатошарова стінка Всі шари стінки мають однакову товщину δ (рис.1.5). & bsp; а) б) Рис.1.5. Поздовжня багатошарова стінка (а) та її теплова модель (б) Тепловий потік Ф розподіляється між кожним шаром стінки площею Аk.

Сега съм близо аз до мястото, където някога се е родил Озирис. Подготвям се да смажа злото, което заразява. Наистина могъщ съм аз. Дошъл в света в едно с Озирис, на мястото, където някога се е родил, аз ставам бог аз ставам млад! Аз ставам млад! аз взех за себе си това бедро, което е бедрото на Озирис, й с него аз устата на боговете отварям. Откакто Тот дойде, до него мястото заемам. Да може сърцето ми да бъде подкрепено от приношенията на жертвениците на моя баща небесен! Месо, домашна птица, хляб и бира, ето какво в дар на Тот, на Хор, на Енхери-Ертица нося. 70 ГЛАВА Пристигам в сигурно пристанище. По заповед на Енхери-Ертица сърцето изпълва се със сила. На баща ми Озирис даровете мои жертвениците красят. Владетел съм на Бузирис, чиято област аз прелитам, аз полъха на източните ветрове чрез техните коси поемам, по техните къдрици аз северните ветрове улавям, с кожата им аз обуздавам ветровете западни, с веждите им държа аз ветровете южни. Небето аз обхождам. Четирите владения на пространството на мен се подчиняват

1. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

2. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

3. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

4. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

5. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"
8. Калібрування засобів вимірювальної техніки

9. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

10. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

11. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

12. Засоби вимірювальної техніки

13. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

14. Методика навчання техніки естафетного бігу

15. Філософія техніки

16. Методи і технічні засоби ергономіки

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Київська Русь

18. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

19. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

20. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

21. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

22. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.
23. Мозаїки Київської Русі
24. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

25. Техніка і технологія торгівлі

26. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

27. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

28. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

29. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

30. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

31. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

32. Державне регулювання ринкової економіки

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

33. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

34. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

35. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

36. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

37. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

38. Кио Игорь Эмильевич
39. Київська область
40. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

41. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

42. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

43. Современная техно-философия (на постсоветском пространстве)

44. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

45. Технічний аналіз фондового ринку

46. Технічні засоби пожежегасіння

47. Охорона праці та техніка безпеки

48. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

49. Планування технічних обслуговувань машин

50. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

51. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

52. Определение производительности вакуум-насоса доильной установки при помощи приборов КИ-4840 и КИ-1413

53. Методика і техніка складання фінансової звітності

54. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
55. Основи пристрою лазера і застосування його у військовій техніці
56. Верхоянський район республіки Саха

57. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

58. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

59. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

60. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

61. Техніка і правила складання документів

62. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

63. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

64. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Мікропроцесорна техніка

66. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

67. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

68. Побудова динамічної графіки

69. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

70. Загальні системи комп’ютерної графіки
71. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки
72. Досягнення в техніці у XIX-на початку XX ст.

73. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

74. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

75. Історія Західноукраїнської Народної Республіки

76. Київ та Давньоруська держава

77. Київська Русь - теорії походження та розвиток

78. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

79. Князівська добродійність у Київський Русі

80. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

81. Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.

82. Політична і судова система Київської Русі

83. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

84. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

85. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

86. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
87. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі
88. Електроніка та мікропроцесорна техніка

89. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

90. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

91. Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування

92. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

93. Культура Київської Русі

94. Культурний розвиток Київської Русі

95. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

96. Історична Святиня Київа - Софіївський собор

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

98. Писемність і літературна традиція Київської Русі

99. Художне осмислення образу князя Кия в романi В. Малика "Князь Кий"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.