Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Поняття охорони навколишнього природного середовища, об’єкти, основні принципи та завдання Права та обов’язки громадян та органів державної влади щодо охорони навколишнього природного середовища Поняття екологічної безпеки Законодавство в галузі екологічної безпеки Правові вимоги та основні заходи і форми забезпечення екологічної безпеки Відповідальність за порушення вимог законодавства при екологічну безпеку 1. Поняття охорони навколишнього природного середовища, об’єкти, основні принципи та завдання Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розроблюваними відповідно нього земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством. Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є: пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей; запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; екологізація матеріального виробництва на основі комплексності у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широко-провадження новітніх технологій; збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів; науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання між дисциплінарних екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища; обов'язковість екологічної експертизи; гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду; науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище; безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності; стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; вирішення питань охорони навколишнього природного середовища; використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку; поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища; вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва.

Природні ресурси України є власністю народу України, який має право на володіння, використання та розпорядження природними багатствами республіки. У державній власності перебувають всі землі України, за винятком земель, переданих у колективну і приватну власність. Повновладдя народу України в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів реалізується на основі Конституції України як безпосередньо, шляхом проведення референдумів, так і через республіканські органи державної влади відповідно до законодавства України. Від імені народу України право розпорядження природними ресурсами здійснює Верховна Рада України. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища. Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовуванні в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей. З метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні республіканські, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми. Порядок розробки державних екологічних програм визначається Кабінетом Міністрів України. Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальною обов'язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища. Спеціально визначені вищі та професійні навчальні заклади здійснюють підготовку спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням суспільних потреб. В Україні проводяться систематичні комплексні наукові дослідження навколишнього природного середовища та природних ресурсів з метою розробки наукових основ їх охорони та раціонального використання, забезпечення екологічної безпеки. Координацію та узагальнення результатів цих досліджень здійснюють Академія наук України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

2. Права та обов’язки громадян та органів державної влади щодо охорони навколишнього природного середовища Кожний громадянин України має право на: а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище; б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних та господарських органів, установ та організацій з цих питань; в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів; г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів; д) об'єднання в громадські природоохоронні формування; є) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення; є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи; ж) одержання екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище. Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян республіки. Екологічні права громадян забезпечуються: а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища; б) обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів; в) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища; г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; є) невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України. Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. Ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

Схоже, що це не хвилю Распутна, який десь у ншому мсц оплаку знищення природного середовища бля озера Байкал. Згдно з джерелами, вже до початку XVIII столття росйськ мисливц стотно зменшили запаси хутрових тварин у захдному  схдному Сибру. До 1700 р. було знищено три чверт хутрових ресурсв Великого СибруP33. Наполегливсть, з якою росяни експлуатували Сибр, вказу на те, що, ймоврно, росйськ кервники передбачали можливсть того, що з часом ц земл перестануть бути залежними вд Москви тому потрбно взяти вд них стльки, скльки можна, поки не стало запзно. У «Архпелаз Гулаг» Солженцин згаду вязнв, як добувають дорогоцнн метали для «¶мпер» десь на  пвнчно-схдних околицях. Характерно, що Солженцину взагал не спадало на думку, що вн говорить про подвйну експлуатацю. Вн залишався байдужим до того, що ц багатства добувались у колональних землях. Здаться, що вн був би задоволений, якби росйська держава примусила «вльних» селян з центрально Рос працювати в сибрських копальнях, подбно до того, як вона переселяла в XIX столтт цл села козакв на Кавказ для стримування мсцевих мешканцв. ¶ванв Денисовичв Солженцина засилали в колон

1. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

2. Законодавча база України про охорону праці

3. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

4. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

5. Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"

6. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"
7. Збори за забруднення навколишнього природного середовища
8. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

9. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

10. Правовое государство: понятие, принципы, признаки. Особенности процесса формирования правового государства в современной России

11. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

12. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

13. Охорона праці і навколишнього середовища

14. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

15. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

16. Правовая база МСУ

Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита

17. Моніторинг навколишнього середовища

18. Создание правовой и нормативно-методической базы охраны труда

19. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

20. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

21. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

22. Основні законодавчі акти з охорони праці
23. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
24. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

25. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

26. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

27. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

28. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

29. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с лицами, страдающими психическими заболеваниями

30. Правовий режим використання і охорони надр України

31. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

32. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Нормативно-правовая база найма работников

34. Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы, стимулирующей инновационную деятельность

35. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

36. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

37. Правовая и нормативная база функционирования фондового рынка в России

38. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва
39. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища
40. Джерела міжнародного права навколишнього середовища

41. Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

42. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

43. Правова охорона природно-заповідного фонду України

44. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

45. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

46. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

47. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

48. Налоговая система России в новом правовом поле

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

50. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

51. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

52. Правовое регулирование государственной службы

53. Правовые акты управления

54. Административно-правовой статус государственных служащих в России
55. Административно-правовой статус граждан
56. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

57. Источники правового регулирования банковской деятельности

58. Правовой статус Центрального Банка РФ

59. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

60. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

61. Правовое положение Акционерного Общества

62. Вещно-правовые способы защиты права собственности

63. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

64. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Гражданско-правовые сделки с квартирами

66. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

67. Организационно-правовые формы юридических лиц

68. Правовая охрана товарных знаков

69. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

70. Правовой режим уставного капитала акционерного общества
71. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России
72. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

73. Лизинг и его правовое регулирование

74. Правовые основы наследования в Российской Федерации

75. Гражданско-правовое регулирование залога

76. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

77. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

78. Правовое положение индивидуального предпринимателя

79. Метод гражданско правового регулирования

80. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Гражданско - правовой иск

82. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

83. Правовое регулирование оборота земель промышленности

84. Правовые системы современности. Мусульманское право

85. Правовая система Великобритании

86. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России
87. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа
88. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

89. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

90. Политико-правовая концепция русского либерализма

91. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

92. Становление правового государства в Республике Казахстан

93. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

94. Правовая основа СНГ

95. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

96. Современная законодательная база Украины в области страхования

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

98. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

99. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.